Haku

VKL 526/12

Tulosta

Asianumero: VKL 526/12 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2013

Vedestä aiheutunut vahinko Oliko autoa kuljetettu veden peittämällä tiellä? Vakuutusehtojen tulkinta

Tapahtumatiedot

Kuljettajan allekirjoittaman tapahtumaselosteen mukaan hän ajoi taksiajossa olevalla henkilöautolla aamuyöllä 29.7.2012 maantietä pitkin. Risteyksessä olevassa alikulussa hän huomasi, että tunnelissa on vettä. Kun kuljettaja yritti pysäyttää auton, oli hän jo vedessä, jonka syvyys oli 50 senttimetriä. Auto pysähtyi ja moottori sammui. Samalla vettä alkoi tulla auton sisään. Kuljettajan mukaan vettä oli niin paljon, että hän ei uskaltanut tulla pois autosta. Palokunta hinasi auton pois alikulusta.

Sää oli kuljettajan selosteen mukaan tapahtumahetkellä lievästi hämärä ja alueella oli usvaa. Aikaisemmin samana yönä oli satanut rankasti, mutta tapahtumahetkellä ei enää satanut. Kuljettajan mukaan hän ei havainnut merkkejä suurista vesilammikoista muualla lähiseudulla. Hän ei voinut kuvitella alikulussa olevan niin paljon vettä, että tie olisi ajokelvoton. Maantie, jolla autoa kuljetettiin, on keskeinen ja suuri kulkuväylä.

Auto kastui ja sen moottori rikkoutui vahingon yhteydessä. Korjauskuluista haettiin korvausta vaunuvahinko-osan sisältävästä vapaaehtoisesta autovakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessään rajoitukseen, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella. Kysymyksessä on rajoitusehdon mukainen tilanne, eikä vahinkoa korvata.

 

Valitus

Valituksen mukaan autoa ei ole kuljetettu veden peittämällä tiellä. Auto on törmännyt äkillisesti ja ennalta arvaamatta alikulussa vesiesteeseen ja jäänyt siihen. Tie ei ollut suljettu, eikä vesilammikosta varoitettu. Jos samassa tilanteessa auto olisi törmännyt äkillisesti ja ennalta arvaamatta esimerkiksi kiveen, vahinko olisi korvattava. Vahinko tulee korvata vakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö selvittää vastineessaan Vakuutuslautakunnan aikaisempaa ratkaisukäytäntöä ja viittaa tieliikennelain 23 §:ään. Vahinko on aiheutunut siitä, että ajoneuvolla on ajettu veden peittämällä tiellä. Veden joutuminen auton sisälle osoittaa vahinkopaikalla olleen niin paljon vettä, että kysymys on rajoitus­ehdon tarkoittamasta tilanteesta. Rajoitusehto sulkee korvauspiirin ulkopuolelle kategorisesti kaikki tilanteet, joissa autoa on kuljetettu veden peittämällä tiellä tai alueella. Kuljettajan menettelyllä ei ole vaikutusta asian arviointiin.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

22.1 Vaunuvahinkovakuutus

22.1.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteel­le --

  • törmäyksestä tai
  • muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.

22.7 Vahingot, joita ei esinevakuutuksesta korvata

Kohtien 22.1–22.6 ja 54 mukaisista vakuutuksista ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat

3) vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella.

Ratkaisu

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteel­le törmäyksestä tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskoh­detta ulkoapäin vahingoittavasta syystä. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella. Tällaisiin olosuhteisiin liittyy normaalia suurempi riski moottorille aiheutuvista vesivahingoista, joita ei ole haluttu ottaa vakuutuksesta korvattaviksi. Tyypillisiä ehtokohdan tarkoittamia paikkoja ovat esimerkiksi tulvaveden peittämät tiet ja sadeveden keräytyminen tien notkelmiin tai vastaaviin alaviin paikkoihin.

Rajoitusehtoja tulkitaan vakuutuskäytännössä suppeasti. Tarkasteltavan ehdon sanamuoto edellyttää tien tai alueen, jolla ajoneuvoa kuljetetaan, olevan veden peittämä. Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut tämän tarkoittavan, että tie tai alue on kauttaaltaan veden peitossa, jolloin esimerkiksi veden syvyyttä ei voi arvioida. Rajoitusehtoa voidaan soveltaa, kun tie tai alue on veden peitossa.

Puheena olevan rajoitusehdon soveltamisen kannalta merkitystä ei ole sillä seikalla, onko veden syvyys tullut auton kuljettajalle yllätyksenä tai onko tiellä olevasta vedestä varoitettu.

Auton kuljettajan antaman tapahtumaselosteen mukaan vahinkopaikalla tien alikulussa oli vettä noin 50 senttimetriä. Vettä joutui sisälle autoon, jonka palokunta hinasi pois alikulusta.

Vahinkotilanteesta saatujen tietojen perusteella Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä, että tie vahinkopaikalla on ollut kauttaaltaan veden peitossa. Vahinko on aiheutunut vedestä. Vakuutusyhtiö voi evätä tapauksessa korvauksen rajoitusehdon perusteella. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Korkeamäki.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia