Haku

VKL 518/12

Tulosta

Asianumero: VKL 518/12 (2013)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2013

Matkan peruuntuminen Matkakumppanin sairastuminen

Tapahtumatiedot

A (syntynyt 1942) oli varannut Italian matkan 1.5.2011. Matkan oli tarkoitus alkaa 2.9.2011. A oli käynyt lääkärin vastaanotolla verenpainetautinsa ja sepelvaltimotautinsa oireilun johdosta 19.8.2011 ja tuolloin oli tehty rasituskoe, jossa A:n suorituskyky oli todettu aika huonoksi. A oli polkenut vain 85 w täyteen ja tässä kokeessa verenpaine oli noussut lukemaan 235/113 ja sykemaksimi oli 130. Lääkärinlausunnon mukaan ”potilaalla on adekvaatti verenpaine-/sydänlääkitys ja jatkaa sitä. Tällä hetkellä tuntee vointinsa sen verran huonoksi ja väsyneeksi, että ulkomaanmatkoille ei pysty lähtemään. Näin ollen suosittelen terveydellisistä syistä tilatun ulkomaanmatkan perumista”. Korvausta matkan peruuntumisesta haettiin matkavakuutuksesta.

Tämä asia on käsitelty yhdessä A:n matkakumppania koskevan asian VKL 517/12 kanssa.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut päätöksen 30.8.2011. Yhtiö on evännyt korvauksen sillä perusteella, että kysymys on ollut sairaudesta, josta A:n on pitänyt tietää ennen vakuutuksen voimaantuloa.

 

Valitus

A on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisusuositusta asiasta. A:n sairaus huonontui matkan varaamisen jälkeen siinä määrin, että elokuussa lääkäri oli suositellut matkan peruuttamista useamman tunnin auto- ja lentomatkan vuoksi, sekä Italiassa ilman lämpötila oli myös vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen kuuma, 28–34 astetta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen 19.11.2012. Yhtiö kiistää vaatimuksen ensisijaisesti sillä perusteella, että lääkärinlausunnossa kaksi viikkoa ennen suunnitellun matkan alkua todettu yleinen väsymystila ei ole pakottava syy matkan peruuttamiseen. Toissijaisesti yhtiö kiistää vaatimuksen sillä perusteella, että matkan perumiseen johtaneet sairaudet ovat olleet A:n tiedossa matkaa varatessa. Matkalle lähtöä edeltänyttä väsymystilaa A ei ole sinänsä voinut tietää, mutta matkan perumiseen johtaneet sairaudet ovat olleet hänen tiedossaan. Myöskään tällä perusteella kyse ei ole korvattavasta vahingosta.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

  • lääkärinlausunto 19.8.2011
  • matka-asiakirjoja
  • vakuutusehdot

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen osan A mukaan vakuutuksesta korvataan enintään korvaustaulukossa määritellyn enimmäissumman verran sellaisia kuluja, jotka aiheutuvat matkustamisesta, majoituksesta, käyttämättömistä palveluista, retkistä ja matkoista matkakohteessa ja jotka vakuutettu on jo maksanut tai sitoutunut maksamaan ja joista vakuutettu ei voi saada rahoja takaisin. Korvattavan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen tulee olla aiheutunut pakottavasti mm. seuraavista syistä:

  • vakuutettu kuolee, sairastuu tai vammautuu;
  • vakuutetun lähiomainen, läheinen liikekumppanisi tai henkilö, jonka kanssa vakuutettu on varannut matkan, tai ulkomailla asuva lähiomainen tai ystävä, jonka luon vakuutetun on tarkoitus yöpyä, kuolee, sairastuu tai vammautuu.

Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata, ”jos vakuutettu joutuu peruuttamaan tai keskeyttämään matkan syystä, joka johtuu lääketieteellisestä tilasta tai mistä tahansa lääketieteelliseen tilaan liittyvästä sairaudesta, josta vakuutettu tiesi tai josta hänen olisi pitänyt tietää ennen vakuutuksen voimaantuloa”.

Ratkaisu

A:n matkan on ollut tarkoitus alkaa 2.9.2011. Asiakirjojen mukaan A sairastaa verenpaine- ja sepelvaltimotautia, joiden tilassa ei kuitenkaan ollut tapahtunut ennen matkan aiottua alkamista mitään odottamatonta muutosta. A:n suorituskyky on todettu rasituskokeessa 19.8.2011 huonoksi. Pelkästään tämä ei kuitenkaan lautakunnan käsityksen mukaan ole riittävä osoittamaan, että A olisi ollut kykenemätön matkustamaan suunnittelemallaan tavalla 2.9.2011 alkaen Italiaan. Tilapäinen kunnon huononeminen jonkin aikaa ennen matkalle lähtemistä ei ole sellainen seikka, joka lautakunnan käsityksen mukaan olisi ehdoissa tarkoitetuin tavoin pakottavasti estänyt matkalle lähtemisen. Pelkästään tällä perusteella arvioituna asiassa ei ole kysymys vakuutusehtojen perusteella korvattavasta matkan peruuntumisesta.

Lautakunta on katsonut tämän valitusasian kanssa samanaikaisesti ratkaistavana olleessa, A:n matkakumppania koskevassa asiassa VKL 517/12, että tuolla A:n matkakumppanilla oli sairastumisensa johdosta ollut ehdoissa tarkoitettu pakottava syy peruuttaa matka. A oli varannut matkansa yhdessä tuon matkakumppaninsa kanssa. Nyt ratkaistavana olevassa A:n tapauksessa tulee siten pohdittavaksi, onko A:lla ollut matkakumppaninsa sairastumisen johdosta ehtojen mukainen oikeus peruuttaa oma matkansa.

Sovellettavana olevassa vakuutusehdossa ei ole määritelty, mitä ”pakottavuudella” tarkoitetaan silloin, kun kysymys on matkakumppanin sairastumisesta. Selvityksen mukaan A:n ja hänen matkakumppaninsa on ollut mitä ilmeisimmin tarkoitus matkustaa vain yhdessä. A:n matkakumppanilla on ollut ehtojen mukainen oikeus peruuttaa oma matkansa oman sairautensa perusteella. Lautakunnan käsityksen mukaan tilanteessa, jossa A:n matkakumppani joutuu peruuttamaan matkansa lääketieteellisesti pakottavasta syystä, on yhdessä varatun matkan tarkoitus huomioon ottaen perusteltua päätyä siihen, että myös A:lla on ollut pakottava syy peruuttaa oma matkansa. A on siten oikeutettu ehtojen mukaiseen korvaukseen matkansa peruuttamisen johdosta.

Lautakunta suosittaa yhtiötä maksamaan A:lle ehtojen mukaisen korvauksen hänen matkansa peruuntumisen johdosta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta