Haku

VKL 526/14

Tulosta

Asianumero: VKL 526/14 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2015

Rajoitusehto. Patenttia tai muuta aineetonta oikeutta koskeva asia.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva A Oy oli tehnyt yrityskaupan, jossa sille oli siirtynyt muun ohella oikeudet X Oy:n kuviin, menekinedistämismateriaaliin ja web-sivustoon. Kaupan jälkeen Y Oy oli vaatinut, että A Oy:n tulisi luovuttaa sille X Oy:n kotisivut tiedostoineen. A Oy on vaatinut oikeusturvavakuutuksestaan korvausta kuluista, jotka olivat aiheutuneet lainoppineen avustajan käyttämisestä sen ja Y Oy:n välisessä riita-asiassa.

Vakuutusyhtiö on evännyt oikeusturvaedun 18.7.2014 päivätyllä korvauspäätöksellään. Yhtiön mukaan asia oli rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla koskenut aineetonta oikeutta, eikä korvausta voitu tästä syystä suorittaa.

Asiakkaan valitus

A Oy on lausunut 4.9.2014 päivätyssä valituksessaan, että rajoitusehtoa ei voitu tulkita laajentavasti. Kyse oli sopimusehdon tulkintaa koskevasta riidasta, joka rinnastui kiinteän omaisuuden käyttöä koskevaan riitaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 10.10.2014 päivätyssä vastineessaan, että oikeusturvavakuutukseen sisältyy monia rajoitusehtoja, jotka voivat koskea sopimukseen liittyviä erimielisyyksiä. Näin ollen se seikka, että aineettoman oikeuden käytöstä oli sovittu yrityskauppasopimuksessa, ei muuttanut sitä seikkaa, että riita koski rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla aineettoman oikeuden käyttöä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko riidassa ollut kyse rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla asiasta, joka koskee patenttia tai muuta aineetonta oikeutta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 240.1 mukaan vakuutuksesta korvataan riita- ja hakemusasiassa vakuutetun asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Kohdan 240.2 (Rajoitukset) mukaan vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee patenttia tai muuta aineetonta oikeutta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtoja tulee tulkita niiden sanamuodon mukaisesti. Vakuutuslautakunta katsoo, että A Oy:n ja Y Oy:n välinen erimielisyys tavaramerkin ja menekinedistämismateriaalin käytöstä koskee rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla aineetonta oikeutta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia