Haku

VKL 537/15

Tulosta

Asianumero: VKL 537/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 17.03.2016

Lakipykälät: 32, 61

Vaurioituneen sähkökaapelin korjaaminen vahingontorjuntatoimena. Onko kyse äkillisestä ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta vai vahingon torjuntakuluista?

Tapahtumatiedot

Sähkölämmitteisen erillistalo C:n sähköinen syöttökaapeli on vaurioitunut 1.4.2015 yöllä. Syöttökaapelin on ulkopuolinen urakoitsija korjannut ja korjaustyö on valmistunut 16.4.2015.

Vakuutusyhtiö on 12.5.2015 antamassaan korvauspäätöksessä katsonut, että vahinko on vakuutuksesta korvattava, mutta että korvaussumma jää ikävähennysten vuoksi alle omavastuun.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii, että LVIS-korjauskustannukset korvataan kokonaisuudessaan, pl. omavastuu. Vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan sähkölämmitteisessä talossa kyse on kiinteistöomaisuudelle aiheutuvan vahingon torjumisesta ja rajoittamisesta sekä rakennusten pakottavien viranomaismääräysten täyttämisestä. Uhkana on ollut putkien jäätyminen ja kipinöinnin aiheuttama tulipalo sekä erityisesti asiakkaille tulipalo ja sähköturvallisuus.

Vakuutuksenottaja viittaa vakuutusehtojen vahinkojen rajoittamispykäliin ja viranomaismääräysten täyttämiseen, mihin vaatimuksiin vakuutusyhtiö ei ole reagoinut päätöksessään mitenkään. Vakuutuksenottajan tulkinnan mukaan ikävähennys ei koske näitä, vaan ne korvataan vahingon lisäksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko on vakuutuksesta korvattava, mutta korvausta ei ole maksettu, koska ikävähennysten määrä on ollut yli 100 %.

Vakuutusyhtiö toteaa, että pelastamiskuluina korvataan sattuneen tai välittömästi uhkaavan kyseisestä vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman rajoittamisesta tai torjumisesta aiheutuneita kustannuksia. Pelastamiskustannusten korvaaminen koskee sellaisia etuja, joihin kohdistuva vahinko korvattaisiin kyseisestä vakuutuksesta. Tästä syystä esimerkiksi henkilövahingon uhkan torjuminen ei tule korvattavaksi esinevakuutuksesta. Vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus siitä, että vakuutettua omaisuutta on välittömästi uhannut vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

Vakuutusyhtiö ei ole katsonut syöttökaapelin korjaamiseksi suoritettuja toimia vahingontorjuntatoimenpiteiksi. Epäselväksi on jäänyt, kuinka todennäköinen jokin vakuutuksenottajan viittaama vahinkotapahtuma olisi voinut olla. Vakuutettua rakennusta ei ole välittömästi uhannut mikään kiinteistövakuutuksesta korvattavissa oleva vahinkotapahtuma. Syöttökaapelin korjaamista ei ole tehty minkään välittömästi uhkaavan vahinkotapahtuman torjumiseksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, ovatko rikkoutuneen sähkökaapelin korjauskustannukset vakuutuksesta korvattavia vahingon rajoittamis- tai torjuntakustannuksia.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Vakuutussopimuslain 61 §:n mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetut pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Omaisuusvakuutusturvaehdon 206.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on (kohta 4 LVIS-tekniikan rikkoutuminen, käyttölaitteen nestevuoto tai vesikaton rikkoutuminen) muun muassa vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen.  Suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi korvataan muun muassa

- kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan tästä vakuutusturvasta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta; nämä kustannukset korvataan, vaikka vakuutusmäärä ylittyisi.

- rakentamista koskevista pakottavista viranomaismääräyksistä aiheutuvat kohtuulliset lisäkustannukset, kuitenkin enintään 10 prosenttia vahingon määrästä.

Omaisuuseritysehdon 327 (Asuinkiinteistön vakuuttaminen, 1.1.2013, Ikävähennykset) mukaan seuraavat ikävähennykset tehdään kaikista jälleenhankinnan tai korjauksen aiheuttamista kustannuksista mukaan lukien vian etsintä, kosteuskartoitus, rakenteiden avaaminen ja ennalleen saattaminen, maankaivuu- ja täyttötyöt.

LVIS- ja konetekniikan rikkoutumiseen liittyvät ikävähennykset: Rakennuksen toimintaa palvelevan LVIS-ja konetekniikan rikkoutumisvahingoissa tehdään vahingonkorvausta laskettaessa vakuutetun omaisuuden ikään perustuva 5 prosentin vuosittainen vähennys. Ikävähennystä ei tehdä käyttöönottovuotta seuraavien viiden kalenterivuoden aikana. Vähennys lasketaan kertomalla vähennysprosentti tämän jälkeen alkaneiden kalenterivuosien määrällä.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on katsonut syöttökaapelin vaurioitumisesta aiheutuneen sellaisen putken jäätymisvaaran tai tulipalon vaaran, että korjauskustannukset tulisi korvata vahingon torjunta- tai rajoittamiskustannuksina. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vahingonvaarasta ole esitetty mitään näyttöä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja ei ole esittänyt syöttökaapelin vaurioitumisen aiheuttaneen sellaista välitöntä vahingonvaaraa, joka tulisi esinevakuutuksesta korvattavaksi ehtojen edellyttämin tavoin vahingon torjunta- tai rajoittamiskustannuksina.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta