Haku

VKL 526/15

Tulosta

Asianumero: VKL 526/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.03.2016

Yksinkertaistettu menettely. Tuottamusarviointi. Eläimelle aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsineiden koira oli päässyt hihnastaan irti 2.8.2014 kyläreissun aikana ja loukkaantunut hyökättyään pihatöitä tehneen vakuutettu A:n raivaussahan päälle. Vakuutettu yritti sammuttaa raivaussahan välittömästi, mutta koira ehti kärsiä vakavia vammoja kolmeen jalkaan.

Korvauksia koiran hoitokuluista haettiin A:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan vahinkoja, joista vakuutettu on vahingonkorvausvelvollinen voimassa olevan oikeuden mukaan. Lain mukaan vahingonkorvausvelvollisuus syntyy, kun vahingonaiheuttaja on toiminut tuottamuksellisesti.

Yhtiö katsoo, että koiralle aiheutunut vahinko ei johdu vakuutetun huolimattomuudesta, varomattomuudesta taikka muusta laiminlyönnistä, vaan kysymyksessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Näin ollen vahinko ei voida korvata A:n vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vahingonkärsineet olivat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysivät asiassa ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan koiran hoitokulut (3.112,04 euroa) tulee korvata vastuuvakuutuksesta, koska A:n toiminta raivaussahan kanssa on aiheuttanut koiran loukkaantumisen. Lisäksi vahingonkärsineet tarkentavat, että A:n oli alun perin tarkoitus käyttää raivaussahan sijasta siimaleikkuria, joka ei olisi aiheuttanut yhtä vakavia vammoja koiralle.

Edellä mainituin perustein vahingonkärsineet vaativat vakuutusyhtiön päätöstä muutettavaksi.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä korvauskäsittelyn kulun ja viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessaan yhtiö katsoo edelleen päätöksissään lausutuilla perusteilla, ettei A:n voida katsoa olevan voimassa olevan oikeuden mukaan vahingosta korvausvastuussa eikä näin ollen vahinkoa voida korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajalla ei ollut asiassa kommentoitavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Esillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko A aiheuttanut vahingonkärsineiden koiralle vahingon huolimattomuuttaan, siten että hänen voidaan katsoa olevan siitä voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutettuja ovat Suomessa vakinaisesti asuva vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt.

Ehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta, varomattomuutta tai laiminlyöntiä taikka muuta moitittavaa menettelyä, jonka johdosta vahinko on aiheutunut.

Asian arviointi

Esillä olevassa tapauksessa on kysymys A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta, joka on osa hänen kotivakuutustaan. Vastuuvakuutuksen perusajatuksena on kattaa se vahingonkorvausvastuu, johon vakuutettu joutuu suhteessa vahingonkärsijään.

Vastuuvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Pelkästään se, että jokin vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että hänelle olisi syntynyt voimassa olevan oikeuden mukainen vahingonkorvausvastuu tuon toimintansa seurauksesta.

Jos vahingonkorvausvastuuta ei ole, ei luonnollisesti myöskään vastuuvakuutuksesta voi saada korvausta aiheutuneiden vahinkojen peittämiseksi.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vahingonkärsineiden koira on loukkaantunut, kun se on hihnasta irti päästyään hyökännyt A:n käyttämän raivaussahan varteen. Vakuutuslautakunta katsoo, että pelkästään sillä seikalla, että A on ryhtynyt pihatöihin, ei ole tuottamusta perustavaa vaikutusta. A:n ei ole edes esitetty toimineen millään tavoin huolimattomasti. A ei ole myöskään voinut vaikuttaa koiran irti pääsemiseen. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A ole vahingonkorvausvastuussa koiralle aiheutuneesta vahingosta. Koska vahingonkorvausvelvollisuuden peruste puuttuu, ei korvausta myöskään vastuuvakuutuksen perusteella tule maksettavaksi.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutattavaksi.

Tämän ratkaisusuosituksen antoi puheenjohtaja Norros sihteeri Hanénin esittelystä.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia