Haku

VKL 553/15

Tulosta

Asianumero: VKL 553/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2016

Yksityishenkilön vastuu. Tuottamus. Horjahtaminen toisen henkilön päälle.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 11.9.2015 mukaan vakuutettu A oli 1.8.2015 vieraana 50-vuotispäivillä, jonne hän saapui noin kello 22. Rivitalon takapihan portailla A kompastui ja kaatui B:n (s. 1943) päälle sillä seurauksella, että tältä katkesi kaksi jännettä ranteesta. A kertoi 15.10.2015 puhelimitse vakuutusyhtiön edustajalle, ettei ollut vahinkohetkellä päihtynyt. Vahinko aiheutui kompuroimisesta kynnykseen. B:n henkilövahingosta haettiin korvausta A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että vahingon korvaaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää vakuutetun tuottamusta eli moitittavaa menettelyä vahingon syynä. Yhtiö katsoi, ettei A ollut aiheuttanut B:n henkilövahinkoa tuottamuksellaan. Kyseessä oli tapaturmainen vahinko, josta A:lle ei syntynyt korvausvastuuta. Näin ollen vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A kertoo, että hänen huomionsa kiinnittyi hänen takanaan jutteleviin henkilöihin, jolloin hän katsoi huolimattomasti eteensä ja kompastui B:n päälle. Vahinko on aiheutunut täysin A:n omasta huolimattomuudesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että kyseessä on puhtaasti tapaturmainen vahinko. Sitä, että A:n huomio olisi kiinnittynyt hänen takanaan olleisiin ihmisiin, ei voida pitää sellaisena tuottamuksellisena menettelynä, joka perustaisi hänelle korvausvastuun. Yhtiö viittaa kantansa tueksi Vakuutuslautakunnan aiempiin ratkaisusuosituksiin VKL 134/13 ja VKL 109/12.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko B:n henkilövahinko korvata A:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 110.4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka syntyy ja todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vastuuvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Pelkästään se, että jokin vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että hänelle olisi syntynyt voimassa olevan oikeuden mukainen vahingonkorvausvastuu tuon toimintansa seurauksesta.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A on juhlissa ollessaan kompastunut kynnykseen ja kaatunut B:n päälle sillä seurauksella, että B:lle on aiheutunut henkilövahinko. A on valituksessaan todennut, että vahinko on johtunut siitä, että hänen huomionsa on kiinnittynyt hänen takanaan olleisiin ihmisiin. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei selvityksestä ilmene, että A olisi menetellyt mitenkään poikkeuksellisesti tai moitittavasti siten, että hänen voitaisiin katsoa aiheuttaneen B:n henkilövahingon huolimattomuudellaan. Kyseessä on tavanomaisesta kompuroinnista aiheutunut vahinko, josta ei vakiintuneen vahingonkorvauskäytännön mukaan synny korvausvastuuta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Hirviniemi

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia