Haku

VKL 531/14

Tulosta

Asianumero: VKL 531/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 04.03.2015

Lakipykälät: 11, 39, 42

Vakuutuksen saattaminen voimaan uudestaan. Näyttö. Sopiminen vakuutusturvan alkamisesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan kotivakuutus oli päättynyt 26.5.2014. Vakuutuksenottaja oli maksanut vakuutusmaksun 10.6.2014 kello 16.01.45. Vakuutuksenottajan asuinrakennus tuhoutui jääkaapista alkaneesta tulipalossa 10.6.2014 noin kello 23. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 13.8.2014 annetulla korvauspäätöksellä, sillä yhtiön mukaan vakuutus oli astunut voimaan vasta 11.6.2014, eikä vakuutus ollut voimassa vahingon tapahtuma-ajankohtana.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 9.9.2014 päivätyssä valituksessaan soittaneensa yhtiöön 10.6.2014 kello 15.54 ja saaneensa tiedon, jonka mukaan vakuutus astuisi voimaan heti kun maksu on suoritettu. Lasku oli maksettu heti puhelun jälkeen kello 16.01.45.

Vakuutuksenottaja on katsonut 10.2.2015 päivätyssä lisävastineessaan, että puhelinkeskustelunauhoitteesta käy yksiselitteisen selvästi ilmi, että vakuutuksen on sovittu jatkuvan entisellään, kun viivästynyt maksu on tullut suoritetuksi. Vakuutuksenottaja on lausunut 17.2.2015 päivätyssä lisävastineessaan, ettei keskustelusta voinut saada sellaista käsitystä, että vakuutus astuisi voimaan vasta jonkun määräajan kulumisen jälkeen, eli esimerkiksi seuraavana päivänä. Vakuutuksenottaja on oikeutettu luottamaan vakuutusyhtiöltä saamaansa tietoon. Vakuutuksenottaja on vaatinut, että yhtiö korvaa vahingon ja suorittaa hänelle oikeusturvaedun ilman omavastuuta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 5.11.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei kyse ole ollut uuden vakuutuksen tekemisestä, vaan viivästyneen vakuutusmaksun suorittamisen myötä uudelleen voimaan saatetusta vakuutuksesta. Vakuutussopimuslain 42 §:n mukaan jos vakuutuksenottaja suorittaa vahinkovakuutuksen vakuutusmaksun 11 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa viivästyneenä taikka 39 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus on tullut uudelleen voimaan. Näin ollen vakuutus on tässä tapauksessa tullut voimaan vasta vakuutusmaksun suorittamista seuraavana päivänä.

Vakuutusyhtiö on kertonut 13.2.2015 päivätyssä lisävastineessaan asiakaspalvelijan korostaneen puhelinkeskustelussa sitä seikkaa, että vakuutus oli jo ehtinyt raueta. Asiakaspalvelija puhui yleisellä tasolla ajankohtaa yksilöimättä, että rauennutkin vakuutus voidaan kerran saattaa voimaan, jos puhelussa yksilöity lasku maksettaisiin. Puhelinkeskustelun aikana ei ollut sovittu vakuutusturvan astuvan voimaan välittömästi kyseisen laskun maksuhetkellä. Vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta tällaisessa tilanteessa määrätään vakuutusehdoissa ja vakuutussopimuslain 42 §:ssä. Asiakkaan tulee tuntea laki ja vakuutusehdot ja tähän luottaen asiakaspalvelija on kertonut vakuutuksen vielä olevan saatettavissa voimaan ajankohtaa tarkemmin yksilöimättä. Vakuutusturva on alkanut maksun suorittamista seuraavasta päivästä, eli tässä tapauksessa 11.6.2014 klo 00.00

Vakuutusyhtiö on todennut, että vakuutuksenottaja voi hakea korvausta asianajokuluista oikeusturvavakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottajalle annettu puhelimitse sellainen tieto, jonka perusteella hänelle olisi voinut syntyä käsitys siitä, että vakuutus on tullut voimaan heti laskun maksamisen jälkeen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lain 42 §:n mukaan jos vakuutuksenottaja suorittaa vahinkovakuutuksen vakuutusmaksun 11 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa viivästyneenä taikka 39 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus on tullut uudelleen voimaan.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutuksenantaja 14 päivän kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta ilmoittaa vakuutuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan. Maksua ei saa kieltäytyä vastaanottamasta sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut maksun suorittamisen jälkeen.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön edustajan välisessä puhelinkeskustelussa on käyty läpi maksun tilanne, minkä jälkeen vakuutuksenottaja on kysynyt: " Eli jos mä maksan tämän 140,36 euroa, niin se jatkuu?". Virkailijan vastaus: "Joo, ja sillä viitenumerolla, mikä siinä laskussa on.". Vakuutuksenottaja on kysynyt: "Niin silloin vakuutus jatkuu normaalisti eikä mene enää pois?". Virkailijan vastaus: "Joo, se voidaan kerran nostaa takaisin voimaan, toista kertaa sitten ei". Vakuutuksenottaja on vastannut: " Noni, eli mä maksan ton pois, niin on vakuutukset kämpässä eikä pääse mitään tapahtumaan". Virkailijan vastaus: "Joo maksa se, niin se nousee sitten voimaan".

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiö ja vakuutuksenottaja voivat sopia vakuutuksen voimaantulosta vakuutuksenottajan hyväksi vakuutussopimuslain säännöksistä poiketen. Vakuutuslautakunta katsoo, että puhelinkeskustelussa oli sovittu vakuutuksen tulevan voimaan heti laskun maksamisen jälkeen.

Lasku oli maksettu 10.6.2014 kello 16.01.45 ja näin ollen vakuutus on ollut voimassa vahinkotapahtuman sattumishetkellä 10.6.2014 noin kello 23. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiö ole esitetyn selvityksen perusteella antanut päätöstä oikeusturvavakuutusasiassa, eikä lautakunta näin ollen käsittele oikeusturvaetua koskevaa vaatimusta.

Lopputulos

Koska vakuutus on ollut voimassa vahinkohetkellä, suosittaa Vakuutuslautakunta vakuutusyhtiötä käsittelemään palovahinkoa koskevan korvausvaatimuksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander 
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia