Haku

VKL 533/13

Tulosta

Asianumero: VKL 533/13 (2014)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.06.2014

Lantbruksförsäkring. Avbrottsskada. Ersättningsbart försäkringsfall. Hade avbrottsskadan orsakats av en egendomsskada som ska ersättas från försäkringen?

Uppgifter om händelseförloppet

Åskan slog ut huvudsäkringarna i svinhuset, varvid ventilationen slutade fungera. Eftersom också alarmet hade gått sönder fick försäkringstagaren som äger svinhuset inte kännedom i tid om vad som hade hänt. Följden var att 300 svin omkom. Enligt försäkringstagarens bedömning var den ekonomiska förlust som därmed uppstod sammanlagt 38 423 euro, beräknad enligt medelpriset per kilogram griskött. Ersättning har sökts ur företagsförsäkringen.

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget anförde i sitt 20.8.2012 daterade ersättningsbeslut att ingen ersättning kan betalas ut med hänvisning till produktionsdjursförsäkringen, eftersom kvävning inte är ett i produktionsdjursförsäkringen ersättningsbart skadefall. Avbrottsförsäkringen ersätter avbrottsskador som är en direkt följd av en ersättningsbar egendomsskada. Eftersom ingen ersättningsbar egendomsskada som är förenlig med försäkringsvillkoren uppkommit kan inte heller avbrottsförsäkringen användas som grund för utbetalning av ersättning.

I sitt följande beslut som daterats 19.9.2012 anförde försäkringsbolaget att avbrottsförsäkringens ändamål är att ersätta den ekonomiska skada som är en direkt följd av en ersättningsbar egendomsskada. Försäkringsbolaget har ansett att larmets funktion inte har en direkt inverkan på strömtillförseln eller driften av det övriga svinhuset. Larmet fungerar endast som en separat övervakningsanordning i förebyggande syfte, det har alltså inte direkt inverkan på affärsverksamhetens resultat eller produktionen. Försäkringsbolaget har därmed ansett att det inte är fråga om en ersättningsbar skada.

Besvär Försäkringstagaren har anfört att alarmet ska fungera fastän strömmen är bortkopplad. När åskan orsakade att kretskortet gick sönder fungerade larmet dock inte längre. Om alarmet hade fungerat skulle försäkringstagaren ha fått ett meddelande till telefonen om nedsatt syrehalt. Reparation av alarmet hör till lantbruksförsäkringen och därför bör också inkomstbortfallet ersättas från försäkringen. Enligt försäkringstagaren bör avbrottsförsäkringen ersätta inkomstbortfallet.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget hänvisar till sina ersättningsbeslut.

Utredningar

Enligt en representant för Oy P Ab som granskat alarmkretskortet hade kretskortets kopparskena bränts av och kondensatorn spräckts på grund av för hög spänning. Alarmsystemets kretskort kunde inte fungera på grund av dessa fel, och orsaken till felen var en alltför hög spänning i kretsarna.

Enligt polisens undersökningsanmälan hade djuren dött på grund av att fläktarna i svinhuset hade slagit av när säkringarna slagits ut.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Försäkringsvillkor

25.3 Skyddsnivå 3

25.3.1 Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada på den för-säkrade egendomen, bräckageskada. Med bräckageskada förstås här skada för-orsakad av ett plötsligt och oförutsett utifrån verkande fenomen. Med bräckageskada avses ej skada på grund av slitage eller annat småningom verkande fe-nomen och ersätts alltså inte (se punkt 25.3.3.9).

Försäkringen ersätter inte skada som drabbar produktionsdjur.

25.3.3.8 Avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats till följd av avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme eller motsvarande, om inte avbrottet är en direkt följd av ett skadefall som ersätts enligt dessa villkor.

53.2.1 Avbrottsförsäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att ersätta den ekonomiska skada som uppstår vid ett avbrott i lantbruksverksamheten eller binäringsverksamheten och som är en direkt följd av en ersättningsbar egendomsskada enligt försäkringsvillkoren för lantbruksförsäkringen.

53.2.2.2 Avbrottsförsäkringen ersätter en sådan avbrottsskada som är direkt för-orsakad av en ersättningsbar egendomsskada enligt försäkringsvillkoren för lantbruksförsäkringen och som sker under försäkringsperioden, med nedanstå-ende undantag.

54 Försäkring för produktionsdjur

54.4.1 Grundförsäkring

Försäkringen ersätter skada, då djur dör eller på order av veterinär nödvändigt-vis bör avlivas eller slaktas av i punkterna 54.4.1.1–54.4.1.7 nämnda orsaker.

54.4.1.1 Brand

54.4.1.2 Åskslag och elektrisk stöt

Försäkringen ersätter skada, som förorsakats av att djur träffats av åskslag eller att djur fått en elektrisk stöt, med den påföljd att djuret dör eller måste avlivas.

54.4.1.3 Storm

54.4.1.4 Utströmning av vätska

54.4.1.5 Avsiktlig skadegörelse

54.4.1.7 Försvunnet djur

Avgörande

I ärendet är det fråga om att bedöma huruvida den omständigheten att larmet gick sönder och fläkten avstannade är ett ersättningsbart skadefall som är förenligt med försäkringsvillkoren och huruvida det produktionsbortfall som uppkom i och med att svinen dog ska ersättas från avbrottsförsäkringen.

Produktionsdjuren är försäkrade genom en försäkring på grundnivå. Ur den ersätts bl.a. skada som förorsakats av att produktionsdjur träffats av åskslag. Eftersom en sådan situation inte förekommit är det inte fråga om ett ersättningsbart skadefall, och det produktionsavbrott som orsakades av att produktionsdjuren gick förlorade ska därmed inte ersättas från avbrottsförsäkringen.

När det gäller fläkten och det faktum att den avstannade är det inte fråga om en skada där anläggningen gått sönder. Enligt skadeanmälan fungerade fläkten normalt efter att säkringarna hade återställts.

Enligt en representant för Oy P Ab som granskade alarmkretskortet hade kopparskenan bränts av och kondensatorn spräckts på grund av för hög spänning. Alarmsystemets kretskort kunde inte fungera med dessa fel, som berodde på en alltför hög spänning i kretsarna. Försäkringsnämnden anser att även om det i och för sig skulle vara en ersättningsbar bräckageskada att larmet gick sönder på grund av åskslag, har bräckaget ändå inget direkt orsakssamband med att svinen omkom. Att svinen omkom och verksamheten därigenom avbröts berodde på syrebrist, som orsakades av att fläkten slutade fungera när säkringen hade utlösts av ett åskslag. Eftersom avbrottsskadan inte var en direkt följd av larmbräckaget var det för avbrottets del inte fråga om ett ersättningsbart skadefall.

På de grunder som nämns ovan rekommenderar Försäkringsnämnden inte att försäkringsbolaget ändrar sitt ersättningsbeslut.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Raulos, ledamöterna Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas och Sjögren samt suppleanten Vainio. Sekreterare var Nikunlassi.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia