Haku

VKL 53/16

Tulosta

Asianumero: VKL 53/16 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 31.05.2016

Tieltä suistuminen. Suojeluohjeen laiminlyönti. Vahinkotapahtumasta esitetty selvitys. Renkaiden kuluneisuus ja eturenkaan räjähtäminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan yrityksen nosturiauto oli suistunut tieltä elokuussa 2012. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan auton renkaat olivat olleet huonokuntoiset. Kaksi vastakkaisesta suunnasta ajanutta silminnäkijää oli kuullut kovan pamauksen ja nähnyt pölypilven ennen auton ajautumista ulos tieltä.

Vakuutusyhtiö on lunastanut ajoneuvon 8.3.2013 päivätyllä korvauspäätöksellä vähentäen korvauksesta 1/5 suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella. Vakuutusehtojen mukaan ajoneuvon sekä siihen mahdollisesti kytketyn perävaunun tuli olla sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisessa turvallisessa kunnossa. Ajoneuvon eturenkaat olivat olleet vahinkotarkastuksen perusteella erittäin huonossa kunnossa, mikä vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan oli myötävaikuttanut vahingon syntymiseen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiön päätöksen oikaisemista lausuen, että vahinko oli aiheutunut kuorma-autossa olleen nosturin kallistumisesta. Auton syöksyessä kaiteen ja puuston läpi eturenkaaseen oli tullut pistos, joka oli räjäyttänyt renkaan. Vakuutuksenottajan mukaan vahinkopaikalla ja ajoneuvossa ei ollut havaittavissa renkaan räjähtämiseen viitanneita jälkiä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutuksenottaja oli muuttanut kertomustaan tapahtumainkulusta alkuperäiseen vahinkoilmoitukseen verrattuna. Uusi kertomus poikkesi myös silminnäkijöiden havainnoista. Sen mukaan vahinko olisi aiheutunut kuorma-autossa olleen nosturin kallistumisesta, joten kyse olisi vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamasta kuorman aiheuttamasta vahingosta.

Vakuutusyhtiö on uudistanut korvauspäätöksessä lausumansa ja katsonut vahingon aiheutuneen suojeluohjeen laiminlyönnistä. Vakuutuksenottaja oli kertonut, että kuljettajalla oli vahingoittuneesta ajoneuvosta vain kolmen työpäivän ja nosturiautoista vain kahden viikon kokemus. Suojeluohjeen mukaan nosturin käyttäjällä tuli olla viranomaisten antama asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa. Suojeluohjeessa on viitattu valtioneuvoston asetuksen 403/2008 14 §:ään. Lisäksi nosturin käyttäjän on noudatettava nosturin käyttöohjeita, nosturin valmistajan turvallisuusmääräyksiä sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottaja laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen ja oliko vakuutusyhtiöllä sen perusteella oikeus vähentää suoritettavasta lunastuskorvauksesta 1/5.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1992/1257) 3 luvun 15 §:n mukaan ajoneuvo on varustettava sen rekisteröidyn kokonaismassan ja akseleille kohdistuvien massojen edellyttämin renkain ja vantein. Renkaita, joissa kudos on näkyvissä tai jotka ilmeisesti ovat vaarassa räjähtää, ei saa käyttää.

Vakuutusehtojen kohdan 25.2 mukaan ajoneuvon sekä siihen mahdollisesti kytketyn perävaunun tulee olla sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisessa turvallisessa kunnossa. Esimerkiksi renkaat ja jarrut tulee olla viranomaisten antamien asetusten mukaiset. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 3 luku, renkaiden ja nastojen käyttö.

Vakuutuksen yleisten ehtojen kohdan 6.1, velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (31 § ja 34 §), mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan ennen auton suistumista tieltä vahingon kaksi silminnäkijää olivat kuulleet kovan pamauksen ja nähneet pölypilven. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että ajoneuvo oli suistunut tieltä renkaan räjähtämisen vuoksi. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan mukaan renkaissa ei ollut jälkiä siitä, että jokin esine olisi leikannut rengasta ja aiheuttanut sen räjähtämisen. Renkaassa oli ollut useita halkeamia ja haavoja ja ainakin viisi niistä oli ulottunut teräslankoihin saakka. Langat olivat ruostuneet ja jotkut niistä olivat olleet poikki. Vahinkotarkastajan mukaan renkaan räjähtämisen syytä oli vaikea osoittaa. Haavat ja pienet vauriot olivat tavallisia, kun rengas oli kulunut kolmen millimetrin kulutuspintaan. Halkeamavaurioituneen renkaan pitkäaikainen käyttö johtaa siihen, että kosteus pääsee renkaaseen aiheuttaen ruostumista, joka kasvattaa räjähtämisriskiä.

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn teknisen selvityksen ja silmännäkijöiden kertomusten perusteella, että ulosajo oli johtunut renkaan räjähtämisestä. Koska vahinkotarkastuksen perusteella renkaassa ei ole näkynyt jälkiä ulkoisen tekijän aiheuttamasta rikkoutumisesta, oli vahinko todennäköisesti johtunut renkaan huonosta kunnosta. Näin ollen vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus tehdä suoritetusta korvauksesta 1/5 vähennys vakuutuksen suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Partanen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia