Haku

VKL 523/12

Tulosta

Asianumero: VKL 523/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Korvattava vakuutustapahtuma Työsuhteen päättämistä koskeva riita-asia

Tapahtumatiedot

Vakuutettu C on työskennellyt A Oy:ssä 5.7.2010 alkaen. Työnantaja on ilmoittanut C:lle 2.5.2012, että hän siirtyy 1.7.2012 alkaen ulkomaisen B Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksen yhteydessä ja että hänen on aloitettava työt 1.7.2012 ulkomailla.

C katsoi, että toimintojen siirrossa ei ollut kysymys todellisesta liikkeenluovutuksesta ja että toimintojen siirron yhteydessä A Oy on perusteettomasti päättänyt työsuhteen. A Oy:n näkemyksen mukaan C on liikkeen luovutuksen yhteydessä itse päättänyt, ettei hän siirry työhän vastaanottavaan yhtiöön. Asiassa toimittiin haastehakemus käräjäoikeudelle 8.10.2012.

C haki oikeusturvaetua työsuhteen perusteetonta päättämistä ja siitä vaadittavaa korvausta koskevaan riita-asiaansa Y-yhdistyksen jäsenilleen ottamasta oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö toteaa korvauspäätöksessään, että oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa, joka koskee vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättämistä (irtisanomista tai purkamista) sekä samassa yhteydessä esitettäviä ja käsiteltäviä päätettyyn työsuhteeseen perustavia muita vaatimuksia. Vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, joka liittyy pelkkiin palkkaetuuksiin tai joka koskee vakuutetun itsensä päättämän työsuhteen riita-asiaa.

Vakuutusyhtiön katsoo asiassa esitettyjen selvitysten perusteella, että käsillä olevassa C:n ja A Oy:n välisessä riita-asiassa on ensisijaisesti kysymys sen asian ratkaisemista, kumman osapuolen voidaan katsoa päättäneen työsuhteen. Näin ollen koska asiantila on tältä osin ratkaisematta ja epäselvä, ei kysymyksessä ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Päätöksen mukaan yhtiö käsittelee asian uudelleen, mikäli tuomioistuin katsoo kyseessä olevan työnantajan työsuhteen päättäminen.

 

Valitus

Vakuutettu C oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan C:lle tulisi myöntää asiassa oikeusturvaetu työsopimuksen päättämistä koskevassa asiassa jossa C on kantajana ja A Oy vastaajana. C on Y-yhdistys ry:n jäsen. Yhdistys on ottanut jäsenilleen oikeusturvavakuutuksen työsuhteen päättämistä koskevien riitojen varalle.

Valituksessa viitataan käräjäoikeudelle osoitettuun haastehakemukseen, josta käy ilmi, että C on nimenomaan riitauttanut entisen työnantajansa menettelyn katsoen, että A Oy:llä ei ole ollut oikeutta siirtää hänen työsopimustaan ulkomaiselle yhtiölle ja näin toimiessaan A Oy on tosiasiallisesti päättänyt hänen työsopimuksensa.

Valituksen mukaan työsuhteissa on kohtuullisen tavallista, että työsuhteen päättymistilanteessa on epäselvää, kumpi osapuoli on päättänyt työsopimuksen. Lisäksi valituksessa todetaan, että vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, jossa on kysymys riita-asiasta, joka koskee työ- tai virkasuhdetta, jonka vakuutettu on itse päättänyt. C ei kuitenkaan ole itse päättänyt työsuhdettaan millään toimenpiteellä.

Valituksen mukaan vakuutusehtoja on tulkittava vakuutetun esittämän väitteen perusteella. C:n näkemyksen mukaan A Oy on tosiasiassa päättänyt hänen työsopimuksensa, sillä yhtiö ei ole 1.7.2012 jälkeen tarjonnut hänelle muuta työtä taikka maksanut hänelle palkkaa. Valituksen mukaan sillä seikalla, mikä asian lopputulos tulee olemaan, ei voi olla asiassa merkitystä. Oikeusturva tulee myöntää sillä perusteella, että vakuutettu on väittänyt vastapuolensa päättäneen hänen työsopimuksensa ja esittänyt tähän väitteeseen perustuvat taloudelliset vaatimuksensa, jotka vastapuoli on kiistänyt.  

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vakuutusyhtiö toteaa, että oikeusturvaetuus voidaan vakuutusehtojen mukaan myöntää silloin, kun vakuutetun työsuhde on päätetty työnantajan taholta. Erikseen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu tilanteet, jossa vakuutettu on itse päättänyt työsuhteensa.

Vastineen mukaan C on väittänyt, että vastaajana oleva A Oy on päättänyt hänen työsuhteensa. Vastaaja on kiistänyt väitteen ja siihen perustuvat vahingonkorvausvaatimukset, koska vastaajan käsityksen mukaan C on itse päättänyt työsuhteensa. Näin ollen asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä tulee peruskysymyksenä ratkaistavaksi, kumpi osapuoli työsuhteen on päättänyt.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus korvausperusteen olemassaolosta. Tässä tapauksessa C:n tulisi kyetä näyttämään, että hänen työsuhteensa on päätetty A Oy:n toimesta. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tämä jää tapauksessa kuitenkin näyttämättä. Yhtiö katsoo, että pelkästään se ei riitä näytöksi korvausperusteesta, että C:n oman näkemyksen mukaan työsuhde on päätetty A Oy:n toimesta.

Vastineessaan yhtiö toteaa, että mikäli asiassa annettaisiin tässä vaiheessa oikeusturvaetu ja jos kanne tulisi myöhemmin hylätyksi, olisi asiassa tehty virheellinen korvausratkaisu. Yhtiö katsoo myös, että jos tuomioistuin taas myöhemmin katsoisi A Oy:n päättäneen työsuhteen ja oikeusturvaetuus näin ollen myönnettäisiin, ei C:lle aiheutuisi asiassa vahinkoa, koska oikeudenkäynneissä on tapana suorittaa laskutus vasta käsittelyn jälkeen. Yhtiö toteaa myös, että sillä seikalla, myönnetäänkö asiaan oikeusturva vai ei, ei voi olla vaikutusta siihen ryhtyykö vakuutettu harkitsemiinsa oikeustoimiin.

Vastineen mukaan korvausperusteen olemassaolo tulee riippumaan tuomioistuimen ratkaisusta. Vakuutusyhtiö ei siten tässä vaiheessa voi ennakoida sitä, minkälaiseen ratkaisuun tuomioistuin asiassa tulee päätymään. Näin ollen yhtiö pitää tarkoituksenmukaisena asian uudelleenkäsittelemistä vasta, kun asiasta saadaan lainvoimainen tuomio.

 

Vakuutetun lisäkirjelmä

Vakuutettu C antoi asiassa lisäkirjelmän vakuutusyhtiön vastineen johdosta.

Lisäkirjelmässä todetaan ensinnäkin, että sillä seikalla, myönnetäänkö asiaan oikeusturva vai ei, on hyvin merkityksellinen asia vakuutetun kannalta, millä saattaa olla konkreettinen merkitys oikeudenkäyntiin ryhtymisen suhteen.

Lisäkirjelmässä painotetaan edelleen sitä, että työoikeudellisissa riidoissa on varsin tavallista, että asiassa on epäselvyys siitä, kumpi osapuolista on päättänyt työsuhteen. Lisäkirjelmän mukaan olennaista tällaisissa tilanteissa on se, että työntekijä on väittänyt työnantajan päättäneen työsopimuksen.

Vakuutusehtoja ei myöskään voi tulkita siten, että vasta oikeudenkäynnin lopputuloksen jälkeen mahdollinen oikeusturvaetu myönnettäisiin tai jätettäisiin myöntämättä. Lisäkirjelmän mukaan asiassa olennaista on, että kantaja on väittänyt yhtiön tosiasiallisella menettelyllään purkaneen työsopimuksen ja tämän väitteen vastapuoli on kiistänyt. Näin ollen on syntynyt vakuutusehtojen tarkoittama vakuutustapahtuma. Sillä sen sijaan ei voi olla merkitystä, miten asia tuomioistuimessa tullaan ratkaisemaan.

 

Ilmoitus vakuutusyhtiölle

Vakuutetun lisäkirjelmä annettiin tiedoksi vakuutusyhtiölle mahdollista kommenttia varten.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa, joka koskee vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättämistä (irtisanomista tai purkamista) sekä samassa yhteydessä esitettäviä ja käsiteltäviä päätettyyn työ- tai virkasuhteeseen perustuvia muita vaatimuksia.

Ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 6 alakohdan 15) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys riita-asiasta, joka koskee työ- tai virkasuhdetta, jonka vakuutettu on itse päättänyt (irtisanominen tai purkaminen vakuutetun toimesta).

Kohdan 6 alakohdan 16) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kuin ehtokohdassa 1 tarkoitettuun tilanteeseen.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko nyt käsillä oleva riita koskenut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutetun työsuhteen päättämistä.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, ettei tapauksessa ole kysymys vakuutusehtojen kohdan 1 tarkoittamasta riita-asiasta, joka koskee vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättämistä työnantajan aloitteesta, koska tapauksessa riidan kohteena on nimenomaan se, kumpi osapuoli on työsopimuksen päättänyt. Näin ollen riitaan ei voi tässä vaiheessa myöntää oikeusturvaetua.

Vakuutetun näkemyksen mukaan tapauksessa on syntynyt vakuutusehtojen tarkoittama vakuutustapahtuma, koska asiassa on esitetty väite, että yhtiö on tosiasiallisella menettelyllään purkanut työsopimuksen ja tämän väitteen vastapuoli on kiistänyt.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että vakuutettu C:n entinen työnantaja A Oy on 2.5.2012 ilmoittanut, että 1.7.2012 tapahtuu liikkeen luovutus, jonka yhteydessä A Oy:n ne toiminnot, joissa C työskentelee, siirtyvät A Oy:n ulkomaiselle tytäryhtiölle. A Oy:n ilmoituksen mukaan kaikki työsuhteesta johtuvat työsuhde-etuudet säilyvät ennallaan ja että liikkeen luovutuksen vuoksi työt siirtyvät 1.7.2012 alkaen ulkomaille. C katsoi, ettei hänen työsuhde-etunsa vastoin ilmoitettua säilyisi ennallaan, sillä hänen viikoittainen työaikansa nousisi viidellä tunnilla ja myöskään palkkaus ei vastaisi Suomessa maksettua palkkaa, kun otetaan huomion kyseisen maan huomattavasti kalliimpi hintataso. C katsoi, että A Oy on menettelyllään tosiasiallisesti purkanut työsopimuksen päättymään 1.7.2012 alkaen. Lisäksi C esitti vaatimuksen irtisanomisajan palkasta sekä korvausvaatimuksen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. A Oy kiisti vaatimukset kokonaisuudessaan.

Vakuutettu on hakenut edellä mainittuun riita-asiaan oikeusturvaetua Y-yhdistyksen jäsenilleen ottamasta oikeusturvavakuutuksesta. Tämän vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa, joka koskee vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättämistä (irtisanomista tai purkamista) sekä samassa yhteydessä esitettäviä ja käsiteltäviä päätettyyn työ- tai virkasuhteeseen perustuvia muita vaatimuksia.

Lautakunta käsittää, että nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetun kanne on nimenomaan koskenut työsuhteen irtisanomista. Kanteessa C esitti väitteen siitä, että työnantaja A Oy oli perusteettomasti päättänyt olemassa olleen työsuhteen muuttamalla olennaisesti sen ehtoja. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa on siten kysymys vakuutusehtojen kohdan 1 mukaisesta riita-asiasta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtumaksi määritellään riidan syntyminen. Ehtojen mukaan riita katsotaan syntyneeksi kun vastapuoli on kiistänyt vakuutetun esittämän määrältään ja perusteeltaan yksilöidyn vaatimuksen joko määrän tai perusteen osalta. Lautakunta katsoo tapauksessa selvitetyksi, että A Oy on kiistänyt C:n esittämät vaatimukset sekä perusteeltaan että määrältään. Edellä selostettuun viitaten lautakunta katsoo, että tapauksessa on syntynyt vakuutusehtojen tarkoittama riita siinä vaiheessa kun A Oy on kiistänyt C:n esittämät väitteet kokonaisuudessaan.

Lautakunta toteaa vielä, ettei A Oy:n kiistämisen yhteydessä esittämällä vastaväitteellä ole tässä tapauksessa merkitystä riidan syntymisen suhteen, vaan olennaista on, että vastapuoli on kiistänyt C:n vaatimuksen ehtojen edellyttämällä tavalla. Lautakunnan näkemyksen mukaan myöskään oikeusturvaedun myöntämisen sitomista potentiaalisen oikeudenkäynnin lopputulokseen ei voida pitää oikeusturvavakuutuksen tarkoituksen mukaisena. 

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella ja edellä selostetuin perustein Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä myöntämään asiassa oikeusturvaedun.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Pesonen. Sihteerinä toimi Hanén.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta