Haku

VKL 534/10

Tulosta

Asianumero: VKL 534/10 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 04.02.2011

Lämmitysputkien vaurioituminen lattialankkujen asennustyön yhteydessä Suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alainen omaisuus

Lausunnonpyytäjä oli asentamassa lattialankkuja koolauspuihin. Lankkujen kiinnitys tehtiin paineilmanaulaimella. Neljässä kohdassa naulaimen hakanen oli osunut kiinnitysvaiheessa lattialämmitysputkeen, mistä aiheutui vesivahinko.

Korvausta haetaan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön mukaan lattialämmitysputki on kulkenut suoraan pinnassa koolauksien välissä ja se on näkynyt pääosin asennusvaiheessa. Kyseessä olevat putket ovat olleet suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Lattialankkujen asennus olisi pitänyt suorittaa niin varovasti, ettei lattialämmitysputki vahingoitu.
 
Uudelleenkäsittelypyyntö
Lattialämmitysputkien suojaaminen koolauksien välissä on mahdotonta toteuttaa, koska putket on asennettu koolauksien väliin vapaasti, minkä lisäksi puun sisällä olevia oksia on ollut mahdotonta kontrolloida hakasten kiinnitysvaiheessa.
 
Vakuutusyhtiön vastine uudelleenkäsittelypyyntöön
Lausunnonpyytäjän tiedossa on ollut, missä kohtaa lattialämmitysputket kulkevat, sillä ne ovat olleet esillä ja ne olisi voinut ottaa huomioon työtä suoritettaessa. Lisäksi voidaan todeta, että puun sisällä on aina oksia, mikä myös tulisi ottaa huomioon työtavassa ja käytettävissä työvälineissä.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnön mukaan koolauspuun sisällä olevia oksia ja varsinkin niiden kovuutta on täysin mahdoton ottaa huomioon asennustyötä tehtäessä. Koolauspuun olisi oltava täysin oksatonta ja koolauspuut oli asentanut rakennusliike. Lautakunnalta pyydetään korvauspäätöksen kumoamista.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiön mukaan lattialämmitysputki on kulkenut suoraan pinnassa koolauksien välissä ja se on näkynyt pääosin asennusvaiheessa. Vakuutusehtojen mukaisena vahingontorjuntavelvoitteen alaisena ja huolehdittavana olevana omaisuutena pidetään sellaista omaisuutta, joka on työn kohteen välittömässä vaikutuspiirissä. Työn kohteen välittömälle vaikutuspiirille aiheutuneet vahingot jäävät vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle koska tähän vaikutuspiiriin kohdistuu suoritettavan työn vuoksi normaalia suurempi vahingonvaara. Tällaisen työn kohteen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan omaisuuden vahingoittumisen katsotaan kuuluvan yrityksen tavanomaisen liikeriskin piiriin.
 
Jokaisen työnsuorittajan velvollisuutena on huolehtia siitä, ettei omasta toiminnasta aiheudu vahinkoa työn kohteen välittömässä vaikutuspiirissä olevalle omaisuudelle. Vakuutuksenottajan esittämä näkemys siitä, että vahingon syynä on ollut koolauspuun oksaisuus, ei vakuutusyhtiön teknisen tarkastajan mukaan pidä paikkaansa. Vahinko on voinut aiheutua esimerkiksi siitä syystä, että hakaset ovat olleet liian pitkiä tai ne on ammuttu liian vinoon, jolloin ne ovat osuneet lattialämmitysputkeen, etenkin jos putki on kulkenut kovin lähellä koolauspuuta. Ongelmaa selvitettäessä kävi ilmi, että lämmitysputkeen on lattian verhouslautoja asennettaessa ammuttu usea kiinnityshakanen.
 
Sellainenkin omaisuus, jota ei edes voi suojata, voi olla rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vahingontorjuntavelvoitteen alaista ja huolehdittavana olevaa. Lattialämmitysputki on lausunnonpyytäjän työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri huomioon ottaen ollut lausunnonpyytäjän vahingontorjuntavelvoitteen alaisena ja huolehdittavana, mikä tarkoittaa sitä, että lattialankkujen asennus olisi pitänyt suorittaa niin varovasti, ettei lattialämmitysputki vahingoitu.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Kohdan 2.1.11. mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli
-          vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä,
-          suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
-          taikka muulla tavoin huolehdittavana.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kyse suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaista omaisuutta koskevan rajoituksen soveltamisesta.
 
Suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaista omaisuutta koskeva rajoitusehto tulee sovellettavaksi silloin, kun omaisuus ei ole vakuutuksenottajan työsuorituksen kohteena, mutta sillä on velvollisuus huolehtia, ettei omaisuus vahingoitu. Tässä tapauksessa rikkoutuneet lämmitysputket ovat olleet lattialankkujen asennuksen aikana pääosin näkyvissä. Asennustyön tekijän on tullut huolehtia, etteivät lattialankkujen asennuksessa käytettävät hakaset vaurioita lattiassa kulkevia lämmitysputkia. Lämmitysputket ovat olleet siten lausunnonpyytäjän suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena kun lattialankkuja on asennettu. Tällaiselle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja ei korvata vakuutuksesta.
 
Lausunnonpyytäjä on vedonnut siihen, että vahinko on johtunut koolauspuiden sisällä olleista oksista, joiden olemassaoloa ja kovuutta olisi ollut mahdoton ottaa huomioon asennusta tehtäessä. Vahinkoa ei siksi olisi voinut välttää. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vahingot, joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Jos vahinkoa ei olisi voitu välttää, ei vakuutuksenottaja ole vahingosta vastuussa, eikä vahinko tulisi myöskään tämän vuoksi korvattavaksi vastuuvakuutuksesta.
 
Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Löppönen, Kallioinen, Sjögren ja Piipari sekä varajäsen Kainulainen. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia