Haku

VKL 535/07

Tulosta

Asianumero: VKL 535/07 (2008)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.11.2008

Pysyvän haitan määrittely Aivovamma Kysymys myötäsyntyisten neurologisten häiriöiden vaikutuksesta haittaluokan määritykseen

Vuonna 1990 syntynyt vakuutettu on 26.9.2002 joutunut liikenneonnettomuuteen Espanjassa, kun auto on ajanut hänen päälleen suojatiellä. Hänellä on todettu tapaturman seurauksena aivovamma, oikean keuhkon ruhjevamma, maksan ruhjevamma, oikeanpuoleinen suoliluumurtuma, oikean lapaluun murtuma, oikeanpuoleinen olkapunoksen hermovamma, oikeanpuoleisen värttinähermon vamma olkavarren alueella, näkökenttäpuutos, oikeanpuoleinen hemipareesioireisto, afasia, dysartria ja oikeanpuoleinen kasvohermohalvaus. Vakuutettu oli jo ennen onnettomuutta ollut mukautetussa opetuksessa. Hitaus ja oman toiminnan ohjailu ovat vaikeutuneet onnettomuuden jälkeen. 

Sittemmin vakuutettu on todettu toimintakykyiseksi ja hänen on todettu selviytyvän omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista, mutta hän tarvitsee toiminnan suunnitteluun aikuisen apua. Aivovamman seurauksena vakuutetulle on jäänyt oirekuva, jossa ongelmina ovat motoriikan hitaus ja kömpelyys, puheen hitaus ja toiminnanohjauksen vaikeudet. Lisäksi ongelmia on muistissa, hahmottamisessa, silmän ja käden yhteistyötaidoissa ja toimintanopeuksissa. Haittaluokan on katsottu olevan vähintään 15.
 
Vakuutusyhtiön päätökset
 
Vakuutusyhtiö on 29.6.2006 antamillaan päätöksillä myöntänyt vakuutetulle yksityistapaturmavakuutuksen perusteella pysyvän haitan korvauksen jatkuvana korvauksena haittaluokan 11 mukaan sekä matkustajavakuutuksen perusteella pysyvän haitan kertakorvauksen haittaluokan 11 mukaan. Saadun lääketieteellisen selvityksen perusteella vakuutusyhtiö on katsonut, että vakuutetulle on tapaturman 26.9.2002 johdosta aiheutunut haittaluokan 11 mukainen pysyvä haitta. Korvaukseen oikeuttavaksi vammaksi vakuutusyhtiö on ilmoittanut aivovamman. Päätöksien mukaan invaliditeetti määritetään vain sen haitan perusteella, joka aiheutuu korvattavasta tapaturmasta ja määrittämisessä ei oteta huomioon sellaisten vikojen tai sairauksien osuutta, jotka eivät johdu mainitusta tapaturmasta.
 
Vakuutusyhtiö on 18.8.2006 antamillaan päätöksillä ilmoittanut, että 18.7.2006 päivätty lääkärinlausunto ei anna aihetta muuttaa haittaluokan 11 mukaisia korvauspäätöksiä. Saadun selvityksen mukaan vakuutetulla on ollut ennen vammautumista myötäsyntyisiä neurologisia häiriöitä, joiden vuoksi hän on ollut mukautetussa opetuksessa. Hänellä on todettu kömpelyyttä ja kognitiivista haittaa. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö on katsonut, että vakuutetulle on tapaturman johdosta aiheutunut haittaluokan 11 mukainen pysyvä haitta. Muilta osin vakuutusyhtiö on katsonut toimintahäiriöiden olevan myötäsyntyisiä.
 
Vakuutusyhtiö on 1.6.2007 antamillaan päätöksillä ilmoittanut, että 4.5.2007 päivätty lääkärinlausunto ei anna aihetta muuttaa haittaluokan 11 mukaisia haittapäätöksiä. Saatujen lääketieteellisten selvitysten perusteella vakuutusyhtiö on katsonut, että vakuutetulle on 26.9.2002 sattuneen tapaturman johdosta aiheutunut haittaluokan 11 mukainen pysyvä haitta.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutettu ja hänen huoltajansa vaativat, että haittaluokaksi määrätään ainakin 15. Vakuutettu on liikenneonnettomuudessa 26.9.2002 saanut hyvin vaikean aivovamman, johon on liittynyt yli kahden viikon tajuttomuus ja magneettikuvauksessakin todetut aivomuutokset. Hänellä on todettu myös monivammat: muun muassa maksan ruhjevamma ja repeämä, keuhkon ruhjevamma, kylkiluun ja lantion murtuma oikealla, keuhkokuume ja verivirtsaisuutta. Alkuvaiheessa on jouduttu turvautumaan hengityksen vaikeutumisen takia myös hengityskonehoitoon.
 
Lausunnonpyytäjät toteavat, että liikenneonnettomuutta edeltäneestä ja mahdollisesti heikentyneestä terveydentilasta ei ole ollut lääkärinlausuntoja käytettävissä. Mukautettuun opetukseen on siirrytty koulussa ala-asteella opettajan ja koulupsykologin suosituksen perusteella vanhemman suostumuksesta, kun sopeutumis- ja keskittymisvaikeudet ovat haitanneet koulunkäyntiä. Onnettomuutta edeltävästi terveydentila on ollut yleisesti ottaen hyvä. Lausunnonpyytäjät katsovat, että liikenneonnettomuuden aiheuttaman toimintakyvyn alentumisen haitta-astearvioissa tulisi luottaa myöhempiin onnettomuuden vaikutusten arviointeihin. Opettajan arvio on ollut myös, että vakuutettu olisi menestynyt jatkossa koulussa ikätasonsa mukaisesti ja että hän olisi ilman onnettomuutta kyennyt hakeutumaan monen muun ikäisensä pojan tavoin ammattikouluun ja sitä kautta työhön.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa yksityistapaturmavakuutuksen osalta vakuutusehtojen kohtaan 6.3.1, jonka mukaan haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Haittaa määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu, mutta ei yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia. Haitan suuruus määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen mukaan. Haitan suuruus määrätään vahinkohetkellä voimassa olleen haittaluokituksen perusteella. Vammat on jaettu haittaluokkiin 0-20 siten, että haittaluokka 20 vastaa täyttä haittaa. Haittaluokkaan 1 kuuluvat vammat korvataan vain silmien ja sormien vammoissa, koska muista vammoissa näin vähäinen haitta ei ole tarkoin arvioitavissa.
 
Vakuutusehtojen kohdan 6.3.2 mukaan jos tapaturmasta on kulunut yksi vuosi eikä haitta ole muodostunut pysyväksi, maksetaan jatkuvana korvauksena 10 % vuodessa vahinkohetkellä voimassa olleen vakuutusmäärän siitä osasta, joka vastaa vamman haittaluokkaa kunakin ajankohtana. Väliaikaisesta haitasta maksettava korvaus ei vähennä mahdollisesta pysyvästä haitasta maksettavaa korvausta.
 
Vakuutusehtojen kohdan 6.3.3 mukaan haitasta maksetaan kertakorvaus sen jälkeen, kun haitta on muodostunut pysyväksi. Täydestä pysyvästä haitasta maksetaan vahinkohetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan niin monta kahdeskymmenesosaa vakuutusmäärästä kuin haittaluokka osoittaa. Korvausta ei kuitenkaan makseta haitasta, joka ilmenee vasta kolmen vuoden kuluttua vakuutustapahtumasta. Jos haittaluokka vamman pahentumisen vuoksi muuttuu ennen kuin kolme vuotta on kulunut korvauksen maksamisesta, on pahentumisen vuoksi suoritettava haittaluokkien erotusta vastaava lisäkorvaus. Mainitun ajan jälkeen ilmenneen vamman pahentumisen johdosta ei korvauksen määrää tarkisteta.
 
Vakuutusehtojen kohdan 6.3.4 mukaan lapsen vakuutuksessa pysyvä haitta määritetään kuten kohdassa 6.3.3, mutta lapsen vakuutuksessa korvaus maksetaan 20 vuoden ikään saakka kohdan 6.3.2 mukaisesti jatkuvana korvauksena, jos haittaluokka on suurempi kuin 4. Vakuutetun täytettyä 20 vuotta maksetaan lisäksi kertakorvaus. Vakuutusehtojen kohdan 5.3 mukaan jos vammaan tai sen paranemisen viivästymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut vakuutustapahtumasta riippumaton sairaus tai vika, suoritetaan sairaanhoitokulujen, työkyvyttömyyden ja invaliditeetin korvausta vain siltä osin kuin näiden on katsottava aiheutuneen tästä tapahtumasta.
 
Vakuutusyhtiö viittaa matkustajavakuutuksen osalta vakuutusehtojen kohtaan 4.5.1, jonka mukaan haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Haittaa määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu, mutta ei yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia. Haitan suuruus määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen mukaan. Haitan suuruus määrätään vahinkohetkellä voimassa olleen haittaluokituksen perusteella. Vammat on jaettu haittaluokkiin 0-20 siten, että haittaluokka 20 vastaa täyttä haittaa. Haittaluokkaan 1 kuuluvat vammat korvataan vain silmien ja sormien vammoissa, koska muista vammoissa näin vähäinen haitta ei ole tarkoin arvioitavissa.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.5.3 mukaan haitasta maksetaan kertakorvaus sen jälkeen, kun haitta on muodostunut pysyväksi. Täydestä pysyvästä haitasta maksetaan vahinkohetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan niin monta kahdeskymmenesosaa vakuutusmäärästä kuin haittaluokka osoittaa. Korvausta ei kuitenkaan makseta haitasta, joka ilmenee vasta kolmen vuoden kuluttua vakuutustapahtumasta. Jos haittaluokka vamman pahentumisen vuoksi muuttuu ennen kuin kolme vuotta on kulunut korvauksen maksamisesta, on pahentumisen vuoksi suoritettava haittaluokkien erotusta vastaava lisäkorvaus. Mainitun ajan jälkeen ilmenneen vamman pahentumisen johdosta ei korvauksen määrää tarkisteta.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.1.4.3 mukaan jos vammaan tai sen paranemisen viivästymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut matkatapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, suoritetaan sairaanhoitokulujen, työkyvyttömyyden ja invaliditeetin korvausta vain siltä osin kuin näiden on katsottava aiheutuneen tästä tapaturmasta.
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että ehtokohtien mukaan invaliditeetti määritetään vain sen haitan perusteella, joka aiheutuu korvattavasta tapaturmasta ja määrittämisessä ei oteta huomioon sellaisten vikojen tai sairauksien osuutta, jotka eivät johdu mainitusta tapaturmasta. Vakuutusyhtiö toteaa arvioineensa asiassa esitetyn lääketieteellisen selvityksen perusteella vakuutetun vamman aiheuttaman pysyvän haitan haittaluokan 11 suuruiseksi. Vakuutusyhtiö katsoo haittaluokan oikein arvioiduksi. Saatujen lääketieteellisten selvitysten perusteella vakuutetun toimintahäiriöt ovat muilta osin myötäsyntyisiä eivätkä näin ollen yksityistapaturma- ja matkustajavakuutuksesta korvattavia. Vakuutusyhtiö esittää muutoshakemuksen hylkäämistä.
 
Lääketieteellinen selvitys

Hoitoaikaa 2.10.-20.12.2002 koskevan epikriisin mukaan vakuutettu on 26.9.2002 ollut ylittämässä suojatietä, jolloin pakettiauto on törmännyt häneen. Pakettiauton tuulilasi on ollut rikki, joten todennäköisesti vakuutettu on saanut aivotrauman välittömästi iskun sattuessa. Kolarin seurauksena on diagnooseiksi merkitty diffuusi aivovamma, oikean keuhkon ruhjevamma, maksan ruhjevamma, oikeanpuoleinen suoliluumurtuma, oikean lapaluun murtuma, oikeanpuoleinen olkapunoksen hermovamma, oikeanpuoleisen värttinähermon vamma olkavarren alueella, näkökenttäpuutos, oikeanpuoleinen hemipareesioireisto, afasia, dysartria ja oikeanpuoleinen kasvohermohalvaus. Primaaristi vakuutettu on ollut tajuton ja hän on ollut hengityskonehoidossa kaksi viikkoa, tehohoito on kestänyt neljä viikkoa. Aivojen magneettitutkimuksessa 7.11.2002 on todettu laaja-alaiset muutokset.
 
27.1.2004 päivätyn epikriisin mukaan jo ennen onnettomuutta vakuutettu on ollut mukautetussa opetuksessa. Hitaus ja oman toiminnan ohjailu ovat vaikeutuneet onnettomuuden jälkeen.
 
Hoitoaikaa 7.12.-8.12.2005 koskevan loppuarvion mukaan vakuutettu on toimintakykyinen ja hän selviytyy omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista, mutta hän tarvitsee toiminnan suunnitteluun aikuisen apua. Haittaluokaksi on arvioitu 10-15.
 
18.7.2006 päivätyn neurologian dosentin lausunnon mukaan vakuutettu on liikenneonnettomuudessa saanut erittäin vaikean aivovamman, johon on liittynyt yli kahden viikon tajuttomuus. Aivovamman seurauksena vakuutetulla on laaja-alainen ja vaikea-asteinen oirekuva, jossa keskeisimpinä ongelmina ovat motoriikan hitaus ja kömpelyys, puheen hitaus ja toiminnanohjauksen vaikeudet. Lisäksi ongelmia on muistissa, hahmottamisessa, silmän ja käden yhteistyötaidoissa ja toimintanopeuksissa. Peruskoulun vakuutettu on käynyt erityisluokalla loppuun. Haittaluokan on katsottu olevan sekä primaarivamman että seurausten perusteella vähintään 15.
 
Vakuutusyhtiön pyytämän neurologin 15.8.2006 päivätyn asiantuntijalausunnon mukaan vakuutetulla on ollut jo ennen vammautumista myötäsyntyisiä neurologisia häiriöitä, joiden takia hän on ollut ennen vammaa mukautetussa opetuksessa. Vuonna 2002 tapahtuneesta erittäin vaikeasta aivovammasta vakuutettu näyttää toipuneen kohtalaisen hyvin, mutta pysyvää haittaa on toki jäänyt. Vakuutetun kokonaishaitta on haittaluokan 15 tasoa. Nyt on kuitenkin otettava huomioon, että vakuutetulla on ollut jo ennen vammaa kömpelyyttä ja kognitiivista haittaa. Se, että vakuutettu on ollut mukautetussa opetuksessa, viittaa siihen, että kyseessä ei ole ollut vähäinen kehityshäiriö. Tapaturman aiheuttama haittaluokka on 11, muilta osin toimintahäiriöt ovat myötäsyntyisiä.
 
4.5.2007 päivätyn neurologian dosentin lausunnon mukaan vakuutetulla on ennen tapaturmaa esiintynyt oppimisvaikeuksia, joiden takia hän on ollut mukautetussa opetuksessa, muilta osin hän on menestynyt ikätasoisensa mukaisesti ja opettajankin arvion mukaan hän olisi normaalisti kyennyt hakeutumaan ammattikouluun ja sitä kautta työelämään. Opettajan kuvauksenkin mukaan vakuutetun toimintakyky romahti onnettomuuden seurauksena ja selviytymisvaikeudet ovat nimenomaan tapaturman aiheuttamia.
 
Asiantuntijalausunto
 
Lautakunnan pyynnöstä antamassaan lausunnossa professori Juha Öhman toteaa, että esitiedoista tiedetään, että vakuutettu oli 26.9.2002 joutunut liikenneonnettomuuteen suojatiellä Espanjassa auton ajaessa hänen päälleen. Kyseessä on ollut pakettiauto, törmäyksen voimasta kertoo se, että muun muassa tuulilasi on rikkoutunut. Asiakirjojen mukaan vakuutetulla on ollut laaja-alaiset vammat: vaikea aivovamma sekä monivammat, muun muassa maksaruhjevamma, oikeanpuoleinen suoliluunmurtuma, oikean lapaluun murtuma, oikeanpuolen olkapunoksen hermovamma, oikeanpuoleisen värttinähermon vamma, olkavarren alueella, sekä myöhemmin, vakuutetun tultua tajuihinsa ja pystyttyä ko-operoimaan on todettu näkökenttäpuutos, oikeanpuoleinen hemipareesioireisto, afasia, dysartria ja oikeanpuoleinen kasvohermohalvaus. Vakuutetulla on ollut primaarisesti yli kahden viikon tajuttomuus ja pitkä tehohoitojakso, hänet on siirretty ambulanssikoneella TYKSiin. MRI-kuvauksessa (kuvia ei käytettävissä) on dokumenttien mukaan todettu laaja-alaiset traumaattisen aksonivaurion muutokset. Muutosten luokittelusta Öhman viittaa TYKSin väliarvioon päivättynä 18.7.2006.
 
Öhman toteaa, että asiakirjoista selviää lisäksi, että vakuutettu on ollut ennen onnettomuutta peruskoulun mukautetussa opetuksessa. Vuodelta 1996 käytössä olevan raportin mukaan vakuutetulla on ollut motorisia häiriöitä, kastelua ja tuhrimista, jotka ovat sittemmin menneet ohitse motorisia häiriöitä lukuun ottamatta.
 
Esitettyihin kysymyksiin Öhman vastaa, että vakuutettu on saanut onnettomuudessa erittäin vaikean aivovamman, joka on verifioitu paitsi kliinisesti (pitkä tajuttomuus ja jäljelle jääneet neurologiset oireet) sekä radiologisesti (MRI-kuvaus). Öhmanin mukaan on kiistatta selvää, että tällaisen vamman jälkitilan haittaluokka on vähintään 15, kun haittaluokan määrittelyyn sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituspäätöstä. Kyseiseen tapaukseen sovelletaan haittaluokituspäätöksen erittäin vaikean aivovamman jälkitila -nimikettä. Haitan arvioinnissa ratkaisevia lääketieteellisiä tilankuvaustietoja ovat vakuutetun motorinen hitaus, joka on merkintöjen mukaan selkeästi korostunut aikaisempaan nähden, mentaalisen tason huomattava lasku vieläpä aikaisemmasta, lihasjänteyden heikkous sekä laaja-alaiset kognitiiviset puutokset.
 
Öhmanin mielestä vakuutusyhtiön pyytämä neurologin 15.8.2006 päivätty asiantuntijalausunto on virheellinen ja jakaa vakuutetun haitta-asteen ikään kuin kahteen osioon eli ennen onnettomuutta olleeseen, myötäsyntyiseen neurologiseen tilaan ja onnettomuuden seurauksena syntyneeseen tilaan. Öhman katsoo, että näin ei voi millään muotoa menetellä, vaan on vain todettava, että vamman seurauksena vakuutetun kokonaistilan lasku sekä kognitiivisen että motorisen komponentin osalta on ollut niin huomattava, että pelkästään se vastaa yksin haittaluokkaa 15. Öhman katsoo, että lähtötilannetta ei voi millään muotoa erottaa tästä, eikä lähtötilanteella sinällään ole merkitystä vamman aiheuttamaan lopulliseen haitta-asteeseen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Yksityistapaturmavakuutuksesta maksetaan korvausta tapaturmien aiheuttamista vammoista vakuutukseen sovellettavien sopimusehtojen mukaisessa laajuudessa. Matkustajavakuutuksesta maksetaan korvausta muun muassa matkatapaturmien aiheuttamista vammoista vakuutukseen sovellettavien sopimusehtojen mukaisessa laajuudessa.
 
Edellä vakuutusyhtiön vastine –kohdassa tarkemmin esitettyjen vakuutetun yksityistapaturmavakuutukseen ja matkustajavakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan pysyvän haitan suuruus määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen mukaan. Jos vammaan tai sen paranemisen viivästymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, suoritetaan sairaanhoitokulujen, työkyvyttömyyden ja invaliditeetin korvausta vain siltä osin kuin näiden on katsottava aiheutuneen tästä tapaturmasta.
 
Sosiaali- ja terveysministeriön tapaturmavakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitetusta haittaluokituksesta antaman päätöksen (1012/86) 1 §:n 2 momentin mukaan haittaluokka määritetään etsimällä 3 §:n mukaisesta haittaluokkataulukosta sairautta tai vammaa tarkoin tai läheisesti vastaava tai siihen verrattava nimike.
 
Haittaluokituspäätöksen aivovamman jälkitilan aiheuttamaa yleistä haittaa koskevan 3 §:n A 7 kohdan mukaan kysymyksessä on vaikean aivovamman jälkitila, jossa haittaluokka on 11-15, kun vamman primaarioireet viittaavat vaikeaan aivovammaan, todetaan huomattavaa paikallista tai yleistä aivovauriota, mentaaliset oireet, joiden ohessa voi esiintyä eriasteisia neurologisia puutosoireita, kuten pareeseja ja kielellisiä häiriöitä, ovat tuntuvia ja haittaavia, epilepsiakohtauksia voi esiintyä toistuvasti hoidosta huolimatta. Kysymyksessä on erittäin vaikean aivovamman jälkitila, jossa haittaluokka on 16-20, kun mentaaliset psyko-orgaaniset ja persoonallisuuden muutokset ovat vaikea-asteisia ja niihin voi liittyä neurologisia puutosoireita, kuten kielellisiä häiriöitä, huomattavaa hidastuneisuutta, aloitekyvyttömyyttä, arvostelukyvyn heikkoutta tai lyhytjännitteisyyttä, vamman jälkitila aiheuttaa vaikean psykososiaalisen toimintarajoituksen sekä päivittäisen avun ja ohjauksen tarpeen, epilepsiakohtaukset aiheuttavat huomattavan sosiaalisen haitan.
 
Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan velvollisuutena on näyttää toteen vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman, esimerkiksi tapaturman, sattuminen sekä tapaturman ja korvausvaatimuksen perusteena olevan vamman välinen syy-yhteys. Jos hän tämän näyttää, vakuutuksenantajan velvollisuutena on tämän jälkeen osoittaa, että vahinko on aiheutunut vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävästä syystä, mikäli vakuutuksenantaja haluaa vapautua korvausvelvollisuudestaan.
 
Lautakunta toteaa, että tapaturmavakuutuksessa korvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että korvausvaatimuksen perusteena olevan tilan ja hoidon tarpeen voidaan todeta olevan lääketieteellisessä syy-yhteydessä tapaturmaan. Syy-yhteyden toteaminen perustuu yleisellä tasolla lääketieteelliseen tutkimustietoon eri vammatyypeistä ja niitä aiheuttavista tekijöistä sekä sen ohella kussakin yksittäisessä tapauksessa käytettävissä oleviin tietoihin.
 
Vakuutettu on 26.9.2002 joutunut liikenneonnettomuuteen, kun auto on ajanut hänen päälleen suojatiellä. Hänellä on todettu tapaturman seurauksena laaja-alaiset vammat, muun muassa aivovamma, jota voidaan lautakunnan hankkiman asiantuntijalausunnon mukaan pitää erittäin vaikeana. Tähän erittäin vaikeaan aivovammaan viittaavat törmäyksen voimakkuus, pitkä tajuttomuus tapaturman jälkeen, jäljelle jääneet neurologiset oireet sekä magneettitutkimuksessa todetut löydökset. Hankkimaansa asiantuntijalausuntoon viitaten lautakunta katsoo, että lääketieteellisissä tilankuvaustiedoissa haitan arvioinnin kannalta ratkaisevia tietoja ovat vakuutetun motorinen hitaus, mentaalisen tason huomattava lasku sekä lihasjänteyden heikkous ja laaja-alaiset kognitiiviset puutokset. Haittaluokituspäätöksen perusteella haittaluokka on vähintään 16, kun kysymyksessä on erittäin vaikean aivovamman jälkitila. Lautakunta katsoo, että vakuutetun tapaturman seurauksena saamasta erittäin vaikean aivovamman jälkitilasta johtuva pysyvä yleinen haitta on arvioitava 16. haittaluokan suuruiseksi.
 
Lautakunta toteaa lisäksi, että vakuutettu on ollut ennen 26.9.2002 sattunutta onnettomuutta peruskoulun mukautetussa opetuksessa ja hänellä on ollut motorisia häiriöitä. Onnettomuuden jälkeen motorinen hitaus on selkeästi korostunut aikaisempaan nähden ja mentaalisessa tasossa on tapahtunut huomattava lasku aikaisemmasta. Hankkimaansa asiantuntijalausuntoon viitaten lautakunta katsoo, että vamman seurauksena vakuutetun kokonaistilan lasku sekä kognitiivisen että motorisen komponentin osalta on ollut niin huomattava, että pelkästään se vastaa yksin erittäin vaikean aivovamman jälkitilaa. Vakuutetulla todettujen tapaturmasta riippumattomien myötäsyntyisten neurologisten häiriöiden ei siten voida katsoa olennaisesti myötävaikuttaneen tähän vammaan ja pysyvän haitan on katsottava aiheutuneen tästä tapaturmasta.
 
Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutetulle tulee suorittaa pysyvän haitan korvaus sekä yksityistapaturmavakuutuksesta että matkustajavakuutuksesta 16. haittaluokan mukaan.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Helle, Kauppila, Korpiola ja Koskiniemi. Sihteerinä toimi Immonen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA


 

Tulosta