Haku

VKL 550/07

Tulosta

Asianumero: VKL 550/07 (2007)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2007

Riita irtaimesta omaisuudesta Huoneenvuokra-asiaa koskeva ehtorajoitus

Lausunnonpyytäjän Kiinteistö Oy VT:n omistajat Marja-Leena S. ja Matti S. olivat vuokrasopimuksella 28.12.2001 vuokranneet kiinteistöyhtiössä sijaitsevan liikehuoneiston E.K:n omistamalle NK Ky:lle. Huoneistossa oli 12.7.2002 tulipalo, jossa vaurioitui siellä olleita koneita ja kalustoa. NK Ky hankki vakuutuksensa perusteella irtaimistoa vahingoittuneiden tilalle. 

Lausunnonpyytäjäyhtiö irtisanoi 9.2.2004 vuokrasopimuksen päättymään 30.4.2004. NK Ky lopetti liiketoimintansa tuona päivänä, ja se merkittiin kaupparekisteriin purkautuneeksi 22.10.2004.
 
Vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen lausunnonpyytäjäyhtiölle ja NK Ky:lle tuli riitaa NK Ky:n vakuutuskorvauksilla hankitusta irtaimistosta. Kiinteistö Oy VT:n mukaan sille oli aiheutunut vahinkoa kaluston huonontumisen ja katoamisen johdosta. Lisäksi NK Ky:llä oli maksamatonta vuokrarästiä 841 euroa. NK Ky:n mukaan sen vakuutuksilla hankitun kaluston omistusoikeus kuului kommandiittiyhtiölle. NK Ky myönsi yhden kuukauden vuokrarästin, joka voitiin ottaa huomioon loppuselvittelyssä.
 
Oikeusturvahakemuksella 4.4.2005 vakuutusyhdistykselle varatuomari T.T. pyysi, että hänen asiakkailleen Marja-Leena S:lle, Matti S:lle ja Hanna S:lle myönnettäisiin vakuutusyhdistyksessä olevaan kiinteistövakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen perusteella oikeusturvaetu.
 
Asiakkaitten omistama Kiinteistö Oy VT oli vuokrannut NK Ky:lle liikehuoneiston kalusteineen 1.1.2002 alkaen. Nyt vuokrasuhteen päätyttyä ja vaadittaessa vuokravelkoja vuokralaiselta tämä oli alkanut vaatia vuokranantajalta kauppahintaa vakuutusyhtiön korvaamista kalusteista, koska katsoi omistavansa ne. Vuokranantaja katsoi, että vakuutustapahtuma ei ollut muuttanut omistussuhteita, vaan kyse oli vuokralaisen vaaranvastuun toteutumisesta. Asia oli pysyvästi riitautunut.
  
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Päätöksessään 20.4.2005 vakuutusyhdistys toteaa oikeusturvapyynnön.
 
Sovellettavien vakuutusehtojen vakuutustapahtumiin liittyvien rajoituksien mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee huoneenvuokrasuhdetta.
 
Kiinteistö Oy VT on vuokrannut NK Ky:lle liikehuoneiston kalusteineen 1.1.2002 alkaen. Vuokrasuhteen päätyttyä ja vaadittaessa vuokravelkoja vuokralaiselta tämä on alkanut vaatia vuokranantajalta kauppahintaa vakuutusyhtiön korvaamista kalusteista, koska katsoo omistavansa ne. Vakuutusyhdistys katsoo, että kyseessä on huoneenvuokrasuhdetta koskeva riita.
 
Kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Näin ollen vakuutusyhdistys ei voi suorittaa korvausta tästä vahingosta oikeusturvavakuutuksen perusteella.
 
Jatkokäsittely
Haastehakemuksella 3.3.2006 NK Ky pani käräjäoikeudessa Kiinteistö Oy VT:tä vastaan vireille irtaimen omaisuuden palauttamista tai korvaamista koskevan jutun. Kantaja ilmoitti vaatimuksenaan, että käräjäoikeuden tuli velvoittaa vastaaja heti palauttamaan kantajalle vastaajan hallintaan 30.4.2004 jäänyt kantajan vakuutuskorvauksella hankkima irtain omaisuus tai korvaamaan sen arvo. Vaaditusta korvauksesta voitiin vähentää vastaajan kantajalta oleva yhden kuukauden maksamaton vuokra ja vesimaksu.
 
Kirjeellään 18.4.2006 vakuutusyhdistykselle asiamies varatuomari T.T. pyysi, että hänen toimistonsa asiakkaille Marja-Leena S:lle, Matti S:lle ja Hanna S:lle (Kiinteistö Oy VT) myönnetään oikeusturvaetuus yhdistyksessä olevan kiinteistövakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen perusteella. Yhtiö oli saanut liitteenä olevan haasteen käräjäoikeuteen.
 
Päätöksellään 2.5.2006 vakuutuksenottajille vakuutusyhdistys kertaa 20.4.2005 antamansa epäyspäätöksen asiassa. Asia koskee vuokrasopimuksen perusteella haltuun saatua irtaimistoa. Asiassa on tämän irtaimen palauttamisen ohella kysymys myös vuokrasuhteen päättymisestä ja vuokralaisen puolelta vuokravelkojen mahdollisesta kuittaamisesta vaatimalla irtaimesta kauppahintaa. Vakuutusyhdistys katsoo edelleen, että kyse on rajoitusehtojen kohdan 5 mukaisesta asiasta, joka koskee huoneenvuokrasuhdetta.
 
Kirjeellään 9.5.2006 vakuutusyhdistykselle asiamies T.T. toteaa yhdistyksen antaneen 2.5.2006 kielteisen päätöksen oikeusturvahakemukseen. Yhdistys on viitannut siihen, että asia koskee huoneenvuokrasuhdetta. Käräjäoikeuden antaman haasteen mukaan kyse on irtainta koskevasta riidasta, mikä onkin aivan oikein, koska NK Ky, joka on nostanut kanteen, ei voisikaan vaatia mitään huoneenvuokrasuhteen perusteella. NK Ky:n tekemä kuittausvaade ei asiaa muuksi muuta.
 
Asiamiehen käsityksen mukaan Kiinteistö Oy VT voisi halutessaan nostaa huoneenvuokrasuhdetta koskevan kanteen, ja oikeusturvavakuutuksen pitäisi käsittää myös sekin riita. Silloin kun vakuutusta on otettu vakuutusyhdistyksen edustajalta H.S:ltä, on tälle tehty täysin selväksi, että halutaan vakuuttaa koko kiinteistö ja että kiinteistöllä on tiloja, joita aiotaan vuokrata (kirjeen laatimispäivänä käydyssä puhelinkeskustelussa H.S. on vahvistanut tämän). Asiamiehen päämiehet ovat kertoneet halunneensa ottaa vakuutuksen Kiinteistö Oy VT:lle, mutta jostain syystä vakuutus oli myönnetty heille henkilökohtaisesti. Vakuutuksella oli tarkoitus vakuuttaa koko kiinteistö rakennuksineen ja taata oikeusturvaetuus koko kiinteistön toimintaan. Kyse on summamääräisestä kiinteistövakuutuksesta, ei yksityishenkilöiden kiinteistön vakuuttamisesta.
 
Kirjeellään 18.5.2006 vakuutuksenottajille vakuutusyhdistys kertaa aikaisempien epäyspäätöstensä sisällön asiassa.
 
Oikeuden päätös
Käräjäoikeus on 19.5.2006 antanut päätöksensä NK Ky:n ja Kiinteistö Oy VT:n välisessä irtainta koskevassa riita-asiassa. Oikeus on todennut, että kaupparekisteriotteen mukaan NK Ky on merkitty 22.10.2004 purkautuneeksi. NK Ky:llä ei siten ole ollut oikeudenkäyntikelpoisuutta ja siltä on puuttunut asianosaiskelpoisuus. Näiden seikkojen perusteella haastehakemusta ei ole voitu tutkia.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä 20.8.2007 Kiinteistö Oy VT toteaa, että yhtiön vakuutus on vakuutusyhdistyksen tahdosta ollut yhtiön omistajien Marja-Leena S:n, Matti S:n ja Hanna S:n nimissä. Kun vakuutusta on otettu nimenomaisesti kiinteistöyhtiölle, on vakuutusyhtiön edustaja käynyt kiinteistöllä ja todennut Kiinteistö Oy VT:n vuokraavan kiinteistön tiloja ulkopuoliselle.
 
Kiinteistö Oy VT on haastettu oikeuteen vastaamaan nimenomaisesti irtaimen omaisuuden palauttamista ja korvaamista koskevassa asiassa. Kanne perustuu siihen, että yhtiön vuokralainen väittää omistavansa irtaimen omaisuuden, joka on tuhoutunut tulipalossa ja korvattu vuokralaisen vakuutuksesta. Kyse ei ole siis millään tavalla huoneenvuokralain mukaisesta asiasta.
 
Tässä tapauksessa, kun kyse on ollut Kiinteistö Oy VT:n koko toiminnalleen ja omaisuudelleen ottamasta vakuutuksesta, tulisi vakuutuksen kattaa myös huoneenvuokralain alaiset riidat, koska yhtiön nimenomaisena toimialana on kiinteistöjen vuokraus, ja lisäksi vakuutusyhtiön edustaja on vakuutushetkellä vielä tiennyt, että vuokraustoimintaa tosiasiallisesti harjoitettiin.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vastineessaan 18.9.2007 vakuutusyhdistys kertaa tapahtumatiedot, vakuutusehdot ja antamansa korvauspäätökset.
 
Vakuutusyhdistyksen saaman selvityksen perusteella kyseinen asianosaisten välinen riita-asia koskee huoneenvuokrasuhdetta ja sen päättymiseen perustuen irtaimen omaisuuden omistusoikeutta sekä vuokravelkojen kuittaamista. Vuokrasuhteen päätyttyä ja vaadittaessa vuokravelkoja vuokralaiselta tämä on alkanut vaatia vuokranantajalta kauppahintaa vakuutusyhtiön korvaamista kalusteista, koska katsoo irtaimiston omistusoikeuden kuuluvan hänelle. Vuokranantajakiinteistö puolestaan katsoo, että vuokrasopimuksen kunnossapitovastuuta koskeva määräys ei muuttanut irtaimiston omistusoikeutta. Kyseisessä riita-asiassa on kysymys vuokralaisen puolelta myös vuokravelkojen mahdollisesta kuittaamisesta vaatimalla irtaimesta omaisuudesta kauppahintaa. Näin ollen edellä esitetyn perusteella vakuutusyhdistys katsoo, että kyseinen riita-asia koskee ja perustuu osapuolten väliseen huoneenvuokrasuhteeseen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kiinteistövakuutukseen sisältyvän oikeusturvavakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 2, Vakuutetut
Vakuutettuina ovat
-         vakuutuksenottaja
-         vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt...
 
Kohta 5, Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,…
4) joka koskee huoneenvuokrasuhdetta...
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse irtainta omaisuutta koskevasta riidasta sekä huoneenvuokrasuhdeasiaa koskevasta ehtorajoituksesta.
 
Lausunnonpyytäjä Kiinteistö Oy VT:n, jonka omistavat Marja-Leena S., Matti S. ja Hanna S., ja NK Ky:n välillä on ollut vuokrasopimus 28.12.2001 – 30.4.2004 välisen ajan koskien kiinteistöyhtiössä ollutta liikehuoneistoa. Huoneistossa on 12.7.2002 ollut tulipalo. Siinä vaurioituneen kaluston tilalle on hankittu korvaavaa irtaimistoa NK Ky:n vakuutuksesta.
 
Vuokrasuhteen päättymisen jälkeen sopimusosapuolten välille on vuonna 2005 syntynyt riita kalusteista, joiden NK Ky on katsonut sen vakuutuksesta hankittuina kuuluvan kommandiittiyhtiölle. Lausunnonpyytäjäyhtiön mukaan se on kärsinyt vahinkoa kaluston huonontumisesta ja katoamisesta. Lisäksi NK Ky:llä on ollut vuokravelkaa.
 
Asian johdosta on Kiinteistö Oy VT:lle haettu 4.4.2005 oikeusturvaetua kiinteistövakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Sen vakuutuksenottajina ovat Marja-Leena S., Matti S. ja Hanna S. Heidän mukaansa vakuutus on ollut tarkoitus ottaa kiinteistöyhtiölle, mutta jostain syystä vakuutus on myönnetty henkilökohtaisesti. Lautakunta toteaa, ettei vakuutusyhdistys ole kiistänyt vakuutuksenottajien väitettä ja on käsitellyt lausunnonpyytäjäyhtiötä vakuutettuna. Tämän vuoksi lautakunta katsoo em. oikeusturvavakuutuksen olleen Kiinteistö Oy VT:n käytettävissä tässä asiassa.
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa asiat, jotka koskevat huoneenvuokrasuhdetta. Vakuutusyhdistys on tämän rajoitusehdon perusteella evännyt oikeusturvaedun.
 
Lautakunta toteaa, että vakuutusyhdistyksen laatimiin ehtoihin sisältyviä vakuutuksenottajien turvaa koskevia rajoituksia tulee tulkita suppeasti ja sanamuotonsa mukaisesti. NK Ky:n Kiinteistö Oy VT:hen kohdistamat vaatimukset ja niiden johdosta tekemä haastehakemus ovat koskeneet irtaimen omaisuuden palauttamista tai korvaamista vakuutuskorvauksen antaman oikeuden perusteella. Vaikka riita on alkanut liikehuoneistoa koskeneen huoneenvuokrasopimuksen päättymisen jälkeen ja lausunnonpyytäjäyhtiö on siinä esittänyt omia vuokrasuhteeseen liittyviä vaatimuksiaan, lautakunta katsoo, ettei asia ole koskenut ehtojen tarkoittamin tavoin huoneenvuokrasuhdetta, vaan irtainta omaisuutta. Tämän vuoksi Kiinteistö Oy VT:ltä ei tule evätä oikeusturvaetua huoneenvuokrasuhdetta koskevan rajoituksen perusteella.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta