Haku

VKL 53/13

Tulosta

Asianumero: VKL 53/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.09.2013

Ehtojen tulkinta Riidan syntyminen Korvauksen määrä

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja R.P. on hakenut oikeusturvaetua kiinteistön kaupan kauppahinnan alennusta koskevaan riitaan 7.3.2012. Oikeusturvahakemuksen liitteenä oli jäljennös kiinteistön kauppakirjasta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se viittaa vakuutusehtojensa kohtaan 4.1, jonka mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteel­taan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Yhtiö toteaa päätöksessään, että koska vakuutusyhtiölle ei ollut toimitettu asiakirjoja, joista kävisi ilmi vaatimus­ten todisteellinen ja yksilöity kiistäminen, ei R.P:lle voida myöntää oikeusturvaetua.

 

Valitus

R.P. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan R.P. vaatii, että vakuutusyhtiön päätöstä suositetaan muutettavaksi siten, että hänelle korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut oikeusturvahakemuksen mukaisesti käsillä olevaan riita-asiaan. R.P. vaatii, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan myös oikeusavun hakemisesta johtuneet kustannukset sekä muutoksenhausta lautakuntaan aiheutuvat kustannukset.

Valituksessa todetaan, että vakuutusyhtiö on vaatinut R.P:aa toimittamaan tapauksen vastapuolen kirjallisen ilmoituksen vaatimusten kiistämisestä. R.P:n näkemyksen mukaan tämä vaatimus on kohtuuton, sillä vastapuolella ei ole mitään velvollisuutta toimittaa yksilöityä kiistämisilmoitusta.

Valituksen mukaan R.P. on esittänyt kummallekin vastapuolelle kirjallisen vaatimuksen kauppahinnan alentamisesta, jolloin vastapuolen asiamies ilmoitti hoitavansa asiaa. Tämän jälkeen lähetettyyn sovintoesitykseen ei kuitenkaan vastattu mitään. Näin ollen R.P. joutui laittamaan asiassa kanteen vireille. R.P:n näkemyksen mukaan asia on riitainen, koska vastaajat eivät ole suostuneet hyväksymään R.P:n esittämiä vaatimuksia.

Valituksessa todetaan myös, että koska oikeusturvaetua ei ole myönnetty, on R.P. joutunut hakemaan osittaista oikeusapua, josta on aiheutunut hänelle lisäkustannuksia. Näin ollen myös oikeusavun hakemisesta aiheutuneet kustannuksesta tulee korvata R.P:lle.

 

Valituksen täydennys

Valituksen saapumisen jälkeen R.P. toimitti lautakunnalle tiedoksi ilmoituksen, josta ilmenee, että vastapuoli kiistää asiassa esitetyt vaatimukset. R.P. toteaa edellä mainitun kiistämisilmoituksen osoittavan vakuutusyhtiön päätöksen virheellisyyden.

 

Vakuutusyhtiön korvauspäätös

Saatuaan tiedon vastapuolen R.P:lle toimittamasta vaatimusten kiistämisestä antoi vakuutusyhtiö asiassa uuden korvauspäätöksen, jonka mukaan se katsoo R.P:n vaatimuksen ja kanteen tulleen riitautetuksi oikeusturvavakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla. Näin ollen asiaan myönnettiin oikeusturvaetu.

Päätöksessään yhtiö toteaa, ettei sille toimitettujen tietojen muun asiassa ole vielä haettu oikeusapua ja eikä kulua näin ollen ole syntynyt. Yhtiö toteaa kuitenkin, ettei oikeusavun hakemisesta aiheutunut kulu tulisi muutoinkaan korvattavaksi vakuutuksesta. Myöskään ratkaisusuosituksen pyytämisestä aiheutuneita kustannuksia ei vakiintuneen käytännön mukaan korvata.

 

Jatkovalitus

R.P. oli tyytymätön myös vakuutusyhtiön uuteen korvauspäätökseen ja pyysi asiansa käsittelyn jatkamista Vakuutuslautakunnassa.

R.P. vaatii, että yhtiö myöntää asiaan oikeusturvaedun siten, että oikeusturvaetuun sisältyy myös oikeuden­käynnin valmistelutoimenpiteet sekä niistä aiheutuneet kulut ja palkkiot. R.P:n näkemyksen mukaan hänelle on myönnetty oikeusturvaetu ehtoja suppeampana, koska oikeusturvaetu on myönnetty siten, ettei siihen sisälly lainkaan valmistelutoimenpiteet.

Valituksen mukaan oikeusturvavakuutuksen mukaisen oikeusturvaedun tulee koskea kaikkia oikeu­denkäyntimenettelyyn kuuluvia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä asianmukaisen oikeudenkäyn­nin valmistelemiseksi ja vireillepanemiseksi riita-asiassa.

R.P. viitaa myös aikaisemmassa valituksessa lausuttuun ja etenkin siihen, että asiassa on R.P:lle asetettu kohtuuton vaatimus siitä, että hänen tulee esittää vastapuolen kiistäneen vaatimukset kirjallisesti. Vastapuolella ei tällaista velvollisuutta ole, joten edellytys on R.P:lle mahdoton täyttää.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa ensinnäkin, että nyt käsillä olevaan tapaukseen on myönnetty oikeusturva vasta R.P:n ensimmäiseen valitukseen liitettyyn selvitykseen perustuen. Yhtiö toteaa, ettei sille ollut aiemmin esitetty lainkaan selvitystä ehtojen mukaisesta riidan syntymisestä.

Vastineessaan yhtiö esittää lisäksi, että tapauksessa sovellettava ehtokohta ei poikkea muiden palveluntarjoajien vastaavasta. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että käsillä olevassa tapauksessa on ennenaikaista ryhtyä pohtimaan, mitä asiamiehen laskuttamista toimenpiteistä tulee vakuutuksesta korvattavaksi. Vastineen mukaan yksittäisiin laskutuksiin voi ottaa kantaa vasta kulun syntymisen jälkeen, jolloin asian voi uudelleen saattaa myös Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteel­taan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.21 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa R.P:lle oikeusturvavakuutuksesta maksettavan korvauksen määrästä.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan asiassa on myönnetty R.P:lle oikeusturvaetu nyt kyseessä olevaan riita-asiaan. R.P. on kuitenkin ilmaissut tyytymättömyytensä etukäteen vakuutuksesta mahdollisesti maksettavaan korvauksen määrään. R.P. on lisäksi vaatinut korvattavaksi muutoksenhausta Vakuutuslautakuntaan aiheutuneita kustannuksia sekä oikeusavun hakemisesta aiheutuneita kuluja.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan todennut, että asiassa on myönnetty R.P:lle oikeusturvaetu ja että asiassa tullaan kulujen synnyttyä maksamaan vakuutusehtojen mukainen korvaus. Yhtiö toteaa, että valitus korvauksen määrästä on ennen kuluista laskuttamista ennenaikainen. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, ettei sille toimitettujen asiakirjojen mukaan asiassa ole vielä haettu oikeusapua ja ettei sellaista kustannusta korvattaisi vakuutuksesta muutoinkaan. Yhtiön mukaan myöskään ratkaisusuosituksen pyytämisestä aiheutuneita kustannuksia ei vakiintuneen käytännön mukaan korvata.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä muun muassa riita-asioissa. Riita-asiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutuslautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on siten maksaa lakimiehen käytöstä vakuutetulle aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset todelliset kulut, joiden tulee olla jutun hoitamisen kannalta välttämättömiä ja kohtuullisia. Lautakunta toteaa, että korvaus suoritetaan näin ollen pääsäännön mukaan joko lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen, jolloin kulut ovat tiedossa ja niiden kohtuullisuus ja välttämättömyys ovat objektiivisesti arvioitavissa.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen perusteella nyt käsillä olevassa tapauksessa ei ole annettu päätöstä oikeusturvavakuutuksesta maksettavan korvauksen määrästä. Näin ollen lautakunta ei voi tässä vaiheessa ottaa kantaa korvauksen määrästä mahdollisesti syntyvään riitaan tai sen lopputulokseen

Lautakunta toteaa, ettei myöskään oikeusavun hakemisesta aiheutuneista kustannuksista ole esitetty selvitystä. Vakuutuslautakunta on kuitenkin aikaisemmassa käytännössään (VKL 313/05) todennut oikeusavun hakemisessa olevan kysymys taloudellisen avun hakemisesta vakuutetulle. Vakuutuslautakunta on katsonut, että tällaista kulua on pidettävä vakuutustapahtumaan kuulumattomana kustannuksena, joka ei näin ollen sisälly myöskään oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin.

R.P. on vaatinut korvattavaksi myös muutoksenhausta lautakuntaan aiheutuneita kuluja. Yhtiö on todennut, ettei yleisen korvauskäytännön mukaan tällaiset kulut ole vakuutuksesta korvattavia. Lautakunta toteaa, että tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta. Näin ollen oikeusturvavakuutuksesta ei voi saada oikeusturvaetua asiaan joka koskee oikeusturvaedun myöntämistä.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen Sihteerinä toimi Hanén.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta