Haku

VKL 536/14

Tulosta

Asianumero: VKL 536/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuskirjaan tehdyt merkinnät omavastuusta. Välilliset kustannukset. Sijoitusasunto. Vuokratulon menetys.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan sijoitusasunto tuhoutui tulipalossa täysin 20.3.2014. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta kotivakuutuksesta. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta kodinkoneiden lisäksi koukuista, hyllyistä, sähkönkulutuksesta, matkakuluista, remontin suunnittelukuluista, katselmuksiin käytetystä ajasta, vuokrasopimuksen päättämisestä aiheutuneista kuluista, kuluista, jotka ovat muodostuneet asunnon näytöstä uudelle vuokralaiselle sekä vuokratappiosta.

Vakuutusyhtiö on tehnyt suorittamastaan korvauksesta kaksinkertaisen omavastuuvähennyksen. Vakuutusyhtiö on katsonut 4.9.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vakuutuksesta korvataan vain vakuutetulle irtaimistolle aiheutunut suoranainen esinevahinko, eikä korvausta kulueristä kodinkoneita lukuun ottamatta ollut suoritettu.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 14.9.2014 päivätyssä valituksessaan ottaneensa vakuutuksen sijoitusasuntoon. Vakuutuksenottaja kertoo, että hänelle puhelimitse annetun tiedon mukaan vakuutukseen ei sovelleta sijoitusasuntoa koskevaa rajoitusehtoa ja omavastuu vahinkoa kohden on 200 euroa. Vakuutuksenottaja on kertonut saaneensa puhelimitse tiedon, että vakuutuskirjaan oli tehty merkintä ”vastuuvakuutuksen ehtojen kohdasta 3 poiketen ei sovelleta kohdassa 7 mainittua rajoitusta koskien vakuutetun omistamaa sijoitusasuntoa. Omavastuu vahinkotapahtumaa kohden on 200 euroa. Asunto on vuokrakäytössä”. Vakuutuksenottaja on vaatinut vahingon korvaamista vaatimusten mukaisesti, ja että omavastuuta ei vähennettäisi kaksinkertaisena.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 10.10.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei vakuutus kata vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia kuten esimerkiksi vuokratulon menetystä. Vakuutuksesta on korvattu palossa tuhoutunut jääkaappi ja liesi sekä lieden asennuskustannukset. Lisäkorvauksena yhtiö on korvannut koukut, hyllyt ja niiden asennuksen vakuutuksenottajan vaatimusten mukaisesti. Näiden kustannusten voidaan yhtiön mukaan katsoa olevan palosta aiheutunutta välitöntä esinevahinkoa.

Vakuutuksesta voidaan korvata remontinaikainen ylimääräinen sähkönkulutus, jos se aiheutuu huoneiston kiinteään sisustukseen kuuluvien osien korjaamisesta. Siltä osin kuin ylimääräinen sähkönkulutus on aiheutunut taloyhtiön vastuulle kuuluvien rakenteiden korjaamisesta, ei vakuutuksesta makseta korvausta. Vakuutus ei kata sähkönkulutusta siltä ajalta, jolloin huoneisto ei ole ollut vuokrattuna. Sähkölaskun perusmaksu ei ole remontista johtuvaa ylimääräistä sähkönkulutusta. Vakuutusyhtiön mukaan asiassa on jäänyt epäselväksi, mitä vaatimus remontinaikaisesta sähköstä sisältää ja näin ollen on epäselvää, mikä osa sähkön kulutuksesta tulisi korvata vakuutuksesta. Vakuutusyhtiön näkemyksen muut vakuutuksenottajan vaatimukset koskevat välillisiä kustannuksia, jotka liittyvät vahinko- ja remonttiasian hoitamiseen ja huoneiston vuokraamiseen, eikä näitä kuluja korvata vakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus vähentää suoritetusta korvauksesta kaksinkertainen omavastuu. Lisäksi kyse on siitä, onko sähkölaskun perusosa sekä vakuutuksenottajan esittämät vaatimukset matkakuluista, remontin suunnittelukuluista, katselmuksiin käytetystä ajasta, vuokrasopimuksen päättämisestä aiheutuneista kuluista, kuluista, jotka ovat muodostuneet asunnon näytöstä uudelle vuokralaiselle sekä vuokratappiosta, vakuutuksesta korvattavaa välitöntä esinevahinkoa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtokohdan 6.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle vakuutuksen voimassaoloaikana äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan mukaisesti.

Kohdan 6.1.2 (Korvaamisen rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavanlaisia kustannuksia.

Kohdan 6.4.1 mukaan korvattavan vahingon määrästä vähennetään omavastuu. Rakennuksen tai huoneiston ollessa vuokrattuna vahingossa vähennetään kohteelle valittu omavastuu kaksinkertaisena, kuitenkin enintään 1 700 euroa.

Vakuutuskirjaan oli tehty merkintä ”Kotivakuutuksen kohteet ovat vuokrakäytössä” sekä ”Omavastuu vahinkotapahtumaa kohti on 200 euroa”.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen muodostamasta kokonaisuudesta. Vakuutuslautakunnalle toimitetun 28.3.2014 päivätyn vakuutuskirjan mukaan vakuutettu kohde on vuokrakäytössä. Vakuutuskirjassa todetaan, että omavastuu on vahinkotapahtumaa kohden 200 euroa. Vakuutusehtojen mukaan omavastuu vähennetään vuokrattuna olleen huoneiston osalta kaksinkertaisena.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan vaatimus perustuu ensisijaisesti siihen, että hänelle oli puhelimitse annettu tieto omavastuun vähentämisestä vain yhteen kertaan. Vakuutusyhtiö ei ole ottanut kantaa tähän väitteeseen. Koska tässä tapauksessa vuokrakäytössä olevaa asuntoa koskevaan vakuutuskirjaan oli kuitenkin tehty erikseen merkintä 200 euron omavastuusta, tulee korvaus tässä tapauksessa suorittaa vakuutuskirjan mukaisesti vakuutusehtojen sanamuodosta poiketen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että kun kyse on suuresta esinevahingosta, voivat remontin suunnittelukulut ja remonttiin liittyvät matkakulut olla vakuutuksesta korvattavaa suoranaista esinevahinkoa. Koska tässä tapauksessa vakuutuksenottajan kärsimät esinevahingot jäivät kuitenkin suhteellisen vähäisiksi, ei remontti ole edellyttänyt vakuutuksesta korvattavaa suunnittelua ja matkustamista.

Vakuutuslautakunta katsoo, etteivät vakuutuksenottajan esittämät vaatimukset matkakuluista, remontin suunnittelukuluista, katselmuksiin käytetystä ajasta, vuokrasopimuksen päättämisestä aiheutuneista kuluista, sähkölaskun perusosasta, vuokratappiosta sekä kuluista, jotka ovat muodostuneet asunnon näytöstä uudelle vuokralaiselle, ole vakuutuksesta korvattavaa välitöntä esinevahinkoa. Edellä mainitut kulut ovat Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan rajoitusehdon tarkoittamia välillisiä kustannuksia, jotka eivät ole korvattavia. Vakuutuslautakunta ei näin ollen suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen mainittujen kuluerien osalta. Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vahingon määrästä. Koska vakuutuksenottaja ei ole esittänyt selvitystä remontista aiheutuneen ylimääräisen sähkökulutuksen määrästä, ei lautakunta suosita korvausta myöskään tästä kuluerästä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen siten, että korvaussummasta tehdään yksi omavastuuvähennys. Muilta osin lautakunta pitää yhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet
Sario
Siirala
Uimonen
Rantala

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia