Haku

VKL 537/14

Tulosta

Asianumero: VKL 537/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alainen omaisuus. Tuliko puun kaadon yhteydessä aiheutuneet omaisuusvahingot korvata vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Oy:n työntekijä kaatoi 17.4.2014 puuta, kun puu katkesi ja muutti kaatuessaan suuntaa. Puu osui naapuritontille B:n liiterin päälle ja rikkoi liiterin lisäksi keinun ja puutarhapöydän sekä kolhi pakettiautoa. Korvausta vahingosta haettiin A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö viittasi suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta koskevaan vastuuvakuutuksen rajoitusehtoon ja totesi, että puita kaadettaessa suojausvelvoitteen alaiseksi omaisuudeksi katsotaan puun kaatumissäteellä oleva omaisuus. Nyt vaurioitunutta omaisuutta oli pidettävä vakuutusehtojen tarkoittamana, vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena omaisuutena. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu. Yhtiö totesi lisäksi, ettei vakuutuksenottajan mahdollinen korvausvelvollisuus kattaisi uuden vastaavan omaisuuden hankintahintaa, vaan ainoastaan omaisuuden arvon vahinkohetkellä.

Asiakkaan valitus

Vahingonkärsinyt B ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Puun kaatanut metsuri on myöntänyt tehneensä virheen, josta vahinko johtui. Vakuutusyhtiö on kuitenkin päättänyt jättää vahingon korvaamatta. B vaatii korvausta vähintäänkin keinusta ja pöydästä sekä rikkinäisen liiterin purkukustannuksista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa. Liiteri on sijainnut puun kaatosäteellä ja B on itse ennen puun kaatamista maininnut A Oy:n edustajalle, ettei puun mahdollinen kaatuminen liiterin päälle haittaa, koska liiteri on niin huonossa kunnossa. Puu on ollut tarkoitus kaataa liiterin taakse ja liiteri on sijainnut puun kaatumissektorilla. Sekä A Oy:n edustaja että B ovat tiedostaneet jo etukäteen riskin puun kaatumisesta liiterin päälle. Yhtiö katsoo, että liiteri ja muu vahingoittunut omaisuus ovat olleet A Oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisina vahinkohetkellä.

Yhtiö toteaa lisäksi, että mikäli Vakuutuslautakunta katsoo, ettei rajoitusehto sovellu tapaukseen, yhtiö tulee erikseen selvittämään vakuutuksenottaja A Oy:n tuottamuksen ja korvausvastuun asiassa. Puun katkeamisen syy ei ole tiedossa.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle A Oy:lle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa. Vakuutuksenottajan puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei vakuutuksenottajalla ole asiassa lisättävää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, ovatko B:n tontilla sijainneet, vahingoittuneet liiteri ja muu omaisuus olleet puuta kaadettaessa A Oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisina vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko,

- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Ehtojen kohdan 5.3 (Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

- valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä
- säilytettävänä
- suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
- muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Asian arviointi

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä kuuluu vakuutuskorvausta hakevalle. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutuksen rajoitusehtoon, tulee yhtiön näyttää rajoitusehdon soveltuvuus tapaukseen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaista vakuutusehtoa on, kuten muitakin rajoitusehtoja, tulkittava suppeasti. Omaisuus on vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaisena silloin, kun sen suojaaminen kuuluu olennaisena ja luonnollisena osana työn kohteen välittömän ympäristön suojaustoimiin. Kaikki omaisuus, johon työn vaikutukset saattavat kohdistua, eivät siten jää korvauspiirin ulkopuolelle. Puita kaadettaessa on epätavallista, että muu kuin tarkoitettu kaatosektori suojataan mahdollisilta vahingoilta. Kaikki omaisuus, joka on puun mahdollisen kaatumisalueen eli puun säteen sisäpuolella, ei siten ole vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan, A Oy:n 18.4.2014 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan A Oy:n työntekijä on 17.4.2014 kaatanut puuta B:n naapuritontilta. Puu on katkennut ja muuttanut suuntaa kaatuessaan, jolloin se on osunut B:n liiterin katolle. B:n valituksen mukaan puu on ollut tarkoitus kaataa liiterin taakse. Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevista valokuvista tai muista selvityksistä ei ilmene, kuinka paljon puun kaatumissuunta on eronnut alun perin aiotusta kaatumissuunnasta. Lautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt selvittämättä, onko vahingoittunut omaisuus sijainnut tarkoitetulla kaatosektorilla. Koska vakuutusyhtiön tulee näyttää rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen, Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ehtoa tule nyt käsiteltävänä olevassa asiassa soveltaa.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta katsoo, ettei suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevaa omaisuutta koskevaa rajoitusehtoa voida soveltaa tässä tapauksessa. Koska vakuutusyhtiö ei ole selvittänyt A Oy:n tuottamusta asiassa, lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä selvittämään A Oy:n tuottamuksen ja käsittelemään vahingon tämän mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Rusanen, puheenjohtaja
Laine, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia