Haku

VKL 514/13

Tulosta

Asianumero: VKL 514/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2014

Lakipykälät: 5, 7, 9, 26, 27

Vakuutusturvasta vakuutuksen voimassa ollessa annetut tiedot. Näädän aiheuttamat vahingot. Kotivakuutuksen laajuus. Vakuutusyhtiön verkkosivut.

Tapahtumatiedot

A oli vakuuttanut kesämökkirakennuksen peruskotivakuutuksella, jossa vakuutuksen korvauspiiri oli määritelty erikseen määrättyjen riskien osalta. Vakuutuksen omavastuu oli 200 euroa. A ilmoitti vakuutusyhtiölle puhelimitse näädän aiheuttamasta vahingosta. Hänen myöhemmän sähköpostiviestinsä mukaan näätä oli vieraillut heidän mökillään kolmesti. Kesällä 2012 näätä oli päässyt pienestä raosta ulkokäymälään ja ulostanut sen sisälle. Syksyllä 2012 näätä oli mennyt savupiipun kautta takkaan ja noennut joka paikan sekä kaadellut esineitä, kunnes oli mennyt samaa tietä takaisin. Tämän näädän aiheuttama vahinko jäi alle omavastuun.

A kertoo viestissään, että hän oli mennyt vakuutusyhtiön verkkosivuille tarkastamaan omaa vakuutusturvaansa. Hänen mukaansa heti ensimmäisenä oli mainos turvien tasoista. Korvattavien vahinkojen kohdalla oli maininta villieläimen aiheuttamista vahingoista. A:n mukaan hän totesi, että tämä turvataso [peruskotivakuutus] oli hänelle riittävä. Laajan turvan osalta mainittiin, että se kattaa edellisten lisäksi myös muut äkilliset, odottamattomat vahingot.

Keväällä 2013 oli A:n viestin mukaan vastassa yllätys. Talven 2012–2013 aikana näätä oli repinyt suojaverkot ja mennyt mökin laipiolle sekä tehnyt siellä tuhojaan. Haju ympäristössä oli pistävä. Kuistin laipiolla oli näädän ulostetta. Katto avattiin, jotta nähtiin, mitä siellä on. Kaikki lämpöeristeet olivat sotkeutuneet ulosteesta ja eristeisiin imeytynyt virtsa aiheutti pistävää hajua. Koko katto täytyi purkaa, jotta voitiin vaihtaa uudet eristeet tilalle. Asiantuntijoiden mukaan kattopellit oli uusittava, koska naulan kohdat olisivat vuotaneet.

A:n viestin mukaan kuluttajansuojalain perusteella tuotetta tai palvelua ei saa markkinoida harhaanjohtavasti eikä kuluttajaa saa johtaa mainonnalla harhaan. Vakuutusyhtiön tulee suorittaa kahden ensimmäisen vahingon johdosta korvausta pesu- ja desinfiointiaineista sekä pesemiskuluista 100 euroa. Kolmannen vahingon perusteella vakuutusyhtiön tulee korvata eristeistä 194,50 euroa, kattomateriaaleista 984,80 euroa ja maaleista 55,50 euroa. Työt tehtiin talkoilla.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan A ilmoitti ensin puhelimitse, että näätä oli tunkeutunut kesämökin välikatolle. Näädän tunkeutumisesta ei ollut aiheutunut asuinosalle vahinkoa. Puhelinkeskustelussa otettiin esille se, ettei peruskotivakuutus korvaa villieläimen aiheuttamia vahinkoja, jos vahingot eivät ulotu asuinosan puolelle.

A:n kesämökille ottama vakuutus on peruskotivakuutus, josta korvataan villi­eläimen tunkeutumisesta aiheutuneet vauriot, mikäli villieläimen tunkeutumisesta on aiheutunut vahinkoa myös asuinosalle. Näädän välikatolla aiheuttamat vahingot ja ulkokäymälän sotkeminen eivät ole vakuutuksesta korvattavia, koska välikatolle tunkeutuessaan näätä ei ole aiheuttanut vahinkoa asuinosalle eikä ulkokäymälä ole asuinkäytössä. Vahinko, jossa näätä oli tunkeutunut asuinosaan savupiipun kautta ja noennut paikkoja, jää alle 200 euron omavastuun.

Valitus

A:n valituksen mukaan vakuutusyhtiö mainostaa peruskotivakuutuksen osalta, että se korvaa villieläinten aiheuttamat vahingot erittelemättä vahinkoa. Hän kertoo valinneensa tämän perusteella peruskotivakuutuksen, koska se riittää hänelle. A on liittänyt valitukseensa tulosteen vakuutusyhtiön verkkosivuilta [13.7.2013], jossa käsitellään kotivakuutuksen turvatasoja. Lisäksi A kertoo myös vertailleensa eri vakuutusyhtiöiden kotivakuutuksia. Muut vakuutusyhtiöt eivät mainostaneet erikseen villieläinvahinkoja. Sen vuoksi A päätyi tämän yhtiön peruskotivakuutukseen.

Lisäkirjelmässään A toteaa, että vakuutus on alkanut vuonna 1999. Tuolloin vakuutusyhtiöllä ei ollut nykyisenkaltaisia verkkosivuja. Kun A huomasi vuonna 2012 ensimmäiset näädän aiheuttamat vahingot, ja ne jäivät omavastuun alle, A meni vakuutusyhtiön verkkosivuille tarkistaakseen vakuutusturvansa. Heti ensimmäisenä oli mainos, jonka A on toimittanut Vakuutuslautakunnalle. A:n mukaan hän totesi peruskotivakuutuksen riittävän, eikä hänelle tullut mieleenkään mennä tarkistamaan ehtoja, koska niistä ei ollut mainintaa mainoksen yhteydessä. A:n mukaan jälkikäteen hän huomasi ehtoviitteen olevan hyvin pienellä aivan sivun alareunassa. Tässä suhteessa mainos oli A:n mukaan onnistunut ja harhautti hänet täysin. Kuluttajansuojalain perusteella markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavia tietoja.

Kaikki näädän aiheuttamat vahingot ovat A:n mukaan samaa vahinkoa, koska näätä on asustanut mökillä pitemmän aikaa ja aiheuttanut vahinkoja, jotka on huomattu eri käyntikerroilla vahingon lisääntyessä. Näätä oli asunut laipiolla jo kesällä 2012, mutta laipiovahingot huomattiin vasta seuraavana keväänä. Vahingot tulee käsitellä yhtenä vahinkona.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan A viittaa mainonnalla tiettyyn vakuutusyh­tiön verkkosivuilla olevaan sivuun. Kyseisellä sivulla on esitetty vakuutustur­vien kattavuutta vahinkolajeittain yleisellä tasolla. Samalla sivulla on linkit tuote­selosteeseen ja vakuutusehtoihin, joissa on korvattavuuden edellytykset esitetty tarkemmalla tasolla. Tuoteselosteen sivulla kuusi on esitetty taulukkoja, joissa on tuotu esiin turvatasojen eroja ja vahinkotapahtumiin liittyviä edellytyksiä "Villieläinten aiheuttamat vahingot: Laaja ja perusturva korvaavat villieläimen, kuten hirven aiheuttamia vahinkoja. Perusturvasta tällainen vahinko korvataan vain, jos villieläin tunkeutuu sisälle huoneistoon.”

A:n vakuutus on alkanut lähes 14 vuotta sitten ja vakuutuksenottaja on kertonut valinneensa peruskotivakuutuksen. A ei ole osoittanut hänelle annetun harhaanjohtavia tietoja. Hän on vedonnut oikaisuvaatimuksessaan verkkosivuun, jonka päiväys on 15.7.2013. Tämä mainonta ei ole voinut vaikuttaa vakuutuksen tekohetkellä vuonna 1999 vakuutusturvan laajuuden valintaan. Vakuutuksen myyntitilanteesta tai vakuutusturvan kattavuudesta ei ole voitu olemassa olevien selvityksien perusteella todeta yhtiön toimesta virhettä. Annettu korvauspäätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainsäädäntö

Ennen 1.11.2010 voimassa olleen vakuutussopimuslain 5.1 §:n (Tiedot ennen sopimuksen päättämistä) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

1.11.2010 voimaan tulleen vakuutussopimuslain 7 §:n (Tiedot vakuutuksen voimassaoloaikana) mukaan vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutuksenottajalle vuosittain tiedote, jossa kerrotaan vakuutusmäärä ja muita sellaisia vakuutusta koskevia seikkoja, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä. Vuositiedotteessa mainittavista tiedoista säädetään lisäksi 26 ja 27 §:ssä. Vakuutustapahtuman jälkeen vakuutuksenantajan on annettava tarpeellisia tietoja sille, jolla on oikeus vaatia suoritusta vakuutuksenantajalta.

Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

A:n vakuutukseen sovellettavat yleiset sopimusehdot vastaavat sisällöltään em. lainkohtia.

Vakuutusehdot

3.2.10 Villieläimen tunkeutuminen asuinhuoneistoon

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on syntynyt villieläimen tunkeutumisesta sisälle asuinhuoneistoon.

Ratkaisu

A on vaatinut näädän aiheuttamien vahinkojen korvaamista. Hän on kertonut käyneensä selvittämässä vakuutusturvansa sisältöä vakuutusyhtiön verkko­sivuilta vuonna 2012 sattuneen ensimmäisen vahingon jälkeen. A:n mukaan hän jäi verkkosivujen perusteella siihen käsitykseen, että hänen peruskotivakuutuksensa kattaa villieläimistä aiheutuneet vahingot ja että peruskotivakuutus riittää hänelle.

A:n kotivakuutuksen vakiovakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on syntynyt villieläimen tunkeutumisesta sisälle asuinhuoneistoon. Tässä tapauksessa näädän aiheuttamat vahingot eivät ole vakiovakuutusehtojen vakuutuksesta korvattavia siltä osin kuin ne ovat aiheutuneet rakennuksen välipohjalle. Nämä vahingot eivät ole aiheutuneet villieläimen tunkeutumisesta sisälle asuinhuoneistoon. Tapauksessa jää näin ollen arvioitavaksi se, onko vakuutusyhtiön vakuutuksesta antamilla tiedoilla vaikutusta A:n vakuutusturvan sisällön arviointiin.

Asian käsittelyn yhteydessä A on vedonnut kuluttajansuojalain 2 luvussa oleviin markkinointisäännöksiin. Vakuutuslautakunta toteaa, että nämä säännökset ovat yleisiä markkinointia koskevia säännöksiä, jotka sääntelevät markkinointia joukkomittaisesti. Näihin yleisiin markkinointisäännöksiin perustuen asiakas ei voi vaatia oikaisua yksittäisen sopimuksen sisältöön.  Sen sijaan vapaaehtoisten vakuutusten osalta yksittäisiä vakuutussopimuksia koskevia tapauksia, joissa on kysymys vakuutusyhtiön vakuutuksesta antamista tiedoista, tarkastellaan ensisijaisesti vakuutussopimuslain 2 luvun vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten perusteella.

A on toimittanut Vakuutuslautakunnalle 15.7.2012 päivätyn tulosteen kotivakuutuksen turvatasoista vakuutusyhtiön verkkosivuilta. Sen mukaan perusturva kattaa villieläimistä aiheutuneet vahingot. Asiassa on riidatonta, että samasta sivunäkymästä oli saatavilla myös vakuutuksen tuoteseloste sekä vakuutusehdot, joista villieläinvahinko-osan korvausedellytykset ilmenevät.

Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt esillä olevasta, pelkästään vakuutusturvien sisältöä pääpiirtein kuvaavasta listasta ei voi tehdä tarkempia ja täsmällisiä jo voimassa olevan vakuutuksen sisältöä koskevia päätelmiä. A ei ole edes väittänyt, että hän olisi tutustunut samasta sivunäkymästä saatavilla olevaan tuoteselosteeseen tai vakuutusehtoihin. Hän ei ole myöskään kertonut selvittäneensä voimassa olevan vakuutuksensa sisältöä vakuutuskirjan tai vakuutusehtojen perusteella taikka olleensa tapauksessa yhteydessä jollakin keinolla vakuutusyhtiön asiakaspalveluun. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole antanut A:lle vakuutuksen voimassaoloaikana puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja. Tapauksessa jää myös selvittämättä, että A:n kertoma vierailu vakuutusyhtiön verkkosivuilla olisi ollut sellainen vakuutusturvan tarkastamista ja uuden vakuutuksen ottamista koskeva tilanne, johon tulisi soveltaa vakuutussopimuslain 5 §:n mukaisia säännöksiä.

A on myös kertonut vertailleensa eri vakuutusyhtiöiden kotivakuutuksia. Hänen mukaansa muut vakuutusyhtiöt eivät mainostaneet erikseen villieläinvahinkoja, jolloin hän päätyi tämän vakuutusyhtiön perusturvatason vakuutukseen, koska se riitti hänelle. A:n kirjelmät jättävät epäselväksi, viittaako A eri vakuutusyhtiöiden vertailemisella vuoden 1999 tilanteeseen ennen kotivakuutuksen ottamista vai vuoden 2012 tilanteeseen, jolloin kotivakuutus oli jo voimassa. Siinäkin tapauksessa, että A viittaisi tällä lausumallaan ennen kotivakuutuksen ottamista vuonna 1999 tehtyyn vertailuun, ei Vakuutuslautakunta ole voinut ymmärtää A:n tätä lausumaa sillä tavalla, että A katsoisi saaneensa vakuutuksesta ennen sen päättämistä puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Edellä todettu huomioiden Vakuutuslautakunnalla ei ole perustetta arvioida tapausta vakiovakuutusehdoista poikkeavalla tavalla. Näädän välipohjassa aiheuttama vahinko ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Muilta osin vahingon määrä jää alle omavastuun. Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta