Haku

VKL 551/15

Tulosta

Asianumero: VKL 551/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2016

Kovan tuulen aiheuttama vahinko. Laiturin rikkoutuminen. Rakennusvirhe.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vuonna 2012 rakennettu laituri ja siihen kuuluva 60-luvulla rakennettu pistolaituri vahingoittuivat Seija-myrskyssä 13.12.2013.

Korvausta oli haettu kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen ja katsonut, ettei vahinko aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vaan rakennusvirheestä. Laiturin muuri olisi tullut vakuutusyhtiön mukaan rakentaa anturan varaan. Vakuutusyhtiölle toimitettujen 19.4.2012 päivättyjen laiturin rakennuspiirustusten mukaan laituri oli rakennettu vain harkkomuurin päälle ilman anturia.

Vakuutuksenottajan antaman selvityksen mukaan seinämän vaijerikiinnitykset eivät pystyneet vastustamaan tuhansien kilogrammojen painoista vesimassaa, jolloin koko muuri kaatui merelle päin yhtenäisenä rakenteena. Laiturin alla oli valetut passiiviankkurit. Perusmuurin tukiantura oli rakennettu noin puoli metriä paksun vuosikymmeniä kuivuneen kuivakuorikerroksen varaan. Seinän kaatuminen ei johtunut painumasta, vaan poikkeuksellisista vesimassoista.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajan mukaan laiturin vahingoittumisen aiheutti tsunamimainen aalto, jonka syntyyn vaikutti myrskyn lisäksi kohonnut merenpinta. Vakuutuksenottaja on vaatinut valituksessaan, että vakuutusyhtiö korvaisi laiturin korjauskuluina 7327 euroa viivästyskorkoineen. Korjauskulut muodostuivat vakuutuksenottajan suorittamista korjaustöistä. Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, että jos vakuutusyhtiö ei suorita korvausta, tulee sen palauttaa vakuutusmaksut.

Vakuutuksenottaja on lausunut lisävastineessaan, että vakuutusyhtiö kehotti häntä ottamaan yhteyttä Saneerausyritys R Oy:n edustajaan R:aan. Vakuutusyhtiön vakuutustarkastaja ei käynyt lainkaan vahinkopaikalla. R epäili vahinkopaikalla käydessään, ettei 15 000 euroa riittäisi korjauskustannusten kattamiseen. Kun vakuutuksenottaja lopulta sai kielteisen korvauspäätöksen, ei hän voinut enää viivyttää vahingon korjausta. Vakuutuksenottaja kertoo tehneensä korjaustyöt talkoohinnalla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että tapaukseen on sovellettu rakentamismääräystä RIL-2002 (Rakenteiden kuormitusohjeet), joka on tullut voimaan vuonna 2002 ja RT-korttia 89-10646, joka on tullut voimaan vuonna 1997. Rakentamismääräyksissä on annettu yksityiskohtaisia ohjeita erilaisten muurien perustamisesta ja esimerkkejä kyseisen rakenteen toteutustavoista.

Kaikkia näitä edellä mainittuja määräyksiä, ohjeita ja esimerkkejä yhdistää se, että koko muurirakennelman tulee perustua valetulle betonianturalle, joka ylettyy pehmeän maaperän ja savikerroksen läpi kiinteään kallioperään asti. Anturavalu toimii tukipisteenä ja estää siihen kiinnitetyn rakenteen liiallisen liikkumisen ulkoisten voimien vaikutuksesta ja näin sen rikkoutumisen.

Saneerausyritys R Oy:n edustaja kertoi vahinkopaikalla käytyään, että vakuutuksenottajan laiturin tukimuurina toimivat harkot on perustettu suoraan saven päälle, samoin pistolaiturin kaivonrenkaat. Tämä toteutus ei R Oy:n edustajan mukaan kestä edes normaalia merenkäyntiä, saati sitten myrskyä. Pistolaituri oli vakuutuksenottajan oman kertoman mukaan ollut vääntynyt ja sen perustan kaivonrenkaat olivat painuneet jo ennen 13.12.2013 Seija-myrskyä. Vakuutuksenottaja vahvisti päätöksen uudelleenkäsittelyn yhteydessä antamissaan tiedoissa, että laituri on perustettu maan kuivakuorikerroksen päälle, ilman anturaa. Varhaisempi painuminen kertoo siitä, ettei laiturilla ole ollut asianmukaista perustusta, jolloin rakenne painuu vähitellen syvemmälle pehmeässä maassa.

Vakuutuksenottajan toimittamista piirustuksista ja muista selvityksistä käy ilmi, ettei laituriin ole edes suunniteltu, saati toteutettu mitään perusanturaa. Vakuutuksenottajan vahingon jälkeen ottamissa kuvissa näkyy kaatunut perusmuuri, jonka sisältö on koostunut irrallisista sekatiilistä ja reuna isommista harkoista. Muurin perustasta puuttuu täysin anturavalu, johon muurin pitäisi tukeutua. Muuri ei itse asiassa ole ollut kunnolla kiinni missään, ainoastaan sen harkot toisissaan. Puinen paalutus saven päällä olevien betonisten kaivonrenkaiden läpi ja tästä jäävien näkyvien tyhjien kolojen täyttö betonilla ja kivillä ei myöskään vastaa nykymääräysten mukaista yhtenäistä teräsbetonista anturavalua.

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, ettei vahinkojen raivaus- tai korjaustöitä ollut kilpailutettu eikä töiden suorittamisesta ollut sovittu vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus arvioida korjauskustannukset edullisimmin toteuttavissa olevan urakkatarjouksen mukaisena. Mitään selvityksiä tai tositteita vakuutuksenottajalle aiheutuneista kustannuksista ei ole esitetty vakuutusyhtiölle.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta vai rakennusmääräysten vastaisesta rakentamisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 20.6.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Esinevahingossa korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty indeksiehdon mukainen vakuutusmäärä. Täysarvovakuutuksessa vakuutusmäärä arvioidaan vakuutustapahtuman sattumishetkellä. Arvonalennusta ei korvata.

Vakuutusehtojen kohdan 20.8.1 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemesta uudelleen rakennuttaa, hankkia tai korjauttaa hävinnyt tai vahingoittunut omaisuus.

Vakuutusehtojen kohdan 21.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen 21.2.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus-, rakennus-, työ-, asennus­ ja käyttövirheen vuoksi tai valmistus- tai aineviasta tai huollon ja kunnossapidon laiminlyönnistä.

Ohjetiedoston RT 89-10646 kohdan 1.4 (Muurin perustaminen) mukaan muuri perustetaan antura-, pilari- tai palkkiperustukselle. Luonnonkivimuuri voidaan perustaa myös luonnonkivistä tehdylle perustukselle.

Perustus tehdään routimattomalle maapohjalle tai eristetään roudaneristeellä ohjekortin RT 81-10590 Routasuojausrakenteet mukaan tai routarajan alapuolelle ohjekortin RT 81-10486 Pientalon perustamistavan valinta. Antura valetaan häiriintymättömän maan tai tiivistetyn sorakerroksen päälle. Kaivanto täytetään salaojasoralla. Tarvittaessa kaivanto salaojitetaan, RT 81-10427 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö vetoaa vakuutuksen rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti osoittaa vahingon aiheutuneen rajoitusehdossa tarkoitetusta syystä. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko aiheutui rakennusmääräysten vastaisesta rakentamisesta ja vakuutusyhtiö on viitannut rakennusmääräykseen RIL-2002 Rakenteiden kuormitusohjeet (voimaan vuonna 2002) ja RT-korttiin 89-10646 (voimaan vuonna 1997).

RT-kortin mukaan muuri perustetaan antura-, pilari tai palkkiperustukselle. Perustus tehdään routimattomalle maapohjalle. Antura valetaan häiriintymättömän maan tai tiivistetyn sorakerroksen päälle. Kaivanto täytetään salaojasoralla.

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut vakuutusyhtiölle 1.11.2015 lähettämässään sähköpostissa, että raudoitetun harkkomuurin alla oli leveät harkkoanturat, jotka oli sidottu seinämään raudoitteilla ja valulla. Rantalaiturin etuseinänä ollut muuri oli kaatunut merelle päin ja sen purkaminen kesti kymmeniä tunteja. Kolmasosa laiturista, sen ulokemainen osa oli rakennettu 60-luvulla ja se oli perustettu siten, että suurten kaivonrenkaiden läpi on paalutettu painekyllästettyjä paaluja ja välitilat oli täytetty betonilla ja täytekivillä.

Vahinkopaikalla käyneen R Oy:n edustajan mukaan harkkoperusteinen tukimuuri oli toteutettu saven päälle. Pistolaiturin kaivorenkaat oli myös perustettu saven päälle mutta tätä seikkaa ei pystytty varmistamaan. Vakuutuslautakunta katsoo, että koska laiturin muurille ei ollut tehty sovellettavien rakennusmääräysten mukaisia perustuksia taikka muutenkaan meriolosuhteisiin soveltuvaa perustusta, ei kyseessä ollut ennalta arvaamaton vahinko vaan muurin kaatuminen on aiheutunut vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla rakennusvirheestä. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, ettei kyseessä ole korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia