Haku

VKL 524/15

Tulosta

Asianumero: VKL 524/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2016

Lakipykälät: 9

Korvattavat asianajokulut. Ehtojen tulkinta. Vaateista luopuminen. Korvauksesta annetut tiedot.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ollut osapuolena koiran kauppaa koskevassa riita-asiassa. Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan riitaan myönnetään vakuutusehtojen mukainen oikeusturvaetu omavastuuosuudella vähennettynä.

A. päätyi sittemmin luopumaan vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan hänen asiamiehensä kehotuksen perusteella syystä, että asiassa häviön riski olisi suuri ja vastapuoli on todennäköisesti joka tapauksessa maksukyvytön. Tämän jälkeen, A:n asiamiehen lähetettyä vakuutusyhtiölle laskun asian hoidon kustannuksista, antoi vakuutusyhtiö uuden päätöksen. Päätöksessään yhtiö viittaa vakuutusehtojen kohtaan 5.2.1.3, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan. Näin ollen A:n luovuttua vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan, ei asiassa voida suorittaa korvausta oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A viittaa erityisesti vakuutusyhtiön edustajan kanssa käymäänsä puhelinkeskusteluun, jossa edustaja olisi luvannut, että kaikki mahdolliset asian hoitoon liittyvät kulut korvataan oikeusturvavakuutuksesta, muun muassa myös siinä tapauksessa, että A häviäisi asiansa. A haluaa myös valituksessaan kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että vakuutusyhtiö ei ole kyennyt toimittaan nauhoitetta puhelinkeskustelusta, vaikka yhtiön tiedotteen mukaan kaikki puhelut nauhoitetaan.

A katsoo saaneensa vakuutussopimuslain 9 §:n mukaisia virheellisiä ja harhaanjohtavia tietoja ja näin ollen korvaus tulisi suorittaa sen sisältöisenä, kun A:lla on saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta olettaa. Tällä perusteella A vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan asianhoidosta aiheutuneet kustannukset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä olennaiseen lainsäädäntöön.

Yhtiö toteaa ensinnäkin, ettei rajoitusehdon 5.2.1.3 soveltaminen riipu siitä, onko vakuutetulla mahdollisesti ollut perusteltu syy luopua riita-asiastaan. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan.

Vastineen mukaan vahingon alustavaan selvittelyyn kuuluvat vaatimusten perusteiden selvittäminen, arvio menestymismahdollisuuksista sekä toisaalta vastapuolen maksukyvyn tarkastaminen. Ehdon tarkoituksena on, että oikeusturvavakuutus on käytettävissä vasta niissä tilanteissa, kun kysymys on riitautetun vaatimuksen torjumisesta tai perille ajamisesta riippuen kummalla puolella vakuutettu on.

Mahdollisen tiedonantovirheen osalta yhtiö katsoo, ettei tapauksessa ole annettu A:lle vakuutussopimuslain 9 §:n mukaisia virheellisiä tai puutteellisia tietoja tulevasta korvauksesta. Sen sijaan A:lle on kerrottu puhelimessa, että mikäli hän haluaa vaatia koirakauppaan liittyviä riidanalaisia kustannuksia vastapuolelta lakimiehen avustuksella, soveltuu oikeusturvavakuutus tähän asiaan ja vakuutuksesta voidaan korvata näitä kustannuksia omavastuun ylittävältä osin vakuutusmäärän puitteissa. Yhtiö mukaan puhelimessa keskusteltaessa ei voida seikkaperäisesti selostaa koko vakuutusturvan kattavuutta, vaan käsittelijöillä on toimintatapana kertoa kattavuudesta muun muassa juuri vakuutusmäärän ja omavastuun osalta, kuten myös nyt käsillä olevassa tapauksessa on tehty. Puhelun jälkeen A:lle on lähetetty myönteinen korvauspäätös, jonka liitteenä ovat olleet myös vakuutusehdot. Näin ollen yhtiö katsoo toimineensa asiassa asianmukaisesti.

Yhtiö toteaa, että A:n asiaan oli myönnetty oikeusturvaetu ja vakuutuksesta olisi korvattu asianajokuluja asiassa, mikäli A olisi jatkanut vaatimustensa ajamista vastapuolta kohtaan. Vakuutuksesta ei kuitenkaan ole voitu maksaa korvausta koska vakuutettu on luopunut vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus evätä vakuutusehtojen tapauksessa vakuutuskorvaus sillä perusteella, että vakuutettu on luopunut vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Ehtojen kohdan 5.2.1 3 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan.

Ehtojen kohdan 5.4.1 mukaan korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

Asian arviointi

Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:lle on alun perin myönnetty 24.6.2014 päätöksellä oikeusturvaetu koiran kauppaa koskevaan riita-asiaan. Sittemmin päätöksen saamisen jälkeen, kun A oli hankkinut asiamiehen, päätti hän luopua asiasta asiamiehen neuvojen mukaisesti. Syynä luopumiselle olivat A:n asiamiehen arvioimat huonot menestymismahdollisuudet asiassa sekä vastapuolen mahdollinen maksukyvyttömyys.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoi, ettei asiassa voida suorittaa A:lle korvausta oikeusturvavakuutuksesta. A:n mukaan hänelle oli luvattu puhelinkeskustelussa, että kysymyksessä on oikeusturvavakuutuksesta korvattava vahinko ja että näin ollen hänelle tulee myös suorittaa korvaus asian hoidosta aiheutuneista asianajokustannuksista.

Vakuutuslautakunta toteaa käsillä olevassa tapauksessa olevan riidatonta, että A on vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla luopunut vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan, jolloin riidan kustannukset ovat ehtojen mukaan rajattu oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutusyhtiö on antanut kuitenkin asiassa 24.6.2014 korvauspäätöksen, jossa se myöntää A:lle käsillä olevaan riita-asiaan oikeusturvaedun. Päätöksestä ei ilmene, että oikeusturvaedun maksamiselle olisi vielä myöntämisen jälkeenkin asetettu muu riidan lopputulokseen liittyvä varaus kuin sovintosopimuksen tekeminen. Päätöksessä on tosin viitattu vakioehtoihin, joissa on tuotu esiin luopumisen vaikutus korvaukseen. Vakuutuslautakunnan aikaisemman ratkaisukäytännön mukaan tällaista luonteeltaan neutraalia viittausta ei voida päätöksen muu sisältö huomioon ottaen pitää kuitenkaan riittävänä ilmaisemaan myönnetyn oikeusturvan varauksellisuutta.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön antama korvauspäätös sitoo lähtökohtaisesti vakuutusyhtiötä sopimusoikeudellisena tahdonilmaisuna. Korvauspäätöksen lähtökohtainen sitovuus voi kuitenkin kumoutua esimerkiksi vakuutussopimuslain säännösten, oikeustoimilain mukaisten pätemättömyys- tai kohtuullistamisperusteiden tai mahdollisesti asiassa ratkaisun tekemisen jälkeen saadun uuden selvityksen perusteella.

Lautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa ei ole käsillä edellä mainitun kaltaisia olosuhteita, joiden perusteella vakuutusyhtiö voisi evätä jo myöntämänsä vakuutuskorvauksen. Vakuutuslautakunta toteaa, että asiassa annettua korvauspäätöstä on pidettävä sitovana ja näin ollen asiassa myönnettävä oikeusturvaetu siitä huolimatta, että A on luopunut riidasta vastapuolta kohtaan.

Lopputulos

Edellä mainitun perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa yhtiötä myöntämään A:lle oikeusturvaedun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia