Haku

VKL 528/12

Tulosta

Asianumero: VKL 528/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Riidan perusteen ajankohta Osa perusteesta syntynyt ennen vakuutuksen alkamista Kunnianloukkausta koskeva asia

Tapahtumatiedot

Tapauksessa on kysymys kunnialoukkausta koskevaan rikosasiasta, jossa vakuutettu S.H. on asianomistajana. Rikosasia on tullut vireille 17.9.2012. Haastehakemuksen mukaan S.H:n kunniaa loukanneet teot ovat tapahtuneet aikavälillä 10.10.2010 - 5.11.2011. Kyseessä oleva kunnianloukkaussyyte perustuu lukuisiin vastaajan kirjoittamiin tekstiviesteihin, kirjoituksiin facebookissa sekä vastaajan 9.10.2011 S.H:lle ja hänen tuttavilleen lähettämään kirjeeseen. 

S.H. haki oikeusturvaetua asiaan 23.2.2011 alkaneeseen kotivakuutukseensa sisältyvän oikeusturvavakuutuksensa perusteella.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessään vakuutusehtoihin, joiden mukaisesti vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassa ollessa sattuneet vakuutustapahtumat. Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille joko siten, että syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan ja syyttäjä on antanut haasteen tiedoksi. Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntyajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen joihin vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiö toteaa, että S.H:n oikeusturvavakuutus on alkanut yhtiössä 23.2.2011 ja vakuutustapahtuma on sattunut 17.9.2012. Näin ollen vakuutus ei ole ollut voimassa kahta vuotta vakuutustapahtuman sattuessa. Vakuutusyhtiö katsoo, että kunnianloukkaus perustuu tapahtumiin, jotka ovat alkaneet ennen vakuutuksen alkamista. Päätöksen mukaan ehtokohta edellyttää kaikkien rikoksen perusteena olevien tapahtumien sattumista vakuutuksen voimassaoloaikana. Näin ollen asiaan ei voida myöntää oikeusturvaetuutta.

 

Valitus

Vakuutettu S.H. oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan vakuutusyhtiön tulisi korvata asiassa S.H:n oikeusturvavakuutuksen perusteella 5/6 kunnianloukkausta koskevassa asiassa.

Perusteluinaan S.H. esittää, että asian esitutkinta-aineistosta ilmenee, että valtaosa kunniaa loukkaavista teoista on tapahtunut vakuutuksen voimaantulon jälkeen. Esimerkiksi syytteessä tarkoitettu facebook-kirjoittelu on tapahtunut huhtikuussa 2011, S.H:lle ja hänen tuttavilleen lähetetty kirje on päivätty 9.10.2011 ja S.H:ta koskevat tekstiviestit on lähetty epäsäännöllisin väliajoin 10.10.2010 - 5.11.2011 välisenä aikana. Näin ollen facebook-kirjoittelu ja kirjeen lähettäminen ovat tapahtuneet kokonaan vakuutuksen alkamisen jälkeen. Valituksessa arvioidaan, että noin puolet tekstiviesteistä on lähetty ennen vakuutuksen alkamista ja noin puolet sen jälkeen. Näillä perusteilla valituksen mukaan tulisi tapauksessa korvata oikeudenkäyntikuluista yhteensä 5/6.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vastineen mukaan tapauksessa sovellettavan vakuutusehdon sanamuoto edellyttää, että kaikkien niiden seikkojen, joihin syyte perustuu, tulee olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Tulkintansa tueksi vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 586/03, jonka mukaan silloin kun perusteita on ollut useita tai peruste on pitkäkestoinen, tulee vakuutuksen olla ollut voimassa koko perusteen ajan.

Yhtiö toteaa lisäksi, että koska riita- ja rikosasiat liittyvät aina jo tapahtuneisiin asioihin, on vakuutusehdossa haluttu ehkäistä se, että vakuutuksenottaja voisi vakuutustapahtuman perusteen syntymisen jälkeen ottaa oikeusturvavakuutuksen, joka kattaisi mahdolliset kustannukset. Tämän vuoksi vakuutusehdoissa edellytetään, että jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta vakuutustapahtuman sattuessa, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että kunnianloukkaussyyte perustuu useisiin eri facebook-kirjoituksiin sekä tekstiviesteihin ja yhteen kirjeeseen. S.H:ta loukkaavien viestien lähettely on myös alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa. Näin ollen, koska S.H:n oikeusturvavakuutus ei vakuutustapahtuman sattuessa ole ollut voimassa vielä kahta vuotta eikä myöskään kaikkien kunnianloukkauksen perusteena olevien viestien lähettelyn ajalla, ei tapaukseen tule myöntää oikeusturvaetua osaksikaan.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille joko siten, että syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan ja syyttäjä on antanut haasteen tiedoksi.

Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä tuleeko vakuutusyhtiön myöntää vakuutettu S.H:lle oikeusturvaetu kunnianloukkausta koskevassa rikosasiassa, kun vakuutus oli vakuutustapahtuman syntyessä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta ja osa syytteen perusteena olleista loukkaavista viesteistä oli lähetetty ennen vakuutuksen voimaatuloa.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että S.H. on saanut vastaajalta loukkaavana pitämiään tekstiviestejä 10.10.2010 - 5.11.2011 välisenä aikana. Tekstiviestien lähettelyä on seurannut myös vakuutettua loukkaavaa kirjoittelua facebookissa. Tämän lisäksi vastaaja on lähettänyt S.H:n tuttaville kirjeen 9.10.2011, jonka johdosta vakuutettu on myös vaatinut vastaajalle rangaistusta kunnianloukkauksesta.

Vakuutuslautakunta katsoo tapauksessa olevan riidatonta, että menettely, johon kunnianloukkaussyyte perustuu, on alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa 23.2.2011. Niin ikään lautakunta pitää riidattomana sitä, että menettely on myös jatkunut vakuutuksen voimaantulon jälkeen.

Vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa vakuutusehtojensa kohtaan 5.1.2 ja toteaa, että koska vakuutustapahtuman sattumisen aikaan S.H:n oikeusturvavakuutus ei ole ollut voimassa vielä kahta vuotta eikä toisaalta kaikkien perusteena olevien loukkaavien viestien lähettämisen aikana, ei tapauksessa tule myöntää oikeusturvaetua. Näkemyksensä tueksi vakuutusyhtiö viittaa lautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 586/03.

Lautakunta toteaa, että edellä mainitussa ratkaisusuosituksessa VKL 586/03 oli kysymys siivoustyötä koskevasta franchising-sopimuksesta. Tapauksessa lautakunta katsoi, että käsillä olevan riidan perusteena olevat seikat olivat franchising-sopimus ja kerroshoitajapalvelut. Koska vakuutusehtojen kohta edellyttää sanamuotonsa mukaan kaikkien riidan perusteena olevien seikkojen syntymistä vakuutuksen voimassaoloaikana ja koska franchising-sopimus oli tehty ennen vakuutuksen alkamista, päätyi lautakunta pitämään vakuutusyhtiön kielteistä oikeusturvapäätöstä ehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan edellä selostettu tapaus eroaa olosuhteiltaan käsillä olevasta tapauksesta kuitenkin olennaisesti erityisesti siltä osin, että siinä on osittain ollut ollut kysymys osapuolten välisestä sopimuksesta kun taas nyt käsillä olevassa tapauksessa on kysymys vakuutettua kohdanneesta pitkäkestoisesta loukkaavasta kirjoittelusta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä olevassa tapauksessa ne seikat, joihin kunnianloukkausrikos on perustunut, ovat olleet S.H:lle lähetetyt loukkaavat tekstiviestit ajalla 10.10.2010 - 5.11.2011, facebook-kirjoittelu huhtikuussa 2011 sekä S.H:n tuttaville 9.10.2011 lähetetty kirje. Vakuutuslautakunta pitää siten selvitettynä, että valtaosa viesteistä on lähetetty oikeusturvavakuutuksen alkamisen jälkeen. Lautakunta toteaa lisäksi, että S.H:n olisi periaatteessa ollut mahdollista esittää vaatimuksensa jokaisesta hänen kunniaansa loukkaavasta teosta erikseen.  Näin ollen sillä perusteella, että osa kunniaa loukanneista teoista on tapahtunut ennen vakuutuksen voimassa oloa, ei lautakunnan näkemyksen perusteella voida evätä oikeusturvaa niiden tekojen osalta, jotka ovat tapahtuneet vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla vakuutuksen ollessa voimassa.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että käsillä olevassa tapauksessa tulee myöntää S.H:lle oikeusturvaetu siltä osin kun syyte on perustunut 23.2.2011 jälkeen lähetettyihin viesteihin, facebook-kirjoituksiin ja 9.10.2011 lähetettyyn kirjeeseen.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen Sihteerinä toimi Hanén.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta