Haku

VKL 552/13

Tulosta

Asianumero: VKL 552/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 31.01.2014

Tasinkoa koskeva velkomuskanne. Asia, joka koskee avioeroa tai avioeroon liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A tuomittiin 8.3.2011 käräjäoikeudessa osituksen moitekanteen johdosta maksamaan entiselle puolisolleen B:lle aiemmin maksetun lisäksi tasinkoa 29.253,39 euroa. Tuomion mukaan A:lla oli oikeus suorittaa tasinko valintansa mukaisesti joko C Oy:n osakkeilla tai rahana. A suoritti tasingon C Oy:n osakkeilla.

27.9.2011 B nosti käräjäoikeudessa saatavansa perimiseksi velkomuskanteen, koska katsoi, että C Oy:n osakkeet olivat arvottomia C Oy:n lakattua 13.4.2011.

A haki oikeusturvaetua riita-asiaan kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 17.1.2012 vakuutusyhtiö totesi, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee avioliiton päättymiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia. Kyseessä oli avioliiton päättymiseen liittyvä varallisuusriita, minkä vuoksi oikeusturvaetua ei myönnetty.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A vaatii oikeusturvaedun myöntämistä asiassa. A:n ja B:n aviovarallisuutta koskeva riita on päättynyt käräjäoikeuden lainvoimaiseen, 8.3.2011 annettuun tuomioon, jossa A on määrätty maksamaan B:lle tasinkoa 29.253,39 euroa. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kyse tavanomaisesta velkomusasiasta. Saatavan perusteena on tasinko, mutta tällä seikalla ei ole merkitystä itse velkomuksen osalta. Velkomuksessa riidanalaisena seikkana on saatavan maksutapa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että A:n entinen aviopuoliso on nostanut kanteen, jossa hän velkoo osituksessa hänelle maksettavaksi määrättyä tasinkoa A:lta. Tasinkovaatimus liittyy osapuolten väliseen avioeroon ja sen ositukseen. Riidan kohteena on käräjäoikeuden tuomio osituksesta ja siitä, miten ja minkä laatuisena tasinko tulee suorittaa. Oikeudenkäynnin kohteena on ehtojen tarkoittama asia, joka koskee avioeroon liittyviä varallisuusriitoja, joten oikeusturvaetua ei tule myöntää.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen ehtojen 714.5 kohdan 2 (Vakuutuksen kohde ja tuomioistuimet) mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasiassa.

Ehtojen kohdan 4 (Vakuutusturvan yleiset rajoitukset) alakohdan 8 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko velkomusriitaa, joka koskee käräjäoikeuden vakuutettu A:n maksettavaksi tuomitsemaa tasinkoa, pidettävä oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamana, avioeroon liittyvänä varallisuusriitana.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa asiat, jotka koskevat avioeroon liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia. Vakuutuslautakunta toteaa, että rajoitusehdon mukaan kyseessä tulee olla asia, joka on seuraamusta avioerosta ja jossa puolisot riitelevät varallisuudesta. Riidalla tulee siten olla looginen, todennettava yhteys avioeroon. Riidan tulee liittyä yhteiselämän päättymiseen eli se on tullut ajankohtaiseksi nimenomaan avioeron vuoksi. Lautakunta toteaa, että omaisuuden ositus on avioliiton päättymiseen kiinteästi liittyvä toimenpide. Käsillä olevassa tapauksessa käräjäoikeuden tuomio 8.3.2011 on nimenomaisesti koskenut puolisoiden varallisuussuhteiden järjestelyä avioeron jälkeen. Lautakunta katsoo tällä perusteella, että kyseiseen käräjäoikeuden tuomioon perustuva velkomuskanne koskee avioeroon liittyvää varallisuusriitaa ja kuuluu vakuutuksen tällaisia riitoja koskevan rajoitusehdon piiriin. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia