Haku

VKL 538/07

Tulosta

Asianumero: VKL 538/07 (2007)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.11.2007

Lakipykälät: 30, 33, 34

Törkeä huolimattomuus Ylinopeus Samastaminen Oliko samastettava menetellyt törkeän huolimattomasti?

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjän poika oli luvallisesti liikkeellä lausunnonpyytäjän autolla 5.8.2006. Hän kuljetti autoa ilmoituksensa mukaan 105 km/h nopeudella hiekkatiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h. Hän menetti auton hallinnan loivassa kaarteessa ja ajoi ulos. Auto pyöri ilmalennon jälkeen katon kautta ympäri ja romuttui lunastuskuntoon. Kyydissä olleiden henkilöiden arvioiden mukaan auton nopeus vahinkohetkellä oli 80–120 km/h.

Poika tuomittiin käräjäoikeuden tuomiolla rangaistukseen mm. liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuomion perustelujen mukaan asiassa pidettiin selvitettynä, että poika menetti auton hallinnan käyttämänsä liian suuren tilannenopeuden ja osittain täsmentämättömäksi jääneen syyn vuoksi. Hän ei ollut kuitenkaan törkeästä huolimattomuudesta siinä määrin ylittänyt sallittua enimmäisnopeutta tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla rikkonut liikennesääntöjä, että rikos olisi ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Tämän vuoksi poika ei ollut syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Vakuutusyhtiön päätös

Lausunnonpyytäjään samastettava poika on aiheuttanut vahingon törkeästä huolimattomuudesta, kun hän on menettänyt ajoneuvon hallinnan käytettyään 105 km/h nopeutta 80 km/h nopeusrajoitusalueella. Korvausta alennetaan 1/2.

Lausuntopyyntö

Poikaa ei ole tuomittu törkeästä tekomuodosta eikä hänen menettelynsä muutenkaan ole ollut törkeän huolimatonta, koska ylinopeutta on ollut vain 20–25 km/h 80 km/h nopeusrajoitusalueella. Teon törkeyttä ei voi arvioida vaurioista tai muista teon seurauksista lähtien.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö ei korvausratkaisussaan ole sidottu asian rikosoikeudelliseen arviointiin. Ratkaisevaa on se, mikä vaikutus vakuutetun tai häneen samastettavan menettelyllä on ollut vahingon syntymiseen. Tässä tapauksessa vahingon syynä on auton ajaminen loivaan mutkaan sellaisella olosuhteisiin nähden täysin liiallisella nopeudella, ettei normaaliin kääntymiseen ollut mahdollisuutta. Kuljettaja menetti auton hallinnan, auto lähti sivuluisuun ja heittelehtimään, suistui oikealle tien oheen, pyöri ilmalennon jälkeen katon kautta ympäri ja jäi lopulta 115 metrin päähän siitä paikasta, jossa kuljettaja menetti auton hallinnan. Ylinopeudella on selvä syy-yhteys vahingon syntyyn.

Lausunnonpyytäjään samastettava poika on tapauksessa käyttänyt niin suurta ajonopeutta, että hänen menettelyään on pidettävä vakuutussopimuslain 30 §:n tarkoittamalla tavalla törkeän huolimattomana. Korvauspäätöstä ei muuteta.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutussopimuslain 30 §:n mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan lisäksi määrätä, että vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä, jos hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Lain 33 §:n mukaan mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön:

1)      joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta;

2)      joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai

3)      joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta.

Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapauksessa lausunnonpyytäjään samastettava lausunnonpyytäjän poika on ajanut vakuutuksen kohteena olevalla autolla ulos tieltä. Nopeusrajoitus vahinkopaikalla oli 80 km/h. Asiassa ei ole edes väitetty, että pojan käyttämä nopeus ennen ulosajoa olisi ollut enemmän kuin 105 km/h. Loivaan mutkaan tultaessa hän oli menettänyt auton hallinnan vahinkoseurauksin.

Vakuutuslautakunta katsoo, että 105 km/h nopeuden käyttäminen 80 km/h nopeusrajoitusalueella ei itsessään ole vakuutussopimuslain tarkoittamalla tavalla törkeän huolimatonta menettelyä. Esitutkinta-aineiston perusteella keliolosuhteet olivat vahingon aikaan hyvät. Se, että kyseisessä tienkohdassa on ollut loiva mutka, ei olennaisesti lisää pojan menettelyn huolimattomuutta. Kokonaisuutena arvioituna pojan menettely ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole ollut lain 30 §:n tarkoittamalla tavalla törkeän huolimatonta.

Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa lausunnonpyytäjälle ehtojen mukaisen korvauksen alentamattomana.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta