Haku

VKL 536/13

Tulosta

Asianumero: VKL 536/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 02.04.2014

Näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Sadeveden pääsy rakennukseen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 5.7.2013 mukaan As Oy A:n asunnossa 3 havaittiin 16.6.2013 vettä tuulikaapin lattialla. 17.6.2013 tehdyssä kosteuskartoituksessa todettiin, että vesi oli tullut tuulikaappiin ulkoseinän kautta seinässä olleesta halkeamasta. 26.6.2013 tehdyssä lisäkartoituksessa havaittiin kosteutta kauttaaltaan tuulikaapin ja eteisen lattioissa ja 8.7.2013 tehdyssä lisäkartoituksessa todettiin kosteutta olevan koko asunnon alueella.

Korvausta vahingoista haettiin kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 22.8.2013 vakuutusyhtiö totesi, että vakuutuksesta ei korvata muita sadeveden aiheuttamia vahinkoja kuin vesikaton vuotoja. Myöskään ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesikaivoista ja -viemäreistä sekä salaojaputkista vuotaneen veden aiheuttamia vahinkoja ei korvata. Sadevesi oli päässyt asuntoon ulkoseinässä/sokkelissa olleen halkeaman kautta, joten kyseessä ei ollut korvattava vahinko.

Valitus

Valituksessaan Vakuutuslautakunnalle As Oy A katsoo, että vahinko on aiheutunut vakuutusehdoissa tarkoitetusta poikkeuksellisesta säästä, millä tarkoitetaan nopeasti sataneen sadeveden määrää ja myrskyn tunnusmerkkejä. Tällä perusteella As Oy A katsoo, että vahinko tulisi korvata vakuutuksen tulvaturvasta.

Asunnossa on ollut myös aikaisempi kosteusvahinko, joka aiheutui vuotavasta vesijohdosta. Osa nyt havaitusta kosteudesta johtuu suurella todennäköisyydellä tästä aiemmasta vahingosta ja tulee korvata vakuutuksen vuotovahinkoturvasta. Tältä osin vedotaan myös rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannusten sekä maankaivu- ja täyttökustannusten korvaamista koskevaan vakuutusehtojen kohtaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että As Oy A:n rakennus on ollut vakuutettuna yhtiössä kiinteistön täysarvovakuutuksella 1.6.2006 alkaen. Vakuutus sisältää turvan poikkeuksellisen tulvan varalta. Sadetta pidetään poikkeuksellisena, kun sademäärä on 30 millimetriä tunnissa tai 75 millimetriä vuorokaudessa. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vallinnut sadesää ei ole täyttänyt ehdoissa tarkoitettua poikkeuksellisen sateen käsitettä. Lisäksi ehdoissa on yksiselitteisesti rajattu korvauspiirin ulkopuolelle rakenteiden läpi ja muualta virranneet sade-, sulamis- ja pintavedet. Tässä tapauksessa vesi on muusta kuin ennalta arvaamattomasta ja äkillisestä syystä päässyt rakennuksen sisään sokkelissa maan pinnan alapuolelle asti ulottuvasta halkeamasta.

Putkivuodoista esitetyn väitteen osalta yhtiö toteaa, että maaliskuussa 2003 kartoitetut vahingot ovat joka tapauksessa vanhentuneet. Lisäksi vahingot ovat sattuneet ennen vakuutuksen alkamista yhtiössä. Ei ole muutenkaan esitetty perusteita sille, miksi putkivuodot olisivat yhteydessä nyt korvattavaksi haettuun vahinkoon. Aiemmista vahingoista on vakuutusyhtiön käytössä 26.6.2007 päivätty muistio, jonka mukaan rakennuksen ulkoseinässä ei ole maan pinnan alapuolella kosteuseristystä ja betonissa on todettu kolo, josta vettä voi kulkeutua seinärakenteeseen. Raportissa on ehdotettu vedeneristystä bitumilla ja kermillä sekä patolevyn asettamista eristyksen yläpuolelle. Taloyhtiö on saanut korjausehdotuksen vuonna 2007 eikä sen jälkeen tapahtuneita, nyt käsillä olevasta syystä aiheutuneita vahinkoja voitaisi muutenkaan pitää ennalta arvaamattomina. Kosteuskartoitusraportissa 8.7.2013 viitataan myös mahdolliseen maakosteusongelmaan. Samassa raportissa kerrotaan, että asunnossa 3 oleva kosteus johtuu seinän halkeamasta, eikä muita syitä kosteuteen ole.

Yhtiö katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että kyseessä olisi tulvaehdon mukainen rankkasadetulva tai että aiemmilla putkivuodoilla olisi syy-yhteyttä nyt käsillä olevaan vahinkoon. Yhtiö pitää korvausratkaisuaan asianmukaisena.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

As Oy A:n asuinrakennuksen kiinteistövakuutus sisältää palovakuutuksen, luonnonilmiövakuutuksen, vuotovakuutuksen, murto- ja ilkivaltavakuutuksen ja talotekniikan rikkovakuutuksen.

Vakuutusehtojen kohdan 12.1 (Rajoitettu luonnonilmiövakuutus, korvattavat vahingot) alakohdan 12.1.5 (Turva poikkeuksellisen tulvan varalta) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on

1) rankkasadetulva

2) vesistötulva

3) merivesitulva

tai eri tulvatyyppien yhdistelmä siten, että vesi tunkeutuu rakennukseen tai sen rakenteisiin suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta. Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvehtimisen. (…)

Alakohdan 12.1.5.1 (Poikkeuksellisuuden arviointi) mukaan poikkeuksellisena pidetään sadetta, kun sademäärä on 30 mm tunnissa tai 75 m vuorokaudessa. (…)

Ehtojen kohdan 13.1 (Vuotovakuutus, korvattavat vahingot) alakohdan 13.1.1 (Neste-, kaasu- tai höyryvuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan

- rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista

- rakennuksen sisäpuolisista sadevesiputkistoista

- vesijohtoverkostoon liitetyistä käyttölaitteista, kuten pesukoneesta

- tuotantoa tai varastointia palvelevista putkistoista ja kiinteästi asennetuista laitteista

- kiinteästi asennetuista säiliöistä.

Muiden kuin edellä mainittujen putkien ja laitteiden tai veden- ja kosteudeneristyksen, rakenteiden tai putkiläpivientien läpi vuotaneen nesteen aiheuttamia vahinkoja ei korvata (poikkeuksena vesikattovuodot, kohta 13.1.3). Myöskään muualta virranneen sade-, sulamis- ja pintaveden aiheuttamia vahinkoja ei korvata.

Alakohdan 13.1.2 (Rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maankaivu- ja täyttökustannukset) mukaan vakuutuksesta korvataan myös rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maankaivu- ja täyttökustannukset silloin, kun nämä kustannukset ovat aiheutuneet vuodon korjaamisesta ja vuoto on vaurioittanut vakuutuksen kohteena olevaa rakennusta. Rikkoutuneen putkiston korjauskulut ja korjaamiseen liittyvät vian etsintäkulut ja maankaivu- ja täyttökulut korvataan talotekniikan rikkovakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko As Oy A:n asunnon 3 kosteusvahingossa kyse kiinteistövakuutuksesta korvattavasta vahingosta. As Oy A on vaatinut korvausta vahingosta joko poikkeuksellisten tulvien varalta voimassa olevan turvan tai vuotovahinkoturvan perusteella. Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Jos tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö sen jälkeen haluaa vedota rajoitusehtoon, on vakuutusyhtiöllä näyttötaakka rajoitusehdon soveltumisesta tapaukseen.

Vahingon jälkeen tehdyn vahinkokartoitusraportin mukaan vettä on päässyt rakennukseen ulkoseinässä ja sokkelissa olleen halkeaman kautta. Valituksen mukaan ennen kosteusvahingon ilmenemistä edellisellä viikolla satoi rajusti kahden päivän ajan. As Oy A ei ole esittänyt selvitystä sademääristä. Vakuutusyhtiön Ilmatieteen laitoksen sääpalvelusta hankkimien tietojen mukaan vahingon havaitsemispäivänä 16.6.2013 vahinkopaikkakunnalla satoi 14,3 millimetriä vuorokauden aikana. Kyseinen sade ei täytä vakuutusehtojen mukaista poikkeuksellisen sateen määritelmää. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt osoittamatta, että ennen vahinkoa olisi vallinnut vakuutusehdoissa tarkoitettua poikkeuksellista tulvaa vastaava säätila. Näin ollen vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä tulvaturvan osalta on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Aiempien putkivuotojen osalta Vakuutuslautakunnan käytössä on kosteuskartoitusraportteja vuodelta 2003. Raporttien mukaan asunnoissa 3 A ja B on tuolloin todettu vuotavan patterin aiheuttama kosteusvahinko. Vakuutuslautakunnan käytettävissä ei ole selvitystä muista mahdollisista, myöhemmistä putkivuodoista. Lautakunta toteaa, että vuoden 2003 vahinko on tapahtunut ennen nyt puheena olevan kiinteistövakuutuksen voimaantuloa eikä siten kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutuslautakunta pitää yhtiön kielteistä ratkaisua vakuutusehtojen mukaisena myös vuotovakuutuksen osalta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia