Haku

VKL 544/11

Tulosta

Asianumero: VKL 544/11 (2012)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 09.05.2012

Varkausvahinko Kuorma-auton anastaminen? Vara-avaimen kopiointi Näyttötaakka vahinkotapahtumasta

Yrityksen omistama kuorma-auto ja siihen kytketty perävaunu oli ilmoitettu anastetuksi Pietarissa Venäjällä 24.2.2011. Perävaunu löytyi myöhemmin, mutta kuorma-auto on edelleen kateissa.

Korvausta vahingosta haettiin yrityksen ajoneuvon varkausvakuutuksesta.

 

Selvitykset

Tutkintailmoitus

Poliisin 24.2.2011 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan vakuutuksenottajan kuorma-auto ja siihen kytketty perävaunu on anastettu yöaikaan Pietarissa, Venäjällä.

AE Oy:n lausunto

28.4.2011 päivätyn lausunnon mukaan tutkittavana on ollut sekä anastetun auton käyttöavain että vara-avain. Käyttöavaimen pinnoilla ei havaittu kopioinnin jälkiä, ainoastaan normaalit kulumisjäljet. Vara-avaimen osalta havaittiin avainjyrsinkoneen jättämät jäljet avaimen molemmin puolin. Kyseiset jäljet ovat avainjyrsinkoneen seuraajan jättämät kirkkaat piirtymät, jotka eivät ole voineet tulla normaalista käytöstä. Päätelmänä on todettu, että avaimesta on teetetty kopio tai kopioita, koska jäljet ovat molemmin puolin.

Lausunto avainten käytöstä

Auktorisoidun kääntäjän 31.8.2011 kääntämässä kirjallisessa selvityksessä todetaan avainten osalta muun muassa seuraavaa. Alkuperäiset avaimet on luovutettu kuljettajan vastuulle toimistossa olevasta avainlaatikosta. Ajosta palattua avain luovutetaan toimistoon. Vara-avaimia kuljettajat eivät käytä. Jos syntyy tarvetta käyttää vara-avainta, otetaan se käyttöön. Kuljettaja pyytää etukäteen lupaa käyttää vara-avainta ja ilmoittaa käytölle myös syyn. Vara-avaimia säilytetään johtajan kirjoituspöydän laatikossa eivätkä kuljettajat mene ilman pätevää syytä johtajan pöydän läheisyyteen. Kaikki avaimet ovat toimistossa, toimisto lukitaan klo 16.30 ja avataan klo 8.00. Kuljettajilla ei ole avaimia toimistoon.

Kuljettajien selvitys

Alusta lähtien auton avaimia säilytettiin firman johtajan työhuoneen pöytälaatikossa. Kuljettajille avaimet annettiin toimiston työntekijöiden toimesta, koska ne ovat lukon takana. Vara-avaimia emme ole käyttäneet emmekä tiedä missä ne ovat. Komennuksen aikana vastuu avaimista siirtyy kuljettajille. Ajosta palattua avaimet ja asiakirjat luovutetaan toimistolle. Jos työskennellään Suomessa, niin auton avaimet annetaan yhdessä ajoa koskevien asiakirjojen kanssa. Palaamisen yhteydessä kaikki luovutetaan samoin toimistoon. Jos ajosta palataan illalla, kun toimisto on suljettu, avaimet ovat kuljettajalla aamuun saakka. Sitten työntekijöiden tultua toimistoon avaimet luovutetaan yhdessä asiakirjojen kanssa. Avaimia säilytetään erityisessä laatikossa. Kuljettajilla ei ole pääsyä niihin.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi 17.6.2011 päivätyssä päätöksessään, ettei vahinkoa korvata ajoneuvon varkausvakuutuksen perusteella. Tapaukseen soveltuvien vakuutusehtojen mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle ajoneuvolle vahingon, jonka syynä on ajoneuvon tai sen vakiovarusteen varkaus, luvaton käyttö tai näiden yritys. Vakuutusturva ei kuitenkaan korvaa vahinkoa, joka aiheutuu silloin kun ajoneuvo tai sen varusteet eivät ole olleet varkauden, luvattoman käytön, käyttövarkauden tai näiden yrityksen teon hetkellä lukittuna tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja, myös perävaunua.

Vakuutusyhtiö on todennut, että koska ajoneuvoon on teetetty ylimääräisiä avaimia toisin kuin yhtiölle on ilmoitettu, ei ole riittävästi osoitettu, että ajoneuvoon olisi kohdistunut vakuutusehtojen mukainen tapahtuma. Ajoneuvo on mahdollisesti otettu käyttöön alkuperäisellä siihen kuuluvalla avaimella tai siitä teetetystä kopiosta. Tästä syystä kysymyksessä ei ole vakuutuksesta korvattava tapahtuma.

 

Valitus

Asiakas on ollut tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun ja pyytänyt asiamiehensä välityksellä Vakuutuslautakunnan lausuntoa asiassa. Valituksessa todetaan seuraavaa.

Vakuutuksenottaja ei ole teettänyt ylimääräisiä avaimia kyseiseen kuorma-autoon. Itse kuorma-auton avaimia ja vara-avaimia on säilytetty suojeluohjeen määrittämän huolellisuuden mukaisesti. Yrityksen työntekijät ovat antaneet kirjalliset selvitykset, joista selviää avainten käyttö ja säilytys. Lisäksi valitukseen liitetyistä valokuvista selviää yhtiön toimitilat ja avainten säilytyspaikka. Normaalin työajan ulkopuolella toimiston tilat ovat olleet lukittuina. Vakuutuksenottajan tiedossa ei ole toimistotiloihin kohdistuneita murtoja eikä muutakaan vastaavaa tavallisuudesta poikkeavaa. Anastetun kuorma-auton kuljettaja on varma siitä, että hän oli lukinnut kuorma-auton pysäköityään sen.

Valittajan mukaan asiassa on tehtävissä johtopäätös, että vakuutuksenottaja on huolehtinut varsinaisista avaimista ja vara-avaimista kaikin puolin asiaan kuuluvalla tavalla ja suojeluohjeen edellyttämällä huolellisuudella. Se, että vara-avaimessa on mahdolliset kopioinnin jäljet, selittyy ainoastaan sillä, että vakuutuksenottaja on joutunut ammattimaisen varkauden uhriksi.

Kyseisen ajoneuvon omisti rahoitusyhtiö, joten vakuutuksenottaja joutuu joka tapauksessa korvaamaan ajoneuvon sille. Tästä johtuen vakuutuksenottaja katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös johtaa kohtuuttomuuteen.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt korvausvaatimuksen todeten, ettei tapauksessa ole osoitettu vakuutusehtojen tarkoittamaa varkaustapahtumaa. Vakuutusyhtiö on todennut, että ajoneuvon ilmoittaminen anastetuksi ei ole osoitus vakuutusehtojen tarkoittamasta varkaudesta. Ajoneuvo on erittäin todennäköisesti otettu käyttöön sen omalla avaimella tai siitä teetetyllä kopiolla.

Vakuutusyhtiö on todennut, että avaimille teetetyssä avaintutkimuksessa todettiin kuorma-auton vara-avaimessa olevan kopioinnin jäljet. Kopioitu avain on ollut yrityksen ja sen työntekijöiden hallussa ja käytössä. Selvitystä ei ole, kuka avaimet on kopioinut. Vakuutusyhtiö ei ole väittänyt vakuutuksenottajan teettäneen avaimen kopiointia vaan korvauspäätöksessä todetaan vain ”kopioinnin jäljet” ja ”on teetetty”. Vara-avainta ei ole ilmoitettu anastetuksi eikä yhtiöön ole ilmoitettu tehdyn murtoa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakiintuneen oikeus- ja korvauskäytännön mukaan vakuutetulla on näyttötaakka korvattavasta vahinkotapahtumasta. Tämä tarkoittaa, että vakuutetun on osoitettava vahinkotapahtuman johtuneen rikoslaissa tarkoitetusta varkaudesta lukittuun ajoneuvoon. Varkaustapahtumalla ymmärretään ulkopuolisen tekemää anastustekoa toisen hallusta.

Vakuutusyhtiö on viitannut tapaukseen soveltuviin vakuutusehtoihin ja todennut, että avaimista, niiden säilyttämisestä ja vara-avaimen kopioinnista esitetty selvitys huomioon ottaen ajoneuvo on tässä tapauksessa erittäin todennäköisesti otettu käyttöön sen omalla avaimella tai siitä teetetyllä kopiolla. Muu tekotapa on epätodennäköinen. Koska avaimet ovat olleet vain vakuutetun ja sen henkilökunnan saatavilla ja käytössä, kysymyksessä ei ole ulkopuolisen tekemä anastusrikos toisen hallusta. Mainituista syistä kysymyksessä ei ole myöskään lukittuun ajoneuvoon kohdistunut varkaustapahtuma.

Vakuutusyhtiö on lisäksi todennut, että vakuutuksenottajan viittaus joutumisesta ammattimaisen rikoksen kohteeksi on epätodennäköinen. Selvityksen perusteella ei ole todennäköistä ja uskottavaa ulkopuolisen henkilön pääsy tiloihin turvatoimista johtuen, kopioida ja palauttaa avain tiloihin huomaamatta.

Vakuutusyhtiön mukaan suojeluohjeilla ja niiden noudattamisella ei ole nyt käsiteltävässä tapauksessa merkitystä korvattavuutta ratkaistaessa. Koska on epätodennäköistä ulkopuolisen tekijän teon mahdollisuus eikä avaimia ole anastettu, vahinkoa arvioidaan varkausvahinkojen korvattavuutta ja sitä koskevan rajoitusehdon mukaan. Vakuutusehdot tai niiden soveltaminen ei johda kohtuuttomuuteen sillä perusteella, että varkaustapahtuman tunnusmerkistö ei toteudu ja vakuutettu mahdollisesti joutuu korvaamaan vahingon rahoitusyhtiölle.

Vakuutusyhtiö on yhteenvetona todennut, että vahinkoa ei korvata ajoneuvon varkausvakuutuksen perusteella. Vakuutettu ei ole osoittanut, että ajoneuvoon olisi kohdistunut vakuutusehtojen tarkoittama rikoslaissa kuvattu varkaustapahtuma. Vakuutusyhtiön mukaan tapahtumaa onkin esitetyn selvityksen perusteella arvioitava oikeudellisesti muuna tapahtumana kuin varkautena – esimerkiksi kavalluksena tai muuna sellaisena rikoksena, mitkä tapahtumat eivät ole vakuutusehtojen perusteella korvattavia.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Moottoriajoneuvon vakuutus

205.1 Korvattavat vahingot

Vakuutusturva korvaa vakuutetulle ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, jonka syynä on

  • ajoneuvon tai sen vakiovarusteen varkaus, luvaton käyttö, käyttö­varkaus tai näiden yritys (rikoslaki 28:7-9c)
  • tahallinen vahingonteko (ilkivalta)

205.2 Rajoitukset

Yleisten sopimusehtojen kohdan 9 Vahinkotapahtuma rajoitusten lisäksi vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu

  • silloin, kun ajoneuvo tai sen varusteet eivät ole olleet varkauden, luvattoman käytön, käyttövarkauden tai näiden yrityksen teon hetkellä lukittuna tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja, myös perävaunua. Ajoneuvo, jossa ei ole rakenteensa puolesta ohjauslukkoa tai muuta luvattoman käytön tehokkaasti estävää laitetta, katsotaan lukituksi vain, kun se on lukittu suojaustehtävänsä täyttävällä lukituslaitteella.

 

Ratkaisusuositus

Yritys haki korvausta varkausvahingosta ilmoittaen, että sen kuorma-auto ja siihen kytketty perävaunu oli anastettu. Vakuutusyhtiön teettämässä avaintutkimuksessa todettiin vara-avaimessa kopioinnin jälkiä. Vakuutusyhtiö katsoi kielteisessä korvauspäätöksessään, ettei vahinkoa korvata ajoneuvon varkausvakuutuksen perusteella, koska vakuutettu ei ole osoittanut, että ajoneuvoon olisi kohdistunut vakuutusehtojen tarkoittama varkaustapahtuma.

Tapauksessa on riitaa siitä onko kuorma-auton anastaminen korvattava yrityksen ajoneuvon varkausvahingosta. Tapauksessa on kiistatonta, että ajoneuvo on kadonnut. Vakuutuksenottajan on ilmoittanut sen anastetuksi. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt kyseistä ajoneuvon joutumista omistajan ulottumattomiin, mutta viitannut muuhun rikolliseen tekoon kuin varkauteen.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vahingon, jonka syynä on ajoneuvon varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai näiden yritys. Kuorma-auton avaimille suoritetussa tutkimuksessa todettiin, että vara-avaimesta oli teetetty kopio.

Vakuutuksenottaja on esittänyt kirjallisia lausuntoja avainten käytöstä ja säilytyksestä yrityksessä sekä siitä, että anastettu kuorma-auto on ollut lukittuna. Vakuutuksenottaja on kiistänyt teettäneensä avaimesta kopiota. Vakuutuksenottajan mukaan avaimia on säilytetty huolellisesti suojeluohjeiden edellyttämällä tavalla. Vakuutuksenottaja on todennut, että vara-avaimen mahdolliset kopiointijäljet selittyvät ainoastaan sillä, että vakuutuksenottaja on joutunut ammattimaisen varkauden uhriksi.

Ajoneuvoa ei ole löydetty eikä siten ole voitu todeta tai poissulkea siinä mahdollisesti olevia murtojälkiä tai muita viitteitä anastustapahtumasta. Asioiden tarkka tapahtumakulku on jäänyt monelta osin epäselväksi. Asiassa ei ole esitetty riittävän yksityiskohtaista selvitystä mahdollisesta vara-avaimen kopioinnista tai siitä tavasta jolla ajoneuvo on joutunut ulkopuolisen haltuun.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vara-avaimen kopiointi ei yksistään riitä näytöksi siitä, ettei ajoneuvoa ole voitu anastaa vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei voi yksistään evätä korvausta esittämillään perusteilla.

Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta toteaa, että vahinko tulee korvata yrityksen autovakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä ja Pesonen sekä varajäsen Partanen. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia