Haku

VKL 547/12

Tulosta

Asianumero: VKL 547/12 (2013)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.09.2013

Lakipykälät: 69

Työkonevakuutus. Polttoainejärjestelmän likaantuminen. Ilkivalta. Näyttötaakka. Oliko työkoneen polttoainejärjestelmän rikkoutuminen tapahtunut korvattavasta vahinkotapahtumasta?

Tapahtumatiedot

M Oy:n kaivinkoneen moottorissa oli 8.–11.7.2011 käyntihäiriöitä. Koneen polttoainejärjestelmä havaittiin pahoin syöpyneeksi.

Vakuutuksenottajan mukaan syynä polttoainejärjestelmän vaurioitumiseen oli ilkivalta.

Vakuutusyhtiön mukaan kyse oli polttoainejärjestelmän likaantumisesta, mikä oli vakuutusehdoissa rajattu korvattavuuden ulkopuolelle.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on 27.8.2011 ja 22.3.2012 päivätyissä päätöksissään todennut vakuutuksenottajan perustaneen korvausvaatimuksensa siihen, että kaivinkoneen polttoainejärjestelmää oli vahingoitettu tahallisella ilkivallalla siten, että järjestelmään oli lisätty jotain siihen kuulumatonta ainetta, mikä oli aiheuttanut koko järjestelmässä voimakasta ruostumista ja hapettumista. Vakuutusyhtiö on edelleen lausunut, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei sen ehtojen mukaan korvattu vahinkoja, jotka aiheutuivat muun muassa polttoaine- tai hydraulijärjestelmän rikkoutumisesta tai likaantumisesta tai ruostumisesta, syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kastumisesta. Vaikka vakuutuksenottaja kykenisikin näyttämään, että polttoainejärjestelmän syöpyminen olisi aiheutettu tahallisella ilkivallalla, selostetut rajoitusehdot rajaisivat joka tapauksessa tämäntyyppiset vahingot korvattavuuden ulkopuolelle. Vakuutusyhtiö on vielä lausunut, ettei ollut näytetty, että kyse olisi ollut ilkivaltaisesti tahallisessa vahingoittamistarkoituksessa aiheutetusta vahingosta. Sen vuoksi korvausta ei voitu suorittaa työkonevakuutuksen perusteella.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan vahinko on korvattava työkoneen ilkivaltavakuutuksesta. Vakuutuksenottaja on lausunut, että polttoainejärjestelmä oli vaurioitunut ilkivallan seurauksena. Maahantuojan polttoaineen seassa havaitsema vieras aine oli laitettu tankkiin tahallisesti ja teon tarkka aika ja paikka tiedettiin. Vakuutuksenottaja on todennut, että rajoitusehdoissa ei ollut suljettu pois itse polttoainejärjestelmän vahingoittumista vaan polttoainejärjestelmän rikkoutumisen tai likaantumisen seuraus muulle vakuutuksen kohteen osalle. Koska polttoainejärjestelmä rikkoutui, tuli vahinko korvata ilkivaltavahinkona.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan viitannut antamaansa korvauspäätökseen perusteluineen ja sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Työkonevakuutus

14 Korvattavat vakuutustapahtumat

14.3 Ilkivaltavakuutus

Ilkivaltavakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja -paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen.

15 Vahingot, joita esinevakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat:

15.2 polttoaine- tai hydraulijärjestelmän rikkoutumisesta tai likaantumisesta tai tällaisen tapahtuman seurauksena vahinkoa muulle vakuutuksen kohteen osalle esimerkiksi moottorille

15.6 jään tai lumen painosta, pakkasesta, sateesta, ruostumisesta, syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta

Yleiset sopimusehdot

10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen. Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava poliisiviranomaiselle. Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vahinko sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksenhakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan.

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslaki 69 §

Korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Lausunto 11.8.2011

D Oy:n laatiman lausunnon mukaan se on korjannut ja huoltanut M Oy:n omistaman kaivinkoneen polttoainejärjestelmää kesällä 2011. Polttoainetankki oli sisältä kauttaaltaan erittäin ruostunut ja tankki oli puhdistettu sitruunahappoliuoksella. Myös polttoainejärjestelmästä uusittiin useita osia voimakkaan ruostumisen vuoksi. Polttoaine laskettiin tynnyriin ja siitä otettiin näyte mahdollista analysointia varten. Lausunnon mukaan polttoaineen joukossa oli mahdollisesti ollut vierasta ainetta, joka oli saanut aikaan voimakkaan ruostumisen ja hapettumisen koko polttoainejärjestelmässä.

Tutkintailmoitus 25.4.2012

Poliisille on tehty 25.4.2012 tutkintailmoitus vahingonteosta 8.7.–11.7.2011 välisenä aikana. Ilmoituksen mukaan omakotitalon laajennustyömaalla olleen kaivinkoneen polttoainetankkiin oli kaadettu vierasta ainetta, joka oli aiheuttanut polttoainejärjestelmän hajoamisen. Vieras aine oli todettu maahantuojan korjauksen yhteydessä tekemässä tutkimuksessa.

Ratkaisu

Vakuutusehtojen mukaan ilkivaltavahinkona korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko. Työkonevakuutuksen rajoitusehtojen mukaan polttoainejärjestelmän likaantumisvahinko jää korvattavuuden ulkopuolelle. Korvattavaksi ei tule myöskään vahinko, jonka syynä on ruostuminen tai syöpyminen.

Asiassa on riitaa siitä, onko kaivinkoneen polttoainejärjestelmän rikkoutuminen tapahtunut vakuutuksesta korvattavasta syystä.

Vakuutuksenottajalla on velvollisuus osoittaa vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman sattuminen.

Asiassa saatujen selvitysten mukaan kaivinkoneen polttoainetankin on todettu olleen sisäpuolelta kauttaaltaan erittäin ruostunut. Myös useat muut polttoainejärjestelmän osat ovat olleet ruosteisia tai syöpyneitä. Kaivinkoneen huoltaneen yrityksen antaman lausunnon mukaan tankin vaurioiden syynä on mahdollisesti ollut polttoaineen joukossa ollut vieras aine.

Vakuutuksenottaja on lähtenyt siitä, että kysymyksessä on tahallinen vahingonteko, joka on korvattava ilkivaltavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on puolestaan katsonut ensisijaisesti, että vahinkojen aiheutumissyy on asiaan vaikuttamaton, koska tämäntyyppiset vahingot on joka tapauksessa rajattu vakuutusehdoissa korvattavuuden ulkopuolelle. Toissijaisesti yhtiö on vedonnut siihen, ettei ilkivaltaa ole näytetty tapahtuneen.

Vakuutuslautakunta katsoo, että edellä selostetut rajoitusehdot, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat polttoainejärjestelmän rikkoutumisesta tai likaantumisesta tai ruostumisesta, syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta, tarkoittavat sellaista normaalia likaantumista ja syöpymistä, jota voi pitkähkön ajan kuluessa eri syistä johtuen ilmaantua polttoainejärjestelmään, mutta eivät koske esimerkiksi sellaisia tilanteita, joissa polttoaineen joukkoon lisätään vahingoittamistarkoituksessa jotain voimakasta korroosiota lyhyehkössä ajassa aiheuttavaa vierasta ainetta. Vakuutuslautakunta katsoo, että tällaiset vahingot on korvattava ilkivaltavakuutuksesta, jos korvattavuuden muut edellytykset täyttyvät. Siten vakuutusyhtiö on velvollinen nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa korvaamaan vakuutuksen kohteelle aiheutuneet vauriot ilkivaltavakuutuksesta, jos vakuutuksenottaja on kyennyt näyttämään, että kysymys on ollut vakuutusehdoissa tarkoitetusta tahallisesta vahingoittamisesta.

Tältä osin Vakuutuslautakunta katsoo jääneen selvittämättä, mistä vieraasta aineesta on mahdollisesti ollut kyse ja miten se olisi polttoainetankkiin joutunut. Ei ole väitettykään, että polttonestetankkiin, jonka on ilmoitettu olleen lukittuna, olisi murtauduttu.

Vakuutuslautakunta katsoo siten, että asiassa on jäänyt osoittamatta, että kaivinkoneen polttoainejärjestelmä on vaurioitunut vakuutuksesta korvattavasta syystä.

Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Löppönen, Makkula, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Mitts. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia