Haku

VKL 556/15

Tulosta

Asianumero: VKL 556/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2016

Lämminvesivaraajan vuoto. Vuokralaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti.

Tapahtumatiedot

As Oy A:n vedenkulutus oli noussut merkittävästi helmikuussa 2015. Asukkaille jaettiin 6.3.2015 tiedote, jonka mukaan vesikalusteet tullaan tarkastamaan. Vakuutettu B ilmoitti samana päivänä isännöitsijälle, että hän epäilee vuokraamansa huoneiston vesivaraajan vuotavan. Varaajan todettiin vuotavan vettä lattiakaivoon. Roiskevettä oli seinillä ja höyrystynyttä vettä kattopaneeleissa. Asunto-osakeyhtiön mukaan B on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa, koska hän ei ole ilmoittanut vuotavasta varaajasta isännöitsijälle tai yhtiölle. Korvausta haetaan kiinteistövakuutuksen omavastuusta, ikävähennyksistä ja väliaikaisen varaajan siirrosta aiheutuneista kuluista, isännöitsijän lisätöistä sekä hukkaan valuneesta vedestä yhteensä 3307,87 euroa.

Vakuutusyhtiön mukaan vuoto ei ole ollut niin havaittava, että B:n olisi pitänyt huomata sitä. Koska vastuun syntymisedellytyksenä on tuottamus, ei vahinkoa korvata vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vuoto on ollut pitkäaikainen ja B:n olisi pitänyt havaita vuoto ja ilmoittaa siitä osakkeenomistajalle, taloyhtiölle tai isännöitsijälle. Taloyhtiöllä ei ole sopimussuhdetta vuokralaisen kanssa, joten tuottamuksen aiheuttamaa isännöitsijän lisätyötä ei pitäisi velvoittaa taloyhtiön maksettavaksi. Vahingonkorvausvaatimuksen tulee perustua vahingonkorvauslakiin, kun korvausta haetaan asukkaalta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vesivaraaja on vedenkulutuksesta saatujen selvitysten perusteella alkanut vuotaa helmikuussa 2015 eli todennäköisesti noin kuukautta ennen vuodon ilmituloa. Vuotoa ei ole ollut helppo havaita heti sen alkamisen jälkeen, koska varaaja ja pesukone ovat peittäneet näkyvyyden seinän kosteisiin kohtiin, joihin jossain vaiheessa on ilmaantunut mikrobikasvustoa. Normaalihuolellisuudella toimivalta henkilöltä ei voi edellyttää vesivaraajan ja pesukoneen takana olevan seinäpinnan jatkuvaa tarkkailua. On lisäksi huomattava, että vesivaraaja ei ole huoneiston asukkaan omaisuutta eikä sen rikkoutuminen ei ole miltään osin seurausta tämän toiminnasta.

Ainoa vesivuodon aiheuttama ulospäin näkyvää ilmiö on ollut kattopaneelin tummuminen. On epäselvää, kuinka nopeasti paneelin tummuminen on alkanut sen jälkeen, kun varaaja on alkanut vuotaa. Kosteuden imeytymisestä paneelin läpi johtuva, ulospäin havaittava tummuminen ei ole ilmennyt välittömästi vuodon alkamisen jälkeen, vaan tähän on todennäköisesti kulunut pitempi aika. Yhtiön käsityksen mukaan huoneiston asukkaalta ei voi edellyttää tummumisen välitöntä havaitsemista eikä ylipäätän sen yhdistämistä vesivaraajan vuotoon.

B on ilmoittanut vuodosta heti samana päivänä kun on saanut asiaa koskevan taloyhtiön tiedotteen eli selvittänyt asian heti herätteen tultua. B ei ole laiminlyönyt velvollisuuttaan ilmoittaa ajoissa taloyhtiölle vuotavasta varaajasta eikä hän siten olen menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla huolimattomasti.

Vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan vahingonkärsinyt tulee asettaa siihen asemaan, jossa tämä oli ennen vahingon tapahtumista. Siksi vahingonaiheuttajan vastuulla voi olla ja vastuuvakuutuksesta korvattavaksi voi tulla ainoastaan esinevahingon päivänarvo pl. ehtokohdassa 3.4 tarkoitetut pinnoitteet. Vaikka vakuutetun todettaisiin aiheuttaneen vahingon tuottamuksellaan, vakuutettu ei ole vastuussa lausunnonpyytäjän kiinteistövakuutusyhtiön tekemistä ikävähennyksistä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko B vastuussa asunto-osakeyhtiölle vesivaraajan vuotamisesta aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Kohdan 3.4 mukaan vakuutuksesta korvataan kohdasta 4.2 poiketen vakuutetun tai hänen perheensä asuntona käytetyn vuokra- tai osakehuoneiston rakenteille tai kiinteille laitteille äkillisesti aiheutunut vahinko, josta vakuutettu on kohdan3.1 mukaan korvausvastuussa. Samoin korvataan hotellihuoneiston rakenteille tai kiinteille laitteille aiheutetut vahingot. Vuokrahuoneistona ei kuitenkaan pidetä vuokrattuja asuinrakennuksia.

Rajoitus:

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata pinnoitteille syntyneitä vahinkoja eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat huoneiston huonosta hoidosta tai kulumisesta. Pinnoitteilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi parketteja, muovi- ja kokolattiamattoja, tapetteja sekä huoneiston maalipintoja.

Asian arviointi

Velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai puutteellisuudesta perustuu huoneenvuokralakiin. Laissa sen sijaan ei aseteta vuokralaiselle velvollisuutta ilmoittaa asunto-osakeyhtiölle huoneiston vahingoittumisesta tai puutteellisuuksista. Ilmoituksen laiminlyönti tulee siten arvioitavaksi vahingonkorvauslain nojalla.

Asiassa on riidatonta se, että B ei ole rikkonut lämminvesivaraajaa tai että sen huolto olisi ollut hänen vastuullaan. Hänen mahdollinen korvausvastuunsa voi siten perustua vain siihen, että hän on laiminlyönyt ilmoittaa asunto-osakeyhtiölle lämminvesivaraajan vuodosta. Vahingonkorvauslain mukaan vahingon aiheuttaja on vastuussa tuottamuksellisesti aiheuttamistaan vahingoista. Tuottamuksella tarkoitetaan vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä. Edellä mainitulla tavalla B:llä ei ole ollut huoneenvuokralakiin tai muuhunkaan lakiin perustuvaa velvollisuutta ilmoittaa asunto-osakeyhtiölle lämminvesivaraajan vuodosta. Pelkkä ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti ei ole vahingonkorvauslain mukaan korvattava vahinko. B:llä ei siten ole toiminut tuottamuksellisesti jättäessään ilmoittamatta lämminvesivaraajan vuodosta asunto-osakeyhtiölle.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Korpiola

Rantala

Rusanen

Toimi

Tulosta