Haku

VKL 525/14

Tulosta

Asianumero: VKL 525/14 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.03.2015

Vakuutuksen voimassaolo. Riidan peruste. Niin sanottu kahden vuoden sääntö. Perustuiko riita ennen vakuutuksen voimaantuloa tapahtuneeseen seikkaan?

Tapahtumatiedot

Asiakirjojen mukaan A.Y. oli ostanut M.A:lta kahvila- ja baaritoimintaa harjoittavan R Oy:n 30.1.2014 päivätyllä kauppakirjalla. A.Y:n toimeksiannosta laaditun 7.8.2014 päivätyn velkomusta koskevan haastehakemuksen mukaan M.A:n oli ollut kauppaehtojen mukaan määrä vastata kaikista R Oy:n veroista ja maksuista, joiden peruste oli syntynyt ennen kaupantekoa. Kaupanteon jälkeen oli ilmennyt, että tällaisia maksuja oli maksamatta. M. A. oli kieltäytynyt maksamasta A.Y:n häneltä 23.7.2014 mennessä suoritettavaksi vaatimaa summaa.

Vakuutusyhtiö on 21.8.2014 päivätyllä päätöksellä kieltäytynyt myöntämästä R Oy:n oikeusturvavakuutuksesta A.Y:n asiaan hakemaa oikeusturvaetua. Oikeusturvavakuutus oli alkanut 21.3.2014. Vakuutus oli sitä ennen ollut voimassa toisessa vakuutusyhtiössä 6.8.2013 – 1.2.2014, joten vakuutusten voimassaolossa oli ollut katkos 2.2.2014 – 20.3.2014. Jos vakuutus oli vakuutustapahtuman sattuessa eli riidan syntyessä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tuli vakuutusehtojen mukaan myös niiden seikkojen, joihin riita perustui, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Koska riidan peruste asiassa oli 30.1.2014 eli ennen vakuutuksen voimaantuloa päivätty kauppakirja eikä vakuutus ollut ehtinyt olla voimassa kahta vuotta, vakuutusyhtiö ei myöntänyt oikeusturvaetua.

Asiakkaan valitus

A.Y. on vaatinut oikeusturvaedun myöntämistä lausuen, että kauppakirjan allekirjoitushetkeä ei voitu pitää riidan perusteena. Riidan perusteena oli pidettävä sitä, että maksamattomia laskuja oli alettu periä ja maksujen suuruus oli selvinnyt. Kyse oli riidasta maksamattomien laskujen vuoksi. A.Y. on vedonnut oheistamiensa laskujen päiväyksiin, jotka ajoittuvat vakuutuksen voimassaoloaikaan. Riidan peruste ajoittui siten vakuutuksen voimassaoloaikaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt myöntämästä oikeusturvaetua kysymyksessä olevaan riita-asiaan. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jotta asianajopalkkiot korvattaisiin, olisi vakuutuksen tullut olla voimassa riidan syntymisen hetkellä kaksi vuotta. Jos vakuutus on ollut voimassa lyhyemmän ajan, tulee niiden seikkojen, joihin riita perustuu, olla tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhden tai useamman vakuutuksenantajan myöntämänä.

Tässä velkomusriidassa vakuutustapahtuma oli sattunut 23.7.2014. Riidan perusteena oli 30.1.2014 päivätty kauppakirja, jossa oli sovittu kaupan ehdoista ja jonka ehtojen perusteella vastaajalta on vaadittu maksusuorituksia. Riidan perusteena ei voitu pitää ajankohtaa, jolloin maksamattomia laskuja oli alettu periä ja jolloin maksujen suuruus oli selvinnyt. Kauppakirjassa oli sovittu maksuvelvoitteesta ja lasku on siitä vain ilmentymä. Lasku ja maksuvelvoitteesta syntynyt riita perustuivat kauppakirjaan.

Koska vakuutus ei ole ollut riidan syntyessä 23.7.2014 yhtäjaksoisesti voimassa kahta vuotta ja riidan perusteena oleva 30.1.2014 allekirjoitettu kauppakirja oli tehty ennen vakuutuksessa ollutta katkosta, ei asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja voitu korvata vakuutuksesta.

Lisäksi vakuutusyhtiö on lausunut, että oikeusturvaetua on hakenut A.Y., joka oli ostanut R Oy:n. Oikeudenkäynnissä olivat haastehakemuksen mukaan asianosaisina ostaja A.Y. ja myyjä M.A. Oikeusturvavakuutuksella vakuutettuja ovat vakuutuksenottajana oleva yritys ja vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt. Palveluksessa olevat henkilöt ovat vakuutettuja nimenomaan yrityksen nimissä toimiessaan. A.Y. ei ollut omistajan ja osakkaan ominaisuudessa vakuutettuna R Oy:n oikeusturvavakuutuksessa. Myöskään tällä perusteella oikeusturvaetua ei voitu myöntää A.Y:lle.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko A.Y:lle myönnettävä oikeusturvaetu R Oy:n yrityksen oikeusturvavakuutuksesta A.Y:n ja hänelle R Oy:n myyneen M.A:n väliseen velkomusta koskevaan riita-asiaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan yrityksen oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2002 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4.1, Vakuutustapahtuman määritelmä, mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhden tai useamman vakuutuksenantajan myöntämänä.

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutettuina ovat

- vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys

- vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt

- sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa

- vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa ja

- vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies silloin, kun hänet on haastettu oikeudenkäyntiin vastaajaksi yhteisvastuullisena vakuutuksenottajan kanssa.

Asian arviointi

Kysymyksessä olevan oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan, jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloajaksi luetaan se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhden tai useamman vakuutuksenantajan myöntämänä.

Tässä tapauksessa R Oy:n oikeusturvavakuutus, josta oikeusturvaetua on haettu, on tullut voimaan 21.3.2014. Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella sitä ennen R Oy:llä oli viimeksi ollut voimassaoleva oikeusturvavakuutus 6.6.2013 - 1.2.2014.

Asiakirjojen mukaan A.Y. oli ostanut R Oy:n M.A:lta 30.1.2014 päivätyllä kauppakirjalla. Oikeusturvahakemuksen tarkoittama riita on syntynyt, kun M.A. oli 23.7.2014 kieltäytynyt maksamasta A.Y:n häneltä vaatimaa summaa. Koska R Oy:n oikeusturvavakuutus ei riidan syntyessä ollut ehtinyt olla voimassa vakuutusehtojen edellyttämää kahta vuotta, on oikeusturvaedun myöntämisedellytyksenä myös se, että riidan perusteena olevien seikkojen on ajoituttava vakuutuksen voimassaoloaikaan.

Lautakunnalle toimitetun haastehakemuksen perusteella A.Y:n M.A:ta kohtaan esittämä vaatimus on perustunut siihen, että 30.1.2014 päivätyn kauppakirjan ehtojen mukaan M.A:n oli tullut vastata kaikista R Oy:n veroista ja maksuista, joiden peruste oli syntynyt ennen kaupantekoa. Lautakunta katsoo, että riidan perusteena ei siten ole itsessään ollut se seikka, että R Oy:ltä oli peritty sen kauppaa edeltäneenä aikana syntyneitä velkoja, vaan riidan perusteena on ollut M.A:n 30.1.2014 päivätyssä kauppasopimuksessa antama sitoumus sanottujen R Oy:n velkojen maksamisesta. Näin ollen riidan peruste oli syntynyt jo ennen R Oy:n oikeusturvavakuutuksen alkamista 21.3.2014. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei ole vakuutusehtojen mukaan ollut velvollinen myöntämään asiaan oikeutusturvaetua.

Vakuutusyhtiö on vedonnut myös siihen, että vakuutusehtojen mukaan A.Y:lle ei R Oy:n omistajan ja osakkaan asemassa ole muutoinkaan voitu myöntää oikeusturvaetua R Oy:n vakuutuksesta. Tältä osin lautakunta toteaa, että R Oy:n oikeusturvavakuutuksella vakuutetut henkilöt on lueteltu vakuutusehtojen kohdassa 2. Koska riita-asiassa kantajana ollut A.Y. ei ole ollut vakuutusehdoissa mainitussa asemassa R Oy:ssä eli vakuutettuna R Oy:n oikeusturvavakuutuksella, lautakunta katsoo, ettei oikeusturvaetu tule R Oy:n vakuutuksesta tämänkään vuoksi myönnettäväksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia