Haku

VKL 551/14

Tulosta

Asianumero: VKL 551/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2015

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutuksen korvauspiiri. Suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alainen omaisuus. Viemäriputkien pinnoitustyön aikana aiheutunut vesivahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana ollut putkiyritys oli valmistellut erään asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen viemäriputkien pinnoitusta huuhtelemalla viemäriä ylhäältä alaspäin. Huuhtelun aikana syntynyt tukos aiheutti vesivahingon yhdelle asunnoista. Putkiyrityksen edustajan mukaan työntekijät olivat tehneet huuhtelun ohjeiden vastaisesti. Normaalisti huuhtelu tehtiin alhaalta ylöspäin tulvimisvahinkojen estämiseksi.

Vakuutusyhtiö on päätöksillään 19.11.2013 ja 20.6.2014 evännyt korvauksen. Vakuutusehtojen mukaan kosteuden aiheuttama vahinko korvattiin vain, jos rakennukseen tai laitteeseen oli syntynyt vika äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Vakuutusyhtiön mukaan se, että työ epäonnistui, koska se oli tietoisesti tehty väärässä järjestyksessä, ei ollut ennalta arvaamatonta. Kyse oli myös suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaisesta omaisuudesta, jota koski rajoitusehto. Lisäksi kyse oli törkeällä tuottamuksella aiheutetusta vahingosta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 12.9.2014 päivätyssä hakemuksessaan, ettei suojaus- ja vahingontorjuntavelvoite voinut ulottua koskemaan koko rakennusta tai kaikkia sen huoneistoja, ja että kosteudesta aiheutuva vahinko oli johtunut äkillisestä tukoksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut 21.11.2014 päivätyssä vastineessaan korvauspäätöksessä mainittuihin rajoitusehtoihin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko kyseessä ehtojen tarkoittama satunnaisesta virheestä johtunut vesivahinko ja oliko vahinko aiheutunut vahingontorjuntavelvollisuuden alaiselle omaisuudelle.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4 (Vakuutus korvaa) mukaan vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ehtokohdan 5.3 (Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus) mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai tämän lukuun jonkun muun

- valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä

- säilytettävänä

- suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

- muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Ehtokohdan 5.11 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu kosteudesta. Vakuutus korvaa kuitenkin vahingon, jonka syynä on satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde taikka se, että rakennukseen tai laitteeseen on syntynyt vika tai puute äkillisesti ja arvaamattomasti. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo vahingossa olleen kysymys vakuutusehtojen tarkoittamasta satunnaisen virheen aiheuttamasta vesivahingosta. Vahinkoa ei ole lautakunnan näkemyksen mukaan aiheutettu törkeällä tuottamuksella, vaikka vahinko johtuikin väärästä työmenetelmästä.

Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevana omaisuutena on lautakuntakäytännössä pidetty sellaista omaisuutta, jonka suojaaminen kuuluu olennaisena ja luonnollisena osana työn kulkuun. Tällöin huomioidaan työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Arvioitaessa sitä, mikä omaisuus kuuluu huolehdittavana olevaan omaisuuteen, olennaista on, mikä on normaalisti sujuvan työsuorituksen välitön vaikutuspiiri.

Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan työnä on ollut viemäriputkien huuhteleminen. Putkien huuhtelemiseen liittyy lautakunnan näkemyksen mukaan aina riski siitä, että putkistosta irtoava aines voi aiheuttaa tukoksia ja huuhteluvettä voi päästä asuntoihin. Myös Vakuutuslautakunnalle toimitetun työtapaselvityksen mukaan huoneistot oli tullut tämän riskin vuoksi suojata veden tulvimisen varalta. Vaikka tässä tapauksessa huuhteleminen tehtiin poikkeavalla tavalla, on vahinko joka tapauksessa aiheutunut suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaiselle omaisuudelle eikä ole sen vuoksi korvattava.

Vakuutuslautakunta katsoo vahingoittuneen asunnon olleen suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan ja vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta rajoitusehdon vuoksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia