Haku

VKL 532/13

Tulosta

Asianumero: VKL 532/13 (2014)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2014

Korvauksen määrä. Ikävähennys. Oliko kyseessä rakennuksen LVIS-tekniikan vai tuotantokoneen rikkoutumisesta aiheutunut vahinko?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan pellettikone rikkoutui vahinkoilmoituksen mukaan 25.9.2013 tehdasrakennuksen runkovesilinjan venttiilin rikkoutumisen johdosta, kun koneeseen pääsi liikaa vettä, joka valui puristinkammion läpi alla olevaan vaihteistoon. Vesi turmeli vaihteistoöljyn voiteluominaisuudet, rikkoi koneen laakeroinnin ja vaurioitti pääakselia. Vahinkoilmoituksen mukaan runkolinjan venttiili oli rikkoutunut seisokin aikana. Rikkoutumisen aiheuttamista muun muassa korjaus- ja katemenetyskuluista on haettu korvausta 75.765,15 euroa yritysvakuutuksen omaisuus- ja keskeytysturvista.

Vakuutusyhtiön päätös 18.1.2013

Vahingoittunut pellettikone oli vakuutusyhtiölle annettujen tietojen mukaan otettu käyttöön 1980-luvun lopulla ja se ostettiin yrityksen käyttöön vuonna 1995. Vuotuisen ikävähennysprosentin ollessa viisi prosenttia olisi ikävähennys tässä tapauksessa ollut täydet 100 prosenttia. Vakuutusyhtiö oli kuitenkin asiakasystävällisenä ratkaisuna suorittanut korvausta myös koneesta. Vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta 13.507,20 euroa.

Valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että kyse oli LVIS‑ tekniikan rikkoutumisesta aiheutuneesta vahingosta, josta ei ehtojen mukaan olisi tullut tehdä ikävähennyksiä. Koneeseen oli tehty täydellinen peruskorjaus vuonna 2004. Vakuutuksenottajan mukaan kone oli tuolloin uutta vastaavassa kunnossa. Korjauksen jälkeen vuotuinen käyttö oli ollut hyvin vähäistä. Vakuutuksenottajan mukaan tämä oli otettava huomioon ikävähennyksen osuutta arvioitaessa.

Vakuutuksenottaja on katsonut lisäksi, että keskeytysvakuutuskorvauksesta puuttui 2.920 euroa ja että vaihteistoöljystä olisi tullut suorittaa 2.508 euron lisäkorvaus. Vaihto-omaisuuden menetyksestä ja kompostoinnista aiheutuneita kuluja (1.680 euroa) ei ollut korvattu. Myöskään tulevaisuudessa tehtävää pääakselin uusimista, jonka arvioitiin maksavan noin 11.000 euroa, ei ollut korvattu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että korvausta vahingosta oli suoritettu yhteensä 57.657,02 euroa. Tiukasti vakuutusehtojen mukaan ikävähennysten määrä olisi ollut omaisuusvakuutuksessa 100 prosenttia, jos vähennykset olisi laskettu koneen valmistusajankohdasta, joka oli vakuutuksenottajan mukaan 1980-luvun lopulla. Arvio koneen iästä perustuu yksinomaan vakuutuksenottajan omaan käsitykseen, ja oli mahdollista, että laite oli ilmoitettua vanhempi.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyse ei ollut LVIS-tekniikan rikkoutumisen aiheuttamasta vahingosta. Kyse oli tuotantokoneen rikkoutumisesta. Rakennuksen LVIS-tekniikalla on tarkoitettu rakennuksen lämmitykseen sekä vesihuolto- ja ilmanvaihtojärjestelmiin kuuluvaa laitteistoa. Tällaisia ovat esimerkiksi kiertovesipumput, lämmönvaihtimet, lämmön talteenottolaitteet, maalämpöpumput, lämminvesivaraajat, sekoittajat ja ilmastointikoneet.

Korvausta vaihto-omaisuuden menetyksestä ja kompostointikustannuksista ei ollut korvattu, sillä vaihto-omaisuus oli ollut vakuutettuna ainoastaan perusturvalla, joten tuotantokoneessa olleesta pilaantuneesta raaka-aineesta korvausta ei voitu suorittaa, sillä kyse oli rikkoutumisvahingosta, joka edellyttäisi täysturvavakuutusta. Vakuutuksenottajan toiminta ja muu omaisuus olivat sen sijaan olleet vakuutettuina täysturvalaajuisella keskeytysvakuutuksella.

Pääakselin korjausta ei ollut vielä tehty, mutta se tultaisiin yhtiön mukaan korvaamaan laskua vastaan.

Keskeytysvakuutuskorvaus oli perustunut vakuutuksenottajan vakuutusyhtiölle toimittamassa laskelmassa ilmoitettuun katemenetykseen 33.900 euroa, ja se oli maksettu vaatimusten mukaisesti.

Vakuutusyhtiö katsoi, että suoritetut korvaukset olivat vakuutusehtojen mukaiset.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vaihto-omaisuus on ollut vakuutettuna perusturvalla (LVIS, rikos, luonnonilmiö).

Vakuutuksenottajan toiminta on ollut vakuutettuna täysturvalaajuisella keskeytysvakuutuksella.

Keskeytysvakuutusehtojen kohdan ”Rikkoutumisvahinkojen ikävähennykset” mukaan ikävähennyksiä ei tehdä rakennuksen LVIS‑ tekniikan rikkoutumisen aiheuttamissa vahingoissa.

Vakuutuskirjaan vakuutetuksi omaisuudeksi on merkitty ”kuivaamo koneet ja laitteet R3:ssa”. R3:lla tarkoitetaan vakuutettua rakennusta numero kolme. Tuotantokoneet kyseisessä rakennuksessa kuuluvat tähän kohdeturvaan. Turvalaajuus on täysturva.

Omaisuusvakuutuksen ehtojen kohdan 201.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon.

Omaisuusvakuutuksen kohdan 304 mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitut euromäärän tai rakennuksen pinta-alan mukaan vakuutetut koneet, työkalut, kalusto ja muu irtain omaisuus.

Kohdan ”Ikävähennykset” mukaan rikkoutumisvahingoissa tehdään vahingon­korvausta laskettaessa vakuutetun omaisuuden ikään perustuva 5 prosentin vuosittainen vähennys. Ikävähennystä ei tehdä käyttöönottovuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana. Vähennys lasketaan kertomalla vähennysprosentti tämän jälkeen alkaneiden kalenterivuosien määrällä.

Mikäli koneella tai koneen osalla on valmistajan määrittelemä tai kokemusperäinen käyttöikä, voidaan edellisestä poiketen soveltaa kyseistä käyttöikää vastaavaa vähennystä.

Vähennystä ei tehdä irtipäässeen tulen, luonnonilmiön, rikoksen tai rakennuksen LVIS-tekniikan rikkoutumisen aiheuttamissa vahingoissa.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajayrityksen pellettikone rikkoutui tehdasrakennuksen runkovesilinjan venttiilin rikkoutumisen johdosta, kun koneeseen pääsi liikaa vettä, joka valui puristinkammion läpi alla olevaan vaihteistoon. Korvausta vakuutetulle käyttö- ja vaihto-omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta ja toiminnan keskeytymisestä on haettu yritysvakuutuksesta.

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kyseessä rakennuksen LVIS-tekniikan rikkoutumisen aiheuttama vahinko, jolloin vaihto-omaisuus olisi korvauksen piirissä ja ikävähennyksiä omaisuus- ja keskeytysvakuutuksesta ei tehtäisi lainkaan. Arvioitavana on myös se, voidaanko vaihto-omaisuuden vahinkoa korvata perustasoisesta vakuutuksesta, jossa vakuutuskirjan mukaan korvauslajina ovat muun muassa LVIS‑turvalaji, ja tuleeko keskeytyskatteesta ja öljynvaihdosta suorittaa lisäkorvausta.

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitettyjen valokuvien perusteella, että runkolinjan venttiili on osa rakennuksen vesihuoltojärjestelmän laitteistoa ja että sen voidaan näin ollen katsoa kuuluvan rakennuksen LVIS‑tekniikkaan. Pellettikone on vahingoittunut, kun sen sisään on päässyt venttiilin rikkoutumisen seurauksena liikaa vettä. Vahinko on aiheutunut rakennuksen LVIS‑tekniikan rikkoutumisesta, eikä ikävähennyksiä näin ollen tule ehtojen mukaan tehdä.

Keskeytyskorvausta on maksettu 18.1.2013 päivätyn päätöksen mukaan 33.900 euron keskeytymiskatteen mukaan. Vakuutuksenottajan 31.12.2012 päivätyn korvausvaatimuksen perusteella korvausta keskeytymisestä on vaadittu omavastuun vähentämisen jälkeen 30.457,20 euroa, joten yhtiön korvauksen perusteena käyttämä summa on kattanut alkuperäisen korvausvaatimuksen. Vakuutuksenottaja on esittänyt 31.12.2012 ja vastineen 28.8.2013 yhteydessä uudestaan 2.920 euron lisäkorvausvaatimuksen keskeytyskatteesta. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajan tulisi esittää selvitystä korvausvaatimuksen perusteista.

Vakuutusyhtiön suorittamasta korvauksesta on tehty ikävähennys, jonka vähentämiseen vakuutusyhtiöllä ei Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ole perustetta, koska kyse oli LVIS‑laitteen rikkoutumisen aiheuttamasta keskeytysvahingosta. Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään keskeytyskorvausasian uuden selvityksen osalta ja suorittamaan keskeytyskorvauksen ilman ikävähennyksiä.

Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta kahdesta öljynvaihdosta, ja näistä vakuutusyhtiö on korvannut toisen, joka maksoi 2.008,13 euroa. Vakuutusyhtiö ei ole perustellut päätöstään jättää korvaamatta toinen öljynvaihto, josta on syntynyt vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan 2.508 euron kuluerä. Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen myös toisesta öljynvaihdosta, joka on tehty valmistajan suosituksen mukaisesti. Kyse on ollut ehtojen mukaisesta suoranaisesta omaisuusvahingosta, joka syntyi, kun koneeseen päässyt vesi turmeli vaihteistoöljyn voiteluominaisuudet.

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen koneen rikkoutumisesta ja keskeytyskatteesta ilman ikävähennyksiä ja korvaamaan toisen öljynvaihdon. Lisäksi Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä selvittämään, voidaanko korvausta vaihto-omaisuuden menetyksestä ja kompostoinnista suorittaa vaihto-omaisuuden LVIS‑turvasta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sarpakunnas. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia