Haku

VKL 549/01

Tulosta

Asianumero: VKL 549/01 (2002)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2002

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Kanootin kaatuminen Tavaroiden menettäminen

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli 29.7.2001 serkkunsa kanssa kanootti- ja kalastusretkellä Enontekiöllä. Melontaretken reitti oli pituudeltaan noin 115 km. Vahinkoilmoituksen mukaan vahinko sattui eräässä koskessa. Vakuutuksenottaja kertoi, että he olivat kalastelleet ja ajautuivat "väkisin" koskeen, joka oli tarkoitus naruttaa. Jo ensimmäisten könkäitten jälkeen kanootti kaatui seurauksin, että jatkoi ylösalaisin matkaa yksinään noin kilometrin. He pääsivät onneksi rantaan, muutaman sadan metrin kamppailulla ilkeän kivisessä koskessa. Isommat vahingot jäivät esineelliseksi. Myöhemmin sattui toinen kaatuminen. Vahinkoilmoituksen mukaan reppu sisältöineen upposi, aukkopeite repeytyi ja mm. silmälasit, varamela ja kalastusvälineet katosivat.

Vakuutusyhtiön edustaja ja vakuutuksenottaja ovat puhelimitse keskustelleet asiasta, jonka jälkeen vakuutuksenottaja tarkensi tapahtumaa.

Tarkoituksena oli jäädä onnekkaan kalastuspäivän päätteeksi ennen koskea olevalle autiotuvalle yöksi ja vasta seuraavana päivänä jatkaa matkaa laskemalla kanootti köydellä alas. Kuitenkin saatu reittinuotitus oli niin epäselvä, että he erehtyivät kämpän sijainnista luullen sen olevan vielä edessäpäin. Tämän johdosta he ajautuivat kyseiseen koskeen. Lisäksi nuotitus oli arvioinut kosken 3 + -asteiseksi, mutta perässä tulleen kumiveneporukan antaman uuden ohjeistuksen mukaan koski olisi luokiteltu 4 – 5 arvoiseksi eli kanootilla laskukelvottomaksi, jopa hengenvaaralliseksi. Perässä tuli vielä toinenkin kumivene eivätkä hekään olleet nähneet kyseistä kämppää, ja hekin olivat ajautuneet koskeen.

Vakuutusyhtiön korvauspäätös

Vakuutusyhtiö totesi, että kotivakuutuksesta korvataan äkillisesti ja samalla ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset omaisuusvahingot. Sitä, onko vahinko ennalta arvaamaton, arvioidaan sen perusteella, millainen riski vahingon sattumiseen kulloisissakin olosuhteissa on. Melontaan ja erityisesti joki- ja koskimelontaan liittyy jo etukäteen miellettävissä oleva riski kanootin kaatumisesta ja veden varaan joutumisesta. Tietoisena mainituista riskeistä puheena olevassa tapauksessa suunnitelmana oli mm. laskea kanootti köydellä alas koskesta.

Koska kysymyksessä ei ole ollut vakuutusehtojen mukaisesta äkillisesti ja samalla ennalta arvaamatta sattuneen tapahtuman seurauksena syntyneestä vahingosta, vakuutuksen perusteella ei voida maksaa korvausta vahingosta.

Lausuntopyyntö

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön kielteiseen korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Lausunnonpyytäjä toteaa muun ohessa, että perustelut tietoisen riskin ottamisesta eivät pidä paikkansa. Jo vuosikymmeniä eri koskia laskeneina he olivat varautuneet tiedusteluin ja oppaita lukien reitille koko edellisen talven ja kevään. Lukuisat tuttavat, jotka olivat reitin laskeneet jo useita kertoja, pitivät sitä pelkästään vaativan retkeilijän reittinä. He olivat itse varautuneet laskemaan köysillä myös kolmosluokan koskiakin varmuuden vuoksi.

He olivat kalastuspäivän päätteeksi menossa tupaan yöksi, kun ennalta arvaamatta kanootin ankkuri irtosi ja he ajautuivat "väkisin" koskeen, jota he eivät saadun puutteellisen oppaan johdosta vielä edes tunnistaneet kyseiseksi koskeksi. Lisäksi melan katkeaminen kesken laskua teki kanootista vaikeasti ohjattavan ja he ajautuivat kiviin, jolloin kanootti kaatui edellä mainituin seurauksin.

Vakuutuksessa on ykköstaso, josta korvataan äkilliset ennalta arvaamattomat tapahtumat, jota tämä onnettomuus nimenomaan lausunnonpyytäjän mielestä oli; puutteelliset, erilaiset kirjalliset ohjeet reitistä, ankkurin irtoaminen ja ohjattavuuden menettäminen melan katkeamisen johdosta.

Lisäksi eräyrittäjä kertoi kyseisen kosken olevan reitin tavanomaisin. Toisin sanoen lausunnonpyytäjä oli jo aiemmin ja sen jälkeenkin laskeneet paljon vaativampia osuuksia, mikä todistaa heidän kokemuksensa ja taitonsa suoriutua reiteistä, joita avoimesti markkinoidaan eikä millään tavoin rajoiteta kielloin tai erityisohjein.

Vahinko sattui, vaikka heillä oli melontakokemusta, huolellista ennalta valmistautumista sekä tietoista virittymistä välttää riskejä. Juuri tällaista ennalta arvaamatonta tilannetta varten lausunnonpyytäjä oli jo vuosia sitten ottanut ykkösluokan vakuutuksen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedoista, että vakuutuksenottaja oli 29.7.2001 serkkunsa kanssa kanootti  ja kalastusretkellä Enontekiöllä. Vakuutuksenottaja ja hänen serkkunsa olivat kalastaneet ja tarkoitus oli jäädä yöksi autiotuvalle. Seuraavana päivänä oli tarkoitus jatkaa matkaa laskemalla kanootti köydellä alas koskesta.

Saatu reittinuotitus oli vakuutuksenottajan mukaan sen verran epäselvä, että miehet eivät huomanneet autiotupaa eivätkä heti myöskään koskea, vaan ajautuivat siihen. Koskessa kanootti kaatui ja ajautui yksinään ylösalaisin noin kilometrin matkan. Samassa yhteydessä kanootin aukkopeite repeytyi ja kanootissa olleet tavarat katosivat. Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja ja hänen serkkunsa kaatuivat matkan aikana vielä toisen kerran.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahingon ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisin perustein ottaen huomioon, millainen riski vahingon sattumisesta kyseisissä olosuhteissa vallitsee.

Vakuutuksenottaja on ollut melomassa suuressa vuolaassa joessa, jossa on melontakelpoisten koskien lisäksi useita vaikeiksi, jopa hengenvaarallisiksi luokiteltuja koskia. Kanootin kaatuminen ja omaisuudelle siitä seuranneet vahingot eivät näin ollen ole olosuhteisiin nähden ennalta arvaamattomia. Tässäkin tapauksessa vahinkoilmoituksesta ilmenee, ettei kyseisessä koskessa tapahtunut kanootin kaatuminen ollut ainoa saman melontaretken aikana.

Vakuutuksenottaja ei mielestään ole ottanut tietoista riskiä, koska hän oli valmistautunut retkeen huolellisesti mm. lukemalla oppaita ja koska hänellä on vuosikymmenien kokemus koskenlaskusta. Vakuutusyhtiö katsoo, että näillä seikoilla ei ole vaikutusta vahingon odottamattomuutta arvioitaessa. Objektiivisesti arvioituna kanootin kaatuminen melonnan aikana ei ole ennalta arvaamatonta riippumatta siitä, mieltääkö meloja subjektiivisesti kaatumisen mahdollisuuden etukäteen. Yleisen elämänkokemuksen valossa ei ole epätavallista, että myös kokeneet melojat silloin tällöin kaatuvat kanootilla. Melonta, varsinkin koskimelonta on aina riskialtista toimintaa, jossa tällaisten vahinkojen sattuminen on odotettavissa olevaa.

Toiseksi vakuutuksenottajan mielestä tapahtuma oli ennalta arvaamaton, koska heidän tarkoituksenaan ei alun perin ollut laskea paikasta, jossa vahinko sattui, vaan he ajautuivat koskeen väkisin. Vakuutuksenottaja vetoaa myös siihen, että saatu reittinuotitus oli niin epäselvä, etteivät he tunnistaneet paikkaa, jossa olisi pitänyt rantautua. Vakuutusyhtiö katsoo, että nämä seikat eivät ole relevantteja vahingon korvattavuuden kannalta. Melonta jo sinänsä on joka tapauksessa riskialtista.

Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan Vakuutuslautakunnan kanta vastaavanlaisissa tapauksissa on ollut se, ettei kyse ole korvattavasta vahingosta. Melontaan ja erityisesti joki- tai koskimelontaan liittyy jo etukäteen miellettävissä oleva riski kanootin kaatumisesta ja veden varaan joutumisesta. Tällöin vahinko on ennalta arvattava, vaikka sen toteutuminen ei olisikaan etukäteen varmaa tai edes todennäköistä. 

Syytä korvauspäätöksen muuttamiseen ei ole. Kanootin kaatuminen ei ole ennalta arvaamaton tapahtuma, joten kyse ei ole korvattavasta vahingosta.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan ykköstason vakuutuksesta korvataan vahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisesti ja samalla ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta.

Ehtokohdan mukaan tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, johtoverkon ja kulutuslaitteen rikkoutumisen aiheuttamat vesivahingot, sähkölaitevahingot, murrot, varkaudet ja särkymiset.

Joki- tai koskimelontaan liittyy jo etukäteen miellettävissä oleva riski kanootin kaatumisesta ja veden varaan joutumisesta koskisessa vedessä. Kaatumiseen johtavia tilanteita voi tulla yllättäenkin. Kanoottimelonta koskisessa vedessä sisältää tietoista riskinottoa vahinkojen sattumisesta.

Vahingon ennalta arvaamattomuutta arvioidaan sen riskin suuruuden perusteella, joka ennalta arvioiden liittyy vahingon syntymismahdollisuuteen kuhunkin tapaukseen liittyvissä oloissa.

Kuten asiakirjoista tarkemmin ilmenee, lausunnonpyytäjä on vahinkoilmoituksessaan ja kirjeessään vakuutusyhtiölle kertonut syitä sille, miksi kanootilla jouduttiin niin vuolaaseen veteen ja miksi se kaatui. Lausuntopyynnössä on kerrottu vielä uusia syitä sille, miksi kanootin ohjailtavuus koskessa menetettiin.

Kanootilla on oltu vuolaassa ja virtaavassa vedessä, jossa on ollut suuri riski menettää kanootin ohjailtavuus ja jossa kanootti voi helposti kaatua. Lausunnonpyytäjä on serkkunsa kanssa ajautunut kanootillaan tahtomatta koskeen, jota ei ollut tarkoitus laskea. He eivät tunnistaneet paikkaa vielä kyseiseksi koskeksi. Koski oli kivinen ja kanootti kaatui jo ensimmäisten könkäitten jälkeen. 

Kanootin kaatumiseen ja tavaroiden uppoamiseen johtaneena syynä lautakunta ei pidä tässä tapauksessa sellaista vahinkoa, joka olisi aiheutunut ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta. Tämän vuoksi kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta vahingosta. 

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä käytettävissään olevan selvityksen perusteella oikeana.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Kainulainen, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Majola.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta