Haku

VKL 552/08

Tulosta

Asianumero: VKL 552/08 (2008)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.11.2008

Tulontasauspyynnön laiminlyönnistä johtunut veron määrä Tilitoimiston palveluja koskeva sopimus Vakuutettu toimiala

Vahingonkärsineiden S.A:n ja T.A:n korvausvaatimusten 19.3.2008 sekä vakuutuksenottaja Tilitoimisto IA Ay:n vahinkoilmoituksen 25.3.2008 mukaan vakuutuksenottaja unohti vuoden 2006 verotuksen osalta pyytää tulontasausta vahingonkärsineille. Tulontasauksen pyytäminen olisi ollut tarpeen vahingonkärsineille yhtiömiehinä Veljekset A –nimisen avoimen yhtiön liiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertatulon vuoksi. Unohduksesta S.A:lle seuranneen vahingon suuruus oli laskelman mukaan 9.043,83 euroa ja T.A:lle 9.850,51 euroa. 

Vakuutusyhtiön lisätiedusteluun antamassaan vastauksessa 7.4.2008 vakuutuksenottaja totesi, että suullinen toimeksiantosopimus vakuutuksenottajan ja Veljekset A Ay:n kanssa oli kestänyt kymmeniä vuosia. Vakuutuksenottajan vastuulla oli ollut seuraavien tehtävien hoito kokonaisuudessaan: kirjanpito, palkanlaskenta, tilinpäätös, veroilmoitukset ja veroneuvonta sekä muu yritysneuvonta. Tässä tapauksessa tulontasauksen vaatiminen olisi kuulunut vakuutuksenottajan tehtäviin.
 
Korvausta tapauksen johdosta haettiin vakuutuksenottajan varallisuusvastuuvakuutuksesta, jossa vakuutettuna toimialana on kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu.
 
Vakuutusyhtiön päätökset
 
Vakuutuksenottaja Tilitoimisto IA Ay:lle osoittamissaan vahingonkärsineitä S.A:ta ja T.A:ta koskeneissa samansisältöisissä korvauspäätöksissään 21.4.2008 vakuutusyhtiö toteaa vahinkotapahtuman ja esitetyt vaatimukset.
 
Tapauksessa noudatetaan vakuutusyhtiön varallisuusvastuuvakuutuksen ehtoja, jotka ovat voimassa 1.10.2002 alkaen:
 
Kohta 1, Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutus koskee vakuutuksenottajan harjoittamaa ja vakuutuksesta sovittaessa vakuutusyhtiölle ilmoittamaa vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa.
 
Kohta 3, Vahinkotapahtumat
 
Kohta 3.1, Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan toiselle aiheuttama sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on vakuutuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta…
 
Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa vakuutuskirjassa mainittu toiminta käsittää kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut. Vakuutuksenottajan 7.4.2008 antaman lisäselvityksen mukaan vahingonkärsijän kanssa on solmittu kymmeniä vuosia kestänyt suullinen toimeksiantosopimus, joka on sisältänyt kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluiden ohella myös palkanlaskentaa, veroilmoitusten laadintaa, veroneuvontaa sekä muuta yritysneuvontaa. Vakuutuskirjassa mainittu toiminta ei käsitä palkanlaskentaa, veroilmoitusten laadintaa eikä vero- tai muuta yritysneuvontaa. Korvattavaksi vaadittu vahinko on aiheutunut veroasioiden hoidon laiminlyönnin seurauksena eikä vastuuvakuutus näin ollen kata tämänkaltaista vahinkoa.
 
Taloushallintoliitto on laatinut yleiset sopimusehdot (KL2004), jotka sisältävät vastuunrajoituksia, joita sovelletaan kaikkiin tilitoimiston tuottamiin palveluihin. Yleisten sopimusehtojen kohdan 20 mukaan ”Asiakas on kirjanpitovelvollisena vastuussa kirjanpidostaan, verovelvollisena veroistaan…” Samaisen kohdan mukaan ”Asiakas on vastuussa asianmukaisten valvonta- ja viranomaisilmoitusten tekemisestä ja tarpeellisten lupien hankkimisesta. Nämä vastuut eivät siirry tilitoimistolle.” Sopimusehtojen kohdan 24 mukaan ”Tilitoimisto ei vastaa asiakkaan veroista…”
 
Huomioon ottaen yllä mainitut vastuunrajoitukset vakuutuksenottajan ei voida katsoa olevan korvausvastuussa mainitusta vahingosta voimassa olevan oikeuden perusteella.
 
Yllä mainitun perusteella vakuutusyhtiö ei voi korvata nyt kysymyksessä olevaa vahinkoa vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.
 
Jatkokäsittely
Sähköpostiviestissään 23.4.2008 vakuutusyhtiölle vakuutuksenottajan edustaja IA toteaa, ettei hän hyväksy vakuutusyhtiön tekemiä korvauspäätöksiä. Hylkäävässä päätöksessä hylkäämisperusteena on ilmoitettu
1.        ”Vahinko on aiheutunut veroasioiden hoidon laiminlyönnin seurauksena eikä vastuuvakuutus näin ollen kata tämänkaltaista vahinkoa.”
2.        ”Tilitoimisto ei vastaa asiakkaan veroista.”
 
Vakuutuksenottajan vastaus:
1.        Auktorisoidulla tilitoimistolla täytyy olla toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutus niin kuin muutkin vakuutukset ovat olleet jo pitkään vakuutusyhtiössä. Tilitoimiston toimiala on ollut vuosikymmeniä sama. Tilitoimistopalvelu, joka on käsittänyt ja käsittää edelleen pk-yrityksille annettavan kokonaispalvelupaketin, sisältää normaalin kuukausikirjanpidon, alv-asiat, palkkalaskennat tarvittaessa, tilinpäätöksen tekemisen, veroilmoitusten laatimiset, vero- ja muun normaalitoimintaan kuuluvan neuvonnan.

Vakuutusyhtiön väite, ettei vakuutuskirjassa mainittu toiminta käsitä veroilmoituksen laadintaa, koska siellä lukee kuulemma kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu, on kestämätön. Pienyritykselle on tärkeää, että viranomaisilmoitukset, kuten veroilmoitukset, tulevat ajallaan ja asianmukaisesti hoidetuiksi. Monille se on tärkein syy näiden toimintojen ulkoistamiseen. Tätä varten he antavat ne tehtäväksi tilitoimistolle, koska heillä ei useinkaan ole asiantuntemusta näihin asioihin, vaan he ovat asiantuntijoita omalla alallaan.

Veroilmoitusten laatiminen kuuluu olennaisena osana tilinpäätöksen laatimiseen. Otetaanhan tilinpäätöstä laadittaessa jo kantaa moniin tärkeisiin verotukseen ja veron maksuun vaikuttaviin asioihin. Tilinpäätöksen perusteella yritys/yrittäjät maksavat veronsa. Veroilmoitus on tietojen keräämistä tilinpäätöksestä erilliselle verottajan lomakkeelle. Se on kiinteä osa tilinpäätöspalvelua.

Tilitoimisto-ohjelmisto kerää lähes automaattisesti sähköiselle verottajan lomakkeelle tarvittavat tiedot. Ainoastaan poikkeavat tiedot lisätään. Tästä veroilmoituksen sähköisestä lähettämisestä on kyseinen yritys antanut vakuutuksenottajalle kirjallisen valtuutuksen 31.5.2004. Ko. tapauksessa vakuutuksenottajalta on jäänyt laittamatta tämä poikkeava tieto tulontasauksen vaatimisesta ja tästä on aiheutunut korvaushakemuksessa mainittu ylimääräinen vero, joka ei olisi tullut maksettavaksi, jos tämä yksi lause olisi veroilmoituksessa ollut.
 
2.        Tilitoimisto ei vastaa asiakkaan veroista. Tässä vakuutusyhtiö on osittain oikeassa. Tämä korvaushakemuksessa oleva vero ei ole kuitenkaan ehdoissa tarkoitettu yritystoiminnassa tullut normaali vero, vaan se on aiheutunut siitä, että tämä yksi ratkaiseva lause: ”Vaadimme tulontasausta viidelle vuodelle” puuttui veroilmoituksesta. Se on yrittäjille turha vero, joka olisi voitu välttää.

 
Vakuutuksenottaja Tilitoimisto JA Oy:lle osoittamissaan vahingonkärsineitä S.A:ta ja T.A:ta koskevissa samansisältöisissä kirjeissään 13.5.2008 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot, vakuutusehdot ja oikaisupyynnön sisällön.
 
Vakuutusyhtiön Taloushallintoliitolta saaman selvityksen mukaan kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluihin ei voida itsestään katsoa kuuluvan veroilmoitusten laadintaa. Veroasiat kuuluvat pääsääntöisesti asiakkaan valitsemiin palveluihin, mutta ainoastaan siinä määrin, kuin asiakkaat ovat tästä sopineet. Vastaavalla tavalla on jäsennelty myös tilitoimistopalveluja koskeva tilitoimiston palveluerittely KL2004.
 
Näin ollen on katsottava, että veroilmoitusten laadinta ei itsestään kuulu tilinpäätöspalveluihin eikä vastuuvakuutus siten kata tämänkaltaisesta toiminnasta aiheutuvaa vahinkoa.
Taloushallintoliiton ylläpitämä hyvä tilitoimistotapa on sen jäseniä sitova ohjeistus. Hyvän tilitoimistotavan mukaan tilitoimiston varallisuusvakuutuksen tulee vastata sen toiminnan laatua ja laajuutta. Vakuutusyhtiö ei ota kantaa siihen, täyttääkö vakuutuksenottajan vakuutuskirjaan merkitty toiminta mainitun ohjeistuksen.
 
Tilitoimisto vastaa alalla käytettävien yleisten sopimusehtojen YSE KL2004 (KL2004 ehdot) mukaisin rajoituksin sopimuksestaan, virheestä palvelussaan ja laiminlyönnistään asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta (kohta 22). KL2004 ehdot sisältävät erilaisia vastuunrajoitusehtoja ja kohdan 20 mukaan asiakas on verovelvollisena vastuussa veroistaan. Samaisen kohdan mukaan asiakas on vastuussa asianmukaisten valvonta- ja viranomaisilmoitusten tekemisestä ja tarpeellisten lupien hankkimisesta, eivätkä nämä vastuut siirry tilitoimistolle. KL2004 ehtojen kohdan 24 mukaan ”Tilitoimisto ei vastaa asiakkaan veroista eikä muista kuin edellä 22 –kohdassa mainituista vahingoista”. KL2004 ehtojen 25 –kohdan mukaan tilitoimisto ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulon tai liikevaihdon menetyksestä, saamatta jääneestä voitosta taikka muusta niihin verrattavasta vahingosta.
 
Vakuutusyhtiö lausuu, että huomioon ottaen yllä mainitut KL2004 ehtojen vastuun rajoitukset, vakuutuksenottajan ei voida katsoa olevan korvausvastuussa mainitusta vahingosta voimassa olevan oikeuden perusteella. Joka tapauksessa vakuutuksenottajan laiminlyönnin aiheuttama veroseuraamus voidaan katsoa välilliseksi vahingoksi yllä mainitun kohdan 25 mukaisesti.
 
Mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö ei voi muuttaa aikaisempaa korvauspäätöstä.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausuntopyynnössään 1.8.2008 vakuutusyhtiö pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, tulisiko Tilitoimisto A Ay:lle (jäljempänä tilitoimisto) maksaa vastuuvakuutuskorvaus asiassa. Vakuutusyhtiö on päätöksillään 21.4.2008 ja 13.5.2008 katsonut, että vahinko on sattunut toiminnassa, jota ei ole merkitty vakuutuskirjaan, sekä ettei tilitoimisto voimassa olevan oikeuden perusteella ole vastuussa vahingosta.
 
Tilitoimistolla on ollut suullinen toimeksiantosopimus Veljekset A –nimisen avoimen yhtiön (jäljempänä AY) kanssa. Tilitoimisto on vastannut AY:n kirjanpidosta, palkanlaskennasta, tilinpäätöksestä, veroilmoituksista, veroneuvonnasta sekä muusta yritysneuvonnasta. AY:n liiketoiminnan myynnistä aiheutui vuonna 2006 216.376 euron suuruinen elinkeinotoiminnan tulos, joka jakaantui AY:n kahden yhtiömiehen kesken niin, että kummankin osuus oli 108.188 euroa. Yhtiömiehillä oli lisäksi reilut 15.000 ja 16.000 euroa muita tuloja. Tilitoimisto ei hakenut tuloverolain 128 §:n mukaista tulontasausta ennen yhtiömiesten verotuksen päättymistä, mistä aiheutui 9.043,85 euron ja 9.850,51 euron suuruiset vahingot yhtiömiehille. Tilitoimisto haki mainittujen vahinkojen korvaamista vastuuvakuutuksestaan.
 
Tämän jälkeen vakuutusyhtiö kertaa asiassa tekemänsä korvauspäätökset.
 
Luonnollisen henkilön asemassa olevalle verovelvolliselle on tuloverolaissa annettu mahdollisuus pyytää tulontasausta. Tulontasaus ei ole verovelvollisen velvollisuus, vaan tämä voi pyytää sitä verottajalta, mikäli tämä katsoo sen olevan hyödyksi itselleen. Ottaen huomioon KL2004 ehtojen kohdissa 20 ja 24 tilitoimiston asiakkaalle annettu vastuu veroistaan sekä ilmoituksistaan, vakuutusyhtiön mielestä tilitoimiston asiakas vastaa veroilmoituksestaan ja varsinkin sen yhteydessä tai erikseen tehtävästä tulontasauksen pyytämisestä. Kun tulontasaus on verottajan ja asiakkaan välinen toimenpide, asiakkaan hakemuksesta saatava verohelpotus on verrattavissa KL2004 ehtojen kohdan 25 mukaiseen välilliseen vahinkoon. Vakuutusyhtiö huomauttaa edellä mainittuun viitaten, että suullinen toimeksiantosopimus on tilitoimiston ja AY:n välillä eikä tilitoimisto näin ollen voi olla velvollinen vastaamaan AY:n yhtiömiesten ilmoituksista verottajalle.
 
Vakuutusyhtiö viittaa myös varallisuusvastuuvakuutusehtojen kohtaan 4.7, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata muun muassa veroja, veronkorotuksia taikka muita julkisoikeudellisia seuraamuksia.
 
Tilitoimisto on ilmoittanut tyytymättömyyttä päätökseen ja pyytänyt, että vakuutusyhtiö muuttaa päätöstään. Asian jatkokäsittelyn vuoksi vakuutusyhtiö pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, kuuluuko veroilmoitusten laadinta olennaisena osana tilinpäätöspalveluihin, sekä onko tilitoimisto voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen tulontasauksen hakematta jättämisestä. Erityisesti vakuutusyhtiö toivoo Vakuutuslautakunnan kantaa seuraaviin kysymyksiin:
          Miten KL2004 ehtojen kohta 20, jonka mukaan asiakas on vastuussa veroistaan, on ymmärrettävä tässä tapauksessa, toisin sanoen, onko tulontasaus vero, josta asiakas on vastuussa?
          Mikäli veroilmoituksen laadinta kuuluu vakuutettuun toimintaan, kuuluuko tulontasauksen hakeminen veroilmoituksen laadintaan?
          Onko tulontasauksen hakeminen verrattavissa valvonta- ja muihin viranomaisilmoitusten tekemiseen KL2004 ehtojen kohdan 20 mukaisesti?
          Voidaanko saamatta jäänyt tulontasaus katsoa välilliseksi vahingoksi KL2004 ehtojen kohdan 25 mukaisesti?
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuslautakuntaan 10.9.2008 saapuneessa vastineessaan vakuutuksenottaja Tilitoimisto IA Ay:n edustaja IA toteaa vakuutusyhtiön perustaneen päätöksensä seuraaville väitteille:
1.      Vakuutuksenottajan vastuuvakuutuskirjan toimialassa ei ole erikseen mainittu, että tilitoimiston toimintaan kuuluu myös veroilmoitusten laatiminen.
2.      Asiakas on vastuussa veroistaan sekä asianmukaisten valvonta- ja viranomaisilmoitusten tekemisestä.
3.      Veroilmoitusten laatiminen ei kuulunut vakuutettuun toimintaan.
4.      Aiheutettu vahinko oli ns. välillinen vahinko, josta tilitoimisto ei ole vastuussa.
5.      Tulontasauksen pyytäminen ei ole verovelvollisen velvollisuus.
6.      Suullinen toimeksianto oli AY:n kanssa, eikä tilitoimisto voi olla velvollinen yhtiömiesten ilmoituksista verottajalle.
7.      Vakuutuksesta ei korvata veroja, veronkorotuksia taikka muita julkisoikeudellisia maksuja.
 
Vastineessaan vakuutusyhtiölle 23.4.2008 vakuutuksenottaja on hyvin seikkaperäisesti selostanut tilitoimistotoiminnan luonnetta ja tehtävänkuvaa.
 
Vakuutuksenottaja pyytää, että Vakuutuslautakunta ottaa kyseisen vastineen osaksi tätä vastinetta.
 
Kuten em. vastineesta näy ilmi, vakuutusyhtiöllä oli ensimmäisen hylkäyspäätöksen perusteena kaksi asiaa. Vakuutusyhtiölle annetun vastineen jälkeen annettu uusi päätös ja lausuntopyyntö Vakuutuslautakunnalle sisältävät vakuutuksenottajan käsityksen mukaan yhä uusia hylkäysperusteita, joita vakuutuksenottaja on tämän vastineen alussa luettelut.
 
Aineistossa olevat vakuutusyhtiön lausunnot herättävät kysymyksen, mitä ja ketä varten tilitoimistot ja toisaalta vastuuvakuutukset sitten ovat olemassa.
 
Vakuutuksenottajatoimisto on harjoittanut tilitoimistotoimintaa yli 40 vuotta. Koko toiminnan ajan tilitoimistotoimintaan on kuulunut asiakkaiden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä veroilmoitusten laatiminen. Käytännössä iso osa pienistä yrityksistä käyttää tilitoimiston palveluja lähinnä siksi, että viranomaisilmoitukset, veroilmoitukset ja lakimääräiset maksut tulevat lain mukaan ajallaan ja oikein hoidetuksi.
 
Kuukausikirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa otetaan jokaisen kirjauksen kohdalla huomioon vero- ja muun lainsäädännön vaatimukset. Näin verojen ja muiden maksujen suuruus tulee oikein lainmukaisesti lasketuksi. Pohja veroilmoituksille valmistuu tilikauden alusta alkaen tilinpäätöksen viimeiseen kirjaukseen saakka.
 
Veroilmoitusten laatiminen, joka vakuutuksenottajan mielestä tässä korvausasiassa on noussut ratkaisevaksi kompastuskiveksi, on käytännössä nykyaikana sitä, että taloushallinto-ohjelmisto tulostaa sähköiselle lomakkeelle ne tiedot, jotka sinne on vuoden aikana kirjattu, niitä yhdistäen ja eritellen. Eli kuten vastineessa 23.4.2008 on todettu, veroilmoitusten laatiminen on olennainen osa tilitoimistopalvelua. Näin se on ollut kyseisten yrittäjienkin kohdalla.
 
AY:ltä on tehty veroilmoitus vuosikymmenten ajan ja niin se tehtiin vuonna 2006:kin. Tähän veroilmoitukseen olisi pitänyt lisäksi laittaa pyyntö tulontasauksen suorittamiseksi, kun nyt oli saatu normaalia suurempi kertatulo yrityksen lopettamisen yhteydessä ja joka oli kertynyt useamman vuoden aikana. Tämän yhden lauseen vakuutuksenottaja unohti laittaa, minkä seurauksena yrittäjille tuli ylimääräinen vero. Tätä veroa ei olisi tullut, jos tulontasaus olisi toimitettu ja kertatulo olisi jakautunut useampaan osaan. AY:n veroilmoitukseen olisi tullut vain kirjoittaa ”Vaadimme tulontasausta viidelle vuodelle”.
Vakuutuksenottajan mielestä epäämisperusteiden hakeminen ja niiden monilukuisuus hukuttaa alleen sen tosiasian, että vakuutuksenottaja on vakuutusta tehdessään vilpittömällä mielellä esitellyt vakuutusyhtiön edustajalle toimintansa. Vakuutussopimus on allekirjoitettu vakuutuksenottajan toimistolla ja hyvin on ollut selvillä ja näkösällä se, että veroilmoitusten laatiminen on osa tilitoimistopalvelua. Vakuutuksenottaja on ollut hyvässä uskossa vuosien ajan siitä, että vakuutus kattaa koko toiminnan vakuutuskirjassa mainitusta toimialasanoista huolimatta. Toimialat olivat silloin ilmeisesti valmiina vakuutusyhtiön luettelossa ja sieltä on poimittu lähinnä vakuutuksenottajan toimintaa vastaava ilmaisu.
 
Oikeusturvan kannalta on kestämätöntä, jos tällaisten päätösten perustaksi otetaan vuosien jälkeen yksittäinen sana tai sanapari.
 
Vakuutuksenottaja korostaa vielä, että se on toiminut huolellisen miehen periaatteella, näyttänyt toimistonsa ja sen, mitä siellä tehdään. Vakuutuksenottaja on tahtonut vakuuttaa koko toiminnan eikä vain osaa siitä ja siten vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksenottajalle tekevänsä.
 
Edellä sanotun perusteella vakuutuksenottaja pyytää, että Vakuutuslautakunta kumoaa vakuutusyhtiön kielteisen päätöksen.
 
Yleiset sopimusehdot KL2004
 
Taloushallintoliitto ry on jäsenkokouksessaan 13.6.2005 hyväksynyt jäseniä sitovan, hyvää tilitoimistotapaa koskevan ohjeen, joka on samalla eettinen ohjeistus tilitoimistoalalla toimiville.
 
Hyvään tilitoimistotapaan liittyen Taloushallintoliitto on antanut muun muassa suosituksen hyväksi tilinpäätöstavaksi pienille yrityksille sekä julkaissut alan yleiset sopimusehdot sisältävän toimeksiantosopimuksen tilitoimistopalveluista KL2004.
 
Yleisten sopimusehtojen mukaan tilitoimiston palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan näitä sopimusehtoja. Ehtojen 2 kohdan mukaan sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet toimeksiantosopimuksen tai tilitoimisto on vahvistanut asiakkaan tilauksen. Ehtojen 38 kohdan mukaan sopimus, joka sisältää sopimusehdot, syrjäyttää kaikki aikaisemmat osapuolten välillä tehdyt sopimuksen tarkoittamat sopimukset.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusyhtiön varallisuusvastuuvakuutusehdot, voimassa 1.1.2008 alkaen
 
Kohta 1, Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutus koskee vakuutuksenottajan harjoittamaa ja vakuutuksesta sovittaessa vakuutusyhtiölle ilmoittamaa sekä vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa.
 
Kohta 3, Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan toiselle aiheuttama sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutuksenottaja on vakuutuskauden aikana vakuutetussa toiminnassaan tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta toimeksiantajalleen tai muulle henkilölle. Lisäksi edellytetään, että vahinko kirjallisesti ilmoitetaan vakuutusyhtiölle vakuutuskauden aikana.
 
Kohta 4, Korvausrajoitukset
Kohta 4.7, Muu seuraamus kuin vahingonkorvaus
Vakuutuksesta ei korvata sopimussakkoa, rangaistuksen luontoista vahingonkorvausta (esim. punitive damages), yhteisösakkoa, veroja, veronkorotuksia taikka muita julkisoikeudellisia seuraamuksia. Vakuutuksesta ei myöskään korvata edellä mainittuihin seuraamuksiin liittyviä oikeudenkäyntikuluja.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse tulontasauspyynnön laiminlyönnistä johtuneesta veron määrästä, tilitoimiston palveluja koskevasta sopimuksesta sekä vakuutetusta toimialasta.
 
Vakuutuksenottaja Tilitoimisto IA Ay:n asiakkaan Veljekset A –nimisen avoimen yhtiön yhtiömiehille S.A:lle ja T.A:lle on vuoden 2006 verotuksessa määrätty vero yrityksen liiketoiminnan myynnistä. Vakuutuksenottaja on unohtanut tehdä tulontasausta koskevan pyynnön avoimen yhtiön veroilmoitukseen. Tämän vuoksi S.A:n vero on laskelman mukaan ollut 9.043,83 euroa ja T.A:n vero 9.850,51 euroa suurempi kuin se olisi ollut tulontasausta noudattaen.
 
Korvausta tulontasauspyynnön laiminlyönnin vuoksi kasvaneista verojen määristä on haettu vakuutuksenottajan varallisuusvastuuvakuutuksesta, jossa vakuutettuna toimialana on kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus koskee vakuutuksenottajan harjoittamaa ja vakuutuksesta sovittaessa vakuutusyhtiölle ilmoittamaa sekä vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa. Vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan toiselle aiheuttama sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutuksenottaja laiminlyöntinsä seurauksena on korvausvastuussa toimeksiantajalleen tai muulle henkilölle. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa muut seuraamukset kuin vahingonkorvaus. Tällaisesta mainitaan esimerkkeinä verot ja veronkorotukset.
 
Vakuutuksenottajan antaman selvityksen mukaan toimeksiantosopimus Veljekset A Ay:n kanssa on ollut suullinen ja voimassa vuosikausia. Se on muun ohella käsittänyt veroilmoitukset ja veroneuvonnan. Näin ollen tulontasauksen vaatiminen olisi kuulunut vakuutuksenottajan tehtäviin.
 
Vakuutusyhtiön mukaan tapaukseen tulisi soveltaa Taloushallintoliitto ry:n hyvän tilintoimistotavan noudattamiseksi julkaisemia alan yleisiä sopimusehtoja KL2004. Liiton mukaan mainitut ehdot ovat suositusluontoiset. Ne astuvat voimaan toimeksiantosopimuksen allekirjoituksin ja syrjäyttävät tuolloin osapuolten aikaisemmat sopimukset. Vakuutuksenottajan ja Veljekset A Ay:n välillä ei ole ollut yleisiä sopimusehtoja KL2004 koskevaa sopimusta, joten lautakunta katsoo, että noiden ehtojen määräykset eivät ole olleet osapuolia velvoittavia.
 
Lautakunta katsoo kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluun kuuluvan myös veroilmoitusten laatimisen asiakkaiden puolesta sekä niihin liittyvän tavanmukaisen neuvonnan, jos tästä on sovittu. Vakuutuksenottajan mukaan sen toiminta on esitelty vakuutusyhtiön edustajalle vakuutusta tehdessä, jolloin myös vakuutettu toimiala on valittu toimintaa vastaamaan. Edellä mainittuihin yleisiin sopimusehtoihin KL2004 sisältyviä vakuutettuun toimialaan kohdistuvia määrittelyjä siinä sovellettavina sekä varallisuusvastuuvakuutusta koskevina ja siinä noudatettavina ei vakuutusyhtiö ole osoittanut vakuutuksenottajalle toimittaneensa. Näin ollen lautakunta katsoo veroilmoitusten teon ja tavanomaisen veroneuvonnan kuuluneen vakuutuksenottajan osalta vakuutettuun toimialaan.
 
Tulontasauksen hakemisen, jonka avulla muuten yhteen vuoteen kohdistuva verotus on hajautettavissa usealle vuodelle verotuksen näin lieventyessä, lautakunta katsoo tavanmukaiseksi ja erityistä osaamista edellyttämättömäksi toimenpiteeksi. Tasausta koskeva pyyntö vakuutuksenottajan olisi tullut merkitä Veljekset A Ay:n veroilmoitukseen, jolloin yhtiömiehet olisivat selvinneet pienemmillä veroilla. Tästä laiminlyönnistä seuranneen verojen lisääntymisen lautakunta katsoo yhtiömiehille aiheutuneeksi vahingoksi, joka on kohdistunut ehdoissa tarkoitetuin tavoin muuhun henkilöön ja joka tulee korvata vakuutuksenottajan varallisuusvastuuvakuutuksesta.
 
Erikseen lautakunta toteaa, että varallisuusvastuuvakuutuksen ehdoissa korvausrajoituksena mainittu vero tarkoittaa muuta veroseuraamusta kuin vahingonkorvausta. Jos vero on seurausta tuottamuksellisesta menettelystä, se on korvattavaa vahinkoa eikä rajoitusehto tule sovellettavaksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta