Haku

VKL 53/15

Tulosta

Asianumero: VKL 53/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2015

Lakipykälät: 72

Varkausvahinko. Oliko ajoneuvo ollut tapahtumahetkellä lukittuna? Väärät tiedot vahingon jälkeen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan ajoneuvo oli vaurioitunut uppoamisvahingon yhteydessä 5.4.2013. Vakuutusyhtiö oli katsonut, ettei uppoamisvahinko ollut ehtojen mukaan korvattava. Ajoneuvosta varastettiin stereolaitteita 28.6.2014, jolloin ajoneuvo seisoi korjaamon pihalla uppoamisvahingosta johtuvien korjausten takia.

Vakuutusyhtiön selvitysten mukaan ajoneuvon sähköinen lukitus ei varkausvahingon aikaan toiminut ja yhtiö katsoi, ettei ajoneuvo ollut lukittuna ehtojen edellyttämällä tavalla. Lisäksi yhtiö katsoi, että vakuutuksenottaja oli antanut yhtiölle vakuutussopimuslain 72 §:ssä tarkoitettuja vääriä tietoja, sillä vakuutuksenottajan on täytynyt olla tietoinen siitä, ettei ajoneuvon lukitus ole vahinkohetkellä toiminut.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja kertoo, että uppoamisvahingon jälkeen ennen varkausvahinkoa autosta oli vaihdettu sähkölaitteita ja starttimoottori. Ajoneuvo koekäynnistettiin ja todettiin ajokuntoiseksi. Kosmeettiset viat olivat kuitenkin vielä vaatineet käsittelyä.

Vahinkohetkellä ajoneuvo oli huoltamon pihalla asianmukaisesti lukittuna. Siihen oli murtauduttu ja kuljettajan oven lukko oli murrettu. Ajoneuvosta oli viety stereolaitteita. Matkustajan penkkiä oli viilletty. Virtalukko oli rikkoontunut, kun varkaat olivat ilmeisesti yrittäneet sovittaa siihen väärää avainta. Vakuutuksenottaja vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa murtojälkien korjauksen ja lisäksi autostereolaitteista korvataan kuiteista ilmeneviä hankintahintoja vastaavat summat.

Vakuutuksenottaja tarkentaa vielä, ettei tällä hetkellä pidä auton myyntiä kannattavana, koska sen korjauksiin on jo käytetty melko paljon rahaa ja tämän hetkisessä kunnossa auton myyntihinta ei kattaisi hankittujen osien ja korjaustyön kustannuksia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että auton sähköjärjestelmä on vaurioitunut aikaisemman uppoamisvahingon yhteydessä 5.4.2013. Teknisessä tarkastuksessa on todettu, että auton keskuslukitus ei ole ollut toimintakuntoinen. Ainoastaan kuljettajan ovi voidaan lukita avaimella tai manuaalisesti sisäpuolelta. Näin ollen kuljettajan ovea lukuun ottamatta auton ovet ovat varmuudella olleet auki ilmoitettuna vahinkoajankohtana. Asiakkaan mukaan kuljettajan oven lukossa oli murtojälkiä, mutta lukon tutkimuksessa oli kuitenkin todettu, että lukon vääntöjälki ei ole aiheuttanut lukon tai oven aukeamista. On mahdollista, että kuljettajankin ovi on ollut auki tai sitten autoon on päästy muista, lukitsemattomista ovista.

Yhtiön mukaan asiakkaalle on korvattu 7.10.2013 sattunut toinen varkausvahinko. Tällöin ajoneuvosta oli vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan varastettu navigaattori ja vasemmassa ovessa oli murtojälkiä. Tällöin autoa ei tarkastettu eikä esimerkiksi auton ovien lukituksen kuntoa selvitetty. Nykyisillä tiedoilla on selvää, että auton ovien lukitus ei ole toiminut myöskään lokakuussa 2013, mutta yhtiöllä ei tuolloin ollut tietoa asiasta. Vakuutuksenottajan ilmoituksesta selviää kuitenkin, että kuljettajan oven lukossa havaitut jäljet ovat olleet olemassa jo 7.10.2013 eivätkä siten ole syntyneet 28.6.2014 havaituksi ilmoitetun varkauden yhteydessä. Vakuutusyhtiö katsoo, että tämä vahvistaa käsitystä siitä, että auton ovet eivät ole voineet olla lukittuja 28.6.2014 havaituksi ilmoitetun ta­pahtuman hetkellä. Yhtiö toteaa, että vakuutusehtojen mukaan varkausvahinko korvataan vain, jos ajoneuvo on vahingon tapahtumishetkellä ollut lukittu ehdoissa mainitulla tavalla. Yhtiö katsoo näyttäneensä, että auton ovet eivät olleet lukittuina, mistä syystä kyseessä ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko.

Vaikka yhtiö katsoo, ettei vahinko ole korvattava, se toteaa varastettujen soitinlaitteiden arvo vahinkohetkellä jää todennäköisesti alle 200 euron omavastuun. Yhtiön käsityksen mukaan laitteet ovat uppoamisvahingosta saatujen tietojen perustella todennäköisesti kastuneet ja vaurioituneet käyttökelvottomiksi ja käytännössä arvottomiksi. Vakuutuksenottajan ilmoittamasta matkustajan penkin vauriosta yhtiö toteaa, että myös penkki oli uppoamisvahingon selvitysten mukaan vaurioitunut ja kovettunut syöpymisen seurauksena jo ennen ilmoitettua varkausvahinkoa. Näin ollen on epäselvää, onko penkkiä itse asiassa lainkaan viillelty vai onko verhoilu revennyt muulla tavoin jo ennen ilmoitettua varkausvahinkoa.

Yhtiö katsoo myös, että sille on annettu varkausvahingosta vakuutussopimuslain 72 §:n tarkoittamia vääriä tietoja. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut, että auton lukitus on ollut kunnossa ja auto on ollut lukittuna. Yhtiö katsoo, että saatujen selvitysten perusteilla tämä ei voi pitää paikkaansa. Auton lukituksen toimimattomuus on seikka, josta asiakkaalla ei ole voinut olla virheellistä käsitystä. Lisäksi asiakkaan valituskirjelmässä antamat tiedot auton koekäynnistyksestä sekä käynti- ja ajokuntoisuudesta eivät voi pitää paikkaansa, sillä AVK:n tutkimuksessa on todettu, että auton moottori ei ole käynyt uppoamisvahingon jälkeen eikä auton sähköjärjestelmä ollut toimintakuntoinen. Näin ollen yhtiö toteaa, että vaikka Vakuutuslautakunta katsoisikin, että kyseessä on kokonaan tai osittain vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma, olisi yhtiöllä kuitenkin oikeus evätä korvaus vakuutussopimuslain 72 §:n perusteella kokonaan.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu Autovahinkokeskuksen (AVK) 19.1.2015 päivätty tutkimuslausunto kuvineen vahingon kohteena olleesta ajoneuvosta, vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan lausunto, lukkosepän 23.1.2015 päivätty lausunto kuljettajan oven lukosta sekä uppoamisvahingosta otettu valokuva, jossa näkyy, miten ajoneuvo on uponnut jäihin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan ensinnäkin, onko ajoneuvo ollut vahinkohetkellä lukittuna vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla. Mikäli ajoneuvo katsotaan lukituksi, arvioidaan, onko vakuutusyhtiöllä oikeus evätä korvaus jostain muusta syystä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat vakuutusehdot kohta 3.2 varkausturva:

Varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys, kun vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvolta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja.

Vakuutussopimuslaki 72 §:

Väärät tiedot vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Asian arviointi

Ajoneuvo on vaurioitunut uppoamisvahingossa ja kastumisen takia sen sähköjärjestelmässä ollut useita toimintahäiriöitä ja vikoja. Asiakas on kuitenkin kertonut, että ajoneuvo on vahinkohetkellä ollut asianmukaisesti lukittuna. Autovahinkokeskuksen raportin mukaan ajoneuvoon on uusittu ohjainlaitteita, mutta sähköjärjestelmää ei ole saatu kuntoon. AVK:n raportissa todetaan myös, että ajoneuvon keskuslukitus ei toiminut tarkastushetkellä ja kaikki ovien lukitukset olivat auki. Raportin mukaan ovien lukituksia ei ole mahdollista sulkea manuaalisesti.

Asiakas on vedonnut valituksessaan siihen, että kuljettajan oven lukossa on murtojälkiä. Lukko on lähetty tutkittavaksi lukkosepälle. Lukkosepän lausunnossa todetaan, että lukkoa on väännetty ruuvimeisseliä muistuttavalla esineellä, jolloin avainkanavan suuaukko on repeytynyt. Lukossa ei kuitenkaan ole sellaisia jälkiä, joista voitaisiin päätellä, että lukko olisi saatu auki väkivaltaisella väännöllä.

Edellä esitetyillä perusteluilla Vakuutuslautakunta katsoo, että on epätodennäköistä, että ajoneuvon lukitus olisi toiminut vahinkohetkellä. Asiassa saadun selvityksen perusteella näyttää siltä, että ainoastaan kuljettajan ovi on ollut lukittuna ja ajoneuvoon on päästy sen lukitsemattomina olleista muista ovista. Näin ollen ajoneuvo ei ole ollut lukittuna vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla.

Koska lautakunta katsoo, ettei ajoneuvo ole vahinkohetkellä ollut lukittuna, lautakunta ei ota kantaa varastettujen stereolaitteiden arvoon tai siihen, onko korvauksen hakija antanut yhtiölle vakuutussopimuslain 72 §:ssä tarkoitettuja vääriä tietoja.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ajoneuvo ei ole ollut vahinkohetkellä lukittuna vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen lautakunta pitää yhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta