Haku

VKL 514/07

Tulosta

Asianumero: VKL 514/07 (2007)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.11.2007

Lasten rikkoma haitari Säilytettävänä olevaa omaisuutta koskeva rajoitusehto

Vakuutuksenottaja E.S. ilmoitti 6.8.2007 puhelimitse vakuutusyhtiölle, että hänen 3- ja 5-vuotiaat lapsensa olivat rikkoneet vakuutuksenottajan luona I.M:n haitarin irrottamalla siitä noin 20 näppäintä. Vakuutuksenottaja kertoi, että I.M. oli ollut vakuutuksenottajan luona kylässä, mutta ei ollut vahingon tapahtuessa ollut paikalla. 

Vakuutusyhtiön edustaja oli 6.8.2007 keskustellut puhelimessa myös vahingonkärsineen I.M:n kanssa. Tämä oli kertonut, että hänen haitarinsa oli ollut säilytettävänä vakuutuksenottajan luona. Siellä oli soitettu ja laulettu, eikä haitarin kuljettaminen aina mukana ollut mahdollista. Vahingonkärsinyt oli kertonut haitarin olleen laukussa, joka puolestaan oli kaapissa huoneessa, johon lasten ei olisi pitänyt päästä. Vahingonkärsinyt ei ollut paikalla vahingon sattuessa. Hänen mukaansa haitarista oli irrotettu noin 20 näppäintä.
 
Korvausta haitarin vahingosta haettiin vakuutuksenottaja E.S:n kotivakuutukseen sisältyvästä vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 6.8.2007 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Kotivakuutukseen sisältyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ehtojen kohdan 4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka aiheuttaa lapsi, jota vahingon sattuessa ei ikänsä puolesta ole pidettävä korvausvelvollisena. Vahinko korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän. Tämä säännös ei koske vahinkoa, josta joku toinen on korvausvastuussa, eikä vahinkoa, joka aiheutuu sille, jonka hoidettavana tai valvonnassa lapsi vahingon sattuessa oli.
 
Ehtojen kohdan 4.2.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin sattuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun
-         valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä
-         säilytettävänä
-         suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen teon luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
-         muulla tavoin huolehdittavana.
 
Vakuutuksenottajan vahinkoilmoituksen mukaan lapset rikkoivat kylässä olleen I.M:n haitarin näppäimistöä hakkaamalla jotenkin. Haitari on Kouvolan Haitarin valmistama. I.M. oli käymässä avovaimonsa kanssa, mutta vahinkohetkellä he eivät olleet paikalla.
 
I.M:n mukaan haitari on noin 3.000 euron arvoinen. Soitin on ollut säilytettävänä vakuutuksenottajan kamarissa, ja lapset olivat jotenkin saaneet sen käsiinsä, vaikka se oli kotelossa. I.M. säilyttää soitinta vakuutuksenottajan luona, koska he soittavat yleensä siellä ja E.S:n luona säilytetään muitakin soittimia.
 
Haitari on ollut ehdoissa tarkoitetulla tavalla vakuutuksenottajan säilytettävänä. Koska vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa säilytettävänä olevalle omaisuudelle tapahtunut vahinko, eivät haitarin vauriot ole korvattavissa vastuuvakuutuksen perusteella. Ehtokohta koskee myös lapsen aiheuttamia vahinkoja.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnöllään 8.8.2007 vakuutuksenottaja E.S. hakee muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.
 
Haitari ei ollut kotelossa, eikä se ollut vakuutuksenottajalla säilytettävänä. Haitari oli ensimmäistä kertaa talossa, eikä sitä jätetty säilytettäväksi. Omistaja ei ollut paikalla, kun vahinko tapahtui. Vakuutuksenottaja oli lasten kanssa kotona, ja lapset olivat löytäneet haitarin käyttäen sitä leikeissään. Ilmeisesti napit rikkoutuivat ja menivät rikki poikien hakatessa sitä jollakin. Vakuutusyhtiön edustajan mukaan soittimet olivat säilytettävänä, mutta nyt asiassa on kyse haitarista, joka oli ensimmäistä kertaa talossa.
 
Vakuutuksenottajan mielestä vastuuvakuutus on tässä tapauksessa korvausvelvollinen, koska vahingon aiheuttivat lapset ennalta arvaamatta.
 
Vakuutusyhtiön korvausasiantuntija käänteli asioita siihen malliin, ettei korvausta makseta. Ensimmäisen puhelun aikana hän oli sitä mieltä, että korvaus tulee vastuuvakuutuksesta. Asiantuntija väitti välillä, että kertomukset ovat ihan erilaisia. Voisihan vakuutuksenottajakin muuttaa tarinaa toisen puhelun aikana, kuten virkailija teki.
 
Vakuutuksenottaja on lähettänyt haitarin korjaukseen ja maksaa lapsiensa aiheuttamat vahingot itse, jos vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 17.9.2007 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutuksenottaja E.S. on valituksessaan esittänyt, että haitari ei ole ollut kotelossa eikä se ole ollut hänellä säilytettävänä, vaan ensimmäistä kertaa talossa.
 
Valituksessa esitetyn johdosta vakuutusyhtiö on kuunnellut vahingosta 6.8.2007 käydyt nauhoitetut puhelut. Tämän jälkeen vastineeseen on kirjoitettu sekä vakuutuksenottaja E.S:n että vahingonkärsineen I.M:n vakuutusyhtiön edustajan kanssa käymät puhelinkeskustelut. I.M:n keskustelusta käy ilmi haitarin säilyttäminen vakuutuksenottajan luona laukussa kaapissa, koska haitaria ei ole voitu joka kerran kuljettaa mukana.
 
Tämän jälkeen vakuutusyhtiö kertaa sovellettavat vakuutusehdot.
 
Vakuutuksenottaja on vahingosta ilmoittaessaan kertonut haitarin olleen hänen luonaan vain, koska sen omistaja oli käymässä kylässä. Vahinkotapahtumaa selvitettäessä on kuitenkin käynyt ilmi, että haitari on ollut säilytettävänä vakuutuksenottajan luona. Vahingonkärsijä on kertonut, että haitaria on säilytetty vakuutuksenottajan luona yhdessä muiden siellä olevien soittokamppeiden kanssa. Vakuutuksenottajakin on kertonut, että haitarin omistaja ei ollut paikalla vahinkohetkellä.
 
Vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa säilytettävänä olevalle omaisuudelle tapahtunut vahinko. Haitari on ollut ehdoissa tarkoitetulla tavalla vakuutuksenottajan säilytettävänä. Haitarin vauriot eivät siten ole korvattavissa vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Siteerattu ehtokohta koskee myös lapsen aiheuttamia vahinkoja. Vakuutuksen korvauspiiriä on laajennettu alle 12-vuotiaan lapsen aiheuttamien vahinkojen osalta yhden rajoitusehdon eli tahallisesti aiheutetun vahingon korvattavuuden osalta, mutta vakuutuksenottajan muun muassa säilytettävänä olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko on rajattu näissäkin tilanteissa korvauspiirin ulkopuolelle.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kotivakuutukseen sisältyvän vastuuvakuutuksen ehdot, voimassa 1.6.2006 alkaen
 
Kohta 1, Vakuutuksen tarkoitus
Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa
-         korvata toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa...
 
Kohta 2, Vakuutetut
Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan yhteisessä taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt...
 
Kohta 4, Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset
Kohta 4.1, Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Kohta 4.1.1, Lapsen aiheuttamat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka aiheuttaa lapsi, jota vahingon sattuessa ei ikänsä puolesta ole pidettävä korvausvelvollisena. Vahinko korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän.
 
Kohta 4.2, Korvausrajoitukset
Kohta 4.2.5, Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun
-         valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä
-         säilytettävänä...
 
Kohta 4.2.12, Tahallisuus, törkeä huolimattomuus sekä rikoksen yhteydessä aiheutetut vahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai muun rikoksen taikka tappelun yhteydessä.
 
Korvausta voidaan alentaa tai evätä se, jos vakuutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella taikka ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja tämä seikka on oleellisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.
 
Tätä ehtokohtaa ei kuitenkaan sovelleta alle 12-vuotiaan aiheuttamaan vahinkoon.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse lasten rikkomasta haitarista sekä säilytettävänä olevaa omaisuutta koskevasta rajoitusehdosta.
 
Tapahtumatietojen mukaan vakuutuksenottaja E.S:n 3- ja 5-vuotiaat lapset ovat 4.8.2007 rikkoneet vahingonkärsineen I.M:n haitarin irrottamalla siitä noin 20 näppäintä. Vahingonkärsineen puhelimessa antaman nauhoitetun tiedon mukaan haitaria on säilytetty vakuutuksenottaja E.S:n kotona, koska siellä on soitettu ja laulettu eikä haitarin mukana kuljettaminen ole aina ollut mahdollista. Haitaria on pidetty laukussa kaapissa. Vahingonkärsinyt ei rikkomisen tapahtuessa ole ollut paikalla.
 
Vakuutuksenottaja E.S:n mukaan haitaria ei ollut säilytetty hänen luonaan. Se on ollut vahingon sattuessa siellä ensimmäistä kertaa. Myös vakuutuksenottajan mukaan vahingonkärsinyt ei ole vahinkohetkellä ollut paikalla.
 
Korvausta haitarista on haettu vakuutuksenottajan kotivakuutukseen sisältyvästä vastuuvakuutuksesta. Sen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan yhteisessä taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutuksesta korvataan alle 12-vuotiaan lapsen tahallisestikin aiheuttama vahinko.
 
Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa vahinko omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa on ollut vakuutetun säilytettävänä. Haitari on vahingon sattuessa ollut vakuutuksenottaja E.S:n kotona, jossa vahingonkärsinyt ei tuolloin ole ollut. Lautakunta pitää uskottavana vahingonkärsineen kertomusta haitarin säilyttämisestä vakuutuksenottajan luona sen hankalan kuljettamisen vuoksi.
 
Vahingon ovat aiheuttaneet vakuutuksenottaja E.S:n alle 12-vuotiaat lapset, jotka ovat vastuuvakuutuksessa vakuutettuina. Lautakunta katsoo, että säilyttämistä koskeva rajoitusehto koskee vakuutettua, joka on aiheuttanut vahingon. Lasten rikkoma haitari ei ole ollut heidän säilytettävänään ollutta omaisuutta. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei säilyttämistä koskeva rajoitusehto tule sovellettavaksi lasten aiheuttaman vahingon osalta. Koska alle 12-vuotiaiden lasten tahallaankin aiheuttama vahinko on vastuuvakuutuksesta korvattava, lautakunta katsoo, että I.M:n haitarin kärsimä vahinko tulee korvata vakuutuksenottaja E.S:n vastuuvakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Kivikoski, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta