Haku

VKL 517/13

Tulosta

Asianumero: VKL 517/13 (2014)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 29.04.2014

Kortisonivoidevalmisteet ja kortisoniallergia ja osteoporoosi. Ketomexin käyttöä seurannut kurkun turpoaminen ja kuumeilu. Asian aiempi käsittely Lääkevahinkovakuutuspoolissa. Hydrex semi -lääkkeen ja kaatumisten välinen syy-yhteys.

Tapahtumatiedot

A (s. 1929) on kärsinyt käsien ihottumasta 1960-luvulta alkaen. Ihottuman hoitoon on käytetty kortisonivoiteita huonoin hoitotuloksin. Sittemmin kävi ilmi, että A on allerginen kortisonille.

Vuonna 1995 A:lle määrättiin Ketomex-lääkettä polven kipuun. Tämän lääkkeen käyttö oli lopetettava, kun A:n kurkku turposi ja kuume nousi.

Lisäksi A:lla on todettu korkea verenpaine, jonka lääkitykseksi on määrätty mm. Hydrex semi. 7.5.2008 A kaatui polkupyörällä ja sai vasemman olkaluun yläosan murtuman ja säären yläosan murtuman. Kesällä 2009 A kaatui saaden vasemman ranteen murtuman. A epäili kaatumisten johtuneen Hydrex semin aiheuttamasta äkillisestä verenpaineen muutoksesta.

A haki vahingoista korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 5.3.2013.

Kortisonivoiteiden ja Ketomexin osalta yhtiö totesi, että ilmoitetut haittavaikutukset on jo kertaalleen käsitelty lääkevahinkovakuutuspoolissa. Vakuutusyhtiö ei käsittele näitä vahinkoja uudelleen.

A:n verenpaineen alentamiseksi määrätyt Spesicor ja Hydrex semi ovat verenpainetta alentavia ja sydämen sykettä hillitseviä lääkkeitä ja niiden käyttöön voi liittyä posturaalista asentohuimausta eli asennon muutokseen liittyvää verenpaineen laskua. Äkillinen verenpaineen lasku ilmenee useimmiten istualtaan tai makuulta ylösnousun yhteydessä. Ilman asentomuutosta äkillinen verenpaineen muutos ei todennäköisesti johdu lääkityksestä, etenkin kun lääkkeet ovat olleet pidemmän aikaa käytössä. Asennon muutokseen liittyvä verenpaineen lasku voi tulla myös ilman lääkkeiden käyttöä. Yhtiö katsoi, että henkilövahingon eli 2008 ja 2009 sattuneiden kaatumisten syy-yhteys A:n käyttämään Hydrex semi -lääkkeeseen ei ollut niin todennäköinen, että kyseessä olisi lääkevahinkovakuutuksen ehdoissa tarkoitettu korvattava lääkevahinko.

Valitus

Valituksessaan Vakuutuslautakunnalle A kertaa sairaushistoriaansa ja sairauksiin annettuja hoitoja sekä hoitavien lääkärien menettelyä. A viittaa terveystilanteensa hankaluuteen ja katsoo, että hänelle on aiheutunut vahinkoa kortisonivoiteista sekä Ketomax- ja Hydrex semi -lääkkeistä. Kortisonivoiteista on A:n käsityksen mukaan aiheutunut paitsi kortisoniallergia, myös osteoporoosi. Hydrex semi on aiheuttanut kaatumiset. Kun A oli käyttänyt Hydrex semiä 5 vuotta, hän kaatui pyörällä. Kun lääkitys on lopetettu, kaatumisia ei ole enää ollut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei A:n valituksessa ole esitetty mitään asian ratkaisuun vaikuttavaa uutta selvitystä ja viittaa antamansa korvauspäätöksen perusteluihin.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen kohdan 1.3 mukaan vakuutuksesta korvataan lääkevahinko, josta korvausvaatimus on esitetty vakuutuskauden aikana vakuutusyhtiölle tuotteen valmistajalle, maahantuojalle, markkinoijalle tai tutkimusyhtiölle 1.1.2012 tai sen jälkeen.

Ehtojen kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

Ratkaisusuositus

1) Kortisonivoiteiden ja Ketomexin haittavaikutukset

A on hakenut korvausta kortisonivoiteiden aiheuttamista allergiaoireista sekä Ketomexin käyttöä seuranneista oireista eli kurkun turpoamisesta ja kuumeen nousemisesta. Vakuutusyhtiö ei ole käsitellyt näitä vaatimuksia, koska kumpikin asia on aiemmin käsitelty lääkevahinkovakuuttamista aiemmin hoitaneessa Lääkevahinkovakuutuspoolissa.

Vakuutuksen ehtojen mukaan lääkevahingon korvaaminen vakuutuksesta edellyttää, että korvausvaatimus esitetään vakuutuskauden aikana ja että tämä tapahtuu 1.1.2012 tai sen jälkeen. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutusehdoissa ole rajoitusta, jonka mukaan sellaista korvausvaatimusta, joka on jo ollut Lääkevahinkovakuutuspoolin käsiteltävänä, ei käsitellä. Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö käsittelee A:n vaatimukset kortisonivoiteiden ja Ketomexin haittavaikutusten osalta vakuutusehtojensa mukaisesti, mikäli korvausvaatimukset eivät ole vanhentuneet, ja antaa asiassa korvauspäätöksen.

2) Hydrex semin käytön ja kaatumisten välinen syy-yhteys

A on katsonut, että 7.5.2008 ja 17.6.2009 sattuneet kaatumiset ovat johtuneet Hydrex semi -lääkkeen aiheuttamasta verenpaineen vaihtelusta. Vakuutusyhtiö ei ole pitänyt syy-yhteyttä kaatumisten ja Hydrex semin välillä todennäköisenä.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut, on vakuutuskorvausta hakevalla. Lääkevahinkovakuutuksesta korvausta hakevan on siksi osoitettava, että hänen henkilövahinkonsa on todennäköistä seurausta lääkkeen käytöstä. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Sairauskertomusmerkinnän 7.5.2008 mukaan A on kyseisenä päivänä kaatunut polkupyörällä ja loukannut vasemman olkapään ja polven. Olkapäässä todettiin olkaluun yläosan murtuma ja polvessa sääriluun yläosan murtuma. Molemmat hoidettiin aluksi konservatiivisesti. (Sairauskertomusmerkintä 30.6.2008.) Vasempaan polveen tehtiin 22.10.2008 tekonivelleikkaus asentovirheen ja nivelrikon takia (sairauskertomusmerkintä 22.10.2008). Olkapäähän tehtiin kipujen jatkuttua tähystystoimenpide 17.5.2010 (sairauskertomusmerkintä 17.5.2010).

Sairauskertomusmerkinnän 18.6.2009 mukaan A on käyntiä edellisenä päivänä kaatunut ja satuttanut vasemman ranteensa, johon on tullut murtuma. Murtuma on hoidettu konservatiivisesti. Merkinnän 3.12.2009 mukaan A on myös kyseisenä päivänä kaatunut loukaten polviaan ja kasvojaan. A ei kertomansa mukaan ole kaatumista edeltävästi ollut huonovointinen ja on vain jotenkin kompastunut. Murtumia ei kyseisen tapaturman jälkeen ole todettu. Omahoitajan vastaanottokäyntiä koskevan merkinnän 30.3.2010 mukaan A on kyseisellä käynnillä tuonut esille huimausongelman ja kaatumiset, jota nyt on ollut useammin. Lääkärin vastaanottokäynnillä A on edelleen kertonut huimausoireista ja yhdistänyt nämä matalaan verenpaineeseen. Hydrex-lääkitystä on tuolloin vähennetty.

Vakuutuslautakunnan käytettävistä lääketieteellisistä selvityksistä ei ilmene, koska Hydrex semi -lääkitys on aloitettu. Valituksessaan A on kertonut, että kaatuminen polkupyörällä tapahtui, kun lääkettä oli käytetty 5 vuotta. Kaatumisten aikaan A:lla on ollut muuna lääkityksenä Spesicor (verenpainelääke) Lipcut (kolesterolia alentava lääke), Optinate (osteoporoosilääke), Nitrosid (sydänlääke) ja Primaspan (asetyylisalisyylihappovalmiste).

Hydrex semi -lääkkeen vaikuttava aine on hydroklooritiatsidi, joka kuuluu nestettä poistavien lääkkeiden eli diureettien ryhmään. Hydroklooritiatsidi lisää virtsan erittymistä, jolloin elimistön nestemäärä vähenee ja sydämen kuorma kevenee. Lääkettä käytetään muun muassa alentamaan kohonnutta verenpainetta. Käyttö on pitkäaikaista ja usein pysyvää. Huimaus on lääkkeen käyttöön liittyvä yleinen haittavaikutus (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä kymmenestä käyttäjästä). Melko harvinaisena haittavaikutuksena (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä sadasta) on kuvattu pystyasennossa ilmenevä matala verenpaine.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vaikka A:n käyttämään Hydrex semi -lääkkeeseen tunnetusti liittyy huimausta ja matalaa verenpainetta pystyasennossa, on A:n tapauksessa kuvattu muitakin mahdollisia tekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa kaatumisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi A:n korkea ikä, huono näkö ja diabetes. Lisäksi lautakunta toteaa, että A:lle 8.9.2009 tehty ortostaattinen koe on ollut normaali. Näistä syistä lautakunta ei pidä todennäköisenä, että A:n huimaus ja kaatumiset olisivat syy-yhteydessä Hydrex semi -lääkkeen käyttöön. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norio-Timonen, jäsen Jokelainen sekä varajäsenet Mervaala, Muuronen ja Sisula-Tulokas. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia