Haku

VKL 516/13

Tulosta

Asianumero: VKL 516/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.02.2014

Myymälän vastuu. Asiakas kaatunut rullajakkaralta alas tullessaan.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ostoksilla 3.8.2013 vakuutuksenottajana olevan tavaratalon taloustavaraosastolla. Hän joutui nousemaan muoviselle rullajakkaralle ylettääkseen korkealle asetettuihin tavaroihin. Jakkarasta puuttui yksi kolmesta pyörästä. Asiakas kaatui laskeutuessaan jakkaralta, minkä seurauksena hänen ensimmäinen lannenikama murtui.

Asiakas haki korvausta kaatumisesta aiheutuneista vahingoista vakuutuksenottajalta, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että pyörän puuttuminen rullajakkarasta vaikuttaa vain sen liikuteltavuuteen eikä sen vakauteen, koska pyörät eivät toimi, kun jakkaran päällä on painoa. Vahingon tapahtumiselle ei selvitysten perusteella ilmennyt tavaratalon toiminnasta johtuvaa syytä. Kyseessä on valitettava tapaturma, josta ei synny korvausvastuuta.

Valitus

Asiakkaan mukaan kaatumisen aiheutti jakkaran luiskahtaminen hänen laskeutuessaan sen päältä. Luiskahtaminen johtui yhden jakkaran pyörän puuttumisesta. Lisäksi jakkaran alaosan kumirengas oli vanha ja kovettunut, mikä myös huonontanee sen kitkaominaisuuksia. Asiakas on tottunut käyttämään vastaavanlaisia jakkaroita työssään yli 15 vuoden ajan. Asiakas on aina ollut liikunnallisesti aktiivinen eikä hänellä ole mitään sairauksia, jotka aiheuttaisivat kömpelyyttä.

Tukesin asiantuntijan mukaan jakkara tarvitsee 3 pyörää olakseen vakaa. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan selvityksestä ei käy ilmi onko viallista jakkaraa testattu eripituisilla ja -painoisilla henkilöillä. Sitä ei myös käy ilmi, onko kyseisellä vahinkotarkastajalla riittävä pätevyys ja kokemus tällaisten välineiden toiminnan tarkastamisessa.

Viime vuosina kyseisiin jakkaroihin on laitettu leveämpi kumirengas. Tapaturman aiheuttaneessa jakkarassa oli vanha kapea kovettunut kumirengas. Silmämääräisesti jakkaran kunnon huomioon ottaen sen ikä lienee huomattavasti yli kaksi vuotta.

Kyseessä on selvä huolimattomuus, koska asiakkaiden käyttöön oli laitettu vanha viallinen nousujakkara, mikä aiheutti vakavan selkävamman.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja tutki ko. rullajakkaran kunnon 4.10.2013. Silmämääräisesti tarkasteltuna jakkarassa ei havaittu mitään tavallisuudesta poikkeavaa, pois lukien pyörän puuttuminen alustasta. Muovisessa rungossa ei ollut halkeamia eikä muita muodonmuutoksia. Alaosan liukumisen estävässä kumiosassa ei myöskään ollut havaittavissa mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Kumi antoi myöden, eikä siinä ollut halkeamia tai muita havaittavia vaurioita. Pyörän tai pyörien puuttuminen jakkarasta ei vaikuta mitenkään sen käyttöön astinjakkarana. Pyörät painuvat rungon sisään jo hyvin pienestä kuormituksesta, eivätkä ne jää kantavaksi rakenteeksi. Kuorman kantaa yksinomaan jakkaran runko. Vikatilannetta siitä, että pyörä tai pyörät eivät painuisikaan rungon sisään ja jäisivät kantamaan aiheuttaen siten vaaratilanteen jakkaralle noustaessa, ei saatu aiheutettua. Koekäyttäjät eivät saaneet jakkaraa liukumaan taloustavaraosaston mosaiikkibetonilattialla normaalilla käytöllä. Vasta erittäin pitkältä kurottumalla, jolta etäisyydeltä ei edes pääse nousemaan jakkaralle, se saatiin sivuttaisliikkeeseen. Jakkaroita vaihdetaan vuosittain, ja ko. jakkaran ikä on korkeintaan kaksi vuotta.

Jakkaran toimintaan kuuluu, että kuormitettaessa pyörät painuvat rakenteen sisään, ja jakkaran muovinen runko laskeutuu kantamaan kuorman. Kumirengas tiivistyy lattiaa vasten estäen liukumisen. Pyörien tarkoitus on helpottaa jakkaran siirtämistä. Pyörän puuttuminen ei vaikuta jakkaran tukevuuteen. Kyseisen jakkaran kumirengas oli ehjä ja kunnossa. Jakkaran iästä ei ole varmuutta, mutta tavaratalon edustajan mukaan se oli todennäköisesti enintään kaksi vuotta vanha.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja on tehnyt kaiken voitavansa huolehtiakseen asiakkaiden turvallisesta liikkumisesta tiloissaan, eikä vahinko ole aiheutunut sen toiminnasta johtuvasta syystä. Koska vakuutuksenottaja ei ole vahingosta korvausvastuussa, ei korvausta voida maksaa vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehdot

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa turvallisuudesta. Asiassa on siten kyse siitä, onko tavaratalo osoittanut huolehtineensa liiketilojensa turvallisuudesta huolellisesti ja asianmukaisesti.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa asiakas on kaatunut laskeutuessaan rullajakkaralta vakuutuksenottajana olevassa tavaratalossa. Asiakkaan mukaan rullajakkara luiskahti viallisen pyörän ja kovettuneen kumirenkaan vuoksi. Vakuutusyhtiön mukaan jakkara oli kunnossa puuttuvaa pyörää lukuun ottamatta eikä pyörän puuttuminen vaikuttanut jakkaran vakauteen. Yhtiön mukaan kaatuminen ei johtunut vakuutuksenottajasta johtuvasta syystä.

Vakuutuslautakunta toteaa vakuutusyhtiön vakuutustarkastajan tarkastaneen kyseisen jakkaran ja todenneen sen olevan kunnossa pyörää lukuun ottamatta. Vakuutustarkastaja totesi myös kumin olevan ehjä ja antavan periksi painettaessa. Vakuutustarkastajan mukaan pyörät vaikuttavat vain jakkaran liikuteltavuuteen eikä pyörän puuttuminen vaikuta mitenkään sen käyttöön astinjakkarana. Edelleen vakuutustarkastajan mukaan koekäyttäjät eivät saaneet jakkaraa liukumaan mosaiikkibetonilattialla normaalilla käytöllä.

Rullajakkaran valmistajan lausunnon mukaan puuttuvalla pyörällä ei ole vaikutusta jakkaran vakauteen, koska pyörät nousevat painon alla ja jakkara jää seisomaan lattialle sen rungon varaan. Valmistajan mukaan jakkaroita on myyty 25 vuoden ajan valtavia määriä eikä heidän tiedossaan ole yhtään tapausta, jossa vahinko olisi johtunut jakkarasta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että yleisön käytettävissä olevien rakenteiden ja välineiden tulee olla sellaisia, että niitä on turvallista käyttää. Tapauksessa on kiistatonta, että asiakkaan käyttämästä jakkarasta on puuttunut pyörä. Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön vakuutustarkastajan ja valmistajan edustajan mukaan puuttuvalla pyörällä ei ole vaikutusta jakkaran vakauteen. Lautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on osoittanut, ettei asiakkaalle aiheutunut vahinko ole aiheutunut vakuutuksenottajan syystä johtuvasta huolimattomuudesta.

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsenenä Pesonen. Sihteerinä toimi Heino.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta