Haku

VKL 536/15

Tulosta

Asianumero: VKL 536/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 11.05.2016

Lakipykälät: 69

Vaatteiden homehtuminen kosteusvaurion seurauksena. Ehtojen tulkinta. Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vuokra-asunnon vaatehuoneessa havaittiin kosteus- ja homevaurio. Home oli levinnyt myös vaatteisiin. Vakuutuksenottaja haki pilalle menneistä vaatteista korvausta kotivakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vaatteiden vahinkoa vedoten siihen, että vaatehuoneen kosteusvaurio johtuisi vesikaton rikkoutumisesta, joka ei ollut vakuutuksesta korvattava vaurio.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo, että yhtiön kielteinen korvauspäätös perustuu vain olettamiin, eikä vesivahingon syystä ole varmuutta. Vakuutuksenottaja kertoo, että asuntoon oli tehty remonttia juuri ennen heidän muuttoaan sinne ja epäilee, että asunnossa oli jotain vialla jo silloin. Myöhemmin he olivat kuulleet, että myös tyhjänä olleessa naapurihuoneistossa oli ollut mittava kosteusvahinko.

Vakuutuksenottaja korostaa toimineensa asiassa vastuullisesti ja vakuutusyhtiön ohjeiden mukaan ja pyrkineensä toimittamaan yhtiölle sen pyytämän selvityksen parhaansa mukaan. Vakuutuksenottaja myös kritisoi yhtiön väitteitä siitä, etteivät he olisi toimittaneet riittäviä selvityksiä vahingosta ja pilalle menneistä vaatteista. Hän katsoo, että tavallisina kuluttajina heillä ei ole mahdollisuutta selvittää asiaa tarkemmin. Lisäksi vakuutuksenottaja kertoo yrittäneensä puhdistaa vaatteita, mutta homeen haju ei lähtenyt niistä, eikä vaatteita voinut sellaisinaan viedä uuteen asuntoon. Siksi vakuutuksenottaja oli heittänyt vaatteet pois.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vuokrataloyhtiöltä saadun tiedon mukaan ilmanvaihtohormin ylösnoston juuresta on kattovesiä päässyt yläpohjan puolelle, josta vedet ovat valuneet vakuutuksenottajan vaatehuoneen kattorakenteen päälle sekä ulkoseinän puolelle villatilaan. Rakennuksessa on harjansuuntaisesti pitkän mallinen kotelointi, mutta ei jiiriosaa, joka ohjaisi lumen ja veden kuormitusvaihetta koteloinnin sivuitse. Näin ollen ilmanvaihdon ylösnoston juureen jää paikka, johon saattaa kertyä sulamisvesiä. Tästä johtuen on mahdollista, että padotuskorkeus kasvaa liian suureksi ja sulamisvedet pääsevät rakenteisiin.

Yhtiö toteaa, että ehjän vesikaton saumoineen pitäisi pitää kaikki ulkoa päin tuleva vesi ulkona, joten yhtiön käsityksen mukaan kosteusvahingon taustalla on rikkoutuminen. Vakuutuksesta ei korvata vesikaton rikkoutumista eikä vesikaton rikkoutumisesta aiheutunutta vuotovahinkoa. Lisäksi saadun selvityksen mukaan katolla maannut sulamisvesi on valunut sisätiloihin. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sääolosuhteista, kuten vesi- tai lumisateesta tai pohja-, pinta- tai sulamisvedestä. Näillä perusteilla yhtiö katsoo, että kyseessä ei ole vakuutusehtojen perusteella korvattava tapahtuma.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksenottaja on jo saanut korvausta pesulakuluista vuokrataloyhtiöltä. Vakuutusyhtiö katsoo myös, ettei vakuutuksenottaja ole asianmukaisella tavalla pyrkinyt rajoittamaan vahinkoa, vaan on heittänyt vaatteet pois. Tästä johtuen yhtiöllä ei ole myöskään ollut mahdollisuutta selvittää, olisiko vaatteita voinut vielä puhdistaa pesulassa. Vakuutusyhtiö ilmoittaa, että jos Vakuutuslautakunta katsoo vahingon korvattavaksi, yhtiö varaa itselleen oikeuden selvittää vahingon määrän.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu mm. vakuutuksenottajan ja vuokrataloyhtiön sopimus hyvityksen maksamisesta vakuutuksenottajalle sekä taloyhtiön kiinteistöpäällikön selvitys kosteusvahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko vaatteiden homehtuminen vaatehuoneen kosteusvaurion takia ollut vakuutuksesta korvattava vahinko.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat vakuutusehdot kohta 4.1:

Vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Sovellettavat vakuutusehdot kohta 4.5:

Vakuutuksesta ei korvata

13. vahinkoa, joka on aiheutunut sääolosuhteista tai luonnonilmiöistä, kuten vesi- tai lumisateesta, jään tai lumenpainosta tai niiden liikkumisesta, pohja-, pinta- tai sulamisvesistä

15. vesikaton rikkoutumista tai vesikaton rikkoutumisesta aiheutunutta vuotovahinkoa

Vakuutussopimuslaki 69 §:

Korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että vakuutuksenottajan vaatehuoneessa on ollut laaja kosteus- ja homevahinko, josta home on levinnyt vakuutuksenottajan vaatteisiin. Vakuutuslautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään katsonut, että homehtuminen on korvattavaa siinä tapauksessa, että sen syynä on korvattavasta vahingosta johtuva kastuminen. Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksen hakijalla

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiön hankkiman selvityksen mukaan vaatehuoneen kosteus on johtunut vesikattovuodosta.  Vakuutuksenottaja on maininnut, että tyhjillään olevassa naapurihuoneistossa on myös ollut kosteusvaurio. Tarkempaa selvitystä tästä kosteusvaurioista tai sen syystä ei kuitenkaan ole. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei se ole käytettävissä olevien selvitysten perusteella voinut todeta, että vaatteiden homehtuminen olisi johtunut vakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ole selvitetty, että vahinko olisi johtunut korvattavasta vahingosta. Näin ollen lautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön kielteiseen korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta