Haku

VKL 547/14

Tulosta

Asianumero: VKL 547/14 (2015)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2015

Suoranainen esinevahinko. Muovitettujen heinäpaalien pilaantuminen. Vakuutustapahtumasta esitetty selvitys.

Tapahtumatiedot

Lapset olivat vahingoittaneet vakuutuksenottajien muovitettuja heinäpaaleja syyskuussa 2012 hyppimällä niiden päällä. Vakuutusyhtiö oli korvannut 15 rikkoutunutta paalia. Vakuutuksenottaja myi loput paalit 1 500 eurolla, mikä alitti vakuutuksenottajan mukaan niiden todellisen 3 500 euron arvon. Vakuutuksenottaja ei kertomuksensa mukaan ollut voinut periä paaleista korkeampaa hintaa vahingon takia. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta paalien ilmoitetun arvon ja toteutuneen myyntihinnan välisestä erotuksesta maatilavakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ollut suoranainen esinevahinko, vaan vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittama välillinen vahinko, jota ei korvattu.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 11.9.2014 päivätyssä hakemuksessaan, että koko erän laatu oli heikentynyt vahingon vuoksi. Vakuutuksenottaja on kertonut, että hyppiminen oli saattanut osaltaan päästää rehuun ilmaa, joka oli johtanut rehun pilaantumiseen. Poliisitutkinnassa ei ollut selvitetty tällaisia mahdollisia vahinkoja.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan poliisin tutkintailmoituksessa oli mainittu 15 paalin vahingoittuneen eikä vakuutuksenottaja ollut näyttänyt, että lapset olisivat aiheuttaneet enempää vahinkoa paaleille. Se, että ostaja ei ollut maksanut paaleista korkeampaa hintaa, ei osoittanut, että paalit olisivat vahingoittuneet.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa lisäkorvausta sillä perusteella, että heinäpaalien ostaja ei ollut maksanut paaleista vakuutuksenottajan vaatimaa kauppahintaa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 6.4.1 (Suoranainen esinevahinko) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Vakuutuksesta ei korvata vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelin- tai matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavia kustannuksia.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 (Korvauksen hakijan velvollisuudet) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä. Vakuutusyhtiölle on varattava mahdollisuus tarkastaa vahinko. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vain suoranainen esinevahinko. Esinevahingolla tarkoitetaan mm. esineen arvon alentumista. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan lapset olivat vahingoittaneet 15 paalia, mutta vakuutuksenottajan mukaan paaleja oli vahingoittunut enemmän.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus vahingosta. Asiassa ei ole esitetty vakuutuksenottajan kertomuksen lisäksi muuta selvitystä siitä, että myytyjen heinäpaalien olisi todettu pilaantuneen nyt puheena olevan vahinkotapahtuman seurauksena. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei epäily vahingosta riitä näytöksi korvattavasta vakuutustapahtumasta eikä lautakunta näin ollen suosita vakuutusyhtiötä suorittamaan lisäkorvausta vahingosta.

Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta matkakuluista. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutuksesta sen ehtojen mukaan korvata vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten matkakuluja. Vakuutuslautakunta ei näin ollen suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen tältäkään osin.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta