Haku

VKL 526/13

Tulosta

Asianumero: VKL 526/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2014

Korvattava vuotovahinko. Mistä tapahtumista vapaa-ajan asunnon kolme eri kosteusvahinkoa olivat seurausta?

Tapahtumatiedot

A:n vapaa-ajan asunnolla havaittiin 20.11.2011 kosteusvahinkoja. Ensimmäisenä oli lämpimän käyttövesiputken liittimen vuoto, toisena ilmalämpöpumpun kondenssiveden poistoputkesta aiheutunut vuoto ja kolmantena runkovesilinjan läheisyydessä salin puolella havaitut kosteusvauriot.

Korvauksia vahingoista haettiin kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö korvasi lämpimän käyttövesiputken liittimen vuodosta aiheutuneesta vahingosta yhteensä 7 500 euroa.

Vakuutusyhtiö katsoi, että ilmalämpöpumpun vahinko oli seurausta kondenssivesiputken väärästä asennuksesta. Kotivakuutuksen rajoitusehdon mukaan ei korvattu vahinkoa, joka aiheutui omaisuudelle tai esineelle asennusvirheestä eikä tämän vuoksi ilmalämpöpumpun vahinkoa korvattu kotivakuutuksesta.

Runkovesilinjan vuodon osalta vakuutusyhtiö totesi, että kosteusvaurio oli ollut pitkäaikainen. Putki oli paineistettu eikä tulovesiputkessa ollut ollut vuotoa. Tulovesiputki meni salin alapohjan läpi. Sali oli talvella kylmillään ja lisäksi tulovesiputken ympärillä oli osittain eristeitä tai ne olivat muuten puutteelliset. Eristeiden puuttumiskohdilla salin lattiassa lattialankut olivat tummuneet pahiten. Koska sali oli talvet kylmillään ja tulovesiputkessa oli saattolämmitys, ilmankosteus pystyi tiivistymään lankkulattiaan. Lattiassa ei myöskään ollut tarvittavaa kapillaarikatkoa, joka olisi estänyt maakosteuden tulon rakenteisiin.

Vakuutusyhtiö katsoi, että ilmalämpöpumpun ja runkovesilinjan osalta kyseessä oli kondenssiveden aiheuttama vahinko sekä asennus- ja työvirhe. Näiltä osin vahingot eivät olleet korvattavia kotivakuutuksesta.

Valitus

Salin lattian osalta valituksessa todettiin, että lattia oli kastunut isolta alalta. Varmaa selitystä vakuutusyhtiö ei löytänyt. Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä oli kondenssiveden tai kapillaari-ilmiön aiheuttama vahinko. Salin lattia oli kuitenkin kastunut niin suurelta alueelta, ettei kondenssivesi ollut voinut sitä aiheuttaa. Putkimiehen mukaan lämminvesivaraajan alta tihkunut vesi oli vuotanut tuloputkea pitkin ja kastellut salin lattian kokonaisuudessaan ja lahottanut sen. Vahingot tuli korvata kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toisti vastineessaan korvauspäätöksissään esittämänsä ja katsoi, ettei ilmalämpöpumpun rikkoutuminen tai runkovesilinjan pintaan tiivistyneen kosteuden aiheuttamat vahingot olleet korvattavia kotivakuutuksesta.

Selvitykset

- Kuivausyrityksen 27.7.2009 tekemässä kartoitusraportissa asentaja kertoo, että ilmalämpöpumpun kondenssiveden poistoputki oli asennettu väärin. Putki nousi noin 20 cm viistosti ylöspäin ilmalämpöpumpulta ennen kuin lävisti seinän. Asennuksesta oli raportissa valokuva.

- 10.8.2011 laaditun kartoitusraportin mukaan kiinteistössä oli kolme eri vuotoa. Ensimmäisessä vuodossa ilmalämpöpumppu oli kastellut olohuoneen lattiaa. Toisessa vuodossa varaajan alla lämminvesiputken liitin oli tihkunut vettä jakotukilla. Kastunut alue oli olohuoneen alapohjaa noin 2 m2. Kolmas vuoto oli kaivolta vesivaraajan alle tulevassa runkolinjassa. Vuoto / kosteus oli kondensoitunut kylmän putken pinnalle. Kastunut alue oli 40–50 m2. Salin puolella oleva vahinko oli pitkäaikainen ja lattialaudoitus oli tummunut ja pehmentynyt.

- 29.8.2011 tehdyn vahinkokartoituksen mukaan sali oli kylmillään talvet. Tulovesiputki meni salin lattiassa. Lattialankut olivat tummuneet pahiten tulovesiputken lähellä. Viimeiset kaksi vuotta olivat veden paineet olleet koko ajan päällä. Puukoolausten ja työbetonilaatan välissä ei ollut kapillaarikatkoa. Tulovesiputken eristeet puuttuivat välillä ja näiltä osin lattia oli pahiten vaurioitunut. Salin lattian työbetonilaatassa kosteus oli koholla. Salin puolella ei katolla ollut sadevesikouruja ja –rännejä. Koska sali oli talvet kylmillään ja tulovesiputkessa oli saattolämmitys, ilmankosteus pystyi tiivistymään talvisin lankkulattiaan. Kesäisin tulovesiputken pintaan oli tiivistynyt kosteutta puuttuvien ja huonojen eristysten vuoksi. Kartoitushetkellä tulovesiputkeen ei saatu paineita. Toimenpide-ehdotuksena oli tulovesiputken koeponnistus.

Tulovesiputken olohuoneen päässä puurakenteet eivät olleet pahoin tummuneet ja johtopäätöksenä oli, että salin lattiarakenteiden kosteudet eivät johtuneet olohuoneen puolella tapahtuneista vuodoista.

- Koepainemittauspöytäkirjan mukaan oli paikalla tehty 19.9.2011 vesijohtoputken koepaine 6 bar:lle, koepaineajan ollessa yksi tunti. Tulovesiputkessa ei havaittu vuotoja.

- Vakuutuksenottaja on hankkinut 15.10.2011 päivätyn lausunnon vuotovahingon syystä. Tämän lausunnon mukaan vesivahinko ei aiheutunut kondenssivedestä, vaan liitoksen pettämisestä LV-varaajan alla.

- Vakuutuksenottajan hankkiman asentajan 20.10.2011 allekirjoittaman lausunnon mukaan vesi oli vuotanut olohuoneen nurkassa olleen vesivaraajan alla olevasta runkoputken liitoksesta eikä kapillaari-ilmiö tämän lausunnon mukaan ollut vahingon syynä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen LVI-laitteen-, putkiston- tai niihin kiinteästi kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Rajoitusehtokohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuudelle tai esineelle

- suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä

- rakenne-, valmistus- tai aineviasta

- sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista

- rakennusvirheestä

- perustamisvirheestä

- rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta taikka rakennuksen rakennus- tai työvirheestä.

Rajoitusehtokohdan 4.12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kondenssivedestä.

Ratkaisu

Voimassaolevan oikeuden mukaan korvauksenvaatijan tulee osoittaa, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko.

A:n omistamassa vapaa-ajan asunnossa on ilmennyt useampia kosteusvahinkoja. Ensin ilmalämpöpumpusta on vuotanut kondenssivettä lattialle. Kondenssiveden valuminen on johtunut ilmalämpöpumpun asennusvirheestä eikä vahinko tämän vuoksi ole vakuutuksesta korvattava. Vakuutusyhtiön korvauspäätös on tältä osin vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiö on korvannut olohuoneen lattian kastumisesta aiheutuneen kosteusvahingon lämpimän käyttöveden putken liittimen vuodon osalta 7 500 eurolla vähennettynä omavastuuosuudella. Riidanalaista on vielä salin lattian laajojen kosteusvahinkojen korvattavuus kotivakuutuksesta.

Vahinkokartoituksessa ilmeni, että salin lattian alla menevä runkovesilinja oli eristetty puutteellisesti. Sali oli talvella kylmillään, mutta tulovesiputkessa oli saattolämmitys ja vesijohdossa oli ollut paineistus jatkuvasti parin vuoden ajan ennen vahingon havaitsemista. Lattian vauriot olivat pahimmillaan kohdissa, joissa putken eristeet olivat puuttuneet kokonaan. Puukoolauksen ja työbetonilaatan välissä ei ollut kapillaarikatkoa. Runkovesilinja koepaineistuksessa ei ollut ilmennyt vuotoa. Lattian kosteusvauriot salin puolella olivat pitkään jatkuneen kosteuden aiheuttamia ja puurakenteet olivat pahoin tummuneet ja lahonneet. Runkovesilinjan toisessa päässä olohuoneessa, jossa puurakenteet eivät olleet pahoin tummuneet ja jossa lämpimän käyttöveden liitin oli rikkoutunut, olleen vahingon vakuutusyhtiö oli korvannut. Lämpimän käyttöveden liittimen rikkoutuminen viittaa täten äkilliseen vuotovahinkoon eikä tämä vahinkotapahtuma ole täten voinut aiheuttaa salin lattian pitkäaikaisen kosteuden aiheuttamia laajoja ja vakavia kosteusvaurioita. Vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä salin lattian kosteusvahingoista on täten pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta