Haku

VKL 546/09

Tulosta

Asianumero: VKL 546/09 (2010)

Vakuutuslaji: Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2010

Vakuutussopimuksen sisältö Eläkkeen lykkääminen ja perhe-eläketurvan voimassaoloajasta annetut tiedot
Tapahtumatiedot
 
V.P.:llä oli ollut vakuutusyhtiössä vapaaehtoinen eläkevakuutus, johon oli liitetty perhe-eläkevakuutus. Vakuutus oli alkanut 16.8.1993 ja suunnitelman mukainen eläkeikä oli 1.2.2006–31.1.2011. Perhe-eläketurvan voimassaoloajaksi oli sovittu 16.8.1993–31.8.2008. Vakuutukseen ei sisältynyt sellaista kuolemanvaravakuutusta, jonka perusteella korvaus olisi kuolemantapauksessa maksettu kertakorvauksena.
 
Kun vanhuuseläke oli alkamassa helmikuussa 2006, V.P. oli siirtänyt sen alkamista kahdella vuodella alkamaan 1.2.2008. Perhe-eläketurvaan ei tässä yhteydessä haluttu muutosta. V.P.:lle oli lähetetty ilmoitus 22.7.2008, jossa oli kerrottu perhe-eläkevakuutuksen päättyvän alkuperäisen sopimuksen mukaisesti 31.8.2008. V.P. oli kuollut 10.4.2009. Koska perhe-eläkevakuutus ei ole ollut enää tuolloin voimassa, ei sopimuksessa mainituille edunsaajille ole maksettu perhe-eläkettä.
 
Kiista koskee vakuutusyhtiön velvollisuutta maksaa V.P.:n puolisolle perhe-eläkettä.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Yhtiö on antanut V.P.:n puolisolle T.P.:lle 20.5.2009 selvityksen vakuutuksen kuolemanvaraturvasta. Yhtiö on täydentänyt selvitystään 9.7.2009 lähettämällään kirjelmällä. Eläkesopimukseen on liitetty kuoleman varalta perhe-eläketurva, joka on päättynyt 31.8.2008. Perhe-eläketurvaan ei ole missään vaiheessa tehty muutoksia. Vakuutuksenottajaa on vuosittain vuositiedotteella informoitu turvan voimassaoloajasta. Lisäksi hänelle on lähetetty 22.7.2008 päättymisilmoitus, jossa kerrotaan perhe-eläkevakuutuksen päättymisestä. Näillä perusteilla perhe-eläkettä ei makseta.
 
Lausuntopyyntö
 
V.P.:n puoliso T.P. on tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun olla maksamatta perhe-eläkettä. Kysymys on siitä, että vakuutusyhtiö ei ole milloinkaan esittänyt, mitä vaihtoehtoja V.P.:llä olisi ollut jatkaa perhe-eläketurvansa kestoaikaa. V.P. olisi voinut koska vain ennen vanhuuseläkkeen alkamista hakea perhe-eläkevakuutusturvan voimassaoloajan pidentämistä tai erillistä kuolemanvaraturvaa. Asia olisi ratkaistu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. V.P. oli terve, aktiivisesti liikuntaa harrastava mies, jonka kaiken todennäköisyyden mukaan olisi pitänyt elää vielä kymmeniä vuosia. Hän menehtyi kuitenkin yllättäen äkilliseen sairauskohtaukseen 10.4.2009. Vakuutusyhtiön olisi pitänyt hyvään asiakaspalveluun kuuluen esittää erilaisia vaihtoehtoja perhe-eläketurvan jatkamiseksi.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö kiistää vaatimuksen. Vakuutuskirjasta 19.8.1993 käy selkeästi ilmi, että sovittu eläkeaika on 1.2.2006 – 31.1.2011 ja että perhe-eläketurvan voimassaoloaika on 16.8.1993 – 31.8.2008. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö voivat sopia vakuutuksen sisällön muuttamisesta, kun halutaan muuttaa vakuutusturvan voimassaoloaikaa, pidentää eläkkeen kestoaikaa tai suurentaa eläkettä. V.P.:lle on annettu vuosittain vuositiedotteet, joista muun muassa perhe-eläkkeen voimassaoloaika käy ilmi.
 
Eläkeaikaa oli siirretty V.P.:n pyynnöstä alkavaksi 1.2.2008, mutta perhe-eläkkeen voimassaoloaikaan ei haettu muutosta. Eläkeiän siirtämisen jälkeisissä vuositiedotteissa 2006 ja 2007 on ilmoitettu uusi eläkeikä ja edelleen se, että ”jos vakuutettu kuolee 16.8.1993–31.8.2008, edunsaajalle maksetaan perhe-eläkettä 10 vuoden ajan”.
 
Vakuutuksenottaja V.P.:lle on 8.12.2007 päivätyllä ilmoituksella kerrottu, että hänen vanhuuseläkkeensä maksaminen alkaa 1.2.2008. 22.7.2008 lähetetyssä ilmoituksessa on kerrottu perhe-eläkevakuutuksen päättyvän sopimuksen mukaisesti. Vakuutusyhtiö katsoo menetelleensä laissa asetettujen velvollisuuksiensa mukaisesti eikä ole velvollinen maksamaan perhe-eläkettä.
 
Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys
 
Lautakunnalla on ollut käytettävissä:
-         vakuutusyhtiön selvitys 20.5.2009
-         lausunnonpyytäjän kirjelmä yhtiölle 23.6.2009
-         vakuutusyhtiön lisäselvitys 9.7.2009
-         vuosi-ilmoitus 3.12.2005
-         V.P.:n ilmoitus 19.12.2005 eläkeiän siirrosta
-         vuosi-ilmoitus 8.12.2007
-         päättymisilmoitus 22.7.2008
-         vakuutushakemus 9.8.1993
-         vakuutuskirja 19.8.1993
-         vuositiedotteet 21.6.1999, 21.6.2000, 20.6.2001, 21.6.2002, 20.6.2003, 19.6.2004, 18.6.2005, 13.3.2006, 21.6.2006, 21.6.2007, 11.2.2009
-         tiedote 31.3.2009
-         tuoteseloste 1.7.1993
-         vakuutusehdot 1.7.1993
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Ehdon 3.2.2 mukaan vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö voivat sopia vakuutuksen sisällön muuttamisesta, kun halutaan muuttaa vakuutusturvan voimassaoloaikaa, pidentää eläkkeen kestoaikaa tai suurentaa eläkettä. Asia ratkaistaan vakuutetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella.
 
Ratkaisu
 
Kysymyksenasettelu
Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan lausunnonpyytäjälle perhe-eläkettä vakuutetun V.P.:n kuoleman 10.4.2009 jälkeen, vaikka perhe-eläketurva oli päättynyt 31.8.2008.
 
Tapauksen arviointi
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan V.P.:lle on annettu kaiken aikaa vakuutusyhtiön taholta vuositiedotteissa selvitys siitä, että hänen vakuutukseensa liittyvä perhe-eläketurva päättyy 31.8.2008 sopimuksen mukaisesti. V.P. oli hakenut vuonna 2005 vanhuuseläkkeen siirtoa kahdella vuodella, mutta hän ei ollut tässä yhteydessä kuitenkaan hakenut muutosta perhe-eläketurvan pituuteen. Koska vakuutuksenottaja V.P. ei ollut hakenut perhe-eläketurvaan muutosta, se on päättynyt 31.8.2008 sopimuksen mukaisesti, mistä on lisäksi ilmoitettu 22.7.2008 päivätyllä päättymisilmoituksella. Päättymisilmoituksesta huolimatta V.P. ei ollut hakenut perhe-eläketurvaansa muutosta. Lausuntopyyntö perustuu siihen, että tilanne olisi voinut olla toinen, jos vakuutusyhtiö olisi antanut lausuntopyynnössä esitetyin tavoin tietoa erinäisistä vaihtoehdoista.
 
Lautakunnan käsityksen mukaan vakuutusyhtiöllä ei ole ollut erityistä velvollisuutta huolehtia ja puuttua siihen, millä tavalla vakuutuksenottaja V.P. haluaa perhe-eläketurvansa järjestettäväksi. V.P. on ollut tai ainakin hänen on pitänyt olla tietoinen sopimukseensa sisältyvästä perhe-eläketurvasta ja erityisesti siitä, että se päättyy alkuperäisen sopimuksen mukaan 31.8.2008.
 
Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan lausunnonpyytäjälle perhe-eläkettä, josta ei ole sovittu. Vakuutusyhtiö ei ole vastuussa siitä, ettei vakuutuksenottaja ole järjestänyt perhe-eläketurvaa sellaiseksi, että sen voimassaolo olisi jatkunut lausuntopyynnössä esitetyin tavoin.
 
Johtopäätös
Lautakunta pitää vakuutusyhtiön selvityksissään 20.5.2009 ja 9.7.2009 esittämää ratkaisua asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Rissanen sekä jäsenet Helle, Kauppila, Korpiola ja Lehti. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia