Haku

VKL 55/13

Tulosta

Asianumero: VKL 55/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.01.2014

Koskiko asia ulosottoa?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja Y.F. Oy vaati käräjäoikeudessa ulosmittausta koskevien päätösten kumoamista sillä perusteella, ettei ulosmittaamiselle ollut laissa säädettyä perustetta. Käräjäoikeus kumosi ulosmittauksen.

Y.F. Oy haki asiaan oikeusturvaetua yrityksen oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset 20.4.2012 ja 28.6.2012

Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei asiaan voitu myöntää oikeusturvaetua, sillä kysymys oli ulosottovalituksesta. Vakuutusyhtiö on todennut, että ulosottoa koskevat ja ulosottoon liittyvät täytäntöönpanoasiat eivät kuulu oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin.

Valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että kyseessä olevassa asiassa ei voitu soveltaa vakuutuksen ehtoa 2.18, sillä asiassa ei ollut ulosottokaaren mukaista ulosottoperustetta, eikä asiassa ollut velallista, jolle olisi ollut täytäntöön pantavissa ulosottokaaren mukainen velvoite. Vakuutuksenottaja on lausunut, että kyseessä oli ulosottomiehen virheellinen päätös, jonka tuomioistuin oli kumonnut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan korvauspäätöksessä lausuttuun ja todennut, ettei vakuutuksenottajan ulosottovalituksen menestymisellä ollut merkitystä ratkaistaessa kysymystä mahdollisuudesta myöntää oikeusturvaetu.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 2.18 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee ulosottoa, ulosottolaissa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoriitaa.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko ulosottovalitusta koskevaan asiaan myönnettävä vakuutuksen ehtojen perusteella oikeusturvaetu.

Vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee ulosottoa, ulosottolaissa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoriitaa. Käytettävissä olevan selvityksen mukaan asiassa on kysymys ulosottovalituksesta. Vakuutuslautakunta katsoo, että asia koskee vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ulosottoa. Asian korvattavuuden kannalta merkitystä ei ole sillä, että asiassa ei ole ollut lainmukaista ulosottoperustetta tai sillä, että ulosottomiehen päätös on kumottu tuomioistuimessa.

Edellä mainittuun viitaten lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutuksen ehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Kantola.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta