Haku

VKL 522/13

Tulosta

Asianumero: VKL 522/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2014

Rikosasiaan liittyvä vahingonkorvausasia.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja B Oy oli suorittanut hallussaan olleeseen kaivinkoneeseen telaston kunnostustyön. Rahoitusyhtiö, joka omisti koneen, myi sen S Ky:lle. Tämän jälkeen B Oy:n hallituksen puheenjohtaja SK oli ilman omistajan lupaa käyttänyt kaivinkonetta ja kieltäytynyt luovuttamasta sitä omistajalleen ennen kuin telaston kunnostustyö olisi maksettu.

Kihlakunnansyyttäjä nosti syytteen SK:ta vastaan luvattomasta käytöstä ja hallinnan loukkauksesta. Samassa yhteydessä S Ky vaati B Oy:ltä vahingonkorvausta ja yhtiön velvoittamista luovuttamaan koneen S Ky:n hallintaan.

Oikeusturvaetua on haettu tähän riitaan.

Vakuutusyhtiön päätökset 23.1.2012 ja 4.6.2013

Vakuutusyhtiön mukaan asia koski vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa vaatimusta, jonka kustannuksia ei vakuutusehtojen mukaan korvata. Virallisen syyttäjän syyte oli koskenut luvatonta käyttöä ja hallinnan loukkausta eli tahallisia tekoja. Kyse ei vakuutetun osalta ollut työnantajan korvausvastuusta. Tämän vuoksi oikeusturvaetua ei voitu myöntää.

Valitus

Valituksen mukaan vakuutusyhtiön ratkaisu oli virheellinen ja vastoin vakuutusehtoja. Vakuutusyhtiön perusteluista voitiin lukea, että vakuutusyhtiön mielestä virallinen syyttäjä olisi nostanut syytteen asiassa, joka koski luvatonta käyttöä ja hallinnan loukkausta sekä B Oy:tä että SK:ta vastaan. Näin ei kuitenkaan ollut. Syyttäjä oli nostanut syytteen ainoastaan SK:ta vastaan, eikä ollut esittänyt minkäänlaisia vaatimuksia B Oy:tä kohtaan. Ainoastaan asianomistaja oli syytejutun yhteydessä vaatinut hallinnan loukkauksen perusteella vahingonkorvausta myös B Oy:ltä.

Asiassa oli ollut kysymys kaivinkoneen korjaustyöhön liittyvästä riita-asiasta. N Oy oli antanut B Oy:lle toimeksiannon kaivinkoneen telaketjuremontista toukokuussa 2009 ja yhtiö oli suorittanut korjaustyön toimeksiannon mukaisesti. Kaivinkonetta ei kuitenkaan tämän jälkeen ollut lunastettu ja kone oli ollut B Oy:n hallussa hetkestä, jolloin N Oy oli asetettu konkurssiin.

Sekä käräjäoikeus että hovioikeus ovat hyväksyneet syyttäjän SK:ta vastaan ajaman syytteen ja lisäksi velvoittaneet B Oy:n luovuttamaan koneen asianomistajalle ja maksamaan vahingonkorvausta menetetystä ansiosta. Korkein oikeus ei ole antanut asiassa valituslupaa.

Vakuutusehtojen mukaisesti vakuutettuina olivat vakuutuskirjassa mainitun toiminnan osalta muun muassa vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys ja vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt. Vakuutusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa

Vakuutusehtojen kohdan ’Rikosasia’ mukaan vakuutuksesta ei korvata asianajo- tai oikeudenkäyntikuluja tilanteessa, jossa virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta.

B Oy:tä vakuutuksenottajana ei ollut syytetty mistään vaan ainoastaan SK:ta. B Oy:n osalta oikeudenkäynnit eri oikeusasteissa olivat koskeneet riita-asiana käsiteltävää vahingonkorvausvastuuta, joka oli ratkaistu rikosasian yhteydessä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan asiassa oli kysymys vakuutettua vastaan esitetystä sellaiseen tekoon perustuvasta vahingonkorvaus- tai muusta vaatimuksesta, jonka puolustuskustannuksia ei vakuutusehtojen mukaan korvata. Virallisen syyttäjän syyte oli koskenut luvatonta käyttöä ja hallinnan loukkausta eli tahallisia tekoja. Kyse ei vakuutetun osalta ollut työnantajan korvausvastuusta eli niin sanotusta isännänvastuusta. Hallituksen puheenjohtaja ei voinut saada oikeusturvaetua rikosasiaan, koska kyseessä oli kaksi tahallista tekoa. Vahingonkorvauskanteet olivat perustuneet näihin tahallisiin tekoihin, jotka hallituksen puheenjohtaja oli tehnyt siinä asemassaan, eikä niinkään työntekijän asemassa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 240.0 mukaan vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun toiminnan osalta

- vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys

- vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt

- sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa

- vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa

- vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies silloin, kun hänet on haastettu oikeudenkäyntiin vastaajaksi yhteisvastuullisena vakuutuksenottajan kanssa.

Toiminnan oikeusturvavakuutuksen kohdan 240.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta, jonka puolustuskustannuksia ei kohdan Rikosasia mukaan korvata. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset, mikäli asiassa hänen osaltaan on kysymys työnantajan korvausvastuusta.

Toiminnan oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 240.1 mukaan vakuutusturvasta korvataan vahinkotapahtumasta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

Riita- ja hakemusasia

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Rikosasia

Vastaajana

Kustannukset vakuutetun puolustuksesta, ei kuitenkaan, jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, kuten esimerkiksi törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, rattijuopumusta, petosta, väärennystä taikka konkurssirikosta.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys oikeusturvaedun myöntämisestä luvatonta käyttöä ja hallinnan loukkausta koskeneeseen rikosasiaan, jossa vastaajana on ollut SK ja asianomistajana S Ky sekä sen yhteydessä käsiteltyyn vahingonkorvausta koskeneeseen asiaan, jossa kantajana oli S Ky ja vastaajina olivat SK ja B Oy.

Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta, jonka puolustuskustannuksia ei kohdan Rikosasia mukaan korvata. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset, mikäli asiassa hänen osaltaan on kysymys työnantajan korvausvastuusta.

B Oy:tä eli vakuutettua vastaan esitetyt vahingonkorvausvaatimus ja vaatimus kaivinkoneen hallinnan luovuttamisesta on perustettu yhtiön hallituksen puheenjohtajan SK:n syyksi jutussa luettuun tahalliseen rikokseen eli hallinnan loukkaukseen. Samalla perusteella yhtiö on myös tuomittu korvaus- ja palautusvelvolliseksi. Hallinnan loukkaus on sellainen tahallinen rikos, jonka puolustuskustannuksia ei vakuutusehtojen kohdan ’Rikosasia’ mukaan korvata. Viimemainitussa kohdassa puhutaan tosin ’vakuutetun’ puolustuksesta aiheutuvista kustannuksista. Hallituksen puheenjohtaja SK ei tosin ole edes ollut vakuutettu, joten hänen puolustuksestaan aiheutuneita kustannuksia ei siksikään tulisi korvata yhtiön vakuutuksesta.

Lautakunta pitää ilmeisenä, että asian kannalta ratkaisevaa on korvaus- tai muun vaatimuksen perusteeksi esitetyn teon oikeudellinen luonne eli onko se tahallinen rikos vai ei. Jos se on tahallinen rikos, sitä vastaan puolustautumisesta tai siihen perustettuun korvausvaatimukseen vastaamisesta aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja ei korvata vakuutuksesta vakuutetulle eikä muullekaan.

Sanotuilla ja lisäksi vakuutusyhtiön lausumilla perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvausratkaisun lopputulos on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Raulos, jäsen Makkula sekä varajäsenet Paloranta ja Vainio. Jäsen Pesosen ja jäsen Sarpakunnaksen eriävä mielipide on liitteenä. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Erimieltä olevien jäsenten lausunto

Jäsenet Pesonen ja Sarpakunnas

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta vakuutettuja ovat muun muassa vakuutuksenottajana oleva yritys ja tämän työntekijät sekä vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies silloin, kun hänet on haastettu oikeudenkäyntiin vastaajaksi yhteisvastuullisena vakuutuksenottajan kanssa. Vakuutusehtojen mukaan vakuutusottajayrityksen hallituksen puheenjohtaja ei ole oikeusturvavakuutuksen vakuutettu. Tämän vuoksi SK:lle rikosasiassa puolustuksesta aiheutuneita kustannuksia ei vakuutusehtojen mukaan korvata.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenottajalle korvataan riita-asiassa asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Nyt käsillä olevassa tapauksessa rikosasia ei koskenut vakuutussopimuksen vakuutettua eli B Oy:tä. Tämän vuoksi kyse on B Oy:n kannalta ollut vahingonkorvausta koskeneesta riita-asiasta. Merkitystä ei ole sillä, onko tapauksessa rikosasian osalta ollut kyse vakuutuksenottajan kannalta työnantajan korvausvastuusta.

Edellä mainituin perustein katsomme, että vakuutusyhtiön tulee myöntää B Oy:lle oikeusturvaetu siltä osin, kun kyse on vahingonkorvausasiasta aiheutuneista kuluista.

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia