Haku

VKL 53/14

Tulosta

Asianumero: VKL 53/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 09.10.2014

Vakuutuksen korvauspiiri. Hallintolainkäyttöä ja hallinnollista menettelyä koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot                                                                                                                    

Vakuutuksenottajan vuokrasopimus kaupungin kanssa oli irtisanottu virkamiespäätöksellä 26.6.2013 noudattamatta vuokrasopimuksen mukaista yhden vuoden irtisanomisaikaa. Vakuutuksenottajan vaadittua kaupungingeodeetin päätöksen oikaisua kaupungin tekninen lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Tästä ratkaisusta valitettiin hallinto-oikeuteen. Oikeusturvaetua muutoksenhakumenettelyyn on haettu oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 15.1.2014 päivätyllä korvauspäätöksellään, koska vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa kuten hallinto-oikeudessa.

Asiakkaan valitus                                                                                

Vakuutuksenottaja on lausunut, että vakuutussopimuksen sisältöä tulkittaessa ensisijainen asiakirja on vakuutuskirja, josta ilmenee vakuutuksen sisältö, laajuus ja muut keskeiset seikat. Vakuutusyhtiön yleisillä ehdoilla on merkitystä ainoastaan siltä osin kuin niihin on viitattu vakuutuskirjassa. Nyt puheena olevassa tapauksessa vakuutuskirjassa on oikeusturvavakuutuksen osalta mainittu, että vakuutus korvaa riita-asian asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Vakuutuksenottajan mukaan asiassa oli kysymys juuri tällaisista kuluista. Riidan ydinkysymys oli, oliko vuokrasopimuksen toisella osapuolella oikeus yksipuolisesti muuttaa alkuperäisessä maanvuokrasopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa. Pohjimmiltaan kysymys oli maanvuokralain mukaisen maanvuokrasopimuksen ehtojen tulkinnasta. Riidan ydin oli maanvuokralain 7 §:n tulkinta. Jos vuokranantajana olisi muu kuin kunta, tulisi asia käsitellä normaalissa järjestyksessä riita-asiana toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että hallinnollinen käsittely ja muutoksenhaku on vakuutusehdoissa rajattu korvauspiirin ulkopuolelle, vaikka samaa asiaa joltakin osin voitaisiinkin käsitellä käräjäoikeudessa. Vakuutusyhtiön tietojen mukaan maanvuokrariita oli päätymässä häätö- ja vahingonkorvauskanteena käsiteltäväksi käräjäoikeuteen, eikä tältä osin estettä oikeusturvaedun myöntämiselle ollut.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu                                                                  

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, tuleeko oikeusturvaetu myöntää asiassa, joka koskee muutoksenhakua kaupungingeodeetin ja kaupungin teknisen lautakunnan päätöksiin vuokrasopimuksen irtisanomista koskevassa asiassa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on saatettu Suomessa käsiteltäviksi käräjä- tai asunto-oikeudessa sekä näiden muutoksenhakuasteissa tai välimiesmenettelyssä. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voidaan vakuutusta käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi Suomessa voitu välittömästi saattaa edellä mainittujen tuomioistuinten käsiteltäväksi.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulko-puolelle on rajattu asiat, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tässä tapauksessa kaupungingeodeetin päätökseen oli haettu oikaisua kaupungin tekniseltä lautakunnalta, joka on rajoitusehdon mukainen hallinnollinen viranomainen. Lautakunnan päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Hallinnollista menettelyä ja lainkäyttöä koskevassa rajoitusehdossa merkitystä ei ole annettu sille, olisiko asia voitu käsitellä myös siviiliasiana, vaan korvattavuuden ulkopuolelle on rajattu kaikki asiat, joita käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa ja hallinto-oikeudessa. Vakuutuslautakunta katsoo, että vuokrasopimusta koskenut käsittely viranomaismenettelyssä ja hallinto-oikeudelle tehty kunnallisvalitus eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia