Haku

VKL 536/12

Tulosta

Asianumero: VKL 536/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Korvausvastuun peruste Yksityishenkilön vastuu

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 1.3.2012 mukaan vakuutuksenottaja A:n hallitsemassa vuokra-asunnossa oli todettu tulipalo 29.2.2012. Palosta oli ilmoittanut A:n 8-vuotias poika.

2.3.2012 päivätyn poliisin tutkintailmoituksen mukaan asunnossa oli ollut palon alkuhetkellä A:n poika sekä hänen kaverinsa. Pojat olivat olleet asunnon WC:ssä ja kylpyhuoneessa leikkimässä, kun tilaan oli alkanut tulla keittiöstä savua. Samalla oli kuulunut rätinää ja poksahtelua. A:n poika oli mennyt keittiöön ja nähnyt, että lattialla paloi paperi ja mikroaaltouunin ja vieressä olleen SodaStream –laitteen yläpuolella oleva keittiön yläkaappi oli palanut. Pojat olivat tämän jälkeen menneet heti ulos asunnosta. Poika oli soittanut äidilleen, joka soitti edelleen hätäkeskukseen. Palokunta sammutti tulipalon.

A:n poika oli kertonut, että hän oli lämmittänyt mikroaaltouunissa leivän, mutta muita laitteita he eivät olleet käyttäneet keittiössä. SodaStream –laitetta pojat eivät olleet käyttäneet, koska sen käyttämiseen tarkoitetut hiilidioksidipatruunat olivat loppuneet.

Asunnon omistaja oli lähettänyt A:lle laskun, jossa A:ta vaadittiin maksamaan vuokranantajan kiinteistövakuutuksen omavastuu 2.000 euroa. Korvausta tältä osin haettiin A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 6.7.2012. Yhtiö ei ole maksanut korvausta A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta katsoen, että A ei ole asiassa ollut vahingonkorvausvastuussa. Selvitysten mukaan A:n 8-vuotias poika oli asunnon kylpyhuoneessa leikkimässä, kun tilaan oli alkanut tulla savua. Asiakirjojen mukaan palon aiheuttajaksi on todettu mikroaaltouuni, joka on syttynyt tuntemattomasta syystä palamaan.

Korvausvastuun syntyminen edellyttää vakuutetun virhettä tai laiminlyöntiä eli tuottamusta, joka on syy-yhteydessä vahingon syntymiseen. Koska vahinko ei johdu A:n tai hänen poikansa huolimattomuudesta, eivätkä A tai hänen poikansa ole siitä korvausvastuussa, ei myöskään korvausta vastuuvakuutuksen perusteella makseta.

 

Valitus

A on tyytymätön yhtiön korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisusuositusta asiasta.

A toteaa, että hänen mielestään hän ei ole korvausvastuussa tapahtuneesta kuten vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä käy ilmi. A:ta tai hänen poikaansa ei voida pitää syyllisenä palon alkuun. A ei kuitenkaan ymmärrä, minkä takia palon olisi pitänyt saada alkunsa hänen tai hänen poikansa huolimattomuudesta, jotta vakuutus tämän korvaisi.

A:n vuokranantaja oli keskustellut vakuutusmeklarien kanssa A:n korvausvastuusta ja he olivat päätyneet siihen, että A:n vakuutuksen tulee tämä korvata eikä A:n henkilökohtaisesti.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen 28.11.2012. Esillä olevassa tapauksessa vuokra-asunnossa ollut sähkölaite eli mikroaaltouuni on tuntemattomasta syystä aiheuttanut tulipalon. A tai hänen 8-vuotias poikansa eivät ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollisia aiheutuneista vahingoista.  Yhtiön korvausvastuu ei ylitä vakuutuksenottajan korvausvelvollisuutta.

Kyseisessä asunnossa on sattunut palovahinko, josta korvausta tulee hakea kiinteistövakuutuksesta. Kun kiinteistönomistaja on vakuuttanut kohteen, hän on valinnut kohteelle omavastuuosuuden, jonka kiinteistönomistaja on velvollinen itse maksamaan. Yhtiö ilmoittaa, että mikäli kiinteistövakuutuksen omavastuuosuutta koskeva asia menee vakuutuksenottajaa vastaan oikeudenkäyntiin, hoitaa vakuutusyhtiö vakuutusehtojen mukaan tuon oikeudenkäynnin A:n puolesta.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnan käytettävissä on ollut

  • Vahinkoilmoitus
  • vahinkokartoitusraportti 1.3. – 12.3.2012
  • tutkintailmoitus 2.3.2012
  • Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen onnettomuusseloste 6.3.2012
  • kiinteistövakuutuksen korvauspäätös A:n vuokranantajalle 14.5.2012
  • vuokranantajan lasku A:lle 18.6.2012
  • A:n sähköposti 20.6.2012
  • vakuutusehdot.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Sovellettavan sopimusehdon mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutuksesta korvataan lapsen aiheuttama vahinko, siinä laajuudessa, kun lapsi ikänsä puolesta on siitä korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Esillä olevassa tapauksessa on kysymys A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta, joka on osa hänen kotivakuutustaan. Vastuuvakuutuksen perusajatuksena on kattaa se vahingonkorvausvastuu, johon vakuutettu joutuu suhteessa vahingonkärsijään. Vastuuvakuutuskorvauksen saamisen perusedellytyksenä siten on, että vakuutuksenottaja on menetellyt käsillä olevaan vahinkoon nähden huolimattomasti ja että vakuutuksenottaja on tuon menettelynsä johdosta voimassa olevan vahingonkorvausoikeuden mukaan velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Jos vahingonkorvausvastuuta ei ole, ei luonnollisesti myöskään vastuuvakuutuksesta voi saada korvausta aiheutuneiden vahinkojen peittämiseksi.

Esillä olevassa asiassa on kysymys siitä, onko A:n 8-vuotias poika aiheuttanut tulipalon huolimattomuuttaan ja onko hän voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa tulipalossa aiheutuneista vahingoista.

Tapauksen arviointi

Esillä olevassa tapauksessa yhtä lailla A valituksessaan Vakuutuslautakunnalle kuin vakuutusyhtiö korvauspäätöksessään ja vastauksessaan Vakuutuslautakunnalle ovat olleet yksimielisiä siitä, että A tai hänen poikansa eivät ole vahingonkorvausvastuussa aiheutuneen tulipalon johdosta. Myöskään lautakunnan käytettävissä olevan kirjallisen aineiston perusteella ei voida todeta, että tulipalo olisi saanut alkunsa A:n pojan huolimattomuuden seurauksena. A tai hänen poikansa eivät siten ole velvollisia korvaamaan tulipalosta aiheutunutta vahinkoa kenellekään. Näin ollen vahinkoa ei korvata myöskään A:n vastuuvakuutuksesta.

Asiassa jää epäselväksi, millä oikeudellisilla ja faktaperusteilla kiinteistöyhtiö on väittänyt olevansa oikeutettu velkomaan oman kiinteistövakuutuksensa omavastuuosuuden 2.000 euroa A:n vuokranantajalta. Selvittämättömäksi siten jää myös, että A:n vuokranantajalle olisi ylipäänsä aiheutunut tämän määrän osalta sellaista perusteltua taloudellista menetystä, jota hän voisi ylipäätään vaatia vahingonkorvauksena A:lta. Myöskään tällä perusteella A:n vastuuvakuutuksesta ei tule maksettavaksi korvausta nimenomaan vuokranantajalle.

Johtopäätös

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvausratkaisua asianmukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta