Haku

VKL 535/08

Tulosta

Asianumero: VKL 535/08 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.03.2009

Navetan kylmäpihatolle kaivinkoneella aiheutettu vahinko, kunnan vastuu, liikennevahinkoa koskeva rajoitus

Vakuutuksenottajana olevan P:n kunnan edustajan U.K:n meklariyhtiölle 18.9.2007 lähettämän sähköpostiviestin mukaan kunnan maatalouslomittaja AO oli samana päivänä aiheuttanut vahingon K.W:lle tyhjentäessään hiehojen lantoja kaivinkoneella navetasta. Lomittaja oli unohtanut laskea kaivinkoneen puomin alas ja puomi oli ottanut kiinni navetan väliseinään, joka oli siirtynyt noin 10 cm pois paikaltaan. K.W. oli todennut alajuoksun olevan poikki, levyjen irtoavan seinästä ja sähköjohtojenkin olevan oletettavasti poikki. Tilalla olivat navetan laajennustyöt meneillään. Lomittaja A.O. oli soittanut sähköpostin lähettäjä U.K:lle, myöntänyt vahingon tapahtuneen ja todennut olevansa syyllinen siihen.

K.W:n laatiman piirroksen mukaan vahinko oli sattunut navetan kylmäpihatossa, jossa ovat nautojen makuuparret, ruokintapöytä ja lantakäytävät. Kaivinkoneen puomi oli osunut väliseinän ja päätyseinän yläosaan piirrokseen nuolella merkittyihin paikkoihin.
 
Korvausta vahingosta haettiin sekä P:n kunnan vastuuvakuutuksesta että K.W:n omistaman kaivinkoneen liikennevakuutuksesta.
 
Vastuuvakuutuspäätös
Päätöksessään 14.1.2008 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Kunnan täysturvavakuutuksen vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 33.1 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Kunnan täysturvavakuutuksen vastuuvakuutusehtojen kohdan 33.2.12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä.
 
Saatujen selvitysten perusteella kyseessä on liikennevahinko. Yllä mainittuun ehtokohtaan 33.2.12 viitaten vahinko ei ole korvattavissa P:n kunnan täysturvavakuutuksen vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Liikennevakuutuspäätös
K.W:lle liikennevakuutuksen myöntänyt vakuutusyhdistys on 26.6.2008 antanut liikennevakuutuslain mukaisen päätöksen. Siinä todetaan tapahtumatiedot. K.W. on sekä kaivinkoneen että navetan omistaja.
 
Liikennevakuutuslain 5 §:n 4 kohdan mukaan vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut tässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen taikka ajoneuvon omistajan tai kuljettajan muuhunkaan omaisuuteen; siitä korvataan kuitenkin matkustajan yllä tai mukana olleiden pukimien tai muiden henkilökohtaisten käyttöesineiden vahingoittuminen.
 
Koska vahinko on kohdistunut moottoriajoneuvon omistajan omaisuuteen, vakuutusyhdistys ei voi maksaa korvausta navetan vahingoista.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 4.8.2008 vahingonkärsinyt K.W. toteaa olevansa tyytymätön vastuuvakuutusyhtiön päätökseen olla korvaamatta kaivinkoneella aiheutettu vahinko hänen maatilallaan. Vakuutusyhtiö viittaa päätöksessään vakuutusehtojen kohtaan 33.2.12, jonka mukaan vakuutusyhtiö toteaa kyseessä olevan liikennevahinko.
 
Kyseinen vahinko ei tapahtunut liikenteessä vaan liikenteestä eristetyllä alueella navetan sisätiloissa. Korvauksia vahingoista on myös aiemmin saatu lomituspalvelun vakuutuksesta vahingosta, joka on kohdistunut esimerkiksi nosto-oveen. Lomittaja peruutti pyöräkuormaajan nosto-oveen ja tämä vahinko tapahtui myös navetan sisätiloissa. Tähän viitaten vahingonkärsinyt vaatii korvausta vakuutusyhtiöltä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 17.9.2008 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutetun ajoneuvon omistaja on vahingonkärsinyt K.W.. Hän on hakenut vahingosta korvausta ajoneuvon lakisääteisestä liikennevakuutuksesta. Koska vahinko on kohdistunut ajoneuvon omistajan muuhun omaisuuteen, liikennevakuutusyhdistys on evännyt korvaushakemuksen (liikennevakuutuslaki 5 § 4 kohta). Vahingon korvaamista on haettu myös vakuutusyhtiön vakuutuksenottajan P:n kunnan vastuuvakuutuksesta.
 
Tämän jälkeen vakuutusyhtiö kertaa vakuutusehtojen kohdan 33.2.12 sekä liikennevakuutuslain 5 §:n sisällön.
 
Liikennevakuutuslain 2 §:n mukaan moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä:
1)      kohta on kumottu lailla 16.4.1993;
2)      kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen;
3)      kun se on säilytettävänä tai korjattavana autovajassa tai korjaamossa tahi muussa liikenneväylistä erillään olevassa paikassa; eikä
4)      kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin.
 
Vahinko on aiheutunut liikennevakuutuslain mukaisesta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä. Tällaiset vahingot lukuun ottamatta kuormauksen yhteydessä toiselle ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja, on vakuutuksen rajoitusehdolla rajattu vakuutuspiirin ulkopuolelle. Korvausta vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta ei näin ollen voida maksaa.
 
Perusteluina vakuutusyhtiö toteaa, että vastuuvakuutuksen rajoitusehdossa 33.2.12 korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vahingot, jotka aiheutuvat liikennevakuutuslain mukaisesta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Ainoana poikkeuksena kyseiseen rajoitusehtoon on se, että vakuutuksesta korvataan kuitenkin kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon kohdistunut vahinko niiltä osin, kuin ajoneuvon osa ei ole ollut työn suorittajan huolehdittavana.
 
Kysymys on tässä vahinkotapahtumassa siis siitä, onko kyseessä liikennevahinko, eli onko vahinko tapahtunut ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä vai ei.
 
Lomittaja on liikkunut liikennevakuutetulla ajoneuvolla vahingonkärsineen maatilalla pihatosta ulos ja takaisin. Työnä on ollut lantojen siirtäminen pihaton käytäviltä kuivalantalaan. Vahinkoa on aiheutunut esitettyjen valokuvien mukaan pihaton sisäpuolisille rakenteille sekä ulkoseinään. Vakuutuksenottaja on esittänyt lausuntopyynnössään, että vahinko ei ole tapahtunut liikenteessä, vaan liikenteestä eristetyllä alueella navetan sisätiloissa. Näin ollen vahinko ei liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan mukaan olisi aiheutunut ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.
 
Vakuutusyhtiön käsitys asiasta on toinen. Liikennevakuutuslain tarkoittama liikenne on käsitteellisesti huomattavasti laajempi kuin yleisellä tiellä tapahtuva liikenne. Liikennealueiksi katsotaan paitsi yleisesti liikenteelle tarkoitettuja alueita, kuten teitä katuja ja huoltoasema-alueita, myös omakotitalojen piha-alueet sekä muut alueet, joissa moottoriajoneuvoilla yleensä voidaan liikkua.
 
Jotta liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohta soveltuisi kyseiseen vahinkotapahtumaan, tulisi kohdan molempien edellytysten täyttyä. Ajoneuvoa olisi tullut siis käyttää 1) liikennealueen ulkopuolisella alueella ja 2) maatilatalouden työhön. Vakuutusyhtiön kannan mukaan pihaton sisätila ei ole lain tarkoittamalla tavalla liikenteestä erillään olevaa aluetta. Pihatossa on yhtä aikaa voinut liikkua sekä jalan että moottoriajoneuvolla. Lisäksi kun ollaan – kuten tässä vahinkotapauksessa – tulossa pois ja/tai ollaan jo ulkona rakennuksesta, ei liikennealueen ulkopuolisuuden vaatimus voi enää täyttyä. Ajoneuvoa ei ole myöskään käytetty lain tarkoittamalla tavalla maatilatalouden työhön. Maatalouden työllä tarkoitetaan pellolla, metsässä tai vastaavalla alueella suoritettavaa maatalouden työtä, kuten esimerkiksi kyntämistä tai puustoon kohdistuvaa työtä.
 
Myöskään lausunnonpyytäjä/ajoneuvon omistajan liikennevakuutusyhtiö ei ole evännyt korvausta sillä perusteella, etteikö kyseessä olisi liikennevahinko. Korvaus on evätty liikennevakuutuslain 5 §:n nojalla siksi, että vahinko on tapahtunut ajoneuvon omistajan muulle omaisuudelle.
 
Vastuuvakuutuksen ehtokohta 33.2.12 on yksiselitteinen. Mikäli vahinko siis aiheutuu ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä eikä kyse ole kuormauksen tai muun työsuorituksen kestäessä tähän toimintaan osalliseen toiseen ajoneuvoon kohdistuneesta vahingosta, vahinkoa ei voida vastuuvakuutuksesta korvata. Koska asiaan sovellettava ehto on rajoitusehto, tulee sitä tulkita sanamuodon mukaisesti. Ehtoa ei voida laajentaa koskemaan muita sellaisia liikennevahinkoja, joita ajoneuvon liikennevakuutus ei muutoin liikennevakuutuslain tai ehtojen perusteella kata.
 
Vakuutusyhtiö toteaa vielä lopuksi seuraavaa. Vahingonkärsinyt vetoaa lausuntopyynnössään lisäksi siihen, että vastaavanlaisesta vahingosta on aiemmin maksettu korvausta vastuuvakuutuksesta. Aiemmilla päätöksillä ei kuitenkaan ole merkitystä tätä nimenomaista vahinkotapausta ratkaistaessa ja rajoitusehtoa sovellettaessa.
 
Edellä mainituin perusteluin vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko on aiheutunut ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Korvausta ei näin ollen tule maksaa vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohdat, vakuutusehdot
 
Liikennevakuutuslaki
 
Lain 2 §, Moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä:
 
1)      kohta on kumottu lailla 16.4.1993;
2)      kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen;
3)      kun se on säilytettävänä tai korjattavana autovajassa tai korjaamossa tahi muussa liikenneväylistä erillään olevassa paikassa; eikä
4)      kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin.
 
Lain 5 §. Vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut:…
 
4)    tässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen taikka ajoneuvon omistajan tai kuljettajan muuhunkaan omaisuuteen; siitä korvataan kuitenkin matkustajan yllä tai mukana olleiden pukimien tai muiden henkilökohtaisten käyttöesineiden vahingoittuminen.
 
Laki liikennevahinkolautakunnasta
 
Lain 1 §, Liikennevahinkolautakunta.
Liikennevahinkolautakunta toimii korvauskäytännön yhtenäistämiseksi liikennevahinkojen korvausasioissa lausuntoja ja soveltamissuosituksia antavana toimielimenä.
 
Kunnan täysturvavakuutuksen yleiset vakuutusehdot
 
Kohta 30, Vastuuvakuutus
 
Kohta 33.1, Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa….
 
Kohta 33.2, Korvausrajoitukset
 
Kohta 33.2.12, Liikennevahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä. Jos vastaava ulkomaalainen lainsäädäntö puuttuu, vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä, kun vakuutettu on korvausvelvollinen edellä mainitun laitteen omistajana, haltijana tai kuljettajana…
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse navetan kylmäpihatolle kaivinkoneella aiheutetusta vahingosta, kunnan vastuusta sekä liikennevahinkoa koskevasta rajoituksesta.
 
Vakuutuksenottaja P:n kunnan maatalouslomittaja A.O. on 18.9.2007 vahingoittanut K.W:n omistamalla kaivinkoneella tämän navetan kylmäpihaton seinärakenteita tyhjentäessään lantaa koneellisesti pihaton sisätiloissa.
 
Korvausta vahingosta on haettu sekä P:n kunnan vastuuvakuutuksesta että kaivinkoneelle liikennevakuutuksen myöntäneeltä vakuutusyhdistykseltä. Yhdistys on katsonut kyseessä olleen liikennevahingon. Navetan vahingon kohdistuttua kaivinkoneen omistaneeseen K.W:hen, on yhdistys evännyt korvauksen liikennevakuutuslain 5 §:n 4 kohdan nojalla. Yhdistys ei päätöksessään ole ottanut kantaa siihen, onko kaivinkoneen käyttö navetassa lannan tyhjentämiseen merkinnyt sitä, ettei kone ole ollut liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan mukaan lain tarkoittamassa liikenteessä. Yhdistykseltä ei sen vakuutuslautakunnalle antaman ilmoituksen mukaan ole saatavissa tätä koskevaa päätöstä, mikä olisi saatettavissa liikennevahinkolautakunnan käsittelyyn.
Edellä todetun johdosta vakuutuslautakunta on ottanut tapauksen liikennevahinko-ominaisuuden käsiteltäväksi vastuuvakuutuksen perusteella. P:n kunnan vastuuvakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan kunnan toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vahinko, joka aiheutuu liikennevakuutuslain mukaisesta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä. Vakuutusyhtiö on katsonut, että tapauksessa on ollut kyse rajoitusehdon tarkoittamasta liikennevahingosta ja evännyt korvauksen.
 
Liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan mukaan moottoriajoneuvo ei ole laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään maatilatalouden työhön. Lainkohdan mukaan molempien edellytysten tulee toteutua.
 
Lautakunta toteaa liikennevakuutuslain tarkoittaman lain voimassaoloalueen olevan tavanmukaisia teitä, katuja ja kulkuväyliä laajemman. Mikäli kuitenkin kyseessä on alue, jota ei ole tarkoitettu yleiselle liikenteelle, on liikennevahinkolautakunta katsonut tällaisen alueen lainkohdan tarkoittamalla tavalla liikenneväylistä erillään olevaksi paikaksi.
 
Liikennevahinkolautakunta toimii korvauskäytännön yhtenäistämiseksi liikennevahinkojen korvausasioissa lausuntoja ja soveltamissuosituksia antavana toimielimenä. Sen julkaiseman lausunnon LV 06/2227 mukaan esimerkiksi siltatyömaa-alue, jota ei ollut tarkoitettu yleiselle liikenteelle ja jossa vahingon aiheuttanutta työkonetta vahinkohetkellä käytettiin, on katsottu liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan tarkoittamaksi liikenneväylistä erillään olevaksi paikaksi.
 
Edellä olevan perusteella Vakuutuslautakunta katsoo K.W:n navetan kylmäpihaton sisätilat, jossa vahinko on aiheutettu, vastaavasti liikenneväylistä erillään olevaksi paikaksi. Maatalouslomittajan suorittaman lannanpoiston navetasta lautakunta katsoo lainkohdan tarkoittamaksi maatilatalouden työksi. Koska lainkohdan asettamat molemmat edellytykset sille, ettei kyse ole ollut moottoriajoneuvon liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä, ovat toteutuneet, ja koska vakuutuksenottajan työntekijä on aiheuttanut vahingon, lautakunta katsoo, että se tulee korvata P:n kunnan vastuuvakuutuksesta.
 
Erikseen lautakunta toteaa vakuutusyhtiön vastineessaan vedonneen siihen, että pihatossa olisi yhtä aikaa voinut liikkua sekä jalan että moottoriajoneuvolla. Liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan edellytykset poikkeavat saman pykälän 4 kohdasta, jossa säädetään liikenteestä eristetystä alueesta. Tällaiselle alueelle ei voi päästä vakuutusyhtiön mainitsemaa muuta liikennettä (Liikennevahinkolautakunnan soveltamisohje 2/2007, Liikenteestä eristetty alue).
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen ja Nyyssölä. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia