Haku

VKL 533/04

Tulosta

Asianumero: VKL 533/04 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2004

Toiminnanharjoittajan vastuu. Öljysäiliön vuoto. Lämpötilan vaihtelu. Säiliön ruostuminen.

Vahinkoilmoituksen 21.1.2003 mukaan vakuutuksenottaja ÄR Oy:n omistama ulkona oleva öljysäiliö rikkoutui oletettavasti lämpötilanvaihtelusta johtuen 18.1.2003 ja siitä valui noin 2000 litraa polttoöljyä naapurin M.V:n puolelle maahan.

Vakuutusyhtiön tekemän lisäkyselyn nojalla ÄR Oy ilmoitti, että 3000 litran vetoinen säiliö oli täytetty edellisenä päivänä. Vuoto oli alkanut yöllä. Lämpötila oli kohonnut samanaikaisesti –35o:sta +2o:seen.
 
Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan 7.3.2003 laatiman vahinkoselvityksen mukaan säiliö oli vuodelta 1976 eli noin 27 vuotta vanha. Säiliön pohja oli ruostunut ja syöpynyt ajan mittaan. ÄR Oy:n edustaja R.H:n mukaan pakkasen äkillinen lauhtuminen oli voinut olla syynä reiän syntyyn. Vahinkoselvitykseen merkityn mukaisesti R.H. oli todennut, ettei säiliön kuntoa oltu tarkkailtu, ja se oli päässyt ruostumaan.
 
Öljyyntyneen maa-aineksen poistamisesta ja käsittelystä sekä uuden maan paikalle tuonnista aiheutuneista kustannuksista haettiin korvausta ÄR Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 9.5.2003 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot ja asiassa tehdyt selvitykset.
 
Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.
 
Yrityksen toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdan 3.13 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
-         veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta
-         melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä, hajusta, savusta, noesta, pölystä, höyrystä tai muusta vastaavasta häiriöstä.
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on ollut satunnainen ja yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttyvän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamatta ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen, jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.
 
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen vakuutusyhtiölle 30 vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta.
 
Edellä mainittujen ehtokohtien mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen vahinko, jonka syynä on ollut satunnainen ja yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute.
 
Polttoöljysäiliö on ollut käytössä noin 27 vuotta. Ulkona oleva säiliö kastuu päältä ja vesi pääsee valumaan säiliön alapuolelle, josta syystä säiliön pohja ruostuu pikkuhiljaa. Säiliö on täytetty 17.1.2003. Tällöin säiliössä ei ole ollut havaittavissa mitään vikaa. Seuraavana päivänä tontin omistaja on huomannut öljyvuodon. Polttoöljysäiliöön on syöpynyt reikä, josta öljy on päässyt valumaan maaperään.
 
Säiliön täytössä ei ole tapahtunut mitään yksittäistä virhettä tai laiminlyöntiä. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan polttoöljysäiliöön ei ole syntynyt vika tai puute odottamatta, koska säiliö on ollut ruosteinen.
 
Vakuutusehdossa edellytetään lisäksi, että vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamatta ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon, laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.
 
Polttoöljysäiliö on ruostunut pikkuhiljaa puhki. Tästä syystä vakuutusyhtiö katsoo, että polttoöljysäiliöön syntynyt reikä ei ole aiheutunut äkillisesti, vaan säiliö on päässyt ruostumaan jo pitemmän aikaa. Kyseessä ei siis ole äkillinen vahinko, jonka syynä on ollut satunnainen ja yksittäinen virhe tai laiminlyönti. Eikä vahingon syynä ole ollut laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnöllään 18.6.2004 ÄR Oy hakee muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. ÄR Oy:n mielestä vahinko on ehtojen mukaan korvattava, sillä se on ollut ennalta arvaamaton ja äkillinen. Lisäksi ÄR Oy on tyytymätön vahinkokäsittelyn hitauteen ja siihen, että pyytämättä ei ole saanut minkäänlaisia asiaa koskevia tietoja.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 23.9.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja sovellettavat vakuutusehdot.
 
Polttoöljysäiliö oli vahingon tapahtuessa ollut käytössä noin 27 vuotta. Ulkona oleva säiliö kastuu päältä ja vesi pääsee valumaan säiliön alapuolelle, jolloin ajan myötä säiliön pohja ruostuu. Polttoöljysäiliön pohjaan oli syöpynyt reikä, josta öljy oli päässyt valumaan maaperään. Säiliön täytössä ei ole näytetty tapahtuneen mitään yksittäistä virhettä tai laiminlyöntiä, joka olisi voinut aiheuttaa säiliön puhkeamisen. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan vahingon syynä on pitkän ajan kuluessa tapahtunut ruostuminen ja sen kautta pohjan syöpyminen rikki.
 
Suomen olosuhteissa kovat sään ja lämpötilan vaihtelut ovat yleisiä, ja esineiden ja rakenteiden tulee kestää tällaiset vaihtelut. Lämpötilanvaihtelu on voinut korkeintaan nopeuttaa tapahtumakulkua, mutta ilman sitäkin säiliö olisi ennen pitkää ruostunut puhki.
 
Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, että polttoöljysäiliön vika ei ole syntynyt odottamatta. Kyseessä ei siis ole vakuutusehtojen mukainen äkillinen vahinko, jonka syynä on ollut satunnainen ja yksittäinen virhe tai laiminlyönti eikä vahingon syynä ole ollut laitteeseen äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Koska vahinko ei vakuutusehtojen mukaan kuulu vakuutuksen korvauspiiriin, ei vaadittua korvausta voida suorittaa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yrityksen toiminnan vastuuvakuutusehdot, voimassa 1.11.2000 alkaen
 
Kohta 2, Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun
-         vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
-         vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.
 
Kohta 3.13, Ympäristövahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
-         veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta
-         melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä, hajusta, savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta
-         muusta vastaavasta häiriöstä.
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on ollut satunnainen, yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttyvän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamatta ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse öljysäiliöön tulleesta vuodosta sekä lämpötilan vaihtelusta ja ruostumisesta vuodon syinä.
 
Vakuutuksenottaja ÄR Oy:n ulkona olleesta ja edellisenä päivänä täytetystä öljysäiliöstä on 18.1.2003 vastaisena yönä vuotanut noin 2000 litraa polttoöljyä naapurin maaperään saastuttaen sen. Vuonna 1976 käyttöönotetun säiliön pohja on vahinkoselvittelyn yhteydessä todettu ruostuneeksi ja syöpyneeksi. Lämpötila on vahinkoajankohtana kohonnut nopeasti noin -30o:sta +2o:seen. ÄR Oy on pitänyt tätä syynä vahinkoon.
 
ÄR Oy:n vastuuvakuutuksen ympäristövahinkoa koskevan ehtokohdan mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut maaperän pilaantumisesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on ollut satunnainen ja yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute.
 
Lautakunta toteaa olevan yleistä tietoutta, että ulkona pidettävä metallinen öljysäiliö ruostuu ja syöpyy ajan mittaan. Tämän vuoksi säiliön omistajan velvollisuutena on tarkkailla jatkuvasti säiliön kuntoa. Koska vuoto on aiheutunut puhkiruostumisen seurauksena, joka on hitaasti etenevä prosessi, ja ÄR Oy:n tarkkailuvelvollisuus on ollut jatkuvaa, lautakunta katsoo, ettei vahingon syynä ole ollut äkillinen tai odottamaton vika, eikä satunnainen tai yksittäinen tarkkailun laiminlyönti. Vaikka lämpötilan nousu on saattanut vaikuttaa vuodon syntymisajankohtaan, lautakunta katsoo, ettei sitä ole pidettävä vahingon syynä. Kunnossa oleva ruostumaton ja syöpymätön säiliö kestää tällaisen lämpötilan vaihtelun. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Laasonen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsenet Paloranta ja Tervonen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia