Haku

VKL 528/14

Tulosta

Asianumero: VKL 528/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2015

Rajoitusehto. Suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alainen omaisuus. Louhintatyö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana ollut yritys suoritti louhintaurakkaa, jossa kalliota louhittiin noin 17 metriä ympäröivää maanpintaa alemmaksi. Räjäytettäessä kalliota sen välittömässä läheisyydessä olleen pysäköintihallin seinä oli vaurioitunut. Korvausta on haettu louhintatyötä varten otetusta vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 24.6.2013 annetulla korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan pysäköintihalli oli vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden kohteena töiden aikana.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 8.9.2014 päivätyssä hakemuksessaan, että suojeluvelvoite oli täytetty. Vahinko oli aiheutunut asiantuntijalausunnon mukaan ihmisen tekemästä rakenteesta, jonka koostumus erosi muusta maaperästä. Rakennetta ei voitu nähdä päältäpäin eikä sitä ollut merkitty rakennekarttoihin ja -piirustuksiin. Kyseessä ei ollut luonnonolosuhteen muodostama epävarmuustekijä. Näin ollen rajoitusehto ei soveltunut tähän tapaukseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 21.10.2014 päivätyssä vastineessaan, että suojeluvelvoitteen alaisena oli pidetty myös omaisuutta, jota ei sinänsä ollut mahdollista suojata, mutta johon työsuorituksen yleisesti tunnetut vaikutukset ulottuivat ja jolle työn suorittajan oli sen vuoksi vältettävä aiheuttamasta vahinkoa. Rajoitusehdon soveltuvuuden kannalta merkitystä ei ollut sillä, oliko suojeluvelvoite laiminlyöty, vaan sillä, oliko vahingoittunut omaisuus sellaista, että vakuutuksenottajan olisi objektiivisesti arvioiden tullut pystyä suojelemaan sitä. Louhittava rakenne oli usein arvaamatonta, eivätkä kaikki maantiivistykset olleet välttämättä tiedossa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, olivatko pysäköintihallin rakenteet vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.2.3 (Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

- valmistettavana, asennettavana, korjattavana, taikka muulla tavoin käsiteltävänä,

- säilytettävänä,

- suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai

- muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Asian arviointi

Vahinko johtui asiantuntijalausunnon mukaan siitä, että vahingoittuneen seinämän kohdalla maa-aines oli tiivistä hiekkamassaa. Kovettunut hiekka on haurasta ja rakoilee räjäytysten aiheuttaman paineen vaikutuksesta helpommin kuin joustava sepelitäyttö. Räjäytyksessä syntynyt paine oli iskeytynyt rakojen kautta seinään.

Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen kohteena olevana omaisuutena on lautakuntakäytännössä pidetty sellaista omaisuutta, jonka suojaaminen kuuluu olennaisena ja luonnollisena osana työn kulkuun. Tällöin huomioidaan normaalin työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.

Tässä tapauksessa vahingoittuneen seinäpinnan ja louhittavan kallion väliin oli jätetty noin 700–800 millimetrin suojavyöhyke, joka oli täytetty 32 millimetrin sepelillä. Sepelitäyttö toimi rakennusten maanalaisten rakenteiden ja kallion välissä suojavyöhykkeenä ja salaojatilana. Sepelitäytöstä huolimatta pysäköintihallin seinä oli päässyt vahingoittumaan, koska sepelin sisällä olikin vanhaa sedimentoitunutta hiekkatäytöstä, mikä johti räjäytyspaineen seinään. Vakuutuslautakunta katsoo, että 700–800 millimetrin päässä louhintatyön kohteesta sijainnut pysäköintihallin seinä on ollut työsuorituksen välittömässä ympäristössä ja että sille aiheutunutta vahinkoa ei tule korvata suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta koskevan rajoitusehdon perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia