Haku

VKL 540/15

Tulosta

Asianumero: VKL 540/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2016

Korvattava vakuutustapahtuma. Oikeusturvaedun myöntäminen asianajotoimiston oikeusturvavakuutuksesta. Rikos- vai riita-asia? Valtion varoista syytetyn puolustajalle maksetusta palkkiosta valittaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asianajotoimisto A Oy:n palveluksessa ollut asianajaja oli toiminut päämiehensä määrättynä puolustajana talousrikosasiassa, jonka käräjäoikeus oli ratkaissut 1.10.2015 antamallaan tuomiolla. Vakuutusyhtiölle 13.10.2015 toimitetun oikeusturvailmoituksen mukaan asianajaja oli vaatinut aikaan 5.1.2013 – 21.4.2015 kohdistuneen 105 230,74 euron palkkiolaskunsa korvaamista valtion varoista. Käräjäoikeus oli hyväksynyt maksettavan palkkion määräksi 70 884 euroa. Asianajaja oli ilmoittanut valittavansa palkkion määrästä hovioikeuteen ja haki tähän asiaan vakuutusyhtiöltä oikeusturvaetua asianajotoimisto A Oy:n ottamasta oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on 23.10.2015 päivätyllä päätöksellään kieltäytynyt myöntämästä asiaan oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiö on perustellut ratkaisuaan sillä, että asiassa ei ollut kyse yrityksen oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaisesta vakuutustapahtumasta rikosasiassa eli vakuutetun asianomistajana nostamasta syytteestä tai syytteen nostamisesta tai jatkamisesta vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta. Koska vakuutustapahtumaa ei ollut syntynyt, oikeusturvaetua ei voitu myöntää.

Asiakkaan valitus

A Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta oikeusturvaedun myöntämisestä lausuen, että itse rikosasiassa kaikki syytteet päämiestä vastaan oli hylätty. Valitus hovioikeuteen koski ainoastaan palkkion alentamista. Asiassa oli syntynyt oikeusturvavakuutusehtojen mukainen vakuutustapahtuma. Vakuutusyhtiö oli virheellisesti vedonnut oikeusturvavakuutusehtojen rikosasioita koskevaan kohtaan.

A Oy:n mukaan vakuutusyhtiö on sekoittanut aineellisoikeudellisen tarkastelun ja prosessioikeudelliset seikat tulkiten laatimiaan vakioehtoja epäselvyyssäännön vastaisesti ja laajentavasti. Vakuutusehtojen kohta 4.1 on kirjoitettu epäselvästi, joten sopimusoikeudellisen epäselvyyssäännön mukaisesti sitä on tulkittava vakuutuksenottajan ja vakuutetun eduksi.

Aineellisoikeudellisesti puolustajan palkkio oli hänen saatavansa valtiol­ta. Kyseessä oli yksityisoikeudellinen suhde, jonka perustana olivat erityislakien säännökset. Saatava oli syntynyt toimimisesta valtion määräämänä puolustajana päämiehen hyväksi rikosprosessissa. Saatava on perustunut rikosoikeudenkäynneistä annetun lain 2 luvun 10 §:ään ja soveltuvin osin oikeusapulakiin. Oikeusapulaki koskee muitakin kuin rikosasioissa puolustajana toimivien palkkioita.

Mainittua saatavaa koskevat kysymykset ratkaistiin prosessioikeudellisten säännösten perusteella rikosasian käsittelyn yhteydessä. Tämä ei muuttanut palkkion aineellisoikeudellista luonnetta saatavana valtiolta. Rikosjutun yhteydessä voidaan käsitellä muitakin asioita, kuten vahingonkorvausasioita, jotka eivät silti muutu rikosasioiksi, vaikka niitä käsitellään samassa prosessissa. Nyt palkkiota koskevaan käräjäoikeuden ratkaisuun haettiin muutosta hovioikeudesta, joka ei yleensä enää käsittele asiaa rikosasian yhteydessä, vaan ratkaisee palkkioasian kirjallisessa menettelyssä erikseen. Käsittelyä ei yhdistetä syyttäjien ja/tai asianomistajien valitusten vuoksi mahdollisesti hovioikeudessa käsiteltävään rikosasiaan. Kaikki oikeusturvaetuun korvattavaksi vaadittavat toimet koskivat vain puolustajan palkkion perimiseksi tarvittavia toimia.

Vakuutusehtojen tulkinnan osalta A Oy on lausunut vakuutusehtojen kohdan 4.1 olevan epäselvä, sillä kohdassa 4.1.2 sekoitettiin rikosasiat ja yksityisoikeudelliset vaatimukset keskenään. Ehtokohtaa voitiin tulkita siten, että rikosasioilla tarkoitetaan rikosprosessissa esitettäviä vaatimuksia. Ehdoista ilmeni, että näitä voivat olla muun muassa vakuutetun esittämät yksityisoikeudelliset vaatimukset.

Tässä tapauksessa vakuutettu oli esittänyt rikosprosessin yhteydessä yksityisoikeudellisia vaatimuksia: vaatimuksensa valtiolle, jotta se korvaisi puolustajana toimimisen palkkion vakuutetulle. Vaatimuksen perusteen valtio oli myöntänyt, mutta kiistänyt vaatimuksen määrältään. Vaatimus oli hyväksytty vain osittain käräjäoikeuden ratkaisussa. Vakioehtojen kohdasta 4.1 ei voida päätellä, että sillä olisi suljettu puolustajan palkkion määrää koskeva riitaisuus korvattavien vakuutustapahtumien ulkopuolelle. Päinvastoin epäselvyyssäännön mukaisella ja jo sanamuodon mukaisella tulkinnallakin voitiin huomata, että myös nämä vakuutustapahtumat olivat oikeusturvaedun piirissä. Kyse oli vakuutusehtojen epäselvässä ja hämärässä systematiikassa joko riita-/hakemusasiasta, rikosasiasta tai molemmista.

A Oy on vedonnut myös siihen, että vakuutusyhtiö oli aiemmin samanlaisessa asiassa myöntänyt oikeusturvaedun 31.3.2014, mikä tuli ottaa huomioon vakuutusehtoja tulkittaessa. Vakuutusyhtiö on sittemmin muuttanut tulkintaansa vakuutetulle epäedulliseksi.

Lautakunnalle toimittamassaan lisäkirjelmässä A Oy on korostanut, että vakuutusyhtiöllä on se väärinkäsitys, että puolustajan palkkioon liittyvän riitaisuuden ratkaise­minen olisi rikosasia. Rikosasioita ovat asiat, joissa vaaditaan rikosoikeudellista rangaistusta jollekulle. Nyt puheena olevassa asiassa kukaan ei ole vaatinut hovioikeudessa rangaistusta, vaan puolustajaksi aiemmassa asiassa määrätty vakuutettu on vaatinut saatavansa kokomääräistä suorittamista. Valtio on ollut vakuutetulle velkaa ja prosessuaaliset säännökset ovat ohjanneet velasta päättämiseen rikosprosessin yhteydessä, koska velka oli syntynyt päämiehen puolustamisesta rikosasiassa. Tämä ei ole muuttanut velan perintää rikosasiaksi eikä vakuutusehtojakaan voida niin tulkita. Jos vakuutettu perisi tuomioistuimessa saatavaansa yksityishenkilöltä, asiaa ei kutsuttaisi rikosasiaksi vaan oikeusturvaetu myönnettäisiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on 26.11.2015 päivätyssä vastineessaan vedonnut oikeusturvavakuutuksen rikosasioita koskeviin vakuutusehtojen kohtiin lausuen, että A Oy oli siteerannut vanhoja yrityksen oikeusturvavakuutuksen ehtoja, jotka eivät olleet enää voimassa ja joita ei sovellettu asiaan. Kysymyksessä oli rikosasia, jonka hoitamisesta aiheutuviin kuluihin ei ollut mahdollista saada oikeusturvaetua yksityisestä eikä yrityksen oikeusturvavakuutuksesta, koska vastaaja sen paremmin kuin A Oy:kään eivät olleet jutussa asianomistajan ominaisuudessa. Tämän vuoksi ehtokohdan 4.1 mukaista korvattavaa vakuutustapahtumaa ei ollut sattunut.

Oikeusturvaetua ei olisi voitu myöntää, vaikka tapaukseen olisi sovellettu A Oy:n kuvaamia vanhoja yrityksen oikeusturvavakuutusehtoja. Vanhojen ehtojen kohdan 4.1.2 mukaan vakuutuksesta korvattava tapahtuma rikosasiassa oli

- vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään. "Vakuutetulla" tarkoitettiin tässä yhteydessä rikoksen kohteeksi joutunutta asianosaista ja "yksityisoikeudellisella vaatimuksena" vakuutetun rikoksen johdosta esittämää vaatimusta. Mainituista seikoista ei objektiivisesti arvioiden voinut olla mitään epäselvyyttä.

Sekä vanhojen että voimassa olevien vakuutusehtojen keskenään samansisältöiset kohdat 7.3.2.1 ja 7.3.2.2 rajaavat yksiselitteisesti oikeusturvavakuutuksesta korvattavat kulut rikosasiassa. Jotta kuluja oli mahdollista korvata vakuutuksesta, vakuutetun oli oltava rikosasiassa joko asianomistajana tai vastaajana. A Oy:n palveluksessa oleva asianajaja ei ollut kumpaakaan. Asiassa oli kyse muutoksenhausta käräjäoikeuden rikostuomioon, jonka vastaajana oli A Oy:n päämies. Kyseessä ei myöskään ollut ehtokohdan 7.3.2.2 mukainen asianomistajan vakuutettua vastaan ajama syyte, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

Oli lisäksi huomattava, että ellei A Oy:n asianajaja käyttänyt juttunsa hoitamiseen toimiston ulkopuolista asiamiestä, hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa syntyivät vakuutetun omasta työstä ja kuluista. Tällaiset kulut eivät olleet oikeusturvavakuutuksesta korvattavia kuluja ehtokohdan 7.5 nojalla.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että asiaan ei näin ollen tullut myöntää oikeusturvaetua seuraavista syistä. Asiassa ei ollut voimassa olevien vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan sattunut korvattavaa vakuutustapahtumaa. Vakuutettu ei ollut jutussa asianosaisena asianomistajan tai vastaajan ominaisuudessa, mikä oli ehtokohdan 7.3 mukaan välttämätön edellytys korvattavien kuluen syntymiselle. Kysymyksessä ei ollut asianomistajan vakuutettua vastaan ajama syyte silloin, kun virallinen syyttäjä oli päättänyt jättää syytteen nostamatta tai oli sen pe­ruuttanut. Vakuutetun omasta työskentelystä johtuvat kustannukset eivät ehtokohdan 7.5 mukaan myöskään olleet sellaista kulua, joka olisi oikeusturvavakuutuksesta korvattavaa. Vakuutusyhtiö ei myöskään pidä oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen kohtaa 4.1 A Oy:n esittämällä tavalla epäselvänä tai tulkinnanvaraisena ottaen huomioon ehtokohdan 7.3 sisältö.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutuksenottajana olevan asianajotoimisto A Oy:n asianajaja, joka oli toiminut rikosasiassa päämiehelleen määrättynä puolustajana, on valittanut hovioikeuteen käräjäoikeuden tuomiolla hänelle valtion varoista maksettavaksi määrätystä palkkiosta. Asiassa on kyse siitä, onko asianajotoimistolla oikeus saada oikeusturvaetu omasta oikeusturvavakuutuksestaan mainittuun palkkiota koskeneeseen valitusasiaan ja sen myötä edelleen korvaus valituksen tekemisestä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluistaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan yrityksen oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutuskirjassa mainittua toimintaa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Rikosasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan

- syytteen nostamista vakuutetun ollessa asianomistajana,

- syytteen nostamista ja jatkamista vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Vakuutuksesta rikosasiassa korvattavia kustannuksia koskevan vakuutusehtojen kohdan 7.3.2 mukaan asianomistajana, alakohta 7.3.2.1, korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista. Alakohdan 7.3.2.2 mukaan vastaajana korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua vastaan ajama syyte silloin, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

Jos muutoksenhaku hovioikeuteen edellyttää käsittelylupaa tai korkeimpaan oikeuteen edel­lyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.

Vakuutusehtojen kohdan 7.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta, kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan tämän luvun mukaan määrätylle puolustajalle ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle maksetaan valtion varoista palkkio ja korvaus noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeusapulain 17 ja 18 §:ssä säädetään avustajan palkkioista ja korvauksista. Pykälän 3 momentin mukaan edellä 4 §:ssä ja tässä pykälässä tarkoitettuihin päätöksiin haetaan muutosta noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeusapulain 26 §:ssä säädetään.

Oikeusapulain 26 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla pääasian yhteydessä tai, jos päätös on tehty ennen pääasian ratkaisemista, erikseen noudattaen, mitä valittamisesta pääasiassa säädetään.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on evännyt oikeusturvaedun vedoten siihen, ettei asiassa ole ollut vakuutusyhtiön käsityksen mukaan kyse oikeusturvavakuutuksesta korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutusyhtiö on katsonut kyseen olleen virallisen syyttäjän ajamasta rikosasiasta, joka ei kuulu vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan korvattavien vakuutustapahtumien piiriin ja johon oikeusturvaetua ei siten myönnetä.

Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtumalla tarkoitetaan rikosasiassa syytteen nostamista vakuutetun ollessa asianomistajana sekä syytteen nostamista ja jatkamista vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Lautakunta ei pidä vakuutusehtoja tältä osin epäselvinä.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa on ollut kysymys asianomaisen kihlakunnansyyttäjän ajamasta syytteestä talousrikosasiassa. Tällöin syytteen nostaminen ja ajaminen eivät ole olleet vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtuma. Syytetylle määrätyn puolustajan palkkion osalta on siten ollut kyse vastaajan puolustamisesta aiheutuneista kuluista sellaisessa rikosasiassa, jossa oikeusturvaetua ei vakuutusehtojen mukaan ole voitu myöntää. Lautakunta katsoo, ettei asian oikeudellista laatua muuta se, että puolustaja on ilmoittanut hakevansa hovioikeudessa valittamalla muutosta näiden kulujen määrään.

Edellä selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätöstä kieltäytyä myöntämästä asiaan oikeusturvaetua on pidettävä asianmukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Partanen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia