Haku

VKL 533/12

Tulosta

Asianumero: VKL 533/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 24.09.2013

Suihkuvesien joutuminen rakenteisiin Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Rajoitusehdot

Tapahtumatiedot

A:n puurakenteisessa ja tiiliverhoillussa omakotitalossa (rakennusvuosi 1993) havaittiin 5.10.2011 kosteusvahinko. P Oy teki talossa kartoituksen 17.10.2011. Kartoitusraportin mukaan makuuhuoneen seinälevyn alareuna oli märkä. Seinän takana sijaitsevan pesuhuoneen suihkutilassa oli seinälaatta rikki. Raportin mukaan kosteus oli ilmeisesti joutunut rikkoutuneen laatan kohdalta rakenteeseen ja seinälaatan saumat olivat alkaneet aueta. Raportissa olevan valokuvan perusteella rikkoutunut laatta oli suihkunurkan seinänurkassa. Kuvatekstin mukaan kostumisesta johtuen nurkasta seuraava laattasauma [makuuhuoneen vastaisella seinällä] oli auennut ja tästä oli mennyt lisää vettä rakenteeseen. Kun vettä suihkutettiin seinään, vettä tuli suihkunurkasta eristetilaan. Vesi oli kastellut alapohjaa pesu- ja makuuhuoneiden sekä saunan alueella. Pesuhuoneen lattiakaivossa ei sitä kokeiltaessa havaittu vuotoa.

P Oy:n raportin mukaan talon molemmissa päissä havaittiin halkeamat tiiliverhoilun muurauksessa. Toinen halkeamista oli pesuhuoneen alueella ja sokkelissa havaittiin kosteutta suihkun kohdalla. Raportin mukaan talon alapohjassa oli märkätiloissa kaksoislaattarakenne styroksieristeellä. Kuivissa tiloissa oli pohjalaatan päällä koolaus ja villaeriste.

Vakuutusyhtiön tarkastaja kävi kohteessa. Hänen muistionsa mukaan suihkuhuoneessa oli käytetty vesieristeenä kosteussulkua, joka oli sivelty rakenteeseen, eikä seinässä ollut elastista vesieristettä. Tarkastajan mukaan vettä oli päässyt rakenteisiin levysaumoista niiden haljetessa. Talon rakenteet ovat eläneet ja kosteussulku on pettänyt. Tarkastajan mukaan suihkuvettä on päässyt rakenteeseen myös suihkuseinän kiinnityskohdasta. Muistion mukaan kylpyhuoneessa WC-istuimen vieressä oli seinän laattasaumassa halkeama, joka sijaitsi vastapäätä ja samassa kohdassa kuin suihkunurkan saumahalkeama.

Korvausta rakenteille aiheutuneista vahingoista haettiin laajasta kotivakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamatto­masta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutusehtoihin otetun rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, maan painumisesta tai maan liikku­misesta. Vakuutuksesta ei rajoitusehdon mukaan myöskään korvata nesteen aiheuttamaa va­hinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta.

Päätöksen mukaan kosteusvahinko on aiheutunut suihkuvesistä pidemmän ajan kuluessa. A on kertonut, että laatan halkeama olisi tapahtunut jouluna 2010 suihkun tip­pumisen seurauksena. Vahinkotarkastajan tekemän selvityksen mukaan hal­keama ei voi aiheuttaa näin laajaa vahinkoa, vaan rakenteet ovat muutenkin heikossa kunnossa ja suihkuvedet pääsevät vesieristeen läpi. On todennäköistä, että talon tiiliseinä on haljennut ulkoseinällä pesuhuoneen kohdalla johtuen maan liikkumisesta. Seinärakenteet ovat liikahtaneet ja halkaisseet myös suihkutilan seinälaatan. Myös wc-pöntön viereisessä seinässä on sei­nä halki saumasta, joka puoltaa rakenteen elämistä. Suihkuvesiä on päässyt laa­toituksen alle myös suihkukaapin kiinnityskohdan läpiviennistä.

Asian käsittely vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä

A viittaa kirjelmässään siihen, että P Oy:n kartoitusraportin mukaan veden joutuminen seinän eristetilaan johtui suihkunurkasta rikkoutuneesta seinälaatasta, joka ajan kuluessa on päästänyt lisää kosteutta seinään. Vuotokohdassa kosteussulku on rikkoutunut laatanpalan kiinnitysmassan irrottua suihkupidikkeen putoamisen aiheuttamasta iskusta. Vesi ei ole vuotanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston rakenteiden liittymäkohdista. P Oy:n kartoitusraportin kuvasta ilmenee, että wc-istuimen tai suihkukaapin kiinnityskohdan läpiviennissä ei ole kosteusvahinkoa..

Kirjelmän mukaan tuuletusikkunan läheisyydessä olevat rakenteet ovat halkeilleet talvella kuuman ja kylmän ilman kohdatessa, eivät siis vuodosta. Ulkoseinän saumauksen halkeamat eivät ole yhteydessä suihkuhuoneen halkeamaan, sille halkeamat eivät näy suihkuhuoneessa samansuuntaisena. Vakuutusyhtiö ei ole osoittanut vahingon johtuneen maan routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta.

Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetun vastauksen mukaan seinälaatta on pintamateriaali. Kosteissa tiloissa käytettävien pintamateriaalien esi­merkiksi laattojen ja saumauslaastin läpi saa mennä vettä ja näin kosteissa tiloissa yleensä aina tapahtuukin. Veden pääsy pintamateriaalin alle on normaalia eikä aiheu­ta vesivahinkoa. Seinälaatan rikkoutuminen ei siis ole aiheuttanut kosteusvaurioita. Vesivahingosta on kyse silloin, kun vesi päässee tilaan, jonne sen ei kuuluisi päästä kuten rakenteisiin. Kosteusvauriot eivät johdu joulukuussa 2010 tapahtu­neesta pienestä seinälaatan halkeamasta, vaan siitä, että suihkuvedet ovat päässeet vuotamaan vesieristeiden läpi rakenteisiin. Rajoitus­ehto sulkee korvauspiirin ulkopuolelle kaikki nes­teen aiheuttamat vahingot, jos neste on vuotanut rakenteiden vesieristeiden läpi. Kosteusvaurioiden syyksi ei ole osoitettu mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, vaan kos­teusvauriot ovat syntyneet pidemmän ajan kuluessa suihkun vesien päästessä vesieristeen läpi rakenteisiin.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan selvityksissä puhutaan seinän hiusmurtumasta, joka olisi pidemmän ajan kuluessa päästänyt vettä rakenteisiin. Hiusmurtumaa on kuitenkin erittäin vaikeaa havaita. Tapauksessa tulisi suorittaa ainakin osakorvaus. Korjauskulut ovat olleet noin 20 000 euroa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asiassa aikaisemmin esitettyä. Kysymys ei ole äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamasta vahingosta. Seinälaatan rikkoutuminen ei ole aiheuttanut vahinkoa, vaan sen on aiheuttanut vesieristeiden läpi vuotanut vesi pidemmän ajan kuluessa. Maan liikkuminen ja tästä johtuva seinän eläminen ovat edesauttaneet suihkuvesien pääsemistä rakenteisiin. Vakuutuksessa on routimisesta, maan painumisesta tai maan liikku­misesta aiheutuneita vahinkoja koskeva rajoitus.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

1. Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.

2. Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

Irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata

2.2 vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta

2.14 nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden veden­eristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta kuten lattiakaivon korokerenkaan välistä tai nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jonka syynä on hyväksymätön liitos.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa vesivahingon korjauskuluista. Vahinko on aiheutunut, kun kylpyhuoneen suihkuvedet ovat päässeet rakenteisiin. Käytettävissä olevan selvityksen mukaan kylpyhuone on rakennettu vuonna 1993 ja sen seinille on sivelty vesieristys. Suihkunurkassa on haljennut laatta ja kylpyhuonetilan laattasaumoissa on halkeamia. Halkeamia on havaittu myös talon tiiliverhoilussa.

Laajasta kotivakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Vahinkotapahtuman äkillisyyttä arvioitaessa tarkastellaan vahingon syntytapahtuman ajallista kestoa. Vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuneet vahingot rajautuvat vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vahinkotapahtuman ennalta-arvaamattomuutta tarkastellaan yleisestä, objektiivisesta näkökulmasta. Vakuutusehtoihin on otettu muun muassa maan liikkumista koskeva rajoitus sekä rajoitus, joka koskee nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi.

Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Laajoissa kotivakuutuksissa tämä merkitsee sitä, että korvauksen hakijan on voitava osoittaa vahingon aiheutuneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella kylpyhuoneen vesieriste on pettänyt ja kosteus on päässyt rakenteisiin. Veden joutuminen rakenteisiin on ollut vesieristeen pettämisen seuraus. Vahingon korvattavuuden kannalta merkityksellistä on se, mistä syystä vesieriste on pettänyt.

Suihkunurkassa oleva laatta on rikkoutunut. A:n puolelta on kerrottu, että rikkoutuminen on tapahtunut suihkupidikkeen putoamisesta aiheutuneesta iskusta. Valokuvien perusteella haljennut seinälaatta on ollut kiinni seinässä. P Oy:n kartoitusraportin mukaan kosteus on ilmeisesti päässyt ensiksi tästä kohdasta rakenteeseen. Vakuutuslautakunta pitää kuitenkin epätodennäköisenä ja selvittämättä jäävänä, että suihkupidikkeen putoamisesta aiheutunut laatan rikkoutuminen olisi tässä tapauksessa rikkonut seinässä olevan eristystehtävänsä täyttävän vesieristyksen. Kerrotun suihkupidikkeen putoamisen ohella lautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ilmene muuta äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka olisi voinut rikkoa vesieristeen.

Asiassa esitetyn selvityksen huomioiden todennäköinen syy vesieristeen pettämiselle on rakenteiden vähitellen tapahtunut liikkuminen. On myös mahdollista, että vesieristeen pettäminen johtuu siinä alun perin olleesta puutteellisuudesta. Edellä mainituista mahdollisista syistä aiheutuva vesieristeen rikkoutuminen tai puutteellisuus ja niistä seuraava vesivahinko rajautuvat vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka vaatimuksensa perusteista. Käytettävissään olevan aineiston perusteella Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta, että A:n talon vesivahinko johtuisi jostakin korvaukseen oikeuttavasta syystä. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta