Haku

VKL 517/10

Tulosta

Asianumero: VKL 517/10 (2011)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2011

Perinnönjaon moitetta koskeva oikeudenkäynti Välttämättömät ja kohtuulliset asianajokustannukset

Lausunnonpyytäjä M.K. oli kantajana perinnönjaon moitetta koskevassa riita-asiassa. Tapauksessa perinnönjättäjät A.K. ja K.K. olivat tehneet testamentin, jossa heidän omistamansa kolme kiinteistöä määrättiin heidän pojalleen H.K:lle. Pesän osakkaina olivat lausunnonpyytäjä M.K, S.L, kuolleen pojan P.K:n kaksi lasta sekä testamentinsaajan H.K:n neljä lasta. 

Testamentissa määrättiin, että kuolinpesän kolme maatilaa siirtyvät H.K:lle. Testamentissa ei ollut toissijaismääräystä. H.K. kuitenkin luopui perinnöstään ja testamenttiin perustuvista oikeuksistaan tarkoituksenaan siirtää perintö lapsilleen.
 
Pesänjakaja tulkitsi 10.9.2008 H.K:n luopuneen perinnöstä ja testamentista ja määräsi testamentissa H.K:lle määrätyn osan tämän lapsille. Lisäksi pesänjakaja määräsi muille rintaperillisille maksettavat lakiosat maksettavaksi murto-osina kiinteistöstä. Testamentin mukaan lakiosat olisi pitänyt maksaa rahana.
 
Testamenttia moitittiin kanteella 9.3.2009. Lausunnonpyytäjä oli mukana testamentin moitekanteessa. Kanteen mukaan H.K:n luovuttua testamentista, tulisi siinä määrätty omaisuus palauttaa kuolinpesään eikä siirtää H.K:n lapsille. Vaikka testamentti katsottaisiin päteväksi, tulisi noudattaa testamentin määräystä maksaa lakiosa rahana.
 
Käräjäoikeus kumosi 30.4.2010 A.K:n ja K.K:n perinnönjaon siltä osin kun omaisuutta oli siirretty H.K:n lapsille ja määräsi pesänjakajan tekemään uuden jaon. Koska asia oli oikeudellisesti epäselvä, katsoi käräjäoikeus, että asianosaiset kantavat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö myönsi M.K:lle oikeusturvaedun. Asiamiehen laskun loppusumma oli 14 119 euroa, josta lausunnonpyytäjän osuus oli 7 059,50 euroa. Vakuutusyhtiö on korvannut laskusta 4 269,50 euroa vähennettynä omavastuulla. Vakuutusyhtiön mukaan oikeusturvavakuutuksesta korvataan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Laskuun on sisältänyt 53 tuntia muistion kirjoittamista ennen kanteen kirjoittamista. Vakuutusyhtiö on katsonut kohtuulliseksi korvata puolet tästä veloitetusta palkkiosta. Vakuutusyhtiö ei ole myöskään korvannut asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä vaaditaan, että vakuutusyhtiö korvaa muistion kirjoittamiseen ja oikeudellisiin ongelmiin tutustumiseen kuluneen ajan 53 tuntia täysimääräisesti. Vakuutusyhtiön tulee lisäksi esittää selkeä laskelma siitä, miten se on päätynyt korvattavaan palkkiosummaan. Vakuutusyhtiön tulee lisäksi korvata korvauspäätöksen muutoksenhausta aiheutuneet kulut laskun mukaan.
 
Kohtuullistettu toimenpide on ollut 8.10. – 3.11.2008 perehtyminen perusteellisesti jakokirjaan ja sen tuomiin uusiin oikeudellisiin ongelmiin, muistion kirjoittaminen ja neuvottelu päämiesten kanssa, yhteensä 53 tuntia.
 
Jotta vakuutusyhtiö haluaa kohtuullistaa näitä toimenpiteitä, tulee sen osoittaa, että puolet muistiosta on ollut tarpeetonta kirjoittaa. Yksikään sivu muistioista ei ole tarpeeton oikeudenkäynnin kannalta. Kyseisen kaltaisesta luopumistilanteesta ei ole oikeuskäytäntöä ja kirjallisuudessa esitetyt kannanotot osoittautuivat ristiriitaisiksi. Muistion kirjoittamisen haastavuutta lisäsi se, että kanteessa piti osoittaa erään arvostetuimman perhe- ja jäämistöoikeuden asiantuntijan kannanoton olevan väärä. Muistion laajuuteen ja laatuun nähden laskutus on hyvin kohtuullinen.
 
Oikeudenkäynnin kohteena ollut rahallinen intressi on myös ollut suuri, 441 884,99 euroa. Huolellinen työ on myös tämän vuoksi ollut perusteltua. Riidanalaisen intressin arvo tulee ottaa huomioon kohtuullisuutta määriteltäessä. Lisäksi tulee ottaa huomioon se, että käräjäoikeus toimii muutoksenhakuasteena pesänjakajan päätöksille. Tämäkin edellyttää perusteellisempaa valmistelua.
 
Kulujen kohtuullistamisessa on otettava huomioon se, ettei vastapuoli ole pitänyt kuluja kohtuuttomana. Jos laskussa olisi ollut huomautettavaa, olisi vastapuolen asianajaja moittinut laskua. Myöskään käräjäoikeus ei kohtuullistanut laskua. Huolellisen valmistautumisen tarkoituksena on ollut oikeudenkäyntikulujen minimointi, koska asian keskittyessä oikeudellisiin kysymyksiin, voitiin kalliit kuulemiset jättää tekemättä.
 
Lausuntopyynnön liitteenä on 720 euron kululasku, jonka korvaamista vaaditaan.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö katsoo, ettei sen tule maksaa lisäkorvausta asiassa. Yhtiö viittaa oikeudenkäymiskaaren 21 lukuun ja sen esitöihin joiden mukaan tarpeellisen toimenpiteen suorittamisesta johtuvien kulujen ja palkkioiden tulisi olla kohtuullisia.
 
Asiamiehen kulujen ja palkkion osalta tarpeellisten toimenpiteiden ja kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen arvioinnin tulee suhteutua kulloisenkin yksittäisen asian erityispiirteisiin, mutta yleensä myös asian vaikeuteen, asiamiehen suorittaman työn määrään ja laatuun sekä samanlaisissa asioissa yleensä käytettyyn laskutukseen. Esimerkiksi ylipitkien kirjoitusten laatimista ja siihen käytettyä aikaa ei voitaisi hyväksyä vastapuolen korvattavaksi tulevaksi tarpeelliseksi toimenpiteeksi.
 
Vakuutusyhtiö ei katso laskelman laatimista korvattavista oikeudenkäyntikuluista tarpeelliseksi, koska kulujen tarpeellisuus ja kohtuullisuus on arvioitu kokonaisuutena.
 
Asiamies ei ole riittävästi eritellyt laskuun sisältänyttä muistion laatimiseen käytettyjä toimenpiteitä. Laskusta tulisi selkeästi käydä ilmi, mitä kunakin päivänä on tehty. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei toimenpiteitä ole riittävästi eritelty. Lisäksi käytetty aika on kohtuuton, koska muistio sisältää muun muassa Finlex-sivustolta kopioituja oikeustapauksia ja suoria viittauksia oikeuskirjallisuuteen.
 
Muistioita laatiessaan asiamies on mitä ilmeisimmin tutustunut oikeudelliseen aineistoon. Lähtökohtana on se, että lakimies tuntee oikeudellisen aineiston. Asia ei ole ollut niin vaativa, että muistion laatimisesta aiheutuneet kustannukset olisi katsottava vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla välttämättömiksi ja kohtuullisiksi. Lisäksi moitekanteen kirjoittamiseen käytetty aika on kohtuuton, koska moitekanne sisältää samoja tekstejä kuin asiamiehen laatima muistio.
 
Vakuutusyhtiön mukaan intressin suuruus ei oikeuta laskuttamaan enemmän kuin vastaavassa jutussa, jossa on pienempi intressi. Vakuutusehtojen kannalta ei ole merkitystä sillä, että vastapuoli on hyväksynyt oikeudenkäyntikulut eikä sillä, ettei käräjäoikeus ole lausunut oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuudesta.
 
Kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös se, että vastapuolen oikeudenkäyntikulut ovat olleet 2 086,20 euroa vaikka vastaajia oli kahdeksan. Lausunnonpyytäjän ja hänen myötäpuolensa kulut olivat 14 119 euroa, josta vakuutetun osuus on 7 059,50 euroa. Palkkion kohtuullisuutta arvioitaessa tulee ottaa myös huomioon se, että asiamies on hoitanut asiaa yksityishenkilönä, minkä vuoksi hänelle ei ole syntynyt toimistokuluja. Tämän vuoksi asiamiehen käyttämä tuntiveloitus, 160 euroa, on kohtuuton.
 
Vakuutusyhtiö katsoo korvanneensa kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Korvauspäätöksen muutoksenhausta aiheutuneita kustannuksia ei ehtojen mukaan korvata vakuutuksesta.
 
Lausunnonpyytäjän lisäkirjelmä
 
Lausunnonpyytäjän lisäkirjelmässä katsotaan, että muistioon on kirjoitettu vain tarpeellinen kanteen ajamiseksi ja sen kirjoittamiseen käytetty aika on ollut tehokasta. Asia on oikeudellisesti erittäin haastava. Vakuutusyhtiön tulisi ilmoittaa, millä perusteilla se on päätynyt korvattavaan summaan. Vakuutusyhtiön vaatimus siitä, että muistion kirjoittamiseen käytetty aika ilmoitettaisiin yksilöllisemmin, on kohtuuton. Kulujen kohtuullistamisessa on otettava huomioon se, ettei vastapuoli ole pitänyt kuluja kohtuuttomana. Jos laskussa olisi ollut huomautettavaa, olisi vastapuolen asianajaja moittinut laskua. Vakuutusyhtiön virheellinen menettely on aiheuttanut lausunnonpyytäjälle lisäkuluja muutoksenhaun vuoksi.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiölle on annettu mahdollisuus kommentoida lausunnonpyytäjän lisäkirjelmää. Tämä mahdollisuuden vakuutusyhtiö on jättänyt käyttämättä.
 
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja Yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.
 
Kohdan 5.22 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta.
 
Kohdan 7.4 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.
 
Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
 
Kohdan 7.5.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiista kohtuullisten ja välttämättömien asianajokulujen määrästä.
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä. Ehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren oikeusohjeiden mukaisesti. Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
 
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee täysimääräisesti vastata oikeudenkäynnin valmistelusta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneita kustannuksia, mikäli ne kohtuuden mukaan ovat olleet aiheellisia asianosaisen oikeudenkäynnin valvomiseksi. Kyseistä lakia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa on todettu avustajan ja asiamiehen palkkion osalta, että se on määrättävä huomioon ottaen asian vaikeus ja laajuus, sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Huomiota on kiinnitettävä myös kysymyksessä olevan etuuden arvoon ja merkitykseen. Kuitenkin ylipitkien kirjoitusten laatimista ja siihen käytettyä aikaa ei voida katsoa tarpeelliseksi toimenpiteeksi.
 
Lautakunta katsoo omaksumansa linjan mukaisesti, että arvioitaessa asianajolaskun kohtuullisuutta tulee laskua tarkastella pääsääntöisesti kokonaisuutena. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon vallitseva käytäntö oikeudenkäyntikulujen tasossa ja kiinnittää muun muassa huomiota asian vaikeuteen ja laajuuteen sekä suoritetun työn määrään.
 
Lautakunta katsoo, että lausunnonpyytäjän asiamiehen laatima muistio sisältää laajasti tilanteen oikeudellista arviointia. Kiistanalaiseen laskuun on myös merkitty aiheeksi perehtyminen oikeudellisiin ongelmiin. Lautakunta katsoo, että oikeudellisiin ongelmiin perehtyminen ei lähtökohtaisesti ole asianajotoiminnassa tehtävän hoitamiseen vaatimaa aikaa vaan asiamiehen ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä, jota ei voi laskutta asiakkaalta. Lautakunta kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että asiantuntijalausunnon antanut professori on velottanut saman oikeudellisen ongelman ratkaisemisesta viisisataa euroa. Asiamiehen laatimasta käräjäoikeuteen toimitetusta haasteesta käy lisäksi ilmi, että se on lähes suora kopio aiemmin laaditusta muistiosta. Lautakunta katsoo siksi, ettei asiamiehen esittämä lasku ole kohtuullinen. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön maksama korvaus kattaa lausunnonpyytäjän kohtuulliset asianajokustannukset.
 
Lausunnonpyytäjä on vaatinut lisäksi korvattavaksi lautakuntakäsittelyn kulut laskun mukaan. Koska asiassa on kysymys siitä, onko vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset korvattava oikeusturvavakuutuksesta, kyseisestä asiasta aiheutuneet kulut eivät oikeusturvavakuutuksen rajoitusehtojen mukaan kuulu vakuutuksesta korvattaviin.
 
Ohjesääntönsä 8 §:n mukaan Vakuutuslautakunta ei käsittele sille osoitetun lausuntopyynnön tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista lukuun ottamatta riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutuslautakunta voi siksi ottaa kantaa vain siihen, kuuluvatko kyseiset kulut oikeusturvavakuutuksen perusteella korvattaviksi. Tämän vuoksi lautakunta ei voi antaa lausuntoa siitä, tulisiko vakuutusyhtiön jollain muulla perusteella korvata kyseiset kulut.
 
Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia