Haku

VKL 523/11

Tulosta

Asianumero: VKL 523/11 (2012)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.06.2012

Korvattava vahinko Maatilan kaskovakuutus Törmäysvahinko Tahallinen vahingonteko Leikkuupuimuriin päässyt kivi

Vakuutuksenottaja on ollut puimassa härkäpapukasvustoa 28.8.2011 ja runsaan 5 metrin päässä pellon reunasta on puimurin leikkuupöydälle tullut pään kokoinen kivi. Törmäys on vaurioittanut leikkuupöydän kivikourua ja tämän jälkeen pöydän syöttörumpua ja katkaissut syöttörummusta useampia syöttösormia. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut pellon kylvetyn 4.5.2011 ja kylvön jälkeen on pellolta kerätty irtokivet pois. Peltoa on viljelty luonnonmukaisesti ja pellon rikkaäestys on tehty 15.5.2011 ja 24.5.2011. Noiden äestysten aikana ei pellon pinnalla ole havaittu kiveä. Vahingon aiheuttanut kivi on ollut noin 21 cm halkaisijaltaan ja vakuutuksenottaja katsoo, että kiven ilmestymisen peltoon on aiheuttanut ilkivalta ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Leikkuupuimurille aiheutuneita vaurioita on haettu korvattaviksi maatilavakuutukseen liittyvän kaskovakuutuksen tahallinen vahingonteko- tai törmäysvahinko-osasta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutuksenottajalle on annettu kielteinen korvauspäätös puhelimitse leikkuupuimurin kaskovakuutuksen törmäysvahinkona ja tämän jälkeen on haettu korvausta kirjallisesti niin, että vahinko olisi ilkivaltana aiheutettu. Vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan kivi on ilmestynyt pellolle ilkivaltaisesti. Vakuutusyhtiö on katsonut, että kivi on voinut joutua peltoon muunkin syyn kuin ilkivallan johdosta, kuten esimerkiksi maansiirtokuorman yhteydessä. Mikäli kivi olisi kuitenkin tahallisesti pellolle viety, ei voida näyttää toteen, että vahingontekijän nimenomaisena tarkoituksena olisi kiveä pellolle vietäessä ollut tarkoitus rikkoa leikkuupuimurin leikkuupöytä. On pikemminkin sattumaa, että kivi on aiheuttanut leikkuupuimurille kyseiset vahingot eli ei voida nähdä, että vahingon aiheuttajan nimenomainen tarkoitus olisi ollut aiheuttaa kyseiset vahingot puimurille. Vahinkoa ei näin myöskään korvattu vahingontekona.

 

Valitus

Valituksessa on aiemmin esitetyn lisäksi muun muassa todettu, että nyt kyseessä oleva pelto on ollut peltona 1900-luvun alkupuolelta lähtien eikä siellä ole tehty maansiirtotöitä vuosikymmeniin. Peltolohkolle johtava tie päättyy pellon reunaan ja siitä ei ole läpikulkua. Tietä ympäröivät alueet kuuluvat maatalousyhtymän omistukseen, joten siellä ei ole voitu ilman maatalousyhtymän tietoa tehdä maansiirtotöitä. Läheisen moottoritien maansiirron osalta on todettu, että jos kivi olisi sieltä tullut, olisi sen pitänyt lentää moottoritien reunassa olevan riista-aidan yli tai läpi ja tämän jälkeen jatkaa lentoa parikymmentä metriä ja ylittää vielä pellon piirioja päätyäkseen nyt kyseessä olevalle pellolle.

Maatilavakuutus on tehty noin kymmenen vuotta sitten ja vakuutusyhtiön edustajan mukaan puimurin kaskovakuutus on tunnettu aiemmin nimellä ”kivivakuutus”, joka korvaa kaikki kivien puimurille aiheuttamat vahingot. Tällaisen vakuutuksen vakuutusyhtiön edustaja vahvistaa heille myyneensä.

Vahinko nyt kyseessä olevassa tapauksessa on kohdistunut leikkuupöydän kivikourun jälkeiselle syöttörummulle ja sen osille. Lausuntopyynnössä katsotaan, että puimurivahinko täyttää korvausehdot. Valituksessa vaaditaan, että vakuutusyhtiö korvaa puimurin leikkuupöydän korjauskulut sekä lisäksi keskeytysvakuutuksesta tulee korvata rikkoutuneen puimurin tilalle vuokratun koneen kulut. Kyseessä on joka tapauksessa korvattava esinevahinko.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Leikkuupuimurin kaskovakuutus korvaa alle 10 vuotta vanhalle leikkuupuimurille vahingon, jonka on aiheuttanut leikkuupuimurin puintikoneistoon päässyt kivi tai muu vieras esine. Kiven tai muun vieraan esineen aiheuttamat vahingot korvataan ainoastaan syöttökuljettimen ja varstasillan välisen kivikourun jäljessä oleville puintikoneiston osille. Kivikouru, jota ehdoissa tarkoitetaan, sijaitsee puimurin syöttökoneiston (leikkuuterä, kaatokela, syöttökela ja kolakuljetin) jälkeen ennen puintikoneistoa. Asiakas on vastineessaan viitannut leikkuupöydällä olevaan kivikouruun, joita on joissakin leikkuupuimurimerkeissä mutta ei kuitenkaan kaikissa. Ehdot, joihin hän viittaa, ovat edellisen Agro-vakuutuksen ehdot.

Tahallisen vahingonteon aiheuttamat vahingot korvataan, jos vahingontekijän tarkoituksena on nimenomaisesti aiheuttaa omaisuuden vaurioitumista tai särkemistä. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja ei ole pystynyt osoittamaan, että kivi olisi tuotu tarkoituksena vahingoittaa puimuria. Vakuutusyhtiö ei ole muuttanut päätöstään.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiötä hankkimaan vakuutuksen tehneeltä vakuutusyhtiön edustajalta kannanoton vakuutuksenottajan valituksessa esittämiin väitteisiin vakuutusta tehtäessä puhuttuun kivien puimurille aiheuttamien vahinkojen korvattavuuteen vakuutuksesta. Tältä osin on myös vaadittu vakuutuksenottajan lisävastinetta.

Vakuutusyhtiö on toimittanut seuraavan vakuutuksen tehneen henkilön selvityksen asiassa:

”Aikaa myyntitilanteesta on kulunut vissiinkin kolmisen vuotta ainakin. Totean kuitenkin seuraavaa, kuten meille opetettiin ja kuten vastaavassa tilanteessa olen aina toiminut: Puimurin kasko

Jos puimuri on alle kymmenen vuotta vanha, korvataan törmäysvahingot ja sen lisäksi kiven sisään puimisesta johtuva puintikoneiston vaurioituminen. Yli kymmenen vuotta vanhassa puimurissa korvataan törmäysvahingot, muttei kiven sisään puimisesta johtuvaa vahinkoa. Olen ymmärtänyt, että jos puimuri törmää esimerkiksi kiveen ja aiheuttaa esimerkiksi puintikoneistolle vaurion, se kuuluu myös korvata. En muista, että nimenomaan tästä olisi erikseen puhuttu myöskään meidän koulutuksissamme.”

Vakuutusyhtiön vastineen kirjoittaja toistaa vielä, että puintikoneisto sijaitsee puimurissa syöttöpöydän ja kolakuljettimen jälkeen. Tässä tapauksessa kivi on aiheuttanut vahinkoa syöttöpöydälle ja -rummulle.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 20.1.2 Varkausvahingot ja tahallinen vahingonteko mukaan vakuutuksesta korvataan myös työkoneelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan sitä, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Vakuutusehtojen kohdan 20.1.3 mukaan vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

  • iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan alle 10 vuotta vanhalle leikkuupuimurille vahinko, jonka on aiheuttanut leikkuupuimurin puintikoneistoon päässyt kivi tai muu vieras esine. Kiven tai muun vieraan esineen aiheuttamat vahingot korvataan ainoastaan syöttökuljettimen ja varstasillan välisen kivikourun jäljessä oleville puintikoneiston osille.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusyhtiön omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Ratkaisu

Härkäpapuja puitaessa elokuussa 2011 on puimurin leikkuupöydälle, kivikouruun tullut halkaisijaltaan noin 21 cm kivi. Tämän seurauksena on vahinkoja tullut puimurin leikkuupöydän kivikourulle ja syöttörummulle.

Ilkivaltavahinko

Jotta vahinko olisi korvattava ilkivaltavahinkona, olisi kiven tullut olla tuotu pellolle tahallaan puimurin vahingoittamismielessä. Se, että pellolla on ollut kivi puintivaiheessa, vaikka kivet on pyritty poistamaan keväällä kylvön jälkeen, ei vielä osoita kiven olleen pellolla puimurin vahingoittamismielessä. Vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus siitä, että on aiheutunut korvattava vahinkotapahtuma. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut puimurin vahingoittuneen ilkivaltaisesti ehtojen tarkoittamalla tavalla. Tämän vuoksi korvausta ei tule suorittaa ilkivaltavakuutuksesta.

Vakuutusta tehtäessä korvattavuudesta annetut tiedot ja vakuutusehtojen
mukainen ratkaisu

Vakuutuksenottajat ilmoittavat, että heille on myyty aikanaan vakuutus, joka korvaa kaikki kivien puimurille aiheuttamat vahingot. Vakuutuksenottajat ovat tältä osin viitanneet vakuutusehtotekstiin, joka on käytännössä saman sisältöinen kuin nykyinen vakuutusehtoteksti. Vakuutuksen tehnyt vakuutusyhtiön edustaja ilmoittaa sanoneensa vakuutuksenottajalle, että kivien sisäänmenosta aiheutuneesta vahingosta korvataan puintikoneiston vahingot. Vakuutuksenottajan lausuntopyynnöstä saa sen käsityksen, että he ovat ymmärtäneet vahinkona korvattavan leikkuupöydän kivikourun jälkeisille puintikoneen osille aiheutuneet vahingot. He myös katsovat lausuntopyynnössä, että vahinko on kohdistunut leikkuupöydän kivikourun jälkeiselle syöttörummulle ja sen osille ja tämän vuoksi vahinko tulisi korvata.

Maatilan kaskovakuutuksen törmäysvahinkojen ehtojen mukaan korvataan kiven aiheuttamista vahingoista leikkuupuimureille vain syöttökuljettimen ja varstasillan välisen kivikourun jäljessä olleille puintikoneiston osille aiheutuneet vahingot. Vakuutuslautakunnan saamasta selvityksestä ei täysin ilmene, miltä osin kivikourun jälkeiset puintikoneiston osat ovat nyt kyseessä olevassa tapauksessa vaurioituneet. Toisaalta vakuutuksen myynyt vakuutusyhtiön edustaja ilmoittaa sanoneensa vakuutuksenottajalle, että puintikoneiston osat korvataan, jos ne vaurioituvat kiven seurauksena.

Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajille on perustellusti tullut vakuutusta ottaessaan sellainen käsitys, että puimurin puintikoneiston osat korvataan, jos ne vaurioituvat pellolla olleen kiven seurauksena. Tämän vuoksi vakuutuksesta tulee korvata leikkuupuimurin puintikoneiston rikkoutuneet osat.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Löppönen, Nyyssölä ja Pesonen sekä varajäsenet Taivalmaa ja Paloranta. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta